Premije dobrovoljnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Poslodavac za zaposlene može da zaključi ugovor sa osiguravajućim društvom i uplaćuje premije za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, a u cilju sprovođenja kvalitetne dodatne socijalne zaštite.

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, zaradom se u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona, smatraju  i premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.

Izuzetak je propisan članom 14b stav 2. tačka 1) kojim je propisano da se zaradom u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona ne smatra: premija osiguranja koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod neživotnog kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, kao i premija kolektivnog osiguranja života za slučaj smrti zaposlenog usled bolesti koju poslodavac plaća za sve zaposlene.

Zakon o radu, članom 105. stav 3. definisano je da premija kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija zaposlenih, koju poslodavac plaća za zaposlene u skladu sa članom 119. stav 5. ovog zakona, ne smatra se zaradom.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović