PRAVILNIK O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA REFERENTNIH CENA INVESTICIJE ZA OBRAČUN IPARD PODSTICAJA

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje metodologija utvrđivanja referentnih cena dobara i usluga u okviru investicije za obračun IPARD podsticaja.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) predračun jeste profaktura, predugovor ili druga vrsta ponude koja sadrži: naziv i sedište dobavljača; datum izdavanja; naziv proizvođača, godinu proizvodnje i tip, odnosno model mašine ili mehanizacije; ukupnu cenu; podatke o porezu na dodatu vrednost; način i rok isporuke, kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije;

2) dobavljač jeste lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i koje podnosiocu zahteva izdaje predračun, odnosno račun za nabavku predmeta investicije;

3) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

4) opšti trošak jeste izdatak za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata, kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, u skladu sa IPARD programom i posebnim propisom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na IPARD podsticaje.

Član 3

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) utvrđuje referentnu cenu za svaku pojedinačnu vrstu robe, usluge i radova, koja se nalazi na listi prihvatljivih troškova za svaku investiciju u okviru IPARD programa u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na IPARD podsticaje.

Pojedinačna vrsta robe, usluge ili radova iz stava 1. ovog člana koja je uporediva po svojim tehničko-tehnološkim karakteristikama predstavlja stavku investicije za koju se utvrđuje posebna referentna cena.

Za mašine, mehanizaciju i opremu iz st. 1. i 2. ovog člana, stavke investicije se određuju s obzirom na pojedine vrste mašine, mehanizacije i opreme koje su uporedive po tehničkim specifikacijama, i to primarno s obzirom na sledeće kriterijume: izlaznu snagu motora mašine; potrebnu snagu koju priključna mehanizacija zahteva za normalan rad izraženu u kilovatima (kW); potrošnju energije; radni kapacitet mehanizacije izražen u odgovarajućoj jedinici mere (tona, kilogram, kubni metar, metar, litar i sl.); broju redova; da li je priključna mašina nošena ili vučena.

Za određivanje stavke investicije mogu se uzeti u obzir i parametri koji značajno utiču na formiranje referentne cene, kao što su različiti paketi opreme, kao i drugi dodaci koji utiču na funkcionalnost, odnosno cenu mehanizacije, odnosno opreme.

Stavke investicija u sisteme za navodnjavanje, sisteme za zaštitu od grada, kao i objekte plastenika i staklenika, po pravilu se utvrđuju po jedinici površine, a ako to nije moguće usled nepostojanja dovoljno relevantnih podataka za utvrđivanje referentne cene u skladu sa ovim pravilnikom, referentna cena se utvrđuje za pojedine elemente ovih sistema, odnosno objekata.

Stavke investicija u poljoprivredne objekte određuju se s obzirom na vrstu i namenu poljoprivrednog objekta (za tov svinja, goveda, ovaca, koza, živine, za mlečna grla, spremišta za stajnjak, hladnjače, skladišta za zrnaste proizvode, za preradu poljoprivrednih proizvoda i sl.), kao i s obzirom na građevinski tip objekta (otvoren ili zatvoren, armirano-betonska, drvena ili čelična konstrukcija, nadstrešnica, itd.).

Referentna cena za troškove izgradnje objekata utvrđuje se po jedinici mere površine ili zapremine, tako što se ukupna cena objekta bez poreza na dodatu vrednost iz predmera i predračuna radova podeli sa bruto građevinskom površinom objekta, s tim da ako postoji razlika u cenama u zavisnosti od veličine objekta, referentna cena se određuje i prema kategoriji veličine objekta.

Član 4

Postupak utvrđivanja referentne cene započinje prikupljanjem najmanje tri prihvatljive cene stavke investicije iz predračuna dostavljenih Upravi u prilogu zahteva za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Cene iz stava 1. ovog člana su prihvatljive ako su nezavisne, odnosno ako su predračuni izdati od strane dobavljača koji sa kupcima i međusobno ne predstavljaju povezana lica i ako je Uprava u postupku utvrdila da predmetni predračuni ispunjavaju propisane uslove za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, za utvrđivanje referentnih cena u okviru zahteva po prvim javnim pozivima za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za pojedine vrste IPARD podsticaja, koriste se računi ili predračuni dostavljeni Upravi u prilogu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje nacionalnog programa ako:

1) su izdati u toku 2016. i 2017. godine;

2) na dan objavljivanja javnog poziva nisu stariji od 24 meseca;

3) je Uprava pozitivno rešila, odnosno usvojila ili odobrila zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje koji sadrže predmetne račune ili predračune.

Član 5

Posle prikupljanja prihvatljivih cena za stavku investicije iz člana 4. ovog pravilnika, Uprava utvrđuje prosečan iznos cena stavke investicije izračunavanjem aritmetičke sredine svih prikupljenih prihvatljivih cena, izraženih u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i drugih troškova koji nisu prihvatljivi za finansiranje u skladu sa IPARD programom i posebnim propisom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na IPARD podsticaje.

Član 6

Posle utvrđivanja prosečnog iznosa stavke investicije, Uprava za svaku prihvatljivu cenu utvrđuje apsolutnu varijaciju iznosa za svaku cenu stavke investicije, koja predstavlja razliku između prosečnog iznosa stavke investicije i prihvatljive cene investicije.

Član 7

Posle utvrđivanja apsolutnih varijacija iznosa cene stavke investicije za svaku prihvatljivu cenu investicije, Uprava utvrđuje prosečnu apsolutnu varijaciju svih cena stavke investicije izračunavanjem aritmetičke sredine svih apsolutnih varijacija iznosa cena stavke investicije.

Član 8

Prihvatljivi iznosi cena stavke investicije su iznosi prihvatljivih cena kod kojih su apsolutne varijacije iznosa cena stavke investicije jednake ili manje od prosečne apsolutne varijacije iznosa svih cena stavke investicije, a koja se uvećava za 30% od prosečne apsolutne varijacije iznosa svih cena stavke investicije.

Član 9

Izračunavanjem aritmetičke sredine svih prihvatljivih iznosa cene stavke investicije i njenim matematičkim zaokruživanjem na ceo iznos izražen u dinarima, Uprava utvrđuje iznos referentne cene u dinarima za tu stavku investicije.

Član 10

Podaci o utvrđenim referentnim cenama predstavljaju službenu tajnu i nisu dostupni trećim licima, osim službenim licima u postupku u skladu sa propisima kojim se uređuju IPARD podsticaji.

Član 11

Ako za stavku investicije ne postoje tri prihvatljive cene iz računa ili predračuna iz člana 4. ovog pravilnika, Uprava prikuplja nedostajuće podatke putem istraživanja tržišta, odnosno prikupljanjem javno dostupnih podataka o cenama stavke investicije u okviru važećih kataloga i cenovnika objavljenih na zvaničnim internet stranicama dobavljača ili na privrednim ili sajamskim manifestacijama, kao i neposrednim zahtevom za dostavljanje podataka o cenama stavke investicije od dobavljača.

Cene iz kataloga i cenovnika su prihvatljive za postupak utvrđivanja referentnih cena samo u toku godine za koju su izdati.

U postupku utvrđivanja referentnih cena, cene iz kataloga i cenovnika iz st. 1. i 2. ovog člana koriste se posle smanjivanja za 10% od njihove vrednosti ako su katalozi ili cenovnici izdati od strane domaćih privrednih subjekata, odnosno posle smanjivanja za 20% od njihove vrednosti ako su katalozi ili cenovnici izdati od strane inostranih privrednih subjekata.

Član 12

Ako za stavku investicije ne postoje tri prihvatljive cene iz računa ili predračuna iz člana 4. ovog pravilnika, kao i ako podaci o cenama stavke investicije nisu mogli biti prikupljeni putem istraživanja tržišta iz člana 11. ovog pravilnika, Uprava u zavisnosti od vrste stavke investicije, pribavlja podatke o tržišnim cenama stavke investicije od odgovarajuće javne institucije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u postupku utvrđivanja referentnih cena za poljoprivredne objekte, Uprava može pribaviti podatke o tržišnim cenama stavke investicije od relevantnih javnih institucija neposredno, bez pribavljanja podataka iz čl. 4. i 11. ovog pravilnika.

Član 13

Najviši prihvatljivi iznos opštih troškova propisuje se posebnim propisom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na IPARD podsticaje, u skladu sa IPARD programom.

Referentna cena opštih troškova ne može preći iznos iz stava 1. ovog člana.

Član 14

Referentna cena prihvatljivih opštih troškova za pripremu i izradu poslovnog plana utvrđuje se množenjem osnovice sa propisanim indikativnim brojem dana potrebnih za pripremu i izradu poslovnog plana u zavisnosti od vrste investicije i to:

1) 10 dana za investicije u nabavku mašina i mehanizacije;

2) 20 dana za investicije u nabavku opreme;

3) 40 dana za investicije u izgradnju objekata;

4) 50 dana za investicije u izgradnju klanica i objekata za preradu mesa, kao i izgradnju objekata za preradu mleka;

5) 60 dana za investicije u obnovljive izvore energije.

Osnovica za obračun referentne cene prihvatljivih opštih troškova za pripremu i izradu poslovnog plana iz stava 1. ovog člana predstavlja indikativnu naknadu za rad na pripremi i izradi poslovnog plana za jedan dan (u daljem tekstu: dnevnica), bez obzira na stvarni broj angažovanih konsultanata i utvrđuje se na način shodno čl. 11. i 12. ovog pravilnika.

Ako je podnosilac zahteva malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, referentna cena iz st. 1. i 2. ovog člana uvećava se za 15%, a ako je podnosilac zahteva srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, referentna cena iz st. 1. i 2. ovog člana uvećava se za 20%.

Član 15

Referentna cena prihvatljivih opštih troškova za pripremu i izradu idejnog projekta iznosi dva evra po kvadratnom metru, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Referentna cena prihvatljivih opštih troškova za pripremu i izradu glavnog projekta koji sadrži arhitektonsku, građevinsku, električnu, mehaničku i instalacionu studiju iznosi 15 evra po kvadratnom metru, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, s tim da se za svaku od izostavljenih studija ovaj iznos srazmerno smanjuje za tri evra po kvadratnom metru.

Iznos referentne cene iz st. 1. i 2. ovog člana ne može preći iznos od 3% od vrednosti cene investicije.

Referentna cena za pripremu i izradu studije izvodljivosti, terenskih studija sastavljenih od geoloških, hidroloških, studija životne sredine i sl., iznosi najviše 4% od cene investicije.

Član 16

Referentna cena prihvatljivih opštih troškova za naknade za konsultantske usluge, kao i za pružanje tehničke pomoći za upravljanje projektom tokom realizacije projekta utvrđuje se množenjem osnovice sa propisanim indikativnim brojem dana potrebnih za pružanje navedenih konsultantskih usluga u zavisnosti od ukupne vrednosti i vrste investicije i to:

1) za investicije ukupne vrednosti preko 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje:

(1) 10 dana – za investicije u nabavku opreme i mehanizacije,

(2) 25 dana – za investicije u izgradnju objekata, osim objekata za preradu mleka i mesa,

(3) 30 dana – za investicije u izgradnju objekata za preradu mleka i mesa,

(4) 40 dana – za investicije u obnovljive izvore energije;

2) za investicije ukupne vrednosti manje od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje:

(1) 5 dana – za investicije u nabavku opreme i mehanizacije,

(2) 12 dana – za investicije u izgradnju objekata, osim objekata za preradu mleka i mesa,

(3) 15 dana – za investicije u izgradnju objekata za preradu mleka i mesa,

(4) 20 dana – za investicije u obnovljive izvore energije.

Osnovica za obračun referentne cene prihvatljivih opštih troškova za naknade za konsultantske usluge, kao i za pružanje tehničke pomoći za upravljanje projektom tokom realizacije projekta iz stava 1. ovog člana, predstavlja indikativnu dnevnicu bez obzira na stvarni broj angažovanih konsultanata, i utvrđuje se na način shodno čl. 11. i 12. ovog pravilnika.

Član 17

Ako zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje sadrži naknade iz kojih proizlazi veći iznos dnevnica od iznosa dnevnica utvrđenih u skladu sa čl. 11. i 12. ovog pravilnika, konsultant može dostaviti najmanje pet prethodno zaključenih važećih ugovora o konsaltingu iz kojih proizlazi veći iznos dnevnica i tada Uprava utvrđuje iznos dnevnice u konkretnom slučaju obračunom prosečnog iznosa dnevnica iz dostavljenih važećih ugovora, s tim da tako utvrđena referentna cena opštih troškova ne može preći najviši prihvatljivi iznos iz člana 13. ovog pravilnika.

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović