Poslovanje sa povezanim licima – transferne cene – računi za knjiženje

Poslovanje između povezanih lica, matičnih i zavisnih preduzeća podleže kontroli i  propisi nalažu posebno iskazivanje  i evidentiranje transakcija kada se radi o ovom obliku poslovanja.

Zakoni koji se odnose na transakcije između povezanih lica – transferne cene:

 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica;
 • Zakon o računovodstvu;
 • Zakon o privrednim društvima;
 • Pravilnik o transfernim cenama,
 • Pravilnik o kamatnim stopama, i
 • Pravilnik o poreskom bilansu.
 • Pravilniko o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

 

Transferne cene – odnosno primena propisa koji se odnose na poslovanje između povezanih lica, između ostalog nalažu da se prema Pravilniku o Kontnom okviru primenjuju posebni računi na kojima će se iskazati poslovanje sa povezanim licima.

 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

 

 

Da bi vam olakšali poslovanje, izdvojili smo posebne račune koji su propisani da se na njima iskazuju obaveze, prihodi i rashodi koji se odnose na ove transakcije:

 

 • 043 – Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji
 • 044 – Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u inostranstvu
 • 050 – Potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih lica
 • 051 – Potraživanja od ostalih povezanih lica
 • 200 – Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica
 • 600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu
 • 610 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu
 • 201 – Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica
 • 601 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu
 • 611 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu
 • 202 – Kupci u zemlji – ostala povezana lica
 • 602 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu
 • 612 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu
 • 203 – Kupci u inostranstvu – ostala povezana lica
 • 603 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu
 • 613 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu
 • 230 – Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica
 • 660 – Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
 • 560 – Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
 • 231 – Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica
 • 661 – Finansijski prihodi od ostalih povezanih lica
 • 561 – Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
 • 411 – Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima
 • 412 – Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima
 • 420 – Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnih i zavisnih pravnih lica
 • 421 – Kratkoročni krediti i zajmovi od ostalih povezanih lica
 • 431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji
 • 432 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu
 • 433 – Dobavljači – ostala povezana lica u zemlji
 • 434 – Dobavljači – ostala povezana lica u inostranstvu.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović