PDV iz oblasti građevinarstva – kada se usluge vrše licu koje nije obveznik PDV - Biljana Trifunović

PDV iz oblasti građevinarstva – kada se usluge vrše licu koje nije obveznik PDV

Određivanje PDV dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši licu koji nije obveznik PDV

Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši licu koje nije obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost, poreski dužnik je obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluge.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00120/2018-04 od 8.10.2018. godine).

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

“Počev od 15. oktobra 2015. godine, za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost,  obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva.

Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši licu koje nije obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. Zakona, poreski dužnik je obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga.

Saglasno navedenom, a imajući u vidu da stambena zajednica u konkretnom slučaju nije obveznik PDV, niti lice iz člana 9. stav 1. Zakona, za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV izvrši toj stambenoj zajednici, poreski dužnik je obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, što znači da je obveznik PDV koji izvrši predmetni promet dužan da obračuna PDV, da izda račun i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. S tim u vezi, plaćanjem naknade za izvršeni promet stambena zajednica faktički snosi i trošak PDV koji je za taj promet obračunao obveznik PDV.

Pored toga napominjemo, uspostavljanje i realizacija obligacionih odnosa između ugovornih strana, u konkretnom slučaju utvrđivanje iznosa naknade za konkretni promet, nije u nadležnosti Ministarstva finansija – Sektora za fiskalni sistem.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i isporuka dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala isporučioca, ako se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima (član 4. stav 3. tačka 6) Zakona).

Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Prometom usluga, u smislu ovog zakona, smatra se i predaja dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala naručioca (član 5. stav 3. tačka 3) Zakona).

Saglasno odredbi člana 9. stav 1. Zakona, Republika i njeni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana zakonom, odnosno aktom organa Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave (dalje: Republika, organi i pravna lica), nisu obveznici u smislu ovog zakona ako obavljaju promet dobara i usluga iz delokruga organa, odnosno u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave.

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice.

Odredbom člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona propisano je da je, izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, poreski dužnik primalac dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV.”

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!