DPU (LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA)

 POSLOVNE KNJIGE VODE PO SISTEMU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA NEMAJU OBAVEZU VOĐENJA DPU (LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA) BEZ OBZIRA ŠTO OBAVLJAJU UGOSTITELJSKU DELATNOST

 

Obaveza vođenja DPU evidencije je propisana Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva, tako da privredna društva i preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva nemaju obavezu vođenja ove evidencije, bez obzira što obavljaju ugostiteljsku delatnost.

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-761/2018-16 od 23.10.2018. godine).

 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

 

„Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon) se uređuju obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

U predmetnom zahtevu koji nam je dostavljen, između ostalog, navedeno je sledeće:

  • Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Sl. glasnik RS“, br. 140/2004 i 44/2018 – dr. zakon) jeste predviđena knjiga šanka za ugostitelje, ali društvo sa ograničenom odgovornošću AB (dalje: d.o.o. AB) vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i ima lager listu. Takođe, d.o.o. AB unosi prijemnice, gotove proizvode i trebovanja po normativima.

Odredbama člana 7. stav 1. Zakona propisano je da pravna lica, odnosno preduzetnici opštim aktom, u skladu sa ovim zakonom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promene i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, uređuju kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje u poslovnim knjigama.

Pojam računovodstvene isprave uređen je odredbama člana 8. Zakona. Računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu, prihodima i rashodima vrši se na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava.

Lica koja sastavljaju i vrše prijem računovodstvenih isprava, dužna su da računovodstvenu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom promenom dostave na knjiženje najkasnije u roku od tri radna dana od dana kada je poslovna promena nastala, odnosno u roku od tri radna dana od datuma prijema. Lica koja vode poslovne knjige, posle sprovedene kontrole primljenih računovodstvenih isprava, dužna su da računovodstvene isprave proknjiže u poslovnim knjigama najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema.

Imajući u vidu navedeno, kao i informacije iznete u zahtevu, mišljenja smo da je u konkretnom slučaju d.o.o. AB u obavezi da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa odredbama Zakona i pratećih podzakonskih akata, odnosno internim aktima o računovodstvu i računovodstvenim politikama. S obzirom na činjenicu da d.o.o. AB svoje poslovne knjige vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva, ovo pravno lice nije u obavezi da primenjuje pravila i propise (uključujući gore pomenuti pravilnik) koji se odnose na vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva.

Želeli bismo na kraju da istaknemo da je za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica propisana kolektivna odgovornost (zakonskog zastupnika, organa upravljanja, nadzornog organa i lica koje sastavlja finansijske izveštaje), dok je krajnja odgovornost revizora da potvrdi, odnosno izrazi mišljenje o usklađenosti tih finansijskih izveštaja sa relevantnom regulativom koju pravno lice primenjuje.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović