ZAKUP VOZILA OD FIZIČKIH LICA

Vlasnici malih preduzeća  kao i preduzetnici prinuđeni su da za potrebe posla koriste svoja privatna vozila. Jedna od mogućnosti je da zakupe vozilo od sebe ili člana porodice, ili nekog drugog, koja će im služiti za posao. U tom slučaju celokupan trošak goriva, ulja, putarine i pranja priznaje se kao trošak poslovanja.  Prilikom isplate zakupnine, zakupac je dužan da plati i porez po odbitku na zakup, i da popuni obrazac PP OPJ-4, i da ga preda u Poresku Upravu.

Prihodi koje obveznik ostvari davanjem u zakup opreme, transportnih sredstava i druge pokretne opreme, smatraju se ostalim prihodima, u skladu sa odredbama  Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017 i 7/2018 – usklađeni din. izn.), u daljem tekstu Zakon).

Osnovna pitanja koja se odnose na ugovor o zakupu uređena su odredbama člana 567. do 599. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 57/89 i „Službeni list SRJ“, 31/93, 22/99 i 44/99 – u daljem tekstu ZOO).

Obveznik poreza na dohodak građana za prihode ostvarene davanjem u zakup pokretne imovine je fizičko lice koje tu imovinu izdaje u zakup.

Stopa poreza na prihode od zakupa pokretne imovine je 20%.

Osnovica za obračun poreza na dohodak čini oporeziv prihod. Oporezivi prihod utvrđuje se kada se od bruto prihoda odbiju normirani troškovi u visini 20%.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Bruto prihod obuhvata ostvarenu zakupninu i vrednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac (popravke, zamena delova i drugo). U skladu sa odredbama člana 82. stav 4. Zakona, obvezniku koji to zahteva i dokumentuje, poreski organ će umesto normiranih troškova priznati troškove amortizacije, finasiranja, investicionog i tekućeg održavanja i druge stvarne troškove u vezi sa stvarima koje je dao u zakup.

Shodno napred navedenom, ukoliko ugovorom o zakupu, obavezu održavanja zakupljene stvari umesto plaćanja zakupnine za određeni period preuzme na sebe zakupac, svi troškovi koji s tim u vezi nastanu imaju tretman zakupnine, na koju se plaća porez na dohodak građana.

Kod pokretnih stvari (uobičajeno su to motorna vozila), troškovi redovnih servisa, razne popravke, rezervni delovi i njihova zamena padaju na teret zakupodavca. Takođe i troškovi vezani za registraciju vozila (prema mišljenju Ministarstva finansija br. 413-00-0063/2008-04 od 01.04.2008. godine), obavezno osiguranje i slično, predstavljaju troškove zakupodavca.

Ukoliko zakupac učini neki od ovih troškova vezanih za održavanje zakupljenog vozila, dužan je da traži od zakupodavca da mu nadoknadi troškove ili umanji naplatu zakupnine. Ako zakupac vrši popravke vozila, kupuje auto-gume, akumulator, delove motora i druge rezervne delove za zakupljeno vozilo, umesto da plaća zakupninu za određeni period, ovi troškovi predstavljaju troškove zakupnine, a ako ih ne refundira od zakupodavca dužan je da obračuna porez na dohodak građana (i eventualno PDV, ako je obveznik PDV).

U skladu sa odredbama člana 570. stav 3. ZOO troškovi sitnih popravki izazvanih redovnom upotrebom stvari, kao i  troškovi same upotrebe, padaju na teret zakupca.  Zakupac je dužan da obavesti zakupodavca o potrebi opravke.

Pod troškovima koji padaju na teret zakupca i mogu se knjižiti na osnovu verodostojne dokumentacije spadaju sledeći troškovi u vezi sa zakupljenim vozilom: troškovi pogonskog goriva, ulje za podmazivanje motora, troškovi pranja vozila, vulkanizerske usluge (krpljenje guma), putarina i slično.

Porez na dohodak građana na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari plaća se na dva načina:

–         po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda, ako je zakupac – isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik (uključujući i paušalce);

–         po rešenju poreskog organa, ako isplatilac prihoda nije pravno lice ili preduzetnik.

Obračun, obustavljanje i uplatu poreza  na propisane račune, vrši pravno lice, odnosno preduzetnik, kome je fizičko lice izdalo u zakup imovinu, u momentu isplate prihoda za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod.

Porez po rešenju plaća sam obveznik – fizičko lice zakupodavac.

Ako je zakupodavac fizičko lice koje je obveznik PDV, onda postoji obaveza obračuna PDV na zakup pokretne imovine, a prihod fizičkog lica oporezuje se kao prihod od samostalne delatnosti.

 

Primer: Zakupodavac fizičko lice izdao je u zakup putničko vozilo, zakupcu – pravnom licu,  a ugovorena zakupnina iznosi 10.000,00 dinara, mesečno.

Koeficijent za preračun sa neto na bruro iznos, kada se na naknadu ne plaća PDV iznosi 1,1904762.

Formula za preračun sa neto na bruto iznos kada se umesto normiranih troškova priznaju stvarni troškovi, glasi:

B = StT + 1,25N,

gde je:

B – bruto iznos naknade;

StT – nominalni iznos stvarnih troškova;

N – neto naknada bez stvarnih troškova.

S obzirom na to da je zakupnina ugovorena u neto iznosu, bruto iznos se utvrđuje primenom koeficijenta 1,1904761 i iznosi 11.905,00 (10.000,00 x 1,1904762).

Red. br. OPIS Iznos
1. Vrednost zakupa 11.905,00
2. Normirani troškovi (20%) 2.381,00
3. Oporezivi prihod (red. br. 1. – red. br. 2.) 9.524,00
4. Porez na dohodak građana (red. br. 3 X 20%) 1.905,00
5. Iznos za isplatu (red. br. 1. – red. br. 4) 10.000,00

 

Isplatilac prihoda od zakupa nepokretnosti popunjava i elektronski podnosi poresku prijavu na Obrascu PPP PD.

 Knjiženje troškova zakupnine, u slučaju kada je zakupodavac fizičko lice, vrši se stavom 525/465, 489, u iznosu koji se odnosi na obarčunski period.

Zakupnina koja se plaća za više meseci unapred, ali ne više od 12 meseci, knjiži se na teret računa 280 – Unapred plaćeni troškovi, a na kraju obračunskog perioda prenosi se odgovarajući deo na teret računa 525.

Ako se zakupnina plaća unapred za period duži od 12 meseci, tada se knjiži na teret računa 014 – Ostala nematerijalna ulaganja.

  

PRILOG: Ugovor o zakupu motornog vozila

 

UGOVOR O ZAKUPU MOTORNOG VOZILA

Zaključen dana  01. 01. 2018. godine u  Beogradu između:

Na osnovu odredaba člana 82. Zakona o porezu na dohodak građana, ukazane potrebe u poslovanju i saglasnosti ugovornih strana:

  1. Privrednog društva „IFA-INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd, Đorđa Nešića br. 2 koga zastupa direktor Biljana Trifunović (dalje: Zakupac) i
  2. Dejan Trifunović iz Beograda, ul. Pančićeva br. 2 (dalje: Zakupodavac)

Član 1

Zakupodavac daje na upotrebu i korišćenje Zakupcu putnički automobil marke OPEL ASTRA CLASSIC Z17DTL MT5, registarske tablice BG 860 PS, broj šasije: WOLOTG532569, broj motora: Z17DTL-254.

Član 2

Zakupodavac daje stvar iz člana 1. Zakupcu na upotrebu i korišćenje za vreme od 1 /JEDNE/ godine. Ukoliko Zakupodavac ne zatraži vraćanje stvari date u zakup, odnosno raskid ovog ugovora istekom roka iz stava 1. ovog člana, ugovor se produžava za još jednu  godinu.

Član 3

Mesečna zakupnina navedene stvari iz člana 1. ovog ugovora iznosi 10.000,00 dinara (slovima: desethiljadadinara) a plaća se u u roku od 5 /pet/ dana po prijemu računa koji će ispostaviti Zakupodavac.

Član 4

Zakup teče od dana potpisivanja ovog ugovora i predaje stvari date na upotrebu i korišćenje Zakupcu.

Član 5

Zakupodavac snosi troškove redovne popravke i održavanja koji su potrebni da bi se stvar mogla svakodnevno upotrebljavati i koristiti u svrhu za koju je namenjena.

Član 6

 

Naknada iz člana 3. ovog Ugovora ne obuhvata izdatke za troškove pogonskog goriva, ulje za podmazivanje motora, troškove pranja vozila, vulkanizerske usluge (krpljenje guma), putarina i slično, jer će ih u celini snositi Zakupac.

Član 7

Zakupac se obavezuje da stvar razumno eksploatiše (koristi) u granicama normalne amortizacije i čuva sa pažnjom dobrog domaćina, odnosno privrednika.

Zakupac je odgovoran za štetu koja bi mogla nastati nepažnjom ili prekomernom upotrebom i korišćenjem stvari a koju ne bi priznalo osiguravajuće društvo.

Član 8

Neto naknada iz člana 3. ovog Ugovora, obračunavaće se i isplaćivati u skladu sa propisima, preko za to predviđenih obrazaca i uz isplatu pripadajućih poreza ili drugih dažbina po odbitku, sve na teret Zakupca, dok će se neto naknada isplaćivati Zakupodavcu na tekući račun kod KOMERCIJALNE BANKE br. _________ .

Član 9

Nakon isteka ovog ugovora Zakupac je dužan vratiti zakupljenu stvar u stanju u kakvom ju je preuzeo. Zakupac neće biti odgovoran za pogoršanja koja nastaju redovnom upotrebom i korišćenjem stvari ili pogoršanjem usled štete za koju Zakupac u smislu ovog ugovora ne odgovara.

Član 10

U pogledu uslova i načina prestanka ugovora kao i drugih pitanja koja nisu posebno regulisana ovim ugovorom, stranke su saglasne da se na njih primene odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11

Sve eventualne sporove koji se mogu pojaviti prilikom sprovođenja ovog ugovora stranke će sporazumno rešavati, a u nedostatku sporazuma, ugovara se nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.

Član 12

Ugovor je sačinjen u 2 istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primerak za svoje potrebe.

 

ZAKUPODAVAC ZAKUPAC

 

 

______________________________ ________________________________

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović