Uputstvo za novoosnovane poslodavce koji koriste oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade

Novoosnovani poslodavci – pravna lica i preduzetnici, koji od 1. oktobra 2018. godine koriste oslobođenje od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, imaju obavezu da pre isplate zarade za lica za koja koriste oslobođenje podnose pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku na Obrascu PPP-PD sa novom šifrom vrste prihoda – OVP OL B 101 22 0, koja je propisana Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, broj 20/2018).

Poreska uprava je na sajtu objavila obaveštenje da je omogućila tehničku podršku za podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku na Obrascu PPP-PD sa novom šifrom vrste prihoda – OVP OL B 101 22 0, kao i uputstvo na koji način se popunjava poreska prijava.

U nastavku teksta dajemo navedeno Uputstvo:

 

OVP    OL     B Zarada, odnosno lična zarada, sa olakšicom po članu 21đ Zakona i članu 45g Zakona o doprinosima
101 22 0 Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona osnivača pravnog lica koji je zasnovao radni odnos u tom licu, odnosno lična zarada preduzetnika, zarada zaposlenog koji je zasnovao radni odnos kod novoosnovanog pravnog lica, odnosno novoosnovanog preduzetnika, sa pravom na poresko oslobođenje u skladu sa članom 21đ Zakona i članom 45g Zakona o doprinosima.

OVP OL B 101 22 0 se primenjuje od 01.10.2018. godine, pa kod podnošenja pojedinačne poreske prijave PPP-PD potrebno je postupati na sledeći način:

 • datum u polju 1.3 – Datum nastanka poreske obaveze ne može biti pre 01.10.2018. godine.
 • datum u polju 1.4 – Datum plaćanja ne može biti pre 01.10.2018. godine;

Tip isplatioca može biti:

oznaka 1 (pravno lice koje se ne finansira iz budžeta)

oznaka 4 (preduzetnik, odnosno preduzetnik paušalac)

oznaka 7 (preduzetnik poljoprivrednik).

Tip primaoca može biti:

oznaka 01 (zaposleni)

oznaka 02 (osnivač zaposlen u svom privrednom društvu)

oznaka 03 (lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti)

oznaka 04 (lice osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti).

Obračun za slučaj kada se ne plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

 • polje 3.9 Bruto prihod = bruto prihod;
 • polje 3.10 Osnovica za porez = 0,00 dinara;
 • polje 3.11 Porez = 0,00 dinara;
 • polje 3.12 Osnovica za doprinose = 0,00 dinara;
 • polje 3.13 Doprinos za PIO = 0,00 dinara;
 • polje 3.14 Doprinos za zdravstvo = 0,00 dinara;
 • polje 3.15 Doprinos za slučaj nezaposlenosti = 0,00 dinara;
 • polje 3.16 Dodatni doprinos = 0,00 dinara.

Obračun za slučaj kada se plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

 • polje 3.9 Bruto prihod = bruto prihod;
 • polje 3.10 Osnovica za porez = 0,00 dinara;
 • polje 3.11 Porez = 0,00 dinara;
 • polje 3.12 Osnovica za doprinose = iznos iz polja 3.9, koji ne može biti niži od najniže mesečne osnovice doprinosa, ni viši od iznosa najviše mesečne osnovice doprinosa u momentu isplate zarade;
 • polje 3.13 Doprinos za PIO = iznos u polju 3.12 x stopa doprinosa za PIO koja se primenjuje u momentu isplate (trenutna stopa 26%);
 • polje 3.14 Doprinos za zdravstvo = 0,00 dinara;
 • polje 3.15 Doprinos za slučaj nezaposlenosti = 0,00 dinara;
 • polje 3.16 Dodatni doprinos = 0,00 dinara.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović