Prodaja polovnog teretnog vozila

 PORESKI TRETMAN PROMETA POLOVNOG TERETNOG MOTORNOG VOZILA

 

Kada je reč o poreskom tretmanu prometa teretnog motornog vozila po osnovu čije nabavke je obveznik PDV – preduzetnik imao pravo da PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa odbije kao prethodni porez u potpunosti ili srazmerno (nezavisno od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza), obveznik PDV – preduzetnik dužan je da za taj promet obračuna PDV.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-71/2018-04 od 24.9.2018. godine).

 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Pre svega, obavljanje privredne delatnosti u statusu preduzetnika znači da preduzetnik obavlja delatnost, a ne radnja. Sve pravne poslove u obavljanju delatnosti preduzetnika preduzima preduzetnik u svoje ime, imajući u vidu da radnja ne postoji kao subjekt u pravu. Naime, prema zakonu kojim se uređuju privredna društva, preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. Preduzetnik posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji, a koje, između ostalog, obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika. S tim u vezi, mišljenja smo da ugovor o prodaji motornog vozila koji zaključuje preduzetnik, u svojstvu prodavca, mora da sadrži podatak o poslovnom imenu preduzetnika – prodavca.

Kada je reč o poreskom tretmanu prometa teretnog motornog vozila po osnovu čije nabavke je obveznik PDV – preduzetnik imao pravo da PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa odbije kao prethodni porez u potpunosti ili srazmerno (nezavisno od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza), obveznik PDV – preduzetnik dužan je da za taj promet obračuna PDV. Obračunati PDV plaća se u skladu sa Zakonom

Ukazujemo, prenos uz naknadu prava svojine na teretnom motornom vozilu na koji se plaća PDV, izuzet je od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava (član 24a tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon)).

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je, da poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja (dalje: subvencije), u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!