• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ZA NABAVKU OPREME U SEKTORU MLEKA, MESA, VINA, PIVA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

(„Sl. glasnik RS“, br. 78/2018 i 80/2018 – ispr.)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti, koji obuhvataju podršku za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

2) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije (kupoprodajni ugovor, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti), kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

3) dobavljač jeste lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i koje podnosiocu zahteva izdaje račun za nabavku predmeta investicije.

Član 3

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti (u daljem tekstu: podrška programima), i to:

1) programu za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mleka (u daljem tekstu: program za investicije u preradu mleka);

2) programu za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mesa (u daljem tekstu: program za investicije u preradu mesa);

3) programu za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića (u daljem tekstu: program za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića).

Podrška programima iz stava 1. ovog člana odnosi se i na marketing koji obuhvata nabavku kontrolnih markica za mleko, odnosno meso, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla u skladu sa propisima kojima se uređuje vino (u daljem tekstu: podsticaji za marketing u sektoru mleka, odnosno mesa, odnosno vina).

II VRSTE PODSTICAJA

Član 4

Podsticaji, u zavisnosti od programa iz člana 3. ovog pravilnika, su:

1) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mleka, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka);

2) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa);

3) podsticaji programu podrške za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića, i to kroz investicije u opremu u objektima za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića i marketing u sektoru vina (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića i marketing u sektoru vina).

Član 5

Podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka obuhvataju:

1) nabavku novih specijalnih vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje);

2) nabavku nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka;

3) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

4) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

5) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;

6) nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mleka sa oznakom geografskog porekla.

Investicije za koje se ostvaruju podsticaji iz stava 1. ovog člana date su Prilogu 1 – Podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1).

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Član 6

Podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa obuhvataju:

1) nabavku nove opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova;

2) nabavku novih uređaja za merenje udela mišićnog tkiva u trupovima;

3) nabavku nove opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi;

4) nabavku nove opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa;

5) nabavku nove opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa;

6) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu;

7) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

8) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;

9) nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mesa sa oznakom geografskog porekla.

Investicije za koje se ostvaruju podsticaji iz stava 1. ovog člana date su Prilogu 2 – Podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 2).

Član 7

Podsticaji za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića i marketing u sektoru vina obuhvataju:

1) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

2) nabavku nove opreme za prijem, pripremu i preradu sirovina za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića;

3) nabavku nove opreme za proizvodnju, punjenje, pakovanje i čuvanje vina i jakih alkoholnih pića;

4) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;

5) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

6) nabavku opreme i mašina koje se koriste u maloj zanatskoj proizvodnji piva: za pripremu slada za komljenje, za proizvodnju sladovine, za proizvodnju piva, dodatna oprema za otakanje nefiltriranog piva kao i otakanje piva u staklenoj ambalaži;

7) nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla.

Investicije za koje se ostvaruju podsticaji iz stava 1. ovog člana date su Prilogu 3 – Podsticaji za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića, kao i marketing u sektoru vina, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 3).

Član 8

Podsticajima se ne nadoknađuju:

1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;

2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;

3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;

4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;

5) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta;

6) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;

7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);

8) nabavka predmetne investicije iz Priloga 1, Priloga 2. i Priloga 3. putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

III USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

Član 9

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) preduzetnik;

2) privredno društvo;

3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Lice iz stava 1. ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga, pored uslova iz stava 2. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje i ako:

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

2) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

3) u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala.

Pored lica iz stava 1. ovog člana, pravo na podsticaje za marketing u sektoru prerade mleka i sektoru prerade mesa ostvaruje i udruženje sa statusom pravnog lica, ako je:

1) upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu;

2) registrovano kod Agencije za privredne registre.

Član 10

Lice iz člana 9. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je investicija koja je predmet zahteva u potpunosti realizovana u periodu od 1. januara tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

2) investiciju koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje realizuje u objektu koji koristi na osnovu prava svojine ili na osnovu prava zakupa, odnosno ustupanja na korišćenje bez naknade, u periodu od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju podnosi zahtev ostvarivanje prava na podsticaje;

3) nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja subvencija i kredita;

5) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

6) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

7) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;

8) je vrednost investicija u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 400.000 dinara.

Član 11

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 9. ovog pravilnika i opšte uslove iz člana 10. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za investicije za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka i ako ima:

1) rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane, izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave za veterinu, kojim se odobrava obavljanje odgovarajuće delatnosti i dodeljuje veterinarski kontrolni broj (u daljem tekstu: rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno uslova higijene hrane);

2) utvrđen kapacitet za preradu mleka manji od 3.000 litara mleka na dan.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje za marketing u sektoru prerade mleka, koji obuhvataju nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mleka sa oznakom geografskog porekla, izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Član 12

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 9. i opšte uslove iz člana 10. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa i ako ima:

1) rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno uslova higijene hrane;

2) utvrđen dnevni kapacitet klanja manji od deset goveda, odnosno 50 svinja/ovaca/koza, odnosno 4000 brojlera.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje za marketing u sektoru prerade mesa, koji obuhvataju nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mesa sa oznakom geografskog porekla, izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Član 13

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 9. i opšte uslove iz člana 10. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u proizvodnju vina i ako je upisano u Vinogradarski registar i Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 9. i opšte uslove iz člana 10. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u proizvodnju piva, i ako:

1) je upisano u Centralni registar objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane;

2) ima godišnju proizvodnju do 10.000 hl piva.

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 9. i opšte uslove iz člana 10. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u proizvodnju jakih alkoholnih pića i ako je upisano u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića.

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 9. i opšte uslove iz člana 10. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za marketing u sektoru vina i ako je upisano u odgovarajuću evidenciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

IV NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE

Član 14

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: licima koja ostvaruju pravo na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascu zahteva kao i maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku, u skladu sa ovim pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.

Uprava opredeljuje visinu ukupnih raspoloživih sredstava po jednom javnom pozivu u okviru raspoloživih sredstava za ovu namenu opredeljenih posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uprava može raspisati jedan ili više javnih poziva za kalendarsku godinu, u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Član 15

U roku za podnošenje zahteva iz javnog poziva, lice koje ispunjava uslove iz čl. 9-13. ovog pravilnika, podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića na Obrascu 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u ___________ godini (u daljem tekstu: Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lice iz stava 1. ovog člana može podneti samo jedan Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po jednom javnom pozivu, koji može obuhvatiti jedan ili više podsticaja, odnosno jednu ili više investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Član 16

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za marketing u sektoru prerade mleka i mesa i marketing u sektoru vina pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. januara do 30. septembra tekuće godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za marketing u sektoru prerade mleka i mesa i marketing u sektoru vina u ___________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 17

Uz Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) račun za nabavku predmetne investicije;

2) otpremnica za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overen od strane banke;

4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije, odnosno izjavu dobavljača da predmetna oprema ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista, niti izjave o saobraznosti;

5) jedinstvena carinska isprava – ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;

7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

8) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

9) potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;

10) izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti, za objekat u kojem se realizuje investicija (u daljem tekstu: izvod iz katastra nepokretnosti), a koji se nalazi u svojini podnosioca zahteva;

11) ugovor o zakupu, odnosno ustupanju na korišćenje bez naknade, objekta u kojem se realizuje investicija, overen od strane nadležnog organa – ako podnosilac zahteva koristi objekat u kojem se realizuje investicija na osnovu prava zakupa, odnosno korišćenja bez naknade;

12) izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno davaoca na korišćenje – ako podnosilac zahteva koristi objekat u kojem se realizuje investicija na osnovu prava zakupa, odnosno ustupanju na korišćenje bez naknade.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostavlja se i izvod iz Registra privrednih subjekata, kao i potvrde Agencije za privredne registre:

1) da podnosiocu zahteva nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) da podnosiocu zahteva nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;

3) da podnosiocu zahteva nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

4) akt o razvrstavanju u mikro, malo ili srednje pravno lice, prema podacima iz finansijskog izveštaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Ako je podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga uz dokumentaciju iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlja se i popunjen i overen Obrazac 3 – Tabela članova zadruge, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 6)-10) i tačka 12) i stava 2. ovog člana, dostavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 18

Uz Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za marketing u sektoru prerade mleka i mesa i marketing u sektoru vina, dostavlja se:

1) račun za nabavku kontrolnih markica, odnosno evidencionih markica;

2) dokaz o izvršenom plaćanju kontrolnih markica, odnosno evidencionih markica;

3) kopija sertifikata koji je izdat od kontrolne organizacije ovlašćene od ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode, kojom se dokazuje usaglašenost procesa proizvodnje sa elaboratom odnosno specifikacijom – za podsticaje za marketing u sektoru prerade mleka i prerade mesa;

4) kopija rešenja o priznavanju oznaka za vino sa geografskim poreklom izdatog od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – za podsticaje za marketing u sektoru vina.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, za ostvarivanje prava na podsticaje za marketing u sektoru prerade mleka i mesa i marketing u sektoru vina dostavlja se i dokumentacija iz člana 17. stav 1. tač. 6)-12) i člana 17. st. 2. i 3. ovog pravilnika.

Član 19

Za podsticaje za investicije u preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka, kao i za podsticaje za investicije u preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa, pored potrebne dokumentacije iz čl. 17. i 18. ovog pravilnika, dostavlja se i kopija rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova i uslova higijene hrane.

Za podsticaje za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića, kao i marketing u sektoru vina, pored potrebne dokumentacije iz čl. 17. i 18. ovog pravilnika, dostavlja se i kopija:

1) rešenja o upisu u Vinarski registar, rešenja o upisu u Vinogradarski registar i izvod iz Vinogradarskog registra – za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju vina;

2) rešenja o upisu u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića – za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju jakih alkoholnih pića;

3) potvrde o upisu u Centralni registar objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane – za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju piva.

Član 20

Dokumentacija iz člana 17. stav 1. tač. 1)-5) i člana 18. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika mora biti izdata u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaja ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Član 21

Dokumentacija iz člana 18. stav 1. tač. 3) i 4) i člana 19. stav 2. ovog pravilnika, dostavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 22

Uprava vrši administrativnu obradu Zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnet od strane lica koje u skladu sa članom 9. ovog pravilnika ne ostvaruje pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom iz člana 17. stav 1. tač. 1)-5) i člana 18. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, koja ne glasi na podnosioca zahteva, odnosno koja je izdata posle podnošenja zahteva, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca podnet u periodu trajanja javnog poziva, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.

Član 23

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 17. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.

Član 24

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja direktora Uprave, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 25

Korisnik podsticaja namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana nabavke opreme i pridržava se drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Otuđenjem predmeta podsticaja iz stava 1. ovog člana ne smatra se gubitak svojstva preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 27

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa („Službeni glasnik RS“, br. 29/17 i 44/18 – dr. zakon).

Član 28

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog 1

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U PRERADU MLEKA I MARKETING U SEKTORU PRERADE MLEKA

Investicije za koje se ostvaruju podsticaji
Redni
broj
Vrste investicija Prihvatljive investicije
1) Specijalna vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje) – termoizolovane autocisterne za prevoz mleka
– sistem za prijem i merenje mleka, sa odvajačem vazduha
sistem za automatsko uzorkovanje (uzorak sa svakog mesta otkupa i zbirni uzorak iz kamiona)
– rashladna komora za uzorke
– pumpa za mleko
– fleksibilna creva za pretakanje mleka sa odgovarajućim priključcima/spojnicama
2) Oprema za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka – automatski uzorkivači
– fleksibilna creva sa odgovarajućim spojnicama i priključcima
– mehanički filteri
– odvajači vazduha (deaeratori)
– hladionici za mleko sa pratećom opremom (ventili, temperaturne sonde i dr.)
– skladišni tankovi sa pratećom opremom (mešalice, merači i indikatori nivoa, zapremine i temperature, ventili i dr.)
– hardver i softver za registar mleka i praćenje, kontrolu i upravljanje procesima proizvodnje i skladištenja (sa instalacijom)
– cevovodi sa ventilima
– pasterizatori sa pratećom opremom (balansni kotlić, pumpe, ventili, sonde za merenje temperature, uređaji za pripremu vruće vode i dr.)
– centrifugalni separatori za mleko sa pratećom opremom
– baktofuge sa pratećom opremom
– uređaji za mikrofiltraciju mleka sa pratećom opremom
– uređaji za automatsku standardizaciju mleka sa pratećom opremom
– procesni tankovi sa pratećom opremom (mešalice, merači i indikatori nivoa, zapremine i temperature, ventili i dr.)
– duplikatori-fermentori sa pripadajućom opremom (mešalice, merači i indikatori nivoa, zapremine, pH i temperature, ventili i dr.)
– homogenizatori za mleko
– uparivači sa pripadajućom opremom
– dozatori za razne vrste dodataka (arome, pastozni proizvodi od voća i povrća i dr.)
– cevasti i pločasti izmenjivači toplote, termizatori sa pratećom opremom i dr.
– uređaji za pripremu i rastvaranje praškastih materija (mleka u prahu, čokoladnog praha i sl.)
– uređaji za otapanje zamrznutih proizvoda
– mikseri (mešači)
– tuneli za hlađenje i fermentaciju
– tankovi za proizvodnju sireva
– uređaji za soljenje sireva
– prese za sir
– kalupi za sir
– uređaji za rezanje sira
– uređaji za proizvodnju maslaca (bućkalice)
– mašine punilice, razne sa pratećom opremom
– mašine za pakovanje transportnog (zbirnog) pakovanja
– mašine za paletiziranje
– uređaji za označavanje i etiketiranje
– transportne trake i konvejeri
– oprema za kontrolu i automatsko upravljanje sa odgovarajućim softverima
PROIZVODNE LINIJE
– procesna oprema za ultrafiltraciju mleka (moduli za ultrafiltraciju sa pratećom opremom, tankovi i dr.)
– procesna oprema za proizvodnju sireva (razne vrste)
– procesna oprema za proizvodnju sirnih i mlečnih namaza i topljenih sireva
– procesna oprema za proizvodnju UHT proizvoda (sterilizatori, evaporatori, homogenizatori, aseptik tankovi i dr.)
– procesna oprema za sušenje (mleka, surutke i dr. uključujući i hranu na bazi mleka za odojčad i malu decu)
– procesna oprema za proizvodnju kondenzovanog mleka
– procesna oprema za proizvodnju sladoleda
– automatske linije za punjenje i pakovanje proizvoda
3) Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, garderobe i sanitarnih prostorija – tankovi sa pratećom opremom (mešalice, ventili, indikatori nivoa i zapremine, merači temperature, konduktometri, pH metri i dr.)
– pumpe i cevovodi
– uređaji za automatsko doziranje koncentrovanih sredstava za pranje
– linijski konduktometri i pH metri
– penomati (uređaji za pranje penom)
– uređaji za pranje i sterilizaciju alata i pribora
– uređaji za pripremu vruće vode
– creva sa nosačima i pištoljem za vodu
– uređaji za pranje podova
– uređaji za dezinfekciju vazduha u proizvodnim prostorijama
4) Laboratorijska oprema (ne uključujući stakleni pribor) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona – automatski uređaji za hemijsku analizu sirovog mleka (mlečna mast, proteini, laktoza, mineralne materije, krioskopska tačka i dr.)
– automatski uređaji za određivanje broja somatskih ćelija i/ili bakterija u sirovom mleku
– krioskopi
– uređaji za ispitivanje inhibitora i rezidua u mleku (antibiotici, aflatoksin i dr.)
– centrifuge za određivanje masti po Gerberu
– sušnice
– autoklavi
– uređaji za pripremu vode (demineralizatori, dejonizatori, destilatori i dr.)
– sterilizatori posuđa i pribora
– mešalice (mehaničke, magnetne i dr.)
– uređaji za pripremu uzoraka (mikseri, tresilice i dr.)
– inkubatori
– laboratorijski frižideri i zamrzivači
– digestori
– pH metri
– vlagomeri
– konduktometri
– laminarne komore
– UV lampe
– sterilizatori vazduha
– sigurnosni ormani
– mikroskopi
– plamenici
– mašine za pranje laboratorijskog posuđa
– ATP bioluminescenc ili protect brisevi – kao indikator prisustva bioloških (organskih) nečistoća na radnim površinama
– vage (tehničke i analitičke)
– peći za žarenje
– destilatori za vodu
– spektrofotometri
– grejna tela (grejne ploče, ringle, rešoi i dr.)
– oprema za obezbeđenje posebnih mikroklimatskih uslova u proizvodnji i/ili skladišnim objektima (uključujući opremu za klimatizaciju prostorija – ventilacija, hlađenje/grejanje, sušenje/vlaženje vazduha)
– oprema za fizički, hemijski i biološki tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom
5) Oprema za dezinfekciju radnika – automatske dezobarijere za pranje i dezinfekciju ruku i obuće s mehanizmom kontrole ulaska
– lavaboi za pranje i dezinfekciju ruku na nožni pogon ili sa fotoćelijom
– podne dezobarijere
– mašine za pranje i sušenje radne odeće
– zidni dozatori sredstava za pranje i dezinfekciju
– zidni sušači ruku, automatski
– zidni držači papirnih ubrusa
– garderobni ormani sa klupama
– oprema za tuš kabine
6) Marketing proizvoda – kontrolne markice za obeležavanje proizvoda od mleka sa oznakom geografskog porekla izdate u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Prilog 2

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U PRERADU MESA I MARKETING U SEKTORU PRERADE MESA

Investicije za koje se ostvaruju podsticaji
Redni broj Vrste investicija Prihvatljive investicije
1) Oprema za omamljivanje, klanje i obradu trupova – uređaji i oprema za električno i/ili mehaničko omamljivanje životinja (svinje, goveda, ovce/koze, živina, riba i dr.)
– oprema za spoljašnju obradu trupova svinja (uređaji za šurenje, uređaji za mašinsko uklanjanje dlaka/čekinja, uređaji za spaljivanje zaostalih dlaka/čekinja, uređaji za završnu spoljašnju obradu trupa/“poliranje“, oprema za završno pranje trupa i dr.)
– vakuum uređaj za obradu rektuma
– uređaji za skidanje kože
– oprema/uređaji za rasecanje trupova na polutke (testere)
– električna, pneumatska ili ručna oprema za odsecanje nejestivih delova trupa (testere, klešta i dr.)
– oprema za veterinarsko-sanitarni pregled glave, trupa i unutrašnjih organa – oprema za čišćenje i pranje jestivih delova (iznutrica) na liniji klanja
– oprema za čišćenje, pranje i obradu želudaca i creva
– oprema za prihvat i transport jestivih delova i sporednih proizvoda klanja
– oprema za mehanički transport i savladavanje visinske razlike na linijama za klanje životinja i obradu trupova
2) Uređaji za merenje udela mišićnog tkiva u trupovima – fetometar
– uređaj za automatsku klasifikaciju trupova
– druga slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije
3) Oprema za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi – sistem za sakupljanje krvi na liniji klanja (šuplji noževi, zupčasta pumpa i izolovani kontejner za privremeno skladištenje)
– uređaj i oprema za uklanjanje i pneumatski transport sadržaja digestivnog trakta iz klanice do mesta za privremeno odlaganje
– uređaj i oprema za uklanjanje i pneumatski transport sporednih proizvoda životinjskog porekla iz klanice do mesta za privremeno odlaganje
– vakuum uređaj sa opremom i sabirnim tankom za uklanjanje kičmene moždine iz kičmenog stuba goveda
– uređaji za vakuum-pakovanje mesa i proizvoda od mesa
– uređaji za etiketirenje proizvoda i pakovanja
– automatske vage sa etiketirkom
– uređaji za narezivanje mesa i proizvoda
– mašine za pakovanje u MAP-u mesa i proizvoda od mesa
– uređaji za skidanje omotača
4) Oprema za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa – transportne trake za meso i/ili posude sa sirovinama
– oprema za rasecanje mesa
– mašine za sečenje mesa
– uređaji za skidanje kože sa masnog tkiva
– uređaji za oblikovanje usitnjenog mesa i poluproizvoda od mesa
– uređaji za proizvodnju leda
– uređaji za mlevenje mesa (Volf)
– uređaji za sečenje smrznutog mesa („giljotine“, drobilice i dr.)
– uređaji za usitnjavanje mesa (kuteri, mikrokuteri i dr.)
– uređaji za mešanje mesa (sa i/ili bez vakuuma)
– mašine za mehaničko separisanje mesa (separatori)
– uređaji i oprema za pripremu salamure
– uređaji i oprema za ubrizgavanje salamure (pikl-injektori)
– uređaji za „masiranje“ mesa (tambleri)
– vakuum punilice
– oprema za detekciju fizičkih i mehaničkih nečistoća – X-ray detektori
– „klipserice“
– prese za meso
– uređaji i oprema za doziranje prema vrsti i kapacitetu tehnološke linije
– zatvaračice za konzervisane proizvode u hermetički zatvorenim kontejnerima u skladu sa vrstom i kapacitetom tehnološke linije
– uređaji i oprema za proizvodnju (priprema, obrada, punjenje, dimljenje, fermentaciju/zrenje i sušenje, skladištenje i pakovanje fermentisanih proizvoda od mesa
– druga slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije
5) Oprema i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa – oprema i uređaji za hlađenje i/ili zamrzavanje i skladištenje smrznutih sirovina i proizvoda
– komore za termičku obradu – pasterizaciju („atmosi“, „paster kade/pasterizatori“)
– uređaji za termičku obradu – sterilizaciju (autoklavi)
– oprema za praćenje, merenje i upravljanje procesima proizvodnje i skladištenja (sa instalacijom)
– oprema za obezbeđivanje posebnih mikroklimatskih uslova u proizvodnim i/ili skladišnim prostorima (uključujući opremu za klimatizaciju prostora – hlađenje/grejanje, isušivanje/ovlaživanje vazduha)
– oprema za fizički, hemijski i biološki tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevenciju zagađenja vazduha
6) Laboratorijska oprema (bez staklenog pribora) za internu upotrebu – komplet opreme za laboratoriju za pregled mesa na prisustvo larvi trihinele u mesu (sa priborom od stakla), referentnom metodom digestije ili ekvivalentnim metodama (objekti za klanje svinja, objekti za klanje konja, objekti za prihvat i/ili obradu divljači)
– krioskopi
– sušnice
– autoklavi
– uređaji za pripremu vode (demineralizatori, dejonizatori, destilatori i dr.)
– sterilizatori posuđa i pribora
– mešalice (mehaničke, magnetne i dr.)
– uređaji za pripremu uzoraka (mikseri, tresilice i dr.)
– inkubatori
– laboratorijski frižideri i zamrzivači
– digestori
– pH metri
– vlagomeri
– konduktometri
– laminarne komore
– UV lampe
– sterilizatori vazduha
– sigurnosni ormani
– mikroskopi
– plamenici
– mašine za pranje laboratorijskog posuđa
– ATP bioluminescenc ili protect brisevi – kao indikator prisustva bioloških (organskih) nečistoća na radnim površinama
– saltimetri
– testovi za utvrđivanje rezidua antibiotika
– uređaj za ultra brzu mikrobiologiju (Bacteria Tracer)
– uređaji za kontinualnu analizu hemijskih parametara mesa u cilju standardizacije
– uređaji za brzu analizu hemijskih parametara mesa i proizvoda od mesa
– uređaji za digestiju i destilaciju belančevina
– analizatori gasnih smeša
– vage (tehničke i analitičke)
– peći za žarenje
– destilatori za vodu
– spektrofotometri
– grejna tela (grejne ploče, ringle, rešoi i dr.)
7) Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije za zaposlene – tankovi sa pratećom opremom (mešalice, ventili, indikatori nivoa i zapremine, merači temperature, konduktometri, pH metri i dr.)
– pumpe i cevovodi
– uređaji za automatsko doziranje koncentrovanih sredstava za pranje
– linijski konduktometri i pH metri
– penomati (uređaji za pranje penom)
– uređaji za pranje i sanitaciju/sterilizaciju alata i pribora
– uređaji za pripremu vruće vode
– creva sa nosačima i pištoljem za vodu
– uređaji za pranje podova
– uređaji za dezinfekciju vazduha u proizvodnim prostorijama
8) Oprema za dezinfekciju radnika – automatske dezobarijere za pranje i dezinfekciju ruku i obuće s mehanizmom kontrole ulaska
– lavaboi za pranje i dezinfekciju ruku na nožni pogon ili sa fotoćelijom
– podne dezobarijere
– mašine za pranje i sušenje radne odeće
– zidni dozatori sredstava za pranje i dezinfekciju
– zidni sušači ruku, automatski
– zidni držači papirnih ubrusa
– garderobni ormani sa klupama
– oprema za tuš kabine
9) Marketing proizvoda – kontrolne markice za obeležavanje proizvoda od mesa sa oznakom geografskog porekla izdate u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Prilog 3

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U PROIZVODNJU VINA, PIVA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA, KAO I MARKETING U SEKTORU VINA

Investicije za koje se ostvaruju podsticaji
Redni broj Vrste investicija Prihvatljive investicije
1) Oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, garderobe i sanitarnih prostorija – tankovi sa pratećom opremom (mešalice, ventili, indikatori nivoa i zapremine, merači temperature, konduktometri, pH metri i dr.)
– pumpe i cevovodi
– uređaji za automatsko doziranje koncentrovanih sredstava za pranje
– linijski konduktometri i pH metri
– penomati (uređaji za pranje penom)
– uređaji za pranje i sterilizaciju alata i pribora
– uređaji za pripremu vruće vode
– creva sa nosačima i pištoljem za vodu
– uređaji za pranje podova
– uređaji za dezinfekciju vazduha u proizvodnim prostorijama
2) Oprema i uređaji za prijem, pripremu i preradu sirovina za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića – vage (kolske, podne i dr.)
– transporteri (horizontalni, kosi ili vertikalni)
– inspekciona traka
– mehanički filteri
– pumpe razne (centrifugalne, zupčaste, monopumpe za guste mase)
– odvajači vazduha (deaeratori)
– suvi i vazdušni prečistač
– oprema i uređaji za vađenje semene lože, odvajanje, sečenje, ljuštenje, mlevenje i pasiranje voća i grožđa
– oprema za odvajanje koštica
– uređaji za koncentrisanje (uparivači razni, sa pripadajućom opremom, uređaji za reversnu osmozu i kriokoncentrisanje)
– uređaji za punjenje i doziranje naliva sa pripadajućom opremom
– uređaji za odmeravanje i doziranje komponenti sa pripadajućom opremom
– oprema za detekciju fizičkih i mehaničkih nečistoća – X-ray detektori
– uređaji za pripremu tehnološke i tehničke vode
– druga slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije
3) Oprema za proizvodnju, punjenje, pakovanje i čuvanje vina i jakih alkoholnih pića – inoks sudovi za vino i rakiju, vinifikatori i univerzalne posude za vino i jaka alkoholna pića
– uređaji za kontrolisanu fermentaciju i hladnu stabilizaciju vina
– parni generatori za sterilizaciju opreme i sudova i uređaji za pranje
– drveni sudovi i burići za barikiranje
– filteri
– muljače
– pumpe
– centrifugalni separatori
– sistemi za ubacivanje azota
– linije za punjenje, etiketiranje i zatvaranje ambalaže uz odgovarajuću opremu, punilice, etiketirke i čepilice – pneumatske prese
– mlinovi i pasirke za voće
– kazani za destilaciju
– uređaji za pakovanje sa pripadajućom opremom
– mašine za pakovanje transportnog (zbirnog) pakovanja i mašine za paletiziranje – paletizer
– uređaji za pranje ambalaže razne, sa pripadajućom opremom
– oprema za transport u sklopu vinarije/destilerije (palete za boce, kontejneri, postolja za drvenu barik burad i oprema za okretanje boca)
– oprema za fizičku, hemijsku i biološku obradu otpadnih voda, kao i oprema za sprečavanje zagađenja/kontaminacije vazduha
– oprema za klimatizaciju, grejanje i ventilaciju objekata za preradu i skladištenje
– druga slična oprema namenjena za ovu vrstu investicije
4) Oprema za dezinfekciju radnika – automatske dezobarijere za pranje i dezinfekciju ruku i obuće s mehanizmom kontrole ulaska
– lavaboi za pranje i dezinfekciju ruku na nožni pogon ili sa fotoćelijom
– oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u pogonu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, kao i oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odeće i obuće
– podne dezobarijere
– mašine za pranje i sušenje radne odeće
– zidni dozatori sredstava za pranje i dezinfekciju
– zidni sušači ruku, automatski
– zidni držači papirnih ubrusa
– garderobni ormani sa klupama
– oprema za tuš kabine
5) Laboratorijska oprema (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona – krioskopi
– sušnice
– autoklavi
– sterilizatori posuđa i pribora
– mešalice (mehaničke, magnetne i dr.)
– uređaji za pripremu uzoraka (mikseri, tresilice i dr.)
– laboratorijski frižideri i zamrzivači
– pH metri
– konduktometri
– laminarne komore
– UV lampe
– sterilizatori vazduha
– mikroskopi
– plamenici
– mašine za pranje laboratorijskog posuđa
– termometri
– refraktometar, ručni ili stoni, digitalni ili analogni
– fotometri
– titratori (za određivanje kiselina, alkohola, sumpor-dioksida i drugih parametara)
– kalibracijski i ostali standardni rastvori
– setovi za kolorimetrijska ispitivanja
– merači temperature i vlage
– vage (tehničke i analitičke)
– peći za žarenje
– destilatori za vodu
– spektrofotometri
– grejna tela (grejne ploče, ringle, rešoi i dr.)
6) Oprema i mašine koje se koriste u maloj zanatskoj proizvodnji piva: za pripremu slada za komljenje, za proizvodnju sladovine, za proizvodnju piva, dodatna oprema za otakanje nefiltriranog piva kao i otakanje piva u staklenoj ambalaži PRIPREMA SLADA ZA KOMLJENJE
– Mlin za mlevenje slada
– Vaga za odmeravanje slada
– Komovnjak/kotao za kuvanje sa mešalicama
– Bisternik/cediljka sa noževima, lopaticamaza izbacivanje trebera i sitima
– Taložnik – Pumpa za kominu i sladovinu
– Pumpa za sladovinu
– Pločasti hladnjak
– Aerator sladovine
– Tank tople vode
– Tank hladne vode
– Bezuljni kompresor za vazduh
– Komandno razvodni orman za upravljanje pumpama i mernim uređajima za kontrolu PLC
– Fermentor
– Ležni tank
– Posuda za kvasac
– CIP oprema sa pumpom
– Kada za tehnološka creva i prateću opremu
– Laboratorijska oprema
– Cevna instalacija i prateća oprema (ventili, tehnološka creva, laterne)
– Elektro-oprema i komandni pult za vrioni podrum
– Karbonizer, sa pratećom opremom
– Generator pare-kotlarnica
– Rashladni uređaj, sa lager tankom
– Kompresor za vazduh
– Priprema tehnološke vode
– Kondenzator za otparavenje
– Oprema za pranje buradi
– Oprema za punjenje buradi
– Uređaj za ispiranje i dezinfekciju staklene ambalaže
– Uređaj za punjenje i zatvaranje staklene ambalaže
– Etiketiranje otočenog proizvoda (etiketirka)
7) Marketing proizvoda Evidencione markice za obeležavanja vina sa oznakama geografskog porekla izdate u skladu sa propisima kojima se uređuje vino

 

Obrazac 1

ZAHTEV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U OPREMU U OBJEKTIMA ZA PRERADU MLEKA I MESA I PROIZVODNJU VINA, PIVA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

U __________ GODINI

 

I.
Podaci o podnosiocu zahteva
Kategorija podnosioca zahteva (zaokružiti) 1) preduzetnik
2) privredno društvo
3) zemljoradnička zadruga
Za podnosioca zahteva u svojstvu preduzetnika:
Poslovno ime preduzetnika  
JMBG podnosioca zahteva
                         
 
Matični broj
               
 
Poreski identifikacioni broj
                 
 
Za podnosioca zahteva u svojstvu pravnog lica:
Poslovno ime pravnog lica  
Ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu  
JMBG odgovornog lica u pravnom licu
                         
 
Matični broj
               
 
Poreski identifikacioni broj
                 
 
U skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, pravno lice je razvrstano na: 1) mikro
2) malo
3) srednje
Svi podnosioci zahteva:
Broj poljoprivrednog gazdinstva
                       
 
Adresa sedišta Opština:
Mesto:
Ulica i kućni broj:
Poštanski broj:
  Telefon/faks
Redni broj i naziv priloga, vrste investicija i prihvatljive investicije iz Priloga 1, 2 i 3 Prilog:
Vrste investicija:
Prihvatljive investicije:
Broj i katastarska opština parcele na kojoj se nalazi objekat koji je predmet investicije  
Adresa objekta koji je predmet investicije (opština, mesto, ulica i kućni broj)  

Napomena: Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se
u zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava
za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84, sa naznakom: „Zahtev za
ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i
proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u _________ godini“.

II.
Specifikacija računa za predmetne investicije
Broj Stavke za koje se podnosi zahtev (za opremu navesti i godinu proizvodnje i serijski odnosno fabrički broj) Broj i datum izdavanja računa na kojem se stavke nalaze Dobavljač (naziv i sedište izdavaoca računa) Naziv, broj i datum izdavanja dokumenta kojim je izvršeno plaćanje (potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke odnosno fiskalni isečak) Iznos u RSD bez PDV
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
        Ukupno:  

 

III.
Izjava podnosioca zahteva

IZJAVA

Ovim potvrđujem pod punom zakonskom, moralnom, materijalnom, krivičnom i svakom drugom odgovornošću, da podnosilac ovog zahteva:

– nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

– nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita:

– za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

– dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica pri čemu se povezanim licima smatraju: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

– nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica

IV. IZJAVA
podnosioca zahteva o podacima o kojima se vodi službena evidencija
Upoznat/a sam sa odredbom člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Postupak pokrećem kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja radi ostvarivanja prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju i tim povodom dajem sledeću

IZJAVU1

I. Saglasan/a sam da organ za potrebe postupka može da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja.2

 

________________      
(mesto)      
________________   _____________________  
(datum)   (potpis davaoca izjave)  
       
       

 

II. Iako je organ obavezan da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke, izjavljujem da ću sam/a za potrebe postupka pribaviti:3

a) sve lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje;

b) sledeće podatke:4

– uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave,

– uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave,

– potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja,

– potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine,

– izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti, za objekat u kojem se realizuje investicija, a koji se nalazi u svojini podnosioca zahteva,

– izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno davaoca na korišćenje – ako podnosilac zahteva koristi objekat u kojem se realizuje investicija na osnovu prava zakupa, odnosno ustupanja na korišćenje bez naknade,

– izvod iz Registra privrednih subjekata;

– potvrde Agencije za privredne registre:

(1) da podnosiocu zahteva nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

(2) da podnosiocu zahteva nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;

(3) da podnosiocu zahteva nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

(4) akt o razvrstavanju u mikro, malo ili srednje pravno lice, prema podacima iz finansijskog izveštaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva i zemljoradničke zadruge,

– kopiju:

– rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane – za podsticaje za investicije u preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka, kao i za podsticaje za investicije u preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa,

– rešenja o upisu u Vinarski registar, rešenja o upisu u Vinogradarski registar i izvod iz Vinogradarskog registra – za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju vina;

– rešenja o upisu u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića – za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju jakih alkoholnih pića;

– potvrde o upisu u Centralni registar objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane – za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju piva.

 

Upoznat/a sam da ukoliko navedene lične podatke neophodne za odlučivanje organa ne podnesem uz zahtev, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.
________________      
(mesto)      
________________   _____________________  
(datum)   (potpis davaoca izjave)  
       

1 Potpisati samo jednu odgovarajuću izjavu pod rimskim brojem I ili II.
2 Saglasno odredbi člana 13. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – odluka US i 107/12), organ vlasti obrađuje podatke bez pristanka lica, ako je obrada neophodna radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti određenih zakonom u cilju ostvarivanja interesa nacionalne ili javne bezbednosti, odbrane zemlje, sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela ekonomskih, odnosno finansijskih interesa države, zaštite zdravlja i morala, zaštite prava i sloboda i drugog javnog interesa, a u drugim slučajevima na osnovu pismenog pristanka lica.
3 Potrebno je zaokružiti slovo ispred opcije za koju se stranka odlučila.
4 Popunjava se kada stranka u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke izričito izjavi da će samo deo ličnih podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje su neophodne za odlučivanje, pribaviti sama.

 

 

V.
Potpis podnosioca zahteva

Pod punom zakonskom, moralnom, materijalnom, krivičnom i svakom drugom odgovornošću IZJAVLJUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su svi navedeni podaci tačni.

U _______________, ___________ godine.

 

 

  Naziv i sedište podnosioca zahteva:
  _________________________________
  (popuniti čitko štampanim slovima)

 

Ime i prezime odgovornog lica podnosioca zahteva:

_________________________________________
(popuniti čitko štampanim slovima)

Svojeručni potpis odgovornog lica podnosioca zahteva:

_______________________________________

Obrazac 2

ZAHTEV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA MARKETING U SEKTORU PRERADE MLEKA I MESA I MARKETING U SEKTORU VINA

U _________________ GODINI

 

I.
Podaci o podnosiocu zahteva
Kategorija podnosioca zahteva
(zaokružiti)
1) preduzetnik
2) privredno društvo
3) zemljoradnička zadruga
4) udruženje
Sektor
(zaokružiti)
1) prerada mleka
2) prerada mesa
3) vino
Za podnosioca zahteva u svojstvu preduzetnika:
Poslovno ime preduzetnika  
JMBG podnosioca zahteva
                         
 
Matični broj
               
 
Poreski identifikacioni broj
                 
 
Za podnosioca zahteva u svojstvu pravnog lica:
Poslovno ime pravnog lica  
Ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu  
JMBG odgovornog lica u pravnom licu
                         
 
Matični broj
               
 
Poreski identifikacioni broj
                 
 
U skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, pravno lice je razvrstano na: 1) mikro
2) malo
3) srednje
Svi podnosioci zahteva:
Broj poljoprivrednog gazdinstva
                       
 
Adresa prebivališta odnosno sedišta Opština:
Mesto:
Ulica i kućni broj:
Poštanski broj:
  Telefon/faks:
1. Kontrolne markice
2. Evidencione markice
(zaokružiti)
Dobavljač (naziv i sedište)
Broj i datum izdavanja računa:
Naziv, broj i datum izdavanja dokumenta kojim je izvršeno plaćanje (potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke odnosno fiskalni isečak):
Cena bez PDV:
Broj i katastarska opština parcele na kojoj se nalazi objekat koji je predmet investicije  
Adresa objekta koji je predmet investicije
(opština, mesto, ulica i kućni broj)
 

Napomena: Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u
zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za
agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84, sa naznakom: „Zahtev za ostvarivanje
prava na podsticaje za marketing u sektoru prerade mleka i mesa i marketing u sektoru vina u _________ godini“.

II.
Izjava podnosioca zahteva

IZJAVA

Ovim potvrđujem pod punom zakonskom, moralnom, materijalnom, krivičnom i svakom drugom odgovornošću, da podnosilac ovog zahteva:

– nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

– nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

– za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

– dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica pri čemu se povezanim licima smatraju: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica:

– nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

III. IZJAVA
podnosioca zahteva o podacima o kojima se vodi službena evidencija
Upoznat/a sam sa odredbom člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Postupak pokrećem kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja radi ostvarivanja prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju i tim povodom dajem sledeću

I Z J A V U1

I. Saglasan/a sam da organ za potrebe postupka može da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja.2

 

________________      
(mesto)      
________________   _____________________  
(datum)   (potpis davaoca izjave)  
       
       

 

II. Iako je organ obavezan da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke, izjavljujem da ću sam/a za potrebe postupka pribaviti:3

a) sve lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje;

b) sledeće podatke:4

– uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave,

– uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

– potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja,

– potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine,

– izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti, za objekat u kojem se realizuje investicija a koji se nalazi u svojini podnosioca zahteva,

– izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno davaoca na korišćenje – ako podnosilac zahteva koristi objekat u kojem se realizuje investicija na osnovu prava zakupa, odnosno ustupanja na korišćenje bez naknade,

– izvod iz Registra privrednih subjekata;

– potvrde Agencije za privredne registre:

(1) da podnosiocu zahteva nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

(2) da podnosiocu zahteva nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;

(3) da podnosiocu zahteva nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

(4) akt o razvrstavanju u mikro, malo ili srednje pravno lice, prema podacima iz finansijskog izveštaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva i zemljoradničke zadruge.

– kopiju:

– rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane – za podsticaje za marketing u sektoru prerade mleka i prerade mesa,

– sertifikata koji je izdat od kontrolne organizacije ovlašćene od ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode, kojom se dokazuje usaglašenost procesa proizvodnje sa elaboratom odnosno specifikacijom – za podsticaje za marketing u sektoru prerade mleka i prerade mesa,

– rešenja o priznavanju oznaka za vino sa geografskim poreklom izdatog od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – za podsticaje za marketing u sektoru vina,

– rešenja o upisu u Vinarski registar, rešenja o upisu u Vinogradarski registar i izvod iz Vinogradarskog registra – za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju vina i marketing.

Upoznat/a sam da ukoliko navedene lične podatke neophodne za odlučivanje organa ne podnesem uz zahtev, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

________________      
(mesto)      
________________   ___________________________  
(datum)   (potpis davaoca izjave)  
       

1 Potpisati samo jednu odgovarajuću izjavu pod rimskim brojem I ili II.
2 Saglasno odredbi člana 13. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – odluka US i 107/12), organ vlasti obrađuje podatke bez pristanka lica, ako je obrada neophodna radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti određenih zakonom u cilju ostvarivanja interesa nacionalne ili javne bezbednosti, odbrane zemlje, sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela ekonomskih, odnosno finansijskih interesa države, zaštite zdravlja i morala, zaštite prava i sloboda i drugog javnog interesa, a u drugim slučajevima na osnovu pismenog pristanka lica.
3 Potrebno je zaokružiti slovo ispred opcije za koju se stranka odlučila.
4 Popunjava se kada stranka u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke izričito izjavi da će samo deo ličnih podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje su neophodne za odlučivanje, pribaviti sama.

 

IV.
Potpis podnosioca zahteva

Pod punom zakonskom, moralnom, materijalnom, krivičnom i svakom drugom odgovornošću IZJAVLJUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su svi navedeni podaci tačni.

U ______________, __________ godine.

 

Naziv i sedište podnosioca zahteva:

______________________________________
(popuniti čitko štampanim slovima)

Ime i prezime odgovornog lica podnosioca zahteva:

______________________________________
(popuniti čitko štampanim slovima)

Svojeručni potpis odgovornog lica podnosioca zahteva:

______________________________________

 

Obrazac 3

TABELA ČLANOVA ZADRUGE

Naziv i sedište zemljoradničke zadruge: _______________________________

Podaci o najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu:

Redni broj Ime i prezime člana zadruge Datum rođenja Broj
poljoprivrednog gazdinstva
Pol Adresa stanovanja Potpis
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

 

 

Mesto i datum:   Potpis odgovornog lica
______________________   ______________________

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović