PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2017, 112/2017 i 78/2018)

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (u daljem tekstu: IPARD program), iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje.

Značenje pojmova

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) opšti trošak jeste izdatak za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, koji su dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova (u daljem tekstu: Lista prihvatljivih investicija i troškova), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) nova oprema, mašina, odnosno mehanizacija jeste oprema, mašina, odnosno mehanizacija proizvedena najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koja se prvi put stavlja u upotrebu;

3) izgradnja jeste izgradnja, građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, odnosno adaptacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

4) skriveni radovi jesu radovi koji se izvode tokom realizacije investicije i koji se u kasnijim fazama zbog prirode ili načina izvođenja ne mogu kontrolisati na licu mesta;

5) objekat koji je predmet investicije u fizičku imovinu jeste zatvoreno skladište i to: specijalizovano skladište i hladnjača, rezervoar i cisterna, poljoprivredna zgrada i to staja za stoku i živinarnik, zgrada za uzgoj, proizvodnju i smeštaj poljoprivrednih proizvoda, poljoprivredni silos, poslovna zgrada – upravna zgrada, ostale poljoprivredne zgrade – zgrada za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata, kao i prateći ekonomski objekat za gajenje domaće životinje i to ispust za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka i objekat za skladištenje osoke u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja i posebnim propisom kojim se propisuje klasifikacija objekata, a koji se nalazi na području Regiona Vojvodine, Beogradskog regiona, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;

6) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj i pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

7) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije i to: zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

8) ostali usevi jesu žitarice i industrijsko bilje i to: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, uljana tikva, lan i konoplja;

9) mesto investicije jeste mesto prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva – za investicije u nabavku opreme, mašina i mehanizacije, odnosno mesto u kome se nalazi objekat – za investicije u izgradnju i opremanje objekata;

10) voće jeste voće, sadni materijal voća i matičnjaci voća u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;

11) povrće jeste povrće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;

12) mlečno grlo jeste svako žensko grlo goveda starije od 24 meseca;

13) mesto kontrole predmeta investicije jeste katastarska parcela ili objekat koji podnosilac zahteva koristi po osnovu prava svojine, prava zakupa, odnosno korišćenja na kome se vrši kontrola predmeta IPARD podsticaja.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje

Član 3

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu (u daljem tekstu: Registar), i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga.

Lice iz stava 1. tač. 2)-4) ovog člana ostvaruje pravo na IPARD podsticaje i ako:

1) je upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;

2) nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

3) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.

Lice iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana ostvaruje pravo na IPARD podsticaje i ako:

1) u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;

2) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

4) nije član holdinga ili koncerna;

5) podnosilac zahteva i povezana lica imaju manje od 250 zaposlenih;

6) podnosilac zahteva i povezana lica imaju godišnji promet ne veći od 50 miliona evra ili ako vrednost imovine podnosioca zahteva i povezanih lica ne prelazi 43 miliona evra.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na IPARD podsticaje ako ispunjava opšte i posebne uslove u skladu sa ovim pravilnikom.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Član 4

Lice iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za investicije u sledeće sektore:

1) mleka;

2) mesa;

3) voća i povrća;

4) ostalih useva.

II USLOVI

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta

Član 5

Pravo na odobravanje projekta ostvaruje lice iz člana 3. ovog pravilnika ako:

1) nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;

2) ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

3) se investicija nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5) su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije u izgradnju i opremanje objekata za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;

6) nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;

7) dobavljač i lice iz člana 3. ovog pravilnika ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;

8) ima tri prikupljene ponude za predmet investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost veću od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema mesečnom kursu Evropske Komisije u mesecu koji prethodi mesecu u kome je objavljen javni poziv, odnosno jednu ponudu za predmet investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su nezavisno pribavljene i koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva, osim za realizovane opšte troškove za koje dostavlja račun;

9) se investicija odnosi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda datih u Prilogu 2 – Lista poljoprivrednih proizvoda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

10) poseduje stručno znanje, odnosno iskustvo u oblasti poljoprivrede, i to:

(1) visoku stručnu spremu, ili

(2) srednju stručnu spremu u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili

(3) srednju stručnu spremu i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede ili srednju stručnu spremu i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja, ili

(4) da je upisan u Registru u svojstvu nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine, ili

(5) da ima radno iskustvo u periodu od tri godine u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede;

11) je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika;

12) roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Prilogu 3 – Lista prihvatljivih zemalja (u daljem tekstu: Lista prihvatljivih zemalja), koji odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka1;

13) (brisana)

14) za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

15) za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu;

16) odredi mesto kontrole predmeta investicije u skladu sa ovim pravilnikom.

Kod lica iz člana 3. stav 1. tač. 2)-4) ovog pravilnika, uslovi iz tačke 10) ovog člana, odnose se na stručno lice odgovorno za proces proizvodnje.

Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije има građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova ili dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Ako je predmet zahteva investicija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora lice iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruje pravo na odobravanje projekta i ako:

1) energiju iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju na gazdinstvu;

2) projektovana godišnja proizvodnja energije iz postrojenja koje je predmet zahteva ne prelazi vrednost od 120% godišnjeg proseka potrošnje ukupne toplotne i električne energije na gazdinstvu, računato za period od prethodne tri godine, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno;

3) višak proizvodnje električne energije iz postrojenja koje je predmet zahteva a koji se predaje mreži na godišnjem nivou, nije veći od utvrđene ukupne prosečne godišnje toplotne i električne energije na gazdinstvu.

_________
1 prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka utvrđuje se u skladu sa Council Regulation (EEC) 24/14 na dan raspisivanja javnog poziva

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta

Sektor mesa

Član 6

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru mesa i ako:

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) ima objekat upisan u registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, i to kapaciteta: do 1.000 goveda i/ili 1.000 ovaca i koza i/ili 400 krmača, i/ili 10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu, odnosno ima upisan objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka teškog tipa.

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana koje ima objekat kapaciteta više od 1.000 goveda ili više od 1.000 ovaca ili koza ili više od 400 krmača ili više od 10.000 tovnih svinja ili više od 50.000 brojlera po turnusu, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:

1) izgradnju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;

2) investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Sektor mleka

Član 7

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru mleka ako:

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);

2) na poljoprivrednom gazdinstvu ima do 300 mlečnih krava koje su obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

3) je vlasnik životinja iz tačke 2) ovog stava ili ako je vlasnik životinja član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana koje ima više od 300 mlečnih krava, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:

1) investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;

2) investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Sektor voća

Član 8

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na projekta u sektoru voća ako u Registru ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju te vrste voća.

Sektor povrća

Član 9

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća ako u Registru ima upisano povrće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se propisuje registar poljoprivrednih gazdinstava i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća za investicije u izgradnju objekata za skladištenje povrća ako u Registru ima upisano od 0.5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili od 3 ha do 50 ha povrća na otvorenom prostoru.

Sektor ostalih useva

Član 10

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva ako u Registru ima prijavljene kulture pod ostalim usevima u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se propisuje registar poljoprivrednih gazdinstava i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju ostalih useva.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva, za investicije u:

1) izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva – ako u Registru ima upisano 2 ha ili više ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

2) nabavku traktora – ako u Registru ima upisano od 2 ha do 50 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

3) nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora – ako u Registru ima upisano od 50 ha do 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima.

Posebni uslovi za nabavku novog traktora

Član 11

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa, sa sledećom najvećom snagom motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje:

1) u sektoru mesa:

(1) do 60 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu,

(2) do 70 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,

(3) do 80 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20 do 40 grla goveda, odnosno od 100 do 1000 grla svinja, odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza,

(4) do 100 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 40 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;

2) u sektoru mleka:

(1) do 80 kilovata (kW) – ako ima od 20 do 50 grla mlečnih krava,

(2) do 100 kilovata (kW) – ako ima od 50 do 300 grla mlečnih krava;

3) u sektoru voća:

(1) do 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha,

(2) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha,

(3) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha;

4) u sektoru povrća:

(1) do 40 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha,

(2) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha,

(3) do 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha,

(4) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 50 ha;

5) u sektoru ostalih useva:

(1) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha,

(2) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha.

Poslovni plan i elementi i pokazatelji za procenu ekonomske održivosti projekta

Član 12

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava opšte i posebne uslove, pravo na odobravanje projekata ostvaruje ako dokaže svoju ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda kroz poslovni plan.

Poslovni plan iz stava 1. ovog člana za investicije vrednosti do 50.000 evra podnosi se u elektronskoj i papirnoj formi i to kroz Jednostavan poslovni plan koji je dat u Prilogu 4 – Jednostavan poslovni plan, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poslovni plan iz stava 1. ovog člana za investicije vrednosti veće od 50.000 evra podnosi se u elektronskoj i papirnoj formi i to kroz Složen poslovni plan koji je dat u Prilogu 5 – Složen poslovni plan, koji odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Elementi i pokazatelji koji se koriste za procenu ekonomske održivost podnosioca i projekata dati su u Prilogu 6 – Elementi i pokazatelji koji se koriste za procenu ekonomske održivost podnosioca i projekata, koji odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Iznos IPARD podsticaja

Član 13

Ipard podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost, i to:

1) 60% od ukupnih prihvatljivih troškova, ili

2) 65% od ukupnih prihvatljivih troškova – ako je korisnik lice iz člana 3. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika koje je mlađe od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta;

3) 70% od ukupnih prihvatljivih troškova – ako je mesto investicije u planinskim područjima u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama IPARD podsticaji se utvrđuju u dodatnom iznosu od 10% preko procentualnog iznosa iz stava 1. ovog člana.

Vrednost prihvatljivih opštih troškova ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.

Ako je iznos prihvatljivih troškova predmetne investicije veći od tri miliona evra, opšti troškovi za izradu poslovnog plana prihvatljivi su do 3% od tog iznosa.

Ako je iznos prihvatljivih troškova predmetne investicije veći od jednog a manji od tri miliona evra opšti troškovi za izradu poslovnog plana prihvatljivi su do 4% od tog iznosa.

Ako je iznos prihvatljivih troškova predmetne investicije manji od milion evra, opšti troškovi za izradu poslovnog plana prihvatljivi su do 5% od tog iznosa.

Korisnik ostvaruje IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:

1) za sektor voća, sektor povrća i sektor ostalih useva u iznosu od 5.000 do 700.000 evra;

2) za sektor mleka i sektor meso u iznosu od 5.000 do 1.000.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 1.500.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

Investicije i prihvatljivi troškovi

Član 14

Investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi za koje se odobravaju IPARD podsticaji dati su u Listi prihvatljivih investicija i troškova.

Troškovi iz stava 1. ovog člana koji se odnose na izgradnju i/ili kupovinu novih mašina i opreme, uključujući kompjuterske programe, smatraju se prihvatljivim, do tržišne vrednosti imovine, u skladu sa propisom kojim se propisuje metodologija za utvrđivanje referentnih cena investicija za obračun IPARD podsticaja i tri dostavljene ponude.

Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.

Neprihvatljivi troškovi

Član 15

Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:

1) poreze, uključujući PDV;

2) carine, uvozne i druge dažbine;

3) kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;

4) kazne, finansijske penale i sudske troškove;

5) troškove poslovanja;

6) polovnu mehanizaciju i opremu;

7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;

8) troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;

9) doprinose u naturi;

10) troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;

10a) troškove špedicije, puštanja u rad, kao i za druge operativne troškove;

11) nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;

12) nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.

III POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta

Član 16

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje projekta na osnovu javnog poziva koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Javni poziv naročito sadrži rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta, iznos raspoloživih sredstva za raspisani poziv, obrazac zahteva, obaveznu dokumentaciju i druge podatke vezane za konkretan poziv.

Postupak se pokreće sa podacima iz Registra na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova.

Dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta

Član 17

Uz zahtev iz člana 16. ovog pravilnika dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) poslovni plan, u skladu sa članom 12. ovog pravilnika;

2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;

3) dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede, i to:

(1) diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili

(2) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili

(3) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja, ili

(4) ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje;

4) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) ovog pravilnika;

5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

7) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za mesto kontrole predmeta investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti;

8) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je odredio za mesto kontrole predmeta investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta koji je upisan u katastar nepokretnosti, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, preduzetnik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva dostavlja i:

1) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;

2) poreski bilans za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, na obrascu poreske prijave za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (Obrazac PPDG-1S).

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, individualni poljoprivrednik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva dostavlja i:

1) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;

2) poreski bilans PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, individualni poljoprivrednik koji vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, dostavlja i:

1) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;

2) bilans stanja za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;

3) poreski bilans PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

Za investicije u obnovljive izvore energije, pored dokumentacije iz st. 1-4. ovog člana, dostavlja se i prethodna studija izvodljivosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne energije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije.

U slučaju da nije moguće obezbediti dokaze o potrošnji energije u prethodne tri godine iz stava 5. ovog člana, ili se projektom planira značajno povećanje potrošnje energije u narednom periodu zbog povećanja obima proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu, za proračun prosečne potrošnje električne energije i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu, uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije koji stoje na raspolaganju, za period koji ne može biti manji od godinu dana i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti potrošnje energije novih postrojenja.

Za investicije u izgradnju i opremanje objekta, pored dokumentacije iz st. 1-4. ovog člana, dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana, za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti, a podnosilac zahteva koji nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom i manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, sa rokom važenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom zemljištu, odnosno objektu, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.

Za investicije u izgradnju objekata, pored dokumentacije iz st. 1-4. i stava 7. ovog člana, dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova.

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja da podnosilac zahteva ima sertifikat o organskoj proizvodnji, uz zahtev za odobravanje projekta podnosilac zahteva dostavlja i ovaj sertifikat.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 5) i 6) i stava 7. ovog člana dostavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Administrativna obrada zahteva za odobravanje projekta

Član 18

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za odobravanje projekta, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev i uvidom u službene evidencije.

Zahtev za odobravanje projekta koji nije podnet od strane lica iz člana 3. ovog pravilnika, preuranjen, neblagovremen zahtev, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Ponude

Član 19

Ponuda iz člana 5. stav 1. tačka 8) ovog pravilnika naročito sadrži:

1) naziv, sedište i matični broj dobavljača;

2) naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice;

3) tehničko-tehnološke karakteristike za robu, radove i usluge koji čine predmet investicije, odnosno predmer i predračun radova za izgradnju, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima, odnosno u evrima za strane dobavljače, kao i da sadrži podatke o osnovnom modelu i dodatnoj opremi;

4) rok važenja ponude;

5) broj, datum i mesto izdavanja ponude;

6) overu dobavljača;

7) izjavu dobavljača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je predmet ponude nova i neupotrebljavana roba;

8) naziv proizvođača i zemlja porekla opreme, radova i usluga;

9) izjavu dobavljača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je zemlja, odnosno teritorija porekla opreme, radova i usluga zemlja, odnosno teritorija iz člana 5. stav 1. tačka 12) ovog pravilnika;

10) garantne uslove;

11) uslove i način plaćanja;

12) obaveze dobavljača u vezi isporuke.

Podaci iz prikupljenih ponuda treba da budu u skladu sa podacima koji su navedeni u poslovnom planu.

Odobravanje ponude

Član 20

Podnosilac u zahtevu za odobravanje projekta označava kao izabranu jednu od tri dostavljene ponude.

Uprava odobrava izabranu ponudu u vrednosti koja ne može biti veća od vrednosti iz ponude sa najnižom cenom.

Izračunavanje osnovice za obračun IPARD podsticaja

Član 21

Osnovica za obračun IPARD podsticaja utvrđuje se u vrednosti iz člana 20. stav 2. ovog pravilnika, ako ova vrednost ne prelazi iznos referentne cene utvrđene u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje metodologija utvrđivanja referentne cene.

Ako vrednosti iz člana 20. stav 2. ovog pravilnika prelazi iznos referentne cene, osnovica za obračun IPARD podsticaja utvrđuje se u visini referentne cene.

Kontrola na licu mesta pre odobravanja projekta

Član 22

Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje projekta Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova kontrolom na licu mesta u skladu sa zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj.

Uprava u zavisnosti od vrste investicije, u izveštaju sačinjenom tokom kontrole na licu mesta u fazi odobravanja projekta, upoznaje podnosioca zahteva da najkasnije 10 dana pre izvođenja radova ili isporuke opreme obavesti Upravu o izvođenju skrivenih radova.

Bodovanje i rangiranje

Član 23

Zahtevi koji posle administrativne provere i kontrole na licu mesta ispunjavaju uslove za odobravanje projekta boduju se i rangiraju.

Sa 15 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako podnosilac zahteva:

1) jeste ženskog pola;

2) jeste lice mlađe od 40 godina;

3) za odobravanje projekta u sektoru mleka ima do 50 mlečnih krava;

4) za odobravanje projekta u sektoru mesa ima kapacitet objekta do 100 goveda i/ili do 500 ovaca i koza i/ili ili do 1.000 svinja.

Sa 20 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva sertifikovan za organsku proizvodnju.

Sa 25 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako se mesto investicije nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Sa 10 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga ili ako je podnosilac zahteva član zemljoradničke zadruge.

Ako podnosilac zahteva ispunjava više kriterijuma bodovi se sabiraju.

Ako postoji više zahteva sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev.

Postupak bodovanja i rangiranja se ne sprovodi ako je iznos raspoloživih sredstava dovoljan za sve zahteve za odobravanje projekata.

Rang-lista odobrenih zahteva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Rešenje o odobravanju projekta

Član 24

Ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva, direktor Uprave rešenjem odobrava projekat.

Rešenje iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) projekat koji se odobrava sa prihvatljivim investicijama i troškovima;

2) odobren iznos IPARD podsticaja sa izraženim iznosom nacionalnog i koofinansiranja Evropske unije za projekat koji se odobrava;

3) rok za realizaciju investicije i podnošenje zahteva za isplatu;

4) obavezu čuvanja dokumentacije koja se odnosi na projekat koji se odobrava;

5) obavezu dostavljanja izveštaja Upravi o sprovođenju odobrenog projekta u zavisnosti od vrste projekta;

6) obavezu korisnika da omogući nesmetan pristup i kontrolu na licu mesta koja se odnosi na odobreni projekat, te obavezu davanja na uvid celokupne dokumentacije vezane za odobreni projekat ovlašćenim licima Uprave, organa nadležnog za reviziju sistema sprovođenja programa Evropske unije, Nacionalnog fonda Ministarstva finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF);

7) zabranu preduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do javnog finansiranja istog odobrenog projekta;

8) obavezu korisnika da obavesti Upravu o izvođenju skrivenih radova;

9) obavezu korisnika da obeleži predmet investicije u skladu sa ovim pravilnikom.

Uprava poziva korisnika da preuzme rešenje kojim se odobrava projekat.

Prilikom preuzimanja rešenja iz stava 3. ovog člana Uprava usmenim i pismenim putem upoznaje korisnika sa pravima, obavezama i odgovornostima, kao i propisanim sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuju IPARD podsticaji.

Korisnik svojim potpisom, odnosno overom akata iz stava 4. ovog člana potvrđuje prijem rešenja o odobravanju projekta, kao i da je upoznat sa pravima, obavezama i odgovornostima i propisanim sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuju IPARD podsticaji.

Izmena odobrenog projekta

Član 25

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta korisnik IPARD podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta:

1) ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;

2) ako se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;

3) ako realizacija odobrenog projekta nije moguća ili nije ekonomski opravdana usled:

(1) više sile,

(2) nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge,

(3) promene propisa,

(4) uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.

Uz zahtev za izmenu odobrenog projekta, podnosilac dostavlja i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost razloga za izmenu.

Izmene projekta moraju biti u skladu sa opštim i posebnim uslovima za odobravanje projekata propisanim ovim pravilnikom.

IV ISPLATA IPARD PODSTICAJA

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja

Član 26

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje je ostvarilo pravo na odobravanje projekta ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja ako:

1) je realizovao investiciju u skladu sa rešenjem o odobrenju projekta, odnosno aktom o izmeni projekta;

2) je investicija realizovana bezgotovinskim plaćanjem;

3) nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;

4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5) poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, a za investicije u sektorima mesa i mleka i propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;

6) je predmet investicije obeležen na način predviđen ovim pravilnikom;

7) predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;

8) roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Listi prihvatljivih zemalja, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka3;

8a) se predmet investicije nalazi u mestu kontrole predmeta investicije u skladu sa ovim pravilnikom;

9) (brisana)

10) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za isplatu, odnosno od dana osnivanja za novoosnovana pravna lica i preduzetnike.

_________
3 prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka utvrđuje se u skladu sa Council Regulation (EEC) 24/14 na dan raspisivanja javnog poziva

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja

Sektor mleka

Član 27

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja u sektoru mleka ako ima od 20 do 300 mlečnih krava.

Lice iz člana 7. stav 2. i člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu podsticaja za investicije u izgradnju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka, i investiranje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu ako ima više od 20 mlečnih krava.

Sektor mesa

Član 28

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja u sektoru mesa ako ima objekat upisan u registar u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, i to ukupnog kapaciteta od 20 do 1.000 goveda i/ili od 150 do 1.000 ovaca i/ili koza i/ili od 30 do 400 krmača, i/ili od 100 do 10.000 tovnih svinja i/ili od 4.000 do 50.000 brojlera po turnusu, odnosno ima upisan objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka teškog tipa.

Lice iz člana 6. stav 2. i člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu podsticaja za investicije u izgradnju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka, i investiranje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu ako ima kapacitet objekta više od 20 goveda ili više od 150 ovaca i/ili koza ili više od 30 krmača, i/ili više od 100 tovnih svinja i/ili više od 4.000 brojlera po turnusu.

Sektor voća

Član 29

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja ako u Registru ima upisano od 2 ha do 20 ha jagodastog voća i/ili od 5 ha do 100 ha drugog voća u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.

Sektor povrća

Član 30

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja u sektoru povrća ako u Registru ima upisano od 0,5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili od 3 ha do 50 ha povrća na otvorenom prostoru i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća.

Sektor ostali usevi

Član 31

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja za investicije u:

1) izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva – ako u Registru ima upisano 2 ha ili više ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

2) nabavku traktora – ako u Registru ima upisano od 2 ha do 50 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

3) nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora – ako u Registru ima upisano od 50 ha do 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima.

Pokretanje postupka za odobravanje isplate IPARD podsticaja

Član 32

Postupak za odobravanje isplate pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja za odobravanje isplate, koji se podnosi Upravi posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po istom javnom pozivu.

Zahtev za odobravanje isplate podnet od strane lica kome rešenjem nije odobren projekat, preuranjen, neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja

Član 33

Uz zahtev za isplatu iz člana 32. ovog pravilnika korisnik IPARD podsticaja dostavlja sledeću dokumentaciju u papirnoj i elektronskoj formi:

1) račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;

2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;

4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;

5) jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

6) sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;

7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

8) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

9) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika, kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

10) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;

11) akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja iz propisa u sektorima voća, povrća i ostalih useva koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;

12) akt nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u sektoru mleka i sektoru mesa u skladu sa posebnim propisom;

13) akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine iz propisa koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;

14) akt organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava uslova u pogledu dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja propisane EU propisima sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;

15) potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Za investicije u izgradnju i opremanje objekta, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i: upotrebna dozvola, izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti.

Za investicije u izgradnju objekta, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavlja se i:

1) ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova za investicije u izgradnju objekta;

2) građevinska knjiga, odnosno druga propisana dokumentacija u skladu sa propisima kojim se uređuje planiranje i izgradnje za investicije u izgradnju objekta;

3) okončana situacija za izvedene radove za investicije u izgradnju objekta.

Ako je predmet investicije traktor ili specijalizovano transportno vozilo korisnik podsticaja, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja i fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja.

Za podnosioce zahteva koji su dali izjavu o pohađanju obuke dostavlja se i potvrda o završenoj obuci.

Ako je predmet investicije nabavka robe korisnik podsticaja dostavlja izjavu dobavljača da je isporučena roba nova.

Korisnici podsticaja koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavljaju i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta, kao i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu zajedno sa Zaključnim listom izdatim na dan podnošenja zahteva za isplatu.

Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije za mesec u kome je izvršeno plaćanje i tu vrednost upisuje u obrascu zahteva za odobravanje isplate.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 7)-15) i st. 2. i 4. ovog člana, dostavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Forma dokumentacije

Član 34

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Kontrola na licu mesta pre isplate

Član 35

Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova u skladu sa ovim pravilnikom, kontrolom na licu mesta na način i postupak koji je uređen posebnim propisom.

Kontrolom iz stava 1. ovog člana Uprava proverava da li je korisnik investiciju realizovao u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta.

Rešenje o isplati IPARD podsticaja

Član 36

Ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da zahtev ispunjava propisane uslove direktor Uprave rešenjem odlučuje o pravu na korišćenje IPARD podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnik upisan u Registar.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se iznos sredstava koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći, odnosno budžeta Republike Srbije, kao i ukupni iznos IPARD podsticaja.

Iznos sredstava koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći utvrđuje se u iznosu od 75% od ukupnog iznosa IPARD podsticaja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži i:

1) obavezu čuvanja dokumentacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj;

2) obavezu primaoca sredstava IPARD podsticaja da obeleži predmet investicije;

3) obavezu primaoca sredstava da namenski koristi, ne otuđi, niti omogući drugom licu korišćenja predmeta investicije u periodu od pet godina od dana isplate;

4) obavezu primaoca sredstava da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na licu mesta koja se odnosi na odobreni projekat, te obavezu davanja na uvid celokupne dokumentacije vezane za odobreni projekat ovlašćenim licima: Uprave, organa nadležnog za reviziju sistema sprovođenja programa Evropske unije, Nacionalnog fonda Ministarstva finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropskog kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF);

5) obavezu primaoca sredstava da vrati neosnovano isplaćena sredstva u skladu zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Obeležavanje predmeta investicije

Član 37

Korisnik IPARD podsticaja vrši privremeno obeležavanje predmeta investicije u izgradnju objekta tokom realizacije investicije, postavljanjem table na gradilištu u obliku datom u Prilogu 7 – Obeležavanje predmeta investicije (u daljem tekstu: Prilog 7), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Primalac sredstava IPARD podsticaja vrši stalno obeležavanje predmeta u roku od tri meseca nakon realizacije investicije u obliku datom u Prilogu 7 ovog pravilnika, na mestu lako vidljivom za javnost.

Primalac sredstava IPARD podsticaja obezbeđuje da predmet investicije bude obeležen na način iz stava 2. ovog člana u roku od pet godina od dana isplate IPARD podsticaja.

Primalac sredstava pridržava se svih ostalih obaveza vezanih za označavanje predmeta investicije u skladu sa Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD).

Kontrola na licu mesta posle isplate IPARD podsticaja

Član 38

Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije na mestu kontrole predmeta investicije, kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

Član 39

Ovaj pravilnik stupa na osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

(„Sl. glasnik RS“, br. 112/2017)

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

(„Sl. glasnik RS“, br. 78/2018)

Član 15

Zahtevi za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Priloge 1-7, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović