Porez na imovinu – koja se prenosi kao ulog u privredno društvo

 

Svaki obveznik poreza na imovinu dužan je da plaća porez u skladu sa Zakonom, od nastanka do prestanka poreske obaveze. Na nastanak poreske obaveze nisu od uticaja motivi zbog kojih je poreski obveznik stekao nepokretnost koja je predmet oporezivanja (vlasnici su predmetnu nepokretnost kupili sa namerom da je ulože kao osnivački kapital u privredno društvo pa su „titulari prava svojine na predmetnim nepokretnostima u određenom periodu bili samo iz razloga jer su bili primorani da čekaju ispunjenje svih zakonom propisanih preduslova za unos nenovčanog kapitala u društvo“).

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00391/2018-04 od 7.8.2018. godine).

Ako su na istoj nepokretnosti više lica imaoci prava svojine, obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu u odnosu na celu nepokretnost a ako udeli obveznika nisu određeni, za svrhu oporezivanja porezom na imovinu smatraće se da su jednaki.

Svaki obveznik poreza na imovinu dužan je da plaća porez u skladu sa Zakonom, od nastanka do prestanka poreske obaveze.

Kada na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, pored prava svojine konstituisanog u korist određenog lica, ne postoji i pravo, državina ili korišćenje iz člana 2. stav 1. tač. 2) do 8) Zakona konstituisano u korist lica koje nije imalac prava svojine, porez na imovinu plaća se na pravo svojine, a poreski obveznik je imalac prava svojine. Ako su na istoj nepokretnosti više lica imaoci prava svojine, obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu u odnosu na celu nepokretnost a ako udeli obveznika nisu određeni, za svrhu oporezivanja porezom na imovinu smatraće se da su jednaki.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović