PDV na uvoz pošiljki male vrednosti

 

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA UVOZ POSLOVNIH UZORAKA, REKLAMNOG MATERIJALA I POŠILJKI MALE VREDNOSTI

Na uvoz dobara – poslovnih uzoraka, reklamnog materijala i pošiljki male vrednosti (osim pošiljki male vrednosti koje domaći i strani državljani besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, uz uslov da je reč o pošiljkama koje nisu komercijalne prirode), PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom, s obzirom da za uvoz predmetnih dobara odredbama člana 26. Zakona nije propisano poresko oslobođenje.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-452/2018-04 od 12.9.2018. godine).

 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, na uvoz dobara – poslovnih uzoraka, reklamnog materijala i pošiljki male vrednosti (osim pošiljki male vrednosti koje domaći i strani državljani besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, uz uslov da je reč o pošiljkama koje nisu komercijalne prirode), PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom, s obzirom da za uvoz predmetnih dobara odredbama člana 26. Zakona nije propisano poresko oslobođenje.

Pored toga napominjemo, odredbe člana 6. Zakona kojima je, između ostalog, uređeno da se kod besplatnog davanja poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili potencijalnim kupcima, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa i davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti, ako se daju povremeno različitim licima, smatra da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen, ne primenjuju se na uvoz dobara.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV:

1) isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;

2) uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Saglasno odredbama člana 6. stav 1. Zakona, smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod:

1) prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost;

2) zamene dobara u garantnom roku;

3) besplatnog davanja poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili potencijalnim kupcima, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa;

4) davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti, ako se daju povremeno različitim licima.

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike (član 7. Zakona).

Prema odredbama člana 26. Zakona, PDV se ne plaća na uvoz dobara:

1) čiji promet je u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 5), 10), 11) i 13)-16v) i članom 25. stav 1. tač. 1) i 2) i stav 2. tač. 5) i 10) ovog zakona oslobođen PDV;

1a) koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuju donacije, odnosno humanitarna pomoć;

1b) koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena;

1v) koja se, u okviru carinskog postupka, unose u slobodne carinske prodavnice;

1g) po osnovu zamene u garantnom roku;

1d) čija se isporuka vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, i to: električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje;

2) koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i stavljaju u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja sa sistemom odlaganja;

3) koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno izvoze i u nepromenjenom stanju ponovo uvoze;

4) za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom;

5) u okviru carinskog postupka, nad tranzitom robe;

6) za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja;

7) za koja je u skladu sa članom 216. i članom 217. stav 1. tačka 6) Carinskog zakon („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015) propisano oslobođenje od carine, osim na uvoz motornih vozila“.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović