Nepostojanje prava na refakciju akcize

 

NEPOSTOJANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE (GASNO ULJE) KOJE SE KORISTI U PROIZVODNJI TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE ZBOG NEPOSEDOVANJA LICENCE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ILI KOMBINOVANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE

 

Privredni subjekt čija je registrovana pretežna delatnost 35.30 – Snabdevanje parom i klimatizacija, koja je prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti obuhvaćena sektorom D Klasifikacije delatnosti, a u okviru navedene registrovane pretežne delatnosti bavi se i proizvodnjom i distribucijom toplotne energije, koja prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti nema posebnu šifru delatnosti, već se obavlja u okviru navedene pretežne delatnosti 35.30 – Snabdevanje parom i klimatizacija, nema pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, (gasno ulje ekstra lako evro EL) , s obzirom na to da ne poseduje licencu za proizvodnju električne energije ili kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br 110-00-00042/2018-04 od 17.9.2018 godine).

 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

 

„Odredbom člana 39b stav 1. Zakona o akcizama, propisano je da kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog zakona, koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize.

Prema stavu 2. navedenog člana Zakona, propisano je da pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) ovog zakona, koji se koriste kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije.

Saglasno stavu 3. navedenog člana Zakona, pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, koji se koriste kao energetska goriva za industrijske svrhe, odnosno na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 4), 5) i 6) ovog zakona za industrijske svrhe, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

Prema članu 2. stav 1. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 38/2013, 93/2013, 111/2015, 101/2016 i 18/2018 – dalje: Pravilnik) pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona, može da ostvari kupac – krajnji korisnik koji navedene derivate nafte i biotečnosti koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije, odnosno kada se navedeni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda u industrijske svrhe.

Saglasno stavu 2. tačka 2) navedenog člana Pravilnika, refakcija plaćene akcize ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte i biotečnosti koriste, i to za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona, koja se koriste kao energetsko gorivo za industrijske svrhe, kao i za kerozin, tečni naftni gas i za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380C iz člana 9. stav 1. tač. 4), 5) i 6) Zakona, koja se koriste za industrijske svrhe, odnosno kada se navedeni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

Prema odredbi člana 4. stav 1. tač. 1. i 2. Pravilnika, propisano je da lice iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) Zakona, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ako te derivate nafte, odnosno biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača ili je sam uvoznik, odnosno proizvođač tih derivata nafte, odnosno biotečnosti, pod uslovom da:

1) obavlja delatnost koja je prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti obuhvaćena sektorom D Klasifikacije delatnosti;

2) poseduje licencu za proizvodnju električne energije ili kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike, odnosno da mu je aktom o osnivanju ili aktom o poveravanju obavljanja delatnosti poverena delatnost proizvodnje toplotne energije;

Odredbom člana 6. Pravilnika, propisano je, između ostalog, da uz zahtev za refakciju plaćene akcize, lice koje obavlja delatnost proizvodnje električne i toplotne energije podnosi licencu za proizvodnju električne energije ili kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike.

Odredbom člana 6. stav 3. tačka 2. ovog Pravilnika propisano je da uz zahtev iz stava 2. ovog člana lice koje obavlja delatnost proizvodnje električne i toplotne energije podnosi odgovarajuće dokaze, akt o osnivanju ili akt o poveravanju obavljanja delatnosti kojim je poverena delatnost proizvodnje toplotne energije.

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, privredni subjekt, u konkretnom slučaju, E… doo iz B… – Z…, čija je registrovana pretežna delatnost 35.30 – Snabdevanje parom i klimatizacija, koja je prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti obuhvaćena sektorom D Klasifikacije delatnosti, a kako navodite u vašem dopisu, u okviru navedene registrovane pretežne delatnosti bavite se i proizvodnjom i distribucijom toplotne energije, koja, kako navodite, prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti nema posebnu šifru delatnosti, već se obavlja u okviru navedene pretežne delatnosti 35.30 – Snabdevanje parom i klimatizacija, nema pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, u konkretnom slučaju, na gasno ulje (gasno ulje ekstra lako evro EL) koje se koristi u procesu proizvodnje toplotne energije radi zagrevanja ulja za loženje srednje S na odgovarajućoj temperaturi, s obzirom na to da ne posedujete licencu za proizvodnju električne energije ili kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike, koji predstavlja jedan od uslova za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize, a koja se izdaje za obavljanje delatnosti obuhvaćenih šifrom delatnosti 35.11- Proizvodnja električne energije, koja, između ostalog, obuhvata proizvodnju električne energije u elektranama za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije.

Prema tome, pravo na refakciju plaćene akcize, može da ostvari lice koje obavlja delatnost koja je prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti obuhvaćena sektorom D Klasifikacije delatnosti i koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne energije ili kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije i poseduje licencu za proizvodnju električne energije ili kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike, ukoliko ispunjava i ostale uslove propisane Zakonom i Pravilnikom.“

 

 

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović