Akcizne markice

OBAVEZA UPISIVANJA PODATAKA O SERIJSKOM BROJU KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA U CARINSKU DEKLARACIJU I OBRAZAC PU

Prilikom stavljanja u slobodan promet akciznih proizvoda za koje je propisano obeležavanje kontrolnim akciznim markicama rubrika 31 JCI, kao i Obrazac PU, mora da sadrži podatak o seriji akciznih markica, koja je upisana u obrazac Zahteva za izdavanje markica za cigarete, alkoholna pića – ZAM/CA, odnosno kafe, u obrazac ZAM/K.

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-II-439-03-20/6/2017 od 21.9.2018. godine).

 „Aktima Uprave carina, br. 148-II-483-11-2/2018 od 19.1.2018. godine i br. 148-II-483-11-6/2018 od 2.8.2018. godine, svim carinarnicama je, između ostalog, radi pravilne naplate carinskih i drugih dažbina, skrenuta pažnja na obavezu pravilnog popunjavanja Rubrike 31 (Pakovanje i naimenovanje robe) JCI, a koja podrazumeva upisivanje preciznog trgovačkog naziva robe sa svim neophodnim podacima za njenu potpunu identifikaciju. Takođe, ukazano je da carinarnice vode računa da se uz carinsku deklaraciju prilože sve potrebne isprave radi pravilne primene propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje.

S tim u vezi, ukazujemo da je u praksi pojedinih carinarnica uočeno da JCI C4 kojima se od 1. januara 2018. godine, u slobodan promet stavljaju akcizni proizvodi za koje je propisano obeležavanje kontrolnim akciznim markicama, ne sadrže podatak o serijskom broju kontrolnih akciznih markica (od – do) kojima su akcizni proizvodi obeleženi, a na koju obavezu je ukazano aktima Uprave carina br. 148-II-439-03-20/4/2017 od 07.03.2018. godine i br. 148-II-439-03-20/2/2017 od 22.12.2017. godine (u prilogu).

Imajući u vidu napred navedeno, a kako pored cigareta i alkoholnih pića i kafa koja se stavlja u slobodan promet na tržište Republike Srbije počev od 1. januara 2018. godine, mora biti obeležena propisanom kontrolnom akciznom markicom, ponovo vas obaveštavamo da prilikom stavljanja u slobodan promet akciznih proizvoda za koje je propisano obeležavanje kontrolnim akciznim markicama Rubrika 31 (Pakovanje i naimenovanje robe) JCI, kao i Obrazac PU, mora da sadrži podatak o seriji akciznih markica (od serijskog broja do serijskog broja), koja je upisana u obrazac Zahteva za izdavanje markica za cigarete, alkoholna pića – ZAM/CA, odnosno kafe, u obrazac ZAM/K.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović