Akcize na derivate nafte – refakcija

AKCIZE NA DERIVATE NAFTE – EVRO DIZEL, KOJI SE KORISTI ZA ZAGREVANJE POSLOVNOG PROSTORA, KADA INDIREKTNI BUDŽETSKI KORISNIK NE POSEDUJE ODLUKU O USTUPANJU KOJOM JE ODOBRENO KORIŠĆENJE PREDMETNOG POSLOVNOG PROSTORA

 

Indirektni budžetski korisnik, krajnji korisnik derivata nafte, može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte – evro dizel, gasna ulja, koje koristi za zagrevanje poslovnog prostora, u kojem obavlja poslovnu delatnost – Visoko obrazovanje, nezavisno od toga što u svojoj arhivi ne poseduje odluku o ustupanju kojom je odobreno korišćenje predmetnog poslovnog prostora, ukoliko kao faktički korisnik ispunjava ostale uslove propisane Zakonom i Pravilnikom.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00290/2018-04 od 30.8.2018. godine).

„Odredbom člana 39a stav 1. Zakona o akcizama, propisano je da kupac -krajnji korisnik koji derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koristi za transportne svrhe, odnosno za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti pod uslovom da te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja od uvoznika odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize, da je kupac krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte, biogoriva i biotečnosti prodaju kupcu, krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kupac krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.

Saglasno stavu 4. navedenog člana Zakona, pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5), 7) ovog zakona, koji se koriste za grejanje, ostvaruje lice radi zagrevanja poslovnog, odnosno stambenog prostora.

U skladu sa napred navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, mišljenja smo da indirektni budžetski korisnik, u konkretnom slučaju, Univerzitet u Novom Sadu A…, kao kupac – krajnji korisnik derivata nafte, može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte – evro dizel, gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00), koje koristi za zagrevanje poslovnog prostora, u kojem obavlja poslovnu delatnost – Visoko obrazovanje (za objekat koji je upisan kao javna svojina i koji je pod zaštitom države kao spomenik kulture), nezavisno od toga što u svojoj arhivi ne poseduje odluku o ustupanju kojom je odobreno korišćenje predmetnog poslovnog prostora, ukoliko kao faktički korisnik ispunjava ostale uslove propisane Zakonom i Pravilnikom.

Pri tome, napominjemo da nadležni poreski organ u svakom konkretnom slučaju utvrđuje činjenično stanje i shodno tome postupa u okviru svoje nadležnosti.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović