Računovodstveno evidentiranje nepovratne ambalaže

Prema Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu, ambalaža je proizvod napravljen od materijala različitih svojstava, koji služi za smeštaj, čuvanje, rukovanje, isporuku, predstavljanje robe i zaštitu njene sadržine, a uključuje i predmete koji se koriste kao pomoćna sredstva za pakovanje, umotavanje, vezivanje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe.

Vrednost nepovratne ambalaže kod kupca robe se uključuje u nabavnu cenu robe i time, u skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike, iskazuje računu 134 – Roba u prometu na malo.

Ukoliko se vrši nabavka na primer paradajza koji se isporučuje drvenim gajbicama, ukupna težina paradajza sa ambalažom je 16 kilograma, dok drvene gajbice teže 4 kilograma.  Na zalihama robe se unosi 16 kilograma paradajza, a jedinična cena po kilogramu se izračunava tako što se ukupna nabavna vrednost podeli sa 16, jer je ambalaža uračunata u nabavnu cenu.

Primer:

Privredno društvo koje se bavi maloprodajom voća i povrća nabavilo je paradajz čija vrednost po fakturi dobavljača iznosi 600.000 dinara plus PDV u iznosu od 60.000 dinara. U vrednost robe je uključena vrednost nepovratne ambalaže u kojoj je roba dostavljena. Ukupna težina nabavljene robe sa ambalažom iznosi 10.000 kg, od čega se na paradajz odnosi 8.000 kg.

Sastavljena je kalkulacija nabavne cene sa sledećim elementima:

R. br Opis Iznos
1. Ukupna nabavna vrednost robe po fakturi dobavljača 600.000
2. Jedinična nabavna cena robe po kg (red. br. 1/9,5 kg) 75
3. Ukalkulisana razlika u ceni (red. br. 1 x 25%) 150.000
4. Maloprodajna vrednost bez PDV (red. br. 1+ red. br. 3) 750.000
5. Ukalkulisani PDV (red. br. 4 x 20%) 150.000
6. Maloprodajna vrednost sa PDV (red. br. 4 + red. br. 5) 900.000

 

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 1340   Roba u prometu na malo 900.000  
  270     60.000  
    1341 Ukalkulisani PDV u prometu na malo   150.000
    1349 Razlika u ceni robe u prometu na malo   150.000
    435 Dobavljači u zemlji   660.000
po fakturi za nabavku robe

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović