PRODAJA NAPITAKA I GRICKALICA IZ AUTOMATA - Biljana Trifunović

PRODAJA NAPITAKA I GRICKALICA IZ AUTOMATA

Promet ostvaren prodajom napitaka iz mašine/automata, pri čemu se naplata vrši ubacivanjem novca u mašinu/automat nije moguće evidentirati preko fiskalne kase, imajući u vidu da je promet dobra, kao i naplata, sprovedena putem mašine/automata za prodaju napitaka.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00076/2017-04od 12.6.2018. godine)

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama,  lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014 – dalje: Uredba) određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa pomenutom Uredbom, lice koje obavlja delatnost prodaje preko automata u okviru grupe delatnosti 47.99 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca; prodaja preko automata, prodaja preko putujućih prodavaca, ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri), shodno Uredbi o Klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010), oslobođeno je obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa prethodno navedenim odredbama Zakona i Uredbe, lice koje vrši prodaju preko automata, u konkretnom slučaju, prodaju napitaka preko mašine/aparata, koji se nalazi u okviru maloprodajnog objekta – ispred kasa i prodajnog asortimana maloprodajnog objekta, pri čemu se naplata napitaka vrši ubacivanjem novca u aparat, nije dužno da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.”

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!