PORESKO OSLOBOĐENJE NA OPOREZIVU DOBIT

 

PRIMENA PORESKOG OSLOBOĐENJA OD PRVE GODINE U KOJOJ JE OSTVARENA OPOREZIVA DOBIT UKOLIKO JE PLAĆANJE DOBAVLJAČU IZVRŠENO U TOKU 2012. I 2013. GODINE, A OPREMA STAVLJENA U UPOTREBU U TOKU 2014. GODINE

Imajući u vidu da period ulaganja nije vremenski ograničen, kao i da (sam) obveznik može da opredeli period koji će se smatrati periodom ulaganja radi sticanja prava na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona, ukoliko je plaćanje dobavljaču (po osnovu nabavke opreme uvezene iz inostranstva) izvršeno u toku 2012. i 2013. godine, a oprema stavljena u upotrebu u toku 2014. godine, obveznik po osnovu tako izvršenih ulaganja ostvaruje pravo na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-609/2018-04 od 30.7.2018 godine).

„Saglasno odredbi člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, poreski obveznik koji uloži u svoja osnovna sredstva, odnosno u čija osnovna sredstva drugo lice uloži više od jedne milijarde dinara, koji ta sredstva koristi za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivačkom aktu obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja i u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 100 lica, oslobađa se plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od deset godina srazmerno tom ulaganju.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Poresko oslobođenje primenjuje se po ispunjenju uslova iz stava 1. ovog člana, od prve godine u kojoj je ostvarena oporeziva dobit (član 50a stav 4. Zakona).

U skladu sa članom 50i Zakona, pravo na poreski podsticaj kod ulaganja iz člana 50a ovog zakona, ne ostvaruje se za nabavku opreme već korišćene u Republici, kao i za osnovna sredstva, i to za: vazduhoplove i plovne objekte koji se ne koriste za obavljanje delatnosti; putničke automobile, osim automobila za taksi prevoz, rent-a-car, obuku vozača i specijalnih putničkih automobila sa ugrađenim uređajima za bolesnike; nameštaj, osim nameštaja za opremanje hotela, motela, restorana, omladinskih, dečijih i radničkih odmarališta; tepihe; umetnička dela likovne i primenjene umetnosti i ukrasne predmete za uređenje prostora; mobilne telefone; klima uređaje; opremu za video nadzor; oglasna sredstva, kao i alat i inventar sa kalkulativnim otpisom.

Srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva iz člana 50a stav 1. Zakona, izvršenih na teritoriji Republike, utvrđuje se na način propisan Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015 i 101/2016 – dalje: Pravilnik), i iskazuje na Obrascu SU, kao odnos vrednosti osnovnih sredstava za koja je izvršeno ulaganje po osnovu kog se priznaje pravo na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona (iskazane na red. br. 1. i 3. Obrasca SU) i vrednosti ukupnih osnovnih sredstava (iskazane na rednom broju 4. Obrasca SU).

Shodno odredbama Pravilnika, pod rednim brojem 3. Obrasca SU unose se podaci o ulaganjima izvršenim u osnovna sredstva za koja obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona, koja je obveznik stavio u upotrebu, odnosno koja koristi za obavljanje delatnosti, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču, a pod rednim brojem 4. Obrasca SU unosi se vrednost ukupnih osnovnih sredstava obveznika, uključujući osnovna sredstva evidentirana pod rednim brojem 3. ovog obrasca, kao i druga osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika, pri čemu se pod ovim rednim brojem ne unose podaci o osnovnim sredstvima koja nisu stavljena u upotrebu, kao ni avansi za nabavku osnovnih sredstava.

Saglasno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, pravo na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona obveznik ostvaruje po osnovu ulaganja u opremu koja je uvezena, pod uslovom da je plaćanje (po osnovu nabavke predmetne opreme) izvršeno u celosti, kao i da je predmetna oprema stavljena u upotrebu.

Prema tome, a imajući u vidu da period ulaganja nije vremenski ograničen, kao i da (sam) obveznik može da opredeli period koji će se smatrati periodom ulaganja radi sticanja prava na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona, smatramo da ukoliko je plaćanje dobavljaču (po osnovu nabavke opreme uvezene iz inostranstva) izvršeno u toku 2012. i 2013. godine, a oprema stavljena u upotrebu u toku 2014. godine, obveznik po osnovu tako izvršenih ulaganja ostvaruje pravo na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona.

S tim u vezi, ukoliko obveznik ostvari oporezivu dobit za 2018. godinu, pod uslovom da ispunjava Zakonom propisane uslove za korišćenje poreskog oslobođenja iz člana 50a Zakona (koji se odnose na visinu ulaganja u osnovna sredstva u vlasništvu obveznika, odnosno zapošljavanje potrebnog broja lica na neodređeno vreme), može od 2018. godine otpočeti sa korišćenjem tog poreskog oslobođenja (u trajanju od deset godina), i to srazmerno izvršenom ulaganju. U tom slučaju, obveznik će u Obrascu SU (koji će podneti uz poreski bilans za 2018. godinu) uneti vrednost osnovnih sredstava nabavljenih u toku celog perioda ulaganja (konkretno od 2012. godine) i tako, saglasno odredbama Pravilnika, utvrditi iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu poreskog oslobođenja iz člana 50a Zakona.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović