PORESKI PODSTICAJ PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA 100 LICA

OBAVEZA ZAPOŠLJAVANJA NA NEODREĐENO VREME NAJMANJE 100 LICA U TOKU PERIODA ULAGANJA RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA PORESKI PODSTICAJ IZ ČLANA 50a ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Obveznik je dužan da u periodu ulaganja (koji, u konkretnom slučaju, traje od 2014. do 2018. godine) zaposli najmanje 100 lica na neodređeno vreme, tako da u periodu u kojem ispuni uslove za predmetni poreski podsticaj (tj. u 2018. godini) ima više od 100 zaposlenih na neodređeno vreme u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme koje je imao na poslednji dan perioda koji prethodi periodu u kojem je započeo ulaganja (konkretno 31. decembara 2013. godine).

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-420/2018-04 od 17.7.2018. godine).

„U skladu sa odredbom člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, poreski obveznik koji uloži u svoja osnovna sredstva, odnosno u čija osnovna sredstva drugo lice uloži više od jedne milijarde dinara, koji ta sredstva koristi za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivačkom aktu obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja i u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 100 lica, oslobađa se plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od deset godina srazmerno tom ulaganju.

Poresko oslobođenje primenjuje se po ispunjenju uslova iz stava 1. ovog člana, od prve godine u kojoj je ostvarena oporeziva dobit (član 50a stav 4. Zakona).

Saglasno članu 50a stav 5. Zakona, novozaposlenim licima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se lica koja je obveznik zaposlio u periodu ulaganja, tako da u momentu ispunjenja uslova za korišćenje navedenog poreskog oslobođenja obveznik ima najmanje 100 dodatno zaposlenih na neodređeno vreme u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme koji je imao na poslednji dan perioda koji prethodi periodu u kojem je započeo ulaganja iz stava 1. ovog člana.

Novozaposlenim licima u smislu stava 1. ovog člana ne smatraju se lica koja su bila zaposlena u, posredno ili neposredno, povezanom licu u smislu člana 59. ovog zakona, kao i lica koja nisu neposredno radno angažovana kod obveznika.

U skladu sa navedenim, poreski podsticaj iz člana 50a Zakona obveznik može da koristi po ispunjenju Zakonom propisanih uslova (koji se odnose na visinu ulaganja u osnovna sredstva u vlasništvu obveznika, odnosno zapošljavanje potrebnog broja lica na neodređeno vreme u periodu ulaganja) i to, počev od prve godine u kojoj je ostvario oporezivu dobit, pri čemu (sam) obveznik može da opredeli period koji će se smatrati periodom ulaganja radi sticanja prava na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona.

U konkretnom slučaju, kako navodite u podnetom dopisu, kao i dopuni istog, obveznik je u periodu od 2014. do 2018. godine izvršio ulaganja u osnovna sredstva (u vlasništvu) koja koristi za obavljanje delatnosti, odnosno koja će zaključno sa 31. decembrom 2018. godine staviti u upotrebu, pri čemu iznos navedenih ulaganja prelazi iznos od jedne milijarde dinara. S tim u vezi, da bi ostvario pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona, obveznik je dužan da u periodu ulaganja (koji, u konkretnom slučaju, traje od 2014. do 2018. godine) zaposli najmanje 100 lica na neodređeno vreme, tako da u periodu u kojem ispuni uslove za predmetni poreski podsticaj (tj. u 2018. godini) ima više od 100 zaposlenih na neodređeno vreme u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme koje je imao na poslednji dan perioda koji prethodi periodu u kojem je započeo ulaganja (konkretno 31. decembara 2013. godine).“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović