PDV U GRAĐEVINARSTVU - Biljana Trifunović

PDV U GRAĐEVINARSTVU

ODREĐIVANJE VREMENA PROMETA DOBARA U SLUČAJU OVERE SITUACIJE OD STRANE NADZORNOG ORGANA

 

 Kod realizacije ugovora čiji je predmet oblaganje krova i fasade, a koji podrazumeva isporuku materijala za oblaganje sa ugradnjom, pri čemu se u toku predmetnog posla ispostavljaju situacije koje overava nadzorni organ, predmetni promet dobara nastaje danom overe situacije od strane nadzornog organa, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br 011-00-291/2018-04 od 7.8.2018 godine).

 

“U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn. i 30/2018 – dalje: Zakon), za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV, na dan nastanka poreske obaveze, ima poreski dužnik − primalac predmetnih dobara i usluga. Poreska obaveza za navedeni promet nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji: promet dobara i usluga, odnosno naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga. U slučaju kada je ugovoreno da se u toku izvođenja radova oblaganja krova i fasade ispostavljaju situacije (u kojima se prikazuju izvedeni radovi), danom overe svake situacije od strane nadzornog organa (koja faktički znači potvrdu izvedenih radova) smatra se da je izvršen delimičan promet. S tim u vezi, kod realizacije ugovora čiji je predmet oblaganje krova i fasade, a koji podrazumeva isporuku materijala za oblaganje sa ugradnjom, pri čemu se u toku predmetnog posla ispostavljaju situacije koje overava nadzorni organ, predmetni promet dobara nastaje danom overe situacije od strane nadzornog organa, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara.”

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!