PDV na promet građevinskog materijala i ugradnje

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, kada obveznik PDV vrši isporuku i ugradnju građevinskog materijala drugom obveznik PDV, poreski dužnik u ovom slučaju je primalac dobara i usluga. Poreska obaveza nastaje ukoliko je samo ugovorena isporuka građevinskog materijala, danom kada je materijal isporučen, a ukoliko je ugovorena i ugradnja isporučenog građevinskog materijala, poreska obaveza nastaje danom kada je materijal ugrađen. Ukoliko je materijal avansno plaćen, naručilac je dužan da na osnovu avansnog računa obračuna i plati PDV, takođe u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, naručilac ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Prema članu 16. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je, da poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

1) promet dobara i usluga;

2) naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga;

2a) izdavanje računa kod usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) ovog zakona, uključujući i usluge              neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice;

3) nastanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te obaveza nema, danom u kojem bi nastala obaveza plaćanja tog duga. 2) naplatako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga.

U slučaju da se isporuka građevinskog materijala izvrši u jednom poreskom periodu, a ugradnja ili montaža u drugom poreskom periodu, poreska obaveza nastaje, kako smo već naveli, u poreskom periodu kada je izvršena ugradnja.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00479/2017-04 od 19.6.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović