Iskazivanje akcize u Obrascu POPDV

U Obrascu POPDV se ne iskazuju podaci o plaćenim ili obračunatim porezima i drugim javnim prihodima, kao i naplate potraživanja koja nisu nastala u vezi sa prometom dobara i usluga.
Podaci o ulaznim, izlaznim akcizama ili refakcija akcize se ne iskazuju u Obrascu POPDV.  Iznos akcize koji ulazi u osnovicu za obračun PDV u Obrascu POPDV se iskazuje u polju  u kojem se iskazuje osnovica za predmetni promet.

U Obrascu POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga, podaci o primljenim i datim avansima za promet dobara i usluga kada je to predviđeno Pravilnikom, kao i podaci koji se odnose na izmenu naknade, vrednosti ili osnovice za obračun PDV i obračunatog PDV kod prometa ili nabavke dobara i usluga.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović