• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA

(„Sl. glasnik RS“, br. 61/2017 i 44/2018 – dr. zakon)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti koji obuhvataju podsticaje za upravljanje rizicima premije osiguranja useva, plodova, rasadnika, mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod i životinja (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po pojedinoj vrsti podsticaja i po korisniku.

Član 2

Vrste podsticaja su:

1) podsticaji za osiguranje ratarskih kultura (žitarice i industrijsko bilje);

2) podsticaji za osiguranje povrtarskih kultura;

3) podsticaji za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja;

4) podsticaji za osiguranje rasadnika i mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod;

5) podsticaji za osiguranje životinja.

Član 3

Pravo na podsticaje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako je:

1) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) kod društva za osiguranje osigurao od rizika koji su propisani opštim i posebnim uslovima osiguravajućih društava za:

(1) useve i plodove iz člana 2. tač. 1)-3) ovog pravilnika na površinama poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar pod odgovarajućim biljnim kulturama;

(2) rasadnike i/ili mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod na površinama poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar;

(3) životinje.

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. tačka 2) podtačka (3) ovog člana ostvaruje pravo na isplatu podsticaja ako u Registru ima prijavljen stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju).

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Član 4

Pravo na podsticaje ostvaruje se tako što se zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje (u daljem tekstu: zahtev), podnosi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava).

Zahtev se podnosi u dva primerka od 1. jula do 15. novembra tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za premiju osiguranja u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U periodu iz stava 2. ovog člana isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za korišćenje podsticaja koji može obuhvatiti jednu ili više vrsta podsticaja iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 5

Uz zahtev za ostvarivanje podsticaja dostavlja se:

1) original ili overena kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine;

2) original potvrde od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine o ukupno plaćenoj premiji osiguranja.

Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi potvrdu o osiguranju izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Član 6

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev i službenih evidencija.

Zahtev podnet od strane lica koje u skladu sa ovim pravilnikom nema pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na podnosioca zahteva, odnosno koja je izdata nakon podnošenja zahteva, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj godini, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Član 7

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti plaćene premije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na premiju neživotnog osiguranja, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja iz člana 2. ovog pravilnika, jesu:

1) za podsticaje za osiguranje ratarskih kultura – 100.000 dinara;

2) za podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura – 500.000 dinara;

3) za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja – 1.000.000 dinara;

4) za podsticaje za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod – 500.000 dinara;

5) za podsticaje za osiguranje životinja – 2.000.000,00 dinara.

Ukupno za sve vrste podsticaja iz člana 2. ovog pravilnika korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 2.500.000 dinara.

Član 8

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja Uprave, koja odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 9

Izuzetno od člana 5. ovog pravilnika u 2017. godini uz zahtev za ostvarivanje podsticaja, dostavlja se:

1) original ili overena kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 1. novembra 2016. godine do 15. novembra 2017. godine;

2) original potvrde od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 1. novembra 2016. godine do 15. novembra 2017. godine o ukupno plaćenoj premiji osiguranja.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja („Službeni glasnik RS“, br. 48/13 i 48/16).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac*

ZAHTEV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJ ZA PREMIJU OSIGURANJA

U _____________ GODINI

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(Naziv i sedište (mesto, ulica i broj) pravnog lica ili preduzetnika / ime, prezime i prebivalište (mesto, ulica i broj) nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva)

BPG  
JMBG/MB  

Uz zahtev za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja prilažem:

1) overenu kopiju polise osiguranja ili potvrdu

 

Naziv društva za osiguranje Polisa Plaćena premija bez poreza
Broj Datum Iznos Datum
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2) original potvrdu/e o ukupno plaćenoj premiji osiguranja

Broj potvrde Datum izdavanja potvrde
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Pod punom prekršajnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u ovom zahtevu tačni.

UPRAVA ZA TREZOR
Zahtev broj:  
Datum prijema:  
Datum isplate podsticaja:  
Dinara:  
Obradio: Kontrolisao:
  U __________, _____________ 20__. godine
  (mesto i datum)
  ______________________________________________
(Potpis podnosioca zahteva i pečat)

Spisak parcela koje su upisane u RPG, na kojima su osigurane ratarske kulture

Broj katastarske parcele Katastarska opština Šifra kulture Naziv kulture Površina Premija (bez obračunatog poreza) u dinarima
ha a m2
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Ukupno:        

Spisak parcela koje su upisane u RPG, na kojima su osigurane povrtarske kulture

Broj katastarske parcele Katastarska opština Šifra kulture Naziv kulture Površina Premija (bez obračunatog poreza) u dinarima
ha a m2
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Ukupno:        

Spisak parcela koje su upisane u RPG, na kojima su osigurane voćarske kulture vinova loza i hmelj

Broj katastarske parcele Katastarska opština Šifra kulture Naziv kulture Površina Premija (bez obračunatog poreza) u dinarima
ha a m2
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Ukupno:        

Spisak parcela koje su upisane u RPG, na kojima su osigurani rasadnici i/ili mladi višegodišnji zasadi pre stupanja na rod

Broj katastarske parcele Katastarska opština Šifra kulture Naziv kulture Površina Premija (bez obračunatog poreza) u dinarima
ha a m2
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Ukupno:        

Broj i vrsta životinja koje su upisane u RPG, a koje su osigurane

HID Šifra Vrsta stoke Broj grla Premija
(bez obračunatog poreza)
u dinarima
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  Ukupno osiguranih grla stoke:    

NAPOMENE:

* Obrazac u Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017) u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika, prestaje da važi 1. oktobra 2018. godine, danom početka primene člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović