• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI

(„Sl. glasnik RS“, br. 111/2015, 9/2016, 110/2016 i 44/2018 – dr. zakon)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Član 1a

Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov svinja, ostvaruje pravo na podsticaj najviše za 10.000 grla tovnih svinja.

Član 2

(Brisan)

Član 3

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi ostvaruje na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Član 4

Lica iz člana 3. ovog pravilnika mogu da ostvare pravo na podsticaje ako podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za svaku godinu od 1. januara do 15. oktobra tekuće kalendarske godine i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. oktobra prethodne kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se na sledećim obrascima:

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Obrazac 1. Zahtev za podsticaje za tov junadi za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac 2. Zahtev za podsticaje za tov jagnjadi za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac 3. Zahtev za podsticaje za tov jaradi za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac 4. Zahtev za podsticaje za tov svinja za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Uz zahtev za podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za grla predata klanici podnosi se prijemnica za otkupljena grla overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora, koja je data u Prilogu – Prijemnica za otkupljena grla (u daljem tekstu: Prilog), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev za podsticaje za tov junadi, svinja, jagnjadi i tov jaradi podnosi se i kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overene od strane nadležnog veterinarskog inspektora.

Uz zahtev za podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za izvezena grla ili grla upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija, podnosi se: otkupni list ili priznanica na ime podnosioca zahteva izdata od strane lica koje je registrovano za otkup i izvoz, odnosno prevoz na teritoriju AP Kosovo i Metohija i koje je izvršilo izvoz tovnih grla; kopija međunarodne veterinarske potvrde (sertifikata), a za grla upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija – Dodatak veterinarsko-sanitarnom uverenju, potvrda o zdravstvenom stanju pošiljaka životinja za transport (obrazac KM-2) izdate, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i spisak grla koja su izvezena odnosno upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija sa podacima o identifikacionom broju grla, overeni od strane veterinarskog inspektora, kao i kopija Jedinstvene carinske isprave, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak, koja nije potrebna za grla upućene na teritoriju AP Kosovo i Metohija.

Član 6

Za tovna grla u vlasništvu podnosioca zahteva koja su držana na gazdinstvu drugog držaoca (kooperanta), uz zahtev iz člana 4. ovog pravilnika podnosi se i ugovor između vlasnika životinje i držaoca životinja, koji naročito sadrži podatke o broju gazdinstva na kojem se životinja nalazi, ime i prezime držaoca životinje odnosno vlasnika gazdinstva, ime i prezime vlasnika životinje sa brojevima njihovih poljoprivrednih gazdinstava, kao i podatke o broju životinja sa brojevima njihovih ušnih markica, kako bi se mogla izvršiti provera u Centralnoj bazi podataka o obeleženim životinjama.

Član 7

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, odobravanje isplate i davanje naloga za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke vrši Uprava, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 8

Izuzetno u 2016. godini lica iz člana 3. ovog pravilnika mogu da ostvare pravo na podsticaje u stočarstvu ako podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi u periodu od 1. januara do 15. oktobra 2016. godine i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. januara do 30. septembra 2016. godine.

Član 9

Danom primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi („Službeni glasnik RS“, broj 50/15).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

(„Sl. glasnik RS“, br. 9/2016)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

(„Sl. glasnik RS“, br. 110/2016)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

Obrazac 1.**

ZAHTEV
ZA PODSTICAJE ZA TOV JUNADI

ZA ______ GODINU

*Obrazac popuniti čitko – štampanim slovima

I Osnovni podaci

 

 
Ime i prezime nosioca
poljoprivrednog gazdinstva/ Poslovno ime
pravnog lica / Poslovno ime preduzetnika
 
JMBG / Matični broj  
Adresa (opština, mesto, ulica i broj)  
Broj telefona  
Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)                        
Identifikacioni broj gazdinstva (HID)                        

 

II Obračun podsticajnih sredstava za tov junadi
Broj grla za koji se podnosi zahtev Iznos podsticaja po grlu Ukupan iznos podsticaja (dinara)
     

 

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su tovna grla za koja se podnosi zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za tov junadi za _____ godinu bila u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva, da su ista predata klanici ili izvezena i da za ista nije ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za tov junadi.

 

Datum i mesto     Podnosilac zahteva
___________________     ___________________________
       
      Pravno lice podnosilac zahteva
Potpis odgovornog lica
    M.P. ___________________________

Obrazac 2.**

ZAHTEV
ZA PODSTICAJE ZA TOV JAGNJADI

ZA _____ GODINU

*Obrazac popuniti čitko – štampanim slovima

I Osnovni podaci

 

Ime i prezime nosioca
poljoprivrednog gazdinstva/ Poslovno ime
pravnog lica / Poslovno ime preduzetnika
 
JMBG / Matični broj  
Adresa (opština, mesto, ulica i broj)  
Broj telefona  
Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)                        
Identifikacioni broj gazdinstva (HID)                        

 

II Obračun podsticajnih sredstava za tov jagnjadi
BROJ GRLA ZA KOJI SE PODNOSI ZAHTEV UKUPNA TELESNA MASA GRLA PROSEČNA TELESNA MASA IZNOS PODSTICAJA PO GRLU UKUPAN IZNOS PODSTICAJA (DINARA)
         

 

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su tovna grla za koja se podnosi zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za tov jagnjadi za ______ godinu bila u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva, da su ista predata klanici ili izvezena i da za ista nije ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za tov jagnjadi.

 

Datum i mesto     Podnosilac zahteva
___________________     ___________________________
       
      Pravno lice podnosilac zahteva
Potpis odgovornog lica
    M.P. ___________________________

Obrazac 3.**

ZAHTEV
ZA PODSTICAJE ZA TOV JARADI

ZA _____ GODINU

*Obrazac popuniti čitko – štampanim slovima

I Osnovni podaci

 

Ime i prezime nosioca
poljoprivrednog gazdinstva/ Poslovno ime
pravnog lica / Poslovno ime preduzetnika
 
JMBG / Matični broj  
Adresa (opština, mesto, ulica i broj)  
Broj telefona  
Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)                        
Identifikacioni broj gazdinstva (HID)                        

 

II Obračun podsticajnih sredstava za tov jaradi
BROJ GRLA ZA KOJI SE PODNOSI ZAHTEV UKUPNA TELESNA MASA GRLA PROSEČNA TELESNA MASA IZNOS PODSTICAJA PO GRLU UKUPAN IZNOS PODSTICAJA (DINARA)
         

 

 

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su tovna grla za koja se podnosi zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za tov jaradi za _____ godinu bila u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva, da su ista predata klanici ili izvezena i da za ista nije ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za tov jaradi.

 

Datum i mesto     Podnosilac zahteva
___________________     ___________________________
       
      Pravno lice podnosilac zahteva
Potpis odgovornog lica
    M.P. ___________________________

Obrazac 4.**

ZAHTEV
ZA PODSTICAJE ZA TOV SVINJA

ZA _____ GODINU

*Obrazac popuniti čitko – štampanim slovima

I Osnovni podaci

 

Ime i prezime nosioca
poljoprivrednog gazdinstva/ Poslovno ime
pravnog lica / Poslovno ime preduzetnika
 
JMBG / Matični broj  
Adresa (opština, mesto, ulica i broj)  
Broj telefona  
Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)                        
Identifikacioni broj gazdinstva (HID)                        

 

II Obračun podsticajnih sredstava za tov svinja
BROJ GRLA ZA KOJI SE PODNOSI ZAHTEV UKUPNA TELESNA MASA GRLA PROSEČNA TELESNA MASA IZNOS PODSTICAJA PO GRLU UKUPAN IZNOS PODSTICAJA (DINARA)
         

 

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su tovna grla za koja se podnosi zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za tov svinja za _____ godinu bila u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva, da su ista predata klanici ili izvezena i da za ista nije ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za tov svinja.

 

Datum i mesto     Podnosilac zahteva
___________________     ___________________________
       
      Pravno lice podnosilac zahteva
Potpis odgovornog lica
    M.P. ___________________________

 

Prilog

PRIJEMNICA
ZA OTKUPLJENA GRLA

ISPORUČILAC (vlasnik grla – član poljoprivrednog gazdinstva):

Ime i prezime / Naziv ______________________________________________________________________

JMBG / Matični broj _______________________________________________________________________

Adresa _________________________________________________________________________________

PRIMALAC:

Naziv __________________________________________________________________________________

Matični broj ______________________________________________________________________________

Adresa _________________________________________________________________________________

Vrsta životinja Broj grla Ukupna telesna masa grla Prosečna telesna masa grla
1 2 3 4
       

 

 

Mesto i datum:    
___________________    
     
Potpis isporučioca robe   Potpis primaoca robe
____________________ M.P. ___________________________

 

NAPOMENE:

** Obrasci u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi („Sl. glasnik RS“, br. 111/2015, 9/2016 i 110/2016) u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika, prestaju da važe 1. oktobra 2018. godine, danom početka primene člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović