• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

(„Sl. glasnik RS“, br. 25/2018 i 44/2018 – dr. zakon)

 Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov (u daljem tekstu: podsticaji), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Član 2

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje ostvaruje za najmanje dve oteljene krave, na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Član 3

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće godine za krave oteljene u periodu od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje).

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Član 4

Lice iz člana 2. ovog pravilnika može da podnese samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u periodu iz člana 3. ovog pravilnika, a za isto grlo zahtev može da podnese jednom za jednu kalendarsku godinu.

Član 5

Uprava utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 6

U 2018. godini zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. jula 2018. godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće godine.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov („Službeni glasnik RS“, broj 36/17).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac**

ZAHTEV
ZA PODSTICAJE ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

ZA _______ GODINU

*Obrazac popuniti čitko – štampanim slovima

I. Osnovni podaci

 

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva/Poslovno ime pravnog lica/Poslovno ime preduzetnika  
JMBG/Matični broj                          
Adresa (opština, mesto, ulica i broj)  
Broj telefona  
Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)                          
Identifikacioni broj gazdinstva (HID)                          

 

II. Obračun podsticaja za krave za uzgoj teladi za tov

 

Broj grla Iznos podsticaja po kravi (din) Iznos obračunatog podsticaja
(1×2)
1 2 3
     

 

III. Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su grla za koja se podnosi zahtev za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva, da pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa na mom poljoprivrednom gazdinstvu, te da za ista nije u _____ godini ostvarivano pravo na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov.

    Fizičko lice/preduzetnik – podnosilac
    _____________________________
    Pravno lice – podnosilac zahteva
    __________________________
Mesto i datum:   Potpis odgovornog lica
_______________   _______________________

 

IV. Spisak grla za koja se ostvaruje pravo na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov

 

Redni
broj
IDENTIFIKACIONI BROJ KRAVE DATUM TELJENJA/ROĐENJA IDENTIFIKACIONI BROJ TELETA
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

NAPOMENE:

** Obrazac zahteva u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov („Sl. glasnik RS“, br. 25/2018) u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika, prestaje da važi 1. oktobra 2018. godine, danom početka primene člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović