PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 46/2015, 26/2018 i 44/2018 – dr. zakon)

 Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje (u daljem tekstu: podsticaji), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Član 2

Podsticaji se ostvaruju za krave dojilje starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana, blond akviten i salers ili melezima navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Član 3

Uslov za ostvarivanje prava na podsticaje, koje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, je da, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima najmanje dva grla krava dojilja iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 4

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće godine za grla uključena u proizvodnju od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje za krave dojilje za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije.

Član 5

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, odobravanje isplate i davanje naloga za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke vrši Uprava u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje („Službeni glasnik RS“, br. 57/13 i 41/14).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama
Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

(„Sl. glasnik RS“, br. 26/2018)

Član 3

Izuzetno od člana 4. stav 1. ovog pravilnika, u 2018. godini zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. jula 2018. godine za grla uključena u proizvodnju od 1. februara do 30. juna 2018. godine.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac**

ZAHTEV
ZA PODSTICAJE ZA KRAVE DOJILJE

ZA _____ GODINU

*Obrazac popuniti čitko – štampanim slovima

I. Osnovni podaci

 

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva/ Poslovno ime pravnog lica / Poslovno ime preduzetnika
JMBG / Matični broj
Adresa
(opština, mesto, ulica i broj)
Broj telefona
Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)
Identifikacioni broj gazdinstva (HID)

 

II. Obračun podsticaja za krave dojilje

 

Broj grla Iznos podsticaja po kravi dojilji (din) Iznos obračunatog podsticaja
(1×2)
1 2 3

 

III. Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su grla za koja se podnosi zahtev za podsticaj za krave dojilje u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva, da pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa na mom poljoprivrednom gazdinstvu, te da za ista nije u _____ godini ostvarivano pravo na podsticaj za krave dojilje.

Mesto i datum: Fizičko lice/preduzetnik – podnosilac
________________ _______________________
Pravno lice – podnosilac zahteva
_______________________
Potpis odgovornog lica
Mesto i datum: M.P. _______________________
_______________

 

IV. Spisak grla za koja se ostvaruje pravo na podsticaj za krave dojilje

 

Red. br. Rasa grla za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj Identifikacioni broj grla (ID broj životinje) Broj pasoša

 

Mesto i datum: Fizičko lice/preduzetnik – podnosilac
________________ ____________________________
Pravno lice – podnosilac zahteva
_______________________
Potpis odgovornog lica
Mesto i datum: M.P. _______________________
_______________

 

 

NAPOMENE:

** Obrazac u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje („Sl. glasnik RS“, br. 46/2015 i 26/2018) u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika, prestaje da važi 1. oktobra 2018. godine, danom početka primene člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović