PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA

(„Sl. glasnik RS“, br. 33/2015, 14/2016, 20/2018 i 44/2018 – dr. zakon)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Član 2

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 30, a najviše 200 košnica pčela.

Član 3

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela podnosi se za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), od 15. aprila do 31. maja tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za podsticaje po košnici pčela za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Član 4

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela, upoređivanje podataka iz podnetog zahteva sa prijavljenim podacima u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja, odobravanje isplate i davanje naloga za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke vrši Uprava, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela („Službeni glasnik RS“, br. 60/13 i 36/14).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

(„Sl. glasnik RS“, br. 14/2016)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac**

ZAHTEV ZA PODSTICAJE PO KOŠNICI PČELA

ZA ______ GODINU

*Obrazac popuniti čitko – štampanim slovima

I. Osnovni podaci

 

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva/ Poslovno ime pravnog lica / Poslovno ime preduzetnika  
JMBG / Matični broj                          
Adresa
(opština, mesto, ulica i broj)
 
Broj telefona  
Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)                          
Identifikacioni broj gazdinstva (HID)                          
ID brojevi pčelinjaka/stajališta                          
                         
                         
                         

 

II. Obračun podsticajnih sredstava po košnici pčela

 

Broj košnica Iznos podsticaja po košnici (din) Iznos obračunatog podsticaja
(1×2)
1 2 3
     

 

III. Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su košnice pčela za koje se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja po košnici pčela u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva i da za iste nije u _____ godini ostvarivano pravo na podsticajna sredstva po košnici pčela.

Mesto i datum:   Podnosilac zahteva
_______________   _______________________
    Pravno lice podnosilac zahteva
    _______________________
 
Mesto i datum:   Potpis odgovornog lica
______________ M.P. ___________________

 

NAPOMENA:

** Obrazac u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela („Sl. glasnik RS“, br. 33/2015, 14/2016 i 20/2018) u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika, prestaje da važi 1. oktobra 2018. godine, danom početka primene člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović