PRAVILNIK O OBRASCIMA IZVEŠTAJA O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

(„Sl. glasnik RS“, br. 21/2010, 10/2013 i 44/2018 – dr. zakon)

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koje, u skladu sa zakonom, sastavljaju proizvođač, uvoznik, paker/punilac, isporučilac i krajnji korisnik, kao i operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

Član 2

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koji sastavlja proizvođač, uvoznik, paker/punilac, isporučilac i krajnji korisnik podnosi se na Obrascu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koji sastavlja operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom podnosi se na Obrascu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac 1*

IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, PAKER/PUNIOCA, ISPORUČIOCA I KRAJNJEG KORISNIKA

 

PODACI O PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU
Poreski identifikacioni broj (PIB)  
Matični broj pravnog lica ili preduzetnika  
Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika  
Adresa Mesto  
Šifra mesta  
Poštanski broj  
Ulica i broj  
Telefon  
Telefaks  
E-mail  
Opština  
Šifra opštine  
Šifra pretežne delatnosti  

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime  
Funkcija  
Telefon  

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime  
Funkcija  
Telefon  
E-mail  

 

PODACI O DOZVOLI ZA SOPSTVENO UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM1.
Broj dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom  
Datum izdavanja dozvole  

 

1. Proizvođač, uvoznik, paker/punilac, isporučilac i krajnji korisnik ambalaže ili upakovanog proizvoda popunjavaju izveštaj u skladu sa članom 39. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09). Podaci o ambalaži ili upakovanom proizvodu prikazuju se prilikom prvog stavljanja na tržište Republike Srbije.

 

PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIKA (označiti)(1) Oznaka X
Proizvođač ambalaže  
Paker proizvoda u ambalažu ili punilac ambalaže  
Isporučilac koji stavlja u promet ambalažu ili upakovani proizvod  
Uvoznik ambalaže ili upakovanog proizvoda (uključujući palete i gajbe)  
Izvoznik ambalaže ili upakovanih proizvoda (uključujući palete i gajbe)  
Krajnji korisnik ambalaže ili upakovanih proizvoda (uključujući palete i gajbe)  

(1) U polje ispred odgovarajućeg odgovora upisati X.

Izjava odgovornog lica

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.
Ime i prezime odgovornog lica   Overa i pečat  
Potpis  
Datum  

 

  VRSTE I KOLIČINE NEPOVRATNE AMBALAŽE VRSTE I KOLIČINE POVRATNE AMBALAŽE
Vrste ambalaže i ambalažnih materijala Proizvedena i stavljena na tržište Uvezena nepovratna ambalaža Izvezena nepovratna ambalaža Ukupno stavljeno na tržište Proizvedena i stavljena na tržište Uvezena povratna ambalaža Izvezena povratna ambalaža Ukupno stavljeno na tržište
(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t)
Plastika PET                
Druge vrste plastike                
Ukupno                
Staklo Ukupno                
Metal Gvožđe                
Aluminijum                
Ukupno                
Papir i karton Ukupno papir i karton                
Drvo Palete                
Ostalo (daske, pluta…)                
Ukupno                
Ostalo Tekstil                
Keramika                
Druge vrste ambalaže                
Ukupno                

 

UPRAVLJANJE AMBALAŽOM
Vrste ambalaže i ambalažnih materijala Količina ambalaže za koju je obaveza upravljanja preneta na operatera Naziv operatera na kojeg je preneta obaveza upravljanja Broj dozvole Količina ambalaže za koju sam obezbeđuje upravljanje
(t) % (t) %
  PET            
  Druge vrste plastike            
Plastika Ukupno            
Staklo Ukupno            
  Gvožđe            
  Aluminijum            
Metal Ukupno            
Papir i karton Ukupno papir i karton            
  Palete            
  Ostalo (daske, pluta…)            
Drvo Ukupno            
  Tekstil            
  Keramika            
  Druge vrste ambalaže            
Ostalo Ukupno            

U tabeli je potrebno prikazati ukupne količine ambalaže prilikom prvog stavljanja na tržište Republike Srbije, a koja uključuje primarnu, sekundarnu i tercijarnu ambalažu u skladu sa članom 5. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu. Kompozitna ambalaža iskazuje se prema preovladavajućem kompozitnom materijalu u sastavu ambalaže ili njenoj komponenti ili upakovanom proizvodu.

UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM
Vrste ambalažnog otpada Indeksni broj iz Kataloga otpada Preuzeta količina nekomunalnog ambalažnog otpada Ponovno iskorišćeni ambalažni otpad Odloženi ambalažni otpad Rekapitulacija
Operacija R1 Operacija R3 Druga operacija R Operacija D1 Druga operacija D Ukupno ponovno iskorišćeno Ukupno odloženo
Količina Količina Uneti oznaku Količina Količina Uneti oznaku Količina
(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t)
Plastika PET 15 01 02                    
  Druge vrste plastike                    
  Ukupno                    
Staklo Ukupno staklo 15 01 07                    
Metal Gvožđe 15 01 04                    
  Aluminijum                    
  Ukupno                    
Papir i Ukupno papir i karton 15 0101                    
Drvo Palete 15 01 03                    
  Ostalo (daske, pluta…)                    
  Ukupno                    
Ostalo Tekstil 15 01 09                    
  Keramika II                    
  Druge vrste ambalaže II                    
  Ukupno II                    

 

Napomena:

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja;

2) jedan komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Uputstvo za popunjavanje elektronske forme obrasca dato je na internet stranici Agencije www.sepa.gov.rs

 

Obrazac 2*

IZVEŠTAJ OPERATERA SISTEMA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

 

PODACI O PRAVNOM LICU (PRIVREDNO DRUŠTVO ILI DRUGO PRAVNO LICE)
Poreski identifikacioni broj (PIB)  
Matični broj pravnog lica  
Pun naziv pravnog lica  
Adresa Mesto  
Šifra mesta  
Poštanski broj  
Ulica i broj  
Telefon  
Telefaks  
E-mail  
Opština  
Šifra opštine  
Šifra pretežne delatnosti  

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime  
Funkcija  
Telefon  

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime  
Funkcija  
Telefon  
E-mail  

 

PODACI O DOZVOLI IZDATOJ OPERATERU SISTEMA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM1.
Broj dozvole  
Datum izdavanja dozvole  
  1. Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom popunjava izveštaj u skladu sa članom 40. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09). Podaci o ambalaži ili upakovanom proizvodu prikazuju se prilikom prvog stavljanja na tržište Republike Srbije.

Napomena:

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja;

2) jedan komplet obrazaca odštampan iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće gadine za prethodnu godinu.

Uputstvo za popunjavanje elektronske forme obrasca dato je na internet stranici Agencije www.sepa.gov.rs

Izjava odgovornog lica

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike
Ime i prezime odgovornog lica   Overa i pečat  
Potpis  
Datum  

PODACI O PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU KOJI JE OPERATERU PRENEO OBAVEZU UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

1. PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK
Poreski identifikacioni broj (PIB)  
Matični broj pravnog lica ili preduzetnika  
Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika  
Adresa Mesto  
Šifra mesta  
Poštanski broj  
Ulica i broj  
Telefon  
Telefaks  
E-mail  
Opština  
Šifra opštine  
Šifra pretežne delatnosti  

 

2. PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK
Poreski identifikacioni broj (PIB)  
Matični broj pravnog lica ili preduzetnika  
Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika  
Adresa Mesto  
Šifra mesta  
Poštanski broj  
Ulica i broj  
Telefon  
Telefaks  
E-mail  
Opština  
Šifra opštine  
Šifra pretežne delatnosti  

 

3. PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK
Poreski identifikacioni broj (PIB)  
Matični broj pravnog lica ili preduzetnika  
Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika  
Adresa Mesto  
Šifra mesta  
Poštanski broj  
Ulica i broj  
Telefon  
Telefaks  
E-mail  
Opština  
Šifra opštine  
Šifra pretežne delatnosti  

 

4. PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK
Poreski identifikacioni broj (PIB)  
Matični broj pravnog lica ili preduzetnika  
Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika  
Adresa Mesto  
Šifra mesta  
Poštanski broj  
Ulica i broj  
Telefon  
Telefaks  
E-mail  
Opština  
Šifra opštine  
Šifra pretežne delatnosti  

Odštampati dodatne stranice ovog obrasca za popunjavanje podataka za veći broj pravnih lica ili preduzetnika.

VRSTE I KOLIČINE AMBALAŽE
Vrste ambalaže i ambalažnih materijala Proizvedena i stavljena na tržište Uvezena ambalaža Izvezena ambalaža Ukupno stavljeno na tržište
(t) (t) (t) (t)
  PET        
  Druge vrste plastike        
Plastika Ukupno        
Staklo Ukupno staklo        
  Gvožđe        
  Aluminijum        
Metal Ukupno        
Papir i karton Ukupno        
  Palete        
  Ostalo (daske, pluta…)        
Drvo Ukupno        
  Tekstil        
  Keramika        
  Druge vrste ambalaže        
Ostalo Ukupno        

 

Vrste ambalažnog otpada Indeksni broj iz Kataloga otpada PREUZETE I PONOVNO ISKORIŠĆENE KOLIČINE AMBALAŽNOG OTPADA ODLOŽENE KOLIČINE AMBALAŽNOG OTPADA I REKAPITULACIJA
Preuzeta količina ambalažnog otpada Ponovno iskorišćeni ambalažni otpad Odloženi ambalažni otpad Rekapitulacija
Komunalni Nekomunalni Operacija R1 Druga operacija R Operacija D1 Druga operacija D Ukupno ponovo iskorišćeno Ukupno odloženo
Količina Količina Količina Uneti oznaku Količina Količina Uneti oznaku Količina
(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t)
  PET  

15 01 02

                   
  Druge vrste plastike                    
Plastika Ukupno                    
Staklo Ukupno staklo 15 01 07                    
  Gvožđe 15 01 04                    
  Aluminijum                    
Metal Ukupno                    
Papir i karton Ukupno papir i karton 15 01 01                    
  Palete                      
  Ostalo (daske, pluta…)                      
Drvo Ukupno 15 01 03                    
  Tekstil 15 01 09                    
  Keramika II                    
  Druge vrste ambalaže II                    
Ostalo Ukupno II                    

Kompozitna ambalaža iskazuje se prema preovladavajućem kompozitnom materijalu u sastavu ambalaže ili njenoj komponenti ili upakovanom proizvodu.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović