• Home
  • Blog
  • Racunovodstvo

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015, 11/2016 i 60/2018)

 Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: evidenciona prijava), postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV, oblik i sadržina poreske prijave poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: poreska prijava), kao i sadržina popisne liste o izvršenom popisu dobara koju sačinjava obveznik koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV (u daljem tekstu: popisna lista).

Član 2

Evidenciona prijava podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: nadležni poreski organ).

Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je:

1) za obveznika – pravno lice ili preduzetnika – organizaciona jedinica na čijem području ima sedište;

2) za obveznika – poljoprivrednika i drugo fizičko lice – organizaciona jedinica na čijem području ima prebivalište;

3) za obveznika – pravno lice koje je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstano u velikog poreskog obveznika – Centar za velike poreske obveznike;

4) za obveznika – stalnu poslovnu jedinicu stranog lica registrovanu u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društava (ogranak i dr.) – organizaciona jedinica na čijem području ima mesto poslovanja ili sedište.

Izuzetno od stava 2. tač. 1)-3) ovog člana, za obveznika – strano lice, nadležni poreski organ je Poreska uprava – Centrala.

Lice koje se registruje za obavljanje delatnosti kod Agencije za privredne registre može da, prilikom podnošenja registracione prijave za registraciju osnivanja subjekata i registraciju subjekata u jedinstveni registar poreskih obveznika u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje dodela poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu preko Agencije za privredne registre.

Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika podnosi evidencionu prijavu na Obrascu JRPPS – Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje dodela poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre.

Član 4

Obrazac EPPDV sadrži podatke o licu koje se evidentira za obavezu plaćanja PDV (u daljem tekstu: podnosilac evidencione prijave), i to:

1) za identifikaciju;

2) o obavljanju delatnosti;

3) o računu u banci;

4) o poreskom punomoćniku.

Član 5

U delu 1. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke za identifikaciju podnosioca evidencione prijave, unosi se:

1) pod rednim brojem 1.1. – poreski identifikacioni broj (PIB) iz potvrde o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG – Potvrda o izvršenoj registraciji – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

2) pod rednim brojem 1.2. – jedinstveni matični broj građana (JMBG) iz Obrasca – Lična karta, izdatog od nadležnog organa, odnosno evidencioni broj za strance (EBS) koji je dodelio nadležni organ Republike Srbije – popunjavaju poljoprivrednici i druga fizička lica;

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

3) pod rednim brojem 1.3. – matični broj lica (pravnog lica, radnje, odnosno stalne poslovne jedinice stranog lica) iz Registra jedinica razvrstavanja – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

4) pod rednim brojem 1.4. – firma (puna oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

5) pod rednim brojem 1.5. – firma (skraćena oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

6) pod rednim brojem 1.6. – ime i prezime podnosioca evidencione prijave – popunjavaju poljoprivrednici i druga fizička lica;

7) pod rednim brojem 1.7. – podaci o sedištu, odnosno prebivalištu – popunjava podnosilac evidencione prijave, i to:

(1) pod rednim brojem 1.7.1. – država u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(2) pod rednim brojem 1.7.2. – opština u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(3) pod rednim brojem 1.7.3. – mesto u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(4) pod rednim brojem 1.7.4. – naziv ulice u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(5) pod rednim brojem 1.7.5. – kućni broj (broj i slovo, ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) u ulici u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(6) pod rednim brojem 1.7.6. – sprat, broj stana i slovo (ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) stana u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(7) pod rednim brojem 1.7.7. – broj telefona u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave,

(8) pod rednim brojem 1.7.8. – elektronska adresa podnosioca evidencione prijave.

Podaci pod red. br. 1.3, 1.4. i 1.5. nisu obavezni za podnosioca evidencione prijave koji tim podacima u skladu sa zakonom ne raspolaže.

U delu 2. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o obavljanju delatnosti, unosi se:

1) pod rednim brojem 2.1. – šifre i nazivi delatnosti za koje podnosilac evidencione prijave procenjuje da će u narednom periodu po osnovu obavljanja tih delatnosti ostvariti najveći promet i procenat učešća tih delatnosti u prometu dobara i usluga koji će biti izvršen u Republici Srbiji i inostranstvu, sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza;

2) pod rednim brojem 2.2. – datum početka obavljanja delatnosti koja podleže PDV (PDV aktivnosti);

3) pod rednim brojem 2.3. – iznos ukupnog prometa, bez PDV, u prethodnih 12 meseci – popunjavaju podnosioci evidencione prijave koji su obavljali delatnost u tom periodu;

4) pod rednim brojem 2.4. – iznos očekivanog ukupnog prometa, bez PDV, u narednih 12 meseci.

Ukupnim prometom, bez PDV, iz stava 3. tač. 3) i 4) ovog člana smatra se ukupan promet utvrđen u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18 – u daljem tekstu: Zakon).

U delu 3. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o računu u banci, unose se podaci o mestu u kome se nalazi banka, nazivu banke kod koje podnosilac evidencione prijave ima račun i broju računa u toj banci, na koji će nadležni poreski organ vršiti povraćaj PDV.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, ako se podnosilac evidencione prijave – strano lice opredeli da mu se povraćaj PDV vrši na račun u banci njegovog poreskog punomoćnika, u delu 3. Obrasca EPPDV unose se podaci o računu u banci poreskog punomoćnika.

Polje – račun obveznika PDV, odnosno polje – račun poreskog punomoćnika označava se oznakom „x“ u zavisnosti od opredeljenja podnosioca evidencione prijave na koji će se račun vršiti povraćaj PDV.

U delu 4. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o poreskom punomoćniku stranog lica, unose se:

1) pod rednim brojem 4.1. – poreski identifikacioni broj (PIB), odnosno jedinstveni matični broj građana (JMBG) poreskog punomoćnika;

2) pod rednim brojem 4.2. – naziv poreskog punomoćnika;

3) pod rednim brojem 4.3. – ime i prezime poreskog punomoćnika;

4) pod rednim brojem 4.4. – broj fiksnog telefona poreskog punomoćnika;

5) pod rednim brojem 4.5. – elektronska adresa poreskog punomoćnika.

Član 6

Nadležni poreski organ izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV na Obrascu PEPDV – Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Ako se nakon podnošenja evidencione prijave promene podaci iskazani u evidencionoj prijavi, a koji su od značaja za oporezivanje, obveznik obaveštava nadležni poreski organ o nastalim promenama.

Podacima od značaja za oporezivanje iz stava 1. ovog člana smatraju se podaci o identifikaciji podnosioca evidencione prijave, iznosu ukupnog prometa, bez PDV, kao i podaci o poreskom punomoćniku.

Obveznik obaveštava nadležni poreski organ o promeni iznosa ukupnog prometa, bez PDV, u slučaju kada zbog promene tog iznosa dolazi do promene poreskog perioda.

Član 8

Obveznik iz člana 38a st. 1. i 2. Zakona podnosi nadležnom poreskom organu zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV u kalendarskom mesecu u kojem je prestao da obavlja PDV aktivnost.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu ZBPDV – Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9

Uz zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV obveznik podnosi popisnu listu i poresku prijavu za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) opremi za vršenje delatnosti koju obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koju postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;

2) objektima za vršenje delatnosti, koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;

3) drugim dobrima koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza, odnosno po osnovu kojih ima obavezu obračunavanja PDV kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona;

4) ulaganjima u objekte za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza na dan prestanka PDV aktivnosti;

5) ulaganjima u objekte za koja bi postojala obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza da su završena do dana prestanka PDV aktivnosti;

6) datim avansnim sredstvima po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza.

Podaci o opremi i objektima iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana su podaci o:

1) nazivu i opisu opreme, odnosno vrsti, opisu i lokaciji objekata;

2) nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja opreme, odnosno objekata, bez PDV;

3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu nabavke, odnosno proizvodnje opreme, odnosno objekata;

4) momentu prve upotrebe opreme, odnosno objekata;

5) iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za opremu, odnosno objekte.

Podaci o drugim dobrima iz stava 2. tačka 3) ovog člana su podaci o:

1) nazivu i vrsti dobara;

2) količini dobara;

3) nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja dobara, bez PDV;

4) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu nabavke, odnosno proizvodnje dobara, odnosno po osnovu kojih ima obavezu obračunavanja PDV kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona.

Podaci o ulaganjima u objekte iz stava 2. tačka 4) ovog člana su podaci o:

1) vrsti, opisu i lokaciji objekta u koji je izvršeno ulaganje;

2) vrednosti izvršenog ulaganja u objekte, bez PDV;

3) datumu završetka ulaganja u objekte;

4) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu ulaganja u objekte;

5) iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za ulaganja u objekte.

Podaci o ulaganjima u objekte iz stava 2. tačka 5) ovog člana su podaci o:

1) vrsti, opisu i lokaciji objekta u koji je izvršeno ulaganje;

2) vrednosti izvršenog ulaganja u objekte, bez PDV;

3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu ulaganja u objekte.

Podaci o datim avansima iz stava 2. tačka 6) ovog člana su podaci o:

1) iznosu avansne uplate, bez PDV;

2) iznosu PDV obračunatog po osnovu avansne uplate;

3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu avansne uplate.

Član 10

Nadležni poreski organ sprovodi postupak po zahtevu za brisanje iz evidencije obveznika PDV u okviru kojeg vrši kontrolu podataka iz popisne liste.

Prilikom sprovođenja postupka iz stava 1. ovog člana, nadležni poreski organ vodi računa da ne dođe do dvostrukog oporezivanja prometa dobara i usluga PDV, odnosno do neoporezivanja prometa dobara i usluga na koji treba da se plati PDV.

Ako su ispunjeni uslovi za brisanje iz evidencije obveznika PDV, a po izmirenju obaveza po osnovu PDV, nadležni poreski organ izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije obveznika PDV.

Potvrda iz stava 3. ovog člana izdaje se na Obrascu PBPDV – Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Lica iz člana 50. Zakona podnose nadležnom poreskom organu poresku prijavu na Obrascu PPPDV – Poreska prijava poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz poresku prijavu iz stava 1. ovog člana, kao njen sastavni deo, podnosi se pregled obračuna PDV na Obrascu POPDV – pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine propisan pravilnikom kojim se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV (u daljem tekstu: Pravilnik o pregledu obračuna PDV), osim ako tim pravilnikom nije drukčije propisano.

Poresku prijavu iz stava 1. ovog člana obveznik – strano lice podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave određenoj u spisku iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika, prema mestu sedišta, odnosno prebivališta poreskog punomoćnika stranog lica.

Član 11a

Poreska prijava, kao i izmenjena poreska prijava podnose se u elektronskom obliku, i to:

1) kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave; ili

2) popunjavanjem poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

Član 11b

Ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana ne smatra se podnetom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima.

Po dobijanju obaveštenja iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese tako ispravljenu poresku prijavu.

Ispravljena poreska prijava iz stava 4. ovog člana ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu prijave.

Član 12

Obrazac PPPDV sadrži podatke o:

1) poreskoj prijavi;

2) podnosiocu prijave;

3) prometu dobara i usluga;

4) prethodnom porezu;

5) poreskoj obavezi.

Član 13

U delu I Obrasca PP PDV iskazuju se podaci o poreskoj prijavi, i to:

1) u polje 1.1. – Poreski period, upisuje se datum početka i završetka poreskog perioda;

2) u polje 1.2. – Izmena prijave, upisuje se broj 1 ako se podnosi izmenjena poreska prijava u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u kom slučaju se u polje 1.2.a upisuje identifikacioni broj poreske prijave koja se menja.

Identifikacioni broj poreske prijave iz stava 1. tačka 2) ovog člana je:

1) identifikacioni broj poreske prijave, ako se menja poreska prijava podneta u elektronskom obliku;

2) broj bar koda, ako se menja poreska prijava koja nije podneta u elektronskom obliku.

U delu II Obrasca PP PDV iskazuju se podaci o podnosiocu poreske prijave, i to:

1) u polje 2.1. – Tip podnosioca, upisuje se oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV, odnosno oznaka 2 ako se poreska prijava podnosi za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV;

2) u polje 2.2. – Oznaka poreskog perioda, upisuje se oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski period kalendarski mesec ili poreskog dužnika koji nije obveznik PDV, odnosno oznaka 3 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje;

3) polja 2.3. – Poreski identifikacioni broj i 2.4. – Naziv, odnosno ime i prezime i adresa, popunjavaju se automatski na osnovu izbora ovlašćenog podnosioca poreske prijave;

4) u polje 2.5. – Elektronska pošta, upisuje se podatak o elektronskoj adresi podnosioca poreske prijave.

U delu III Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet dobara i usluga i iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuju u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV propisanog Pravilnikom o pregledu obračuna PDV (u daljem tekstu: Obrazac POPDV), u skladu sa tim pravilnikom, i to:

1) pod rednim brojem 1 – Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u polju 001 iskazuje se podatak o iznosu naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 1.5 Obrasca POPDV;

2) pod rednim brojem 2 – Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, u polju 002 iskazuje se podatak o iznosu naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 2.5 Obrasca POPDV;

3) pod rednim brojem 3 – Promet dobara i usluga po opštoj stopi:

(1) u polju 003 iskazuje se podatak o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.1 Obrasca POPDV,

(2) u polju 103 iskazuje se podatak o iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuje u polju 5.3 Obrasca POPDV;

4) pod rednim brojem 4 – Promet dobara i usluga po posebnoj stopi:

(1) u polju 004 iskazuje se podatak o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.4 Obrasca POPDV,

(2) u polju 104 iskazuje se podatak o iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuje u polju 5.5 Obrasca POPDV;

5) pod rednim brojem 5 – Zbir:

(1) u polju 005 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.6 Obrasca POPDV,

(2) u polju 105 iskazuje se podatak o ukupno obračunatom PDV, a koji se iskazuje u polju 5.7. Obrasca POPDV.

U delu IV Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o nabavljenim dobrima i uslugama i prethodnom porezu, a koji se iskazuju u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV, u skladu sa Pravilnikom o pregledu obračuna PDV, i to:

1) pod rednim brojem 6 – Prethodni porez plaćen prilikom uvoza:

(1) u polju 006 iskazuje se podatak o vrednosti uvezenih dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, a koji se iskazuje u polju 6.3 Obrasca POPDV,

(2) u polju 106 iskazuje se podatak o iznosu prethodnog poreza po osnovu uvoza dobara (PDV plaćen pri uvozu dobara koji se može odbiti kao prethodni porez), a koji se iskazuje u polju 9a.1 Obrasca POPDV;

2) pod rednim brojem 7 – PDV naknada plaćena poljoprivredniku:

(1) u polju 007 iskazuje se podatak o iznosu naknade za dobra i usluge nabavljene od poljoprivrednika, a koji se iskazuje u polju 7.1 Obrasca POPDV,

(2) u polju 107 iskazuje se podatak o iznosu prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika (PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku koja se može odbiti kao prethodni porez), a koji se iskazuje u polju 9a. 2 Obrasca POPDV;

3) pod rednim brojem 8 – Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i 7:

(1) u polju 008 iskazuje se podatak o iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, osim podataka pod red. br. 6. i 7, a koji se iskazuje u polju 8đ Obrasca POPDV,

(2) u polju 108 podatak o iznosu prethodnog poreza, osim podataka pod red. br. 6. i 7, a koji se iskazuje u polju 9a.3 Obrasca POPDV;

4) pod rednim brojem 9 – Zbir:

(1) u polju 009 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, a koji se iskazuju u polju 9 Obrasca POPDV,

(2) u polju 109 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu prethodnog poreza, a koji se iskazuje u polju 9a.4 Obrasca POPDV.

U delu V Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o poreskoj obavezi, i to:

1) pod rednim brojem 10 – Iznos PDV u poreskom periodu, u polju 110 iskazuje se iznos PDV za uplatu ili za povraćaj, a koji se iskazuje u delu 10. Obrasca POPDV;

2) pod rednim brojem 11 – Povraćaj, podnosilac prijave koji je iskazao iznos poreza za povraćaj upisuje oznaku 1 ako se opredelio za povraćaj iskazanog iznosa, odnosno upisuje oznaku 0 ako se opredelio da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period.

Lice koje nije obveznik PDV, a koje je za promet dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV poreski dužnik u skladu sa Zakonom, u Obrascu PPPDV iskazuje podatke o obračunatom PDV i poreskoj obavezi, i to:

1) pod rednim brojem 3 – u polju 103 iznos obračunatog PDV za promet po opštoj stopi PDV;

2) pod rednim brojem 4 – u polju 104 iznos obračunatog PDV po posebnoj stopi PDV;

3) pod rednim brojem 5 – u polju 105 zbir iznosa iz polja 103 i 104;

4) pod rednim brojem 10 – iznos poreske obaveze po osnovu PDV.

Čl. 14-25

(Brisani)

Član 26

U obrasce EPPDV i PPPDV iznosi se upisuju, odnosno iskazuju u dinarima, bez decimala.

Član 27

Obrasci EPPDV i ZBPDV moraju biti popunjeni čitko, štampanim slovima i u poljima predviđenim za popunjavanje.

Obrasci iz stava 1. ovog člana moraju biti potpisani lično od strane odgovornog lica podnosioca prijave.

Ako je Obrazac EPPDV, odnosno njegov deo, pripremio poreski savetnik, obavezan je da ga potpiše, uz unošenje svog poreskog identifikacionog broja.

Član 28

Obveznik PDV kod kojeg na dan 1. januara 2013. godine dolazi do promene poreskog perioda zbog promene iznosa ukupnog prometa na osnovu kojeg se određuje poreski period u skladu sa Zakonom, nije dužan da nadležnom poreskom organu dostavi obaveštenje o toj promeni.

Član 29

U poreskoj prijavi PDV koja se podnosi za poslednji poreski period u 2012. godini, iskazuju se podaci u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 94/04, 108/05 i 120/08).

Član 30

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 94/04, 108/05 i 120/08).

Član 31

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 115/2013)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 66/2014)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2014. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 86/2015)

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu 15. oktobra 2015. godine.

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 11/2016)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. marta 2016. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 60/2018)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

SPISAK ORGANIZACIONIH JEDINICA PORESKE UPRAVE

Red. br. Naziv organizacione jedinice Adresa organizacione jedinice Opštine koje obuhvata
1 2 3 4
1. Filijala A Novi Sad 1*) Novi Sad, Modena 7 Novi Sad, Titel, Žabalj, Bački Petrovac, Petrovaradin, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Vrbas i Srbobran
2. Filijala A Novi Sad 2**) Novi Sad, Mihaila Pupina 14 Novi Sad, Titel, Žabalj, Bački Petrovac, Petrovaradin, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Vrbas i Srbobran
3. Filijala A Subotica Subotica, Korzo 5 Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš, Kanjiža i Novi Kneževac
4. Filijala A Zrenjanin Zrenjanin, Trg Slobode 10 Zrenjanin, Žitište i Sečanj
5. Filijala A Pančevo Pančevo, Trg Kralja Petra 4 Pančevo, Kovin, Kovačica i Opovo
6. Filijala B Bačka Palanka Bačka Palanka, Kralja Petra I 14 Bačka Palanka, Odžaci i Bač
7. Filijala B Vršac Vršac, Trg Pobede 1 Vršac, Alibunar, Bela Crkva i Plandište
8. Filijala B Sombor Sombor, Staparski put 2 Sombor, Kula i Apatin
9. Filijala B Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 8 Sremska Mitrovica i Šid
10. Filijala B Stara Pazova Stara Pazova, Svetosavska 11 Stara Pazova i Inđija
11. Filijala B Ruma Ruma, Železnička 5-7 Ruma, Pećinci i Irig
12. Filijala B Kikinda Kikinda, Srpskih Dobrovoljaca 34 Kikinda, Senta, Ada, Čoka i Nova Crnja
13. Filijala C Bečej Bečej, Danila Kiša 6 Bečej i Novi Bečej
14. Filijala A Novi Beograd 1*) Beograd, Tošin Bunar 159 Novi Beograd
15. Filijala A Novi Beograd 2**) Beograd, Mihaila Pupina 167 Novi Beograd
16. Filijala A Čukarica Beograd, Lješka 11 Čukarica, Obrenovac i Barajevo
17. Filijala A Voždovac Beograd, Ustanička 130 Voždovac i Sopot
18. Filijala A Zemun Zemun, Glavna 30 Zemun
19. Filijala A Palilula Beograd, Ilije Garašanina 5 Palilula
20. Filijala A Zvezdara Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 77 Zvezdara i Grocka
21. Filijala A Savski venac Beograd, Kneza Miloša 47 Savski venac
22. Filijala A Vračar Beograd, Njegoševa 77 Vračar
23. Filijala A Stari grad Beograd, Makedonska 42 Stari grad
24. Filijala A Šabac Šabac, Laze Lazarevića Šabac, Bogatić, Vladimirci i Koceljeva
25. Filijala A Valjevo Valjevo, Karađorđeva 64 Valjevo, Lajkovac, Mionica, Ljig, Osečina i Ub
26. Filijala B Rakovica Beograd, Miška Kranjca 12 Rakovica
27. Filijala B Smederevo Smederevo, Omladinska 1 Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana
28. Filijala B Loznica Loznica, Jovana Cvijića 20 Loznica, Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija
29. Filijala B Požarevac Požarevac, Prečka 4 Požarevac, Veliko Gradište, Malo Crniće i Žabari
30. Filijala C Lazarevac Lazarevac, Karađorđeva 42 Lazarevac
31. Filijala C Mladenovac Mladenovac, Kosmajska 3 Mladenovac
32. Filijala C Petrovac Petrovac, Srpskih Vladara 165 Petrovac, Golubac, Žagubica i Kučevo
33. Filijala A Kragujevac Kragujevac, 27. marta 14 Kragujevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Batočina, Knić i Stragari
34. Filijala A Kruševac Kruševac, Stevana Visokog 2 Kruševac, Trstenik, Aleksandrovac, Brus, Varvarin i Ćićevac
35. Filijala A Kraljevo Kraljevo, Trg Jovana Sarića 1 Kraljevo, Vrnjačka Banja i Raška
36. Filijala A Užice Užice, Trg partizana 8 Užice, Požega, Lučani, Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić i Čajetina
37. Filijala A Čačak Čačak, Župana Stracimira 2 Čačak
38. Filijala B Novi Pazar Novi Pazar, 28. novembra 80 Novi Pazar i Tutin
39. Filijala B Jagodina Jagodina, Kralja Petra prvog br. 1 Jagodina, Svilajnac, Lapovo, Despotovac i Rekovac
40. Filijala B Paraćin Paraćin, T. Živanovića 10 Paraćin i Ćuprija
41. Filijala C Nova Varoš Nova Varoš, Karađorđeva 32 Nova Varoš, Priboj i Sjenica
42. Filijala C Prijepolje Prijepolje, Valterova 11 Prijepolje
43. Filijala C Gornji Milanovac Gornji Milanovac, Takovska 2 Gornji Milanovac
44. Filijala C Ivanjica Ivanjica, V. Marinkovića 2 Ivanjica
45. Filijala A Niš Niš, Nikole Pašića 24 Niš, Niška Banja, Doljevac, Merošina i Gadžin Han
46. Filijala A Leskovac Leskovac, Dom privrede bb Leskovac, Vlasotince, Crna Trava, Bojnik, Lebane i Medveđa
47. Filijala B Pirot Pirot, Srpskih Vladara 106 Pirot, Bela Palanka, Dimitrovgrad i Babušnica
48. Filijala B Zaječar Zaječar, Krfska bb Zaječar i Boljevac
49. Filijala B Vranje Vranje, Peti kongres 1 Vranje, Bujanovac, Trgovište, Preševo, Vladičin Han, Surdulica i Bosilegrad
50. Filijala C Aleksinac Aleksinac, Kneza Miloša 169 Aleksinac, Ražanj i Sokobanja
51. Filijala C Knjaževac Knjaževac, Njegoševa 2 Knjaževac i Svrljig
52. Filijala C Prokuplje Prokuplje, Tatkova 2 Prokuplje, Blace, Kuršumlija i Žitorađa
53. Filijala C Bor Bor, Trg oslobođenja 1 Bor i Majdanpek
54. Filijala C Negotin Negotin, Đorđa Stanojevića bb Negotin i Kladovo
55. Centar za velike poreske obveznike Beograd, Kralja Milana 5  

*) Organizaciona jedinica nadležna za pravna lica sa sedištem na teritoriji opština koje pokriva.

**) Organizaciona jedinica nadležna za preduzetnike i fizička lica sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji opština koje pokriva.

Obrazac EPPDV

Prijava
za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

Obrazac PEPDV

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA
Broj: ___________
 

 

Na osnovu člana 38. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04 i 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), izdaje se

Potvrda
o izvršenom evidentiranju za PDV

 

Obveznik  
  (ime i prezime, odnosno naziv)

 

  ,  
(adresa)   (poreski identifikacioni broj)
otpočeo PDV aktivnost dana _______________________ godine.

 

U ___________________________      
        (mesto izdavanja potvrde)      
_____________________________     ______________________
        (datum izdavanja potvrde)     (potpis ovlašćenog lica)

 

 

Obrazac ZBPDV

 

_______________________________  
(ime i prezime, odnosno naziv obveznika)  
_______________________________  
(adresa obveznika)  
_______________________________  
(poreski identifikacioni broj)  
_______________________________  
(datum)  

 

______________________________________________________________________________________________
(Nadležni poreski organ)

___________________
(mesto)

Zahtev
za brisanje iz evidencije obveznika PDV

 

Molim da mi se izda potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV zbog:

  1. prestanka obaveze plaćanja PDV (član 38a stav 1. Zakona)
    2. prestanka obavljanja delatnosti (član 38a stav 1. Zakona)
    (zaokružiti odgovarajuću opciju)

Datum prestanka PDV aktivnosti ____________________ godine

  _______________________________
(potpis odgovornog lica)

 

 

Obrazac PBPDV

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA
Broj: ________________
 

Na osnovu člana 38a stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), izdaje se

Potvrda
o brisanju iz evidencije obveznika PDV

 

Obveznik  
  (ime i prezime, odnosno naziv)

 

  ,  
(adresa)   (poreski identifikacioni broj)
Datum prestanka PDV aktivnosti ________________ godine

Datum brisanja iz evidencije za PDV ______________ godine

 

U ___________________________      
        (mesto izdavanja potvrde)      
_____________________________      
      (datum izdavanja potvrde)     _____________________
      (potpis ovlašćenog lica)

 

 

Obrazac PP PDV

 

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

 

PORESKA PRIJAVA
POREZA NA DODATU VREDNOST
Obrazac PP PDV

 

I Podaci o prijavi:

1.1. Poreski period
I_I_I I_I_I I_I_I_I_I
dd mm ggg
I_I_I I_I_I I_I_I_I _I
dd mm ggg
 
1.2. Izmena prijave
 

vrsta

 

1.2.a Identifikacioni broj prijave koja se menja

 

II Podaci o podnosiocu:

2.1. Tip podnosioca  
 
       2.2. Oznaka poreskog perioda  
 
       2.3. Poreski identifikacioni broj  
 

 

2.4. Naziv, odnosno ime i prezime i adresa  
2.5. Elektronska pošta  

 

 

      Iznos naknade bez PDV PDV
(u dinarima, bez decimala)
  III PROMET DOBARA I USLUGA    
1. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza 001  
 
   
2. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza 002
 
   
3. Promet dobara i usluga po opštoj stopi 003
 
103
 
4. Promet dobara i usluga po posebnoj stopi 004
 
104
 
5. ZBIR (1+2+3+4) 005
 
105
 
  IV PRETHODNI POREZ        
6. Prethodni porez plaćen prilikom uvoza 006
 
106
 
7. PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku 007
 
107
 
8. Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i 7. 008
 
108
 
9. ZBIR (6+7+8) 009
 
109
 
  V PORESKA OBAVEZA        
10. Iznos PDV u poreskom periodu (5 – 9)     110  
 
 
11. Povraćaj
 
         

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović