OBRAZAC POPDV – ISKAZIVANJE PODATAKA O NABAVKAMA DOBARA I USLUGA NA SLUŽBENOM PUTU

U slučaju kada zaposleni ili direktor izvrše službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, a ne poseduju račune troškove (putarine, reprezentacije, goriva, prenoćišta itd.) koji su nastali na tom putovanju, već samo slipove od kartica koje imaju broj kartice, u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV i Korisničkim uputstvom Poreske uprave za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV, opšta smernica broj 21. glasi: „U slučaju službenih putovanja, u Obrascu POPDV iskazuju se podaci o troškovima samo ako računi za te troškove – smeštaj, prevoz i dr. glase na obveznika PDV.“

U skladu sa nepred navedenim, podaci o troškovima koji su nastali na službenim putovanjima iskazuju se u Obrascu POPDV (u odgovarajućim poljima) samo ako obveznik poseduje račun (fakturu, gotovinski račun i sl) koji glasi na obveznika PDV. Troškovi za koje obveznik poseduje samo fiskalne isečke, slipove, priznanice i slično, a ne poseduje račun koji glasi na obveznika (na firmu), ne iskazuju u Obrascu POPDV.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović