Obaveza plaćanja poreza i doprinosa za direktora koji ne zasniva radni odnos

Kad fizičko lice obavlja poslove direktora po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, bez zasnivanja radnog odnosa u tom privrednom društvu, postoji obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak građana na drugi prihod i pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade za rad nezavisno od okolnosti da li se fizičko lice – direktor odriče ugovorene naknade za rad u korist drugog lica.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1137/2018-04 od 11.6.2018. godine).

Prema članu 85. Zakonu o porezu na dohodak građana, kojim su uređeni porez i doprinosi za druge prihode, prihodi fizičkog lica koje obavlja poslove direktora spadaju u druge prihode prema Zakonu.
Porez na druge prihode prema Zakonu o porezu na dohodak građana je 20%. Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, porez na druge prihode se plaća po odbitku ukoliko je isplatilac pravno lice ili preduzetnička radnja. S obzirom da je fizičkom licu koje obavlja poslove direktora uglavnom isplatilac pravno lice, porez na dohodak građana se plaća po odbitku. Pravno lice koje isplaćuje prihode fizičkom licu koje obavlja poslove direktora dužno je da prilikom isplate prihoda, obračun i plati porez na dan isplate.

Porez na drugi prihod obračunava se po stopi od 20% koja se primenjuje na osnovicu – oporezivi prihod koju čini bruto prihod (ugovorena naknada) umanjen za normirane troškove od 20%.

Doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje se na druge prihode takođe obračunavaju i plaćaju na dan isplate prihoda, po odbitku, po stopi od 26% na poresku osnovicu.

Fizičko lice koje obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa zaključuje ugovor sa nadležnim oraganom utvrđenim zakonom ili opštim aktom poslodavca, saglasno stavu 6. člana 48. Zakona o radu.

U skladu sa Zakonom o radu, direktor koji nije zasnovao radni odnos ima pravo na naknadu.

Kako je i Ustavom Republike Srbije propisano da svako ima pravo na pravičnu naknadu za rad i niko se tih prava ne može odreći. Direktor koji nije zasnovao radni odnos se ne može odreći naknade za rad i naknada za rad mora biti sastavni deo ugovora o radu.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović