Fakture bez potpisa i pečata

U skladu sa Zakonom o rečunovodstvu, pravnim licima i preduzetnicima je omogućeno da izdaju fakture u papirnom i elektronskom obliku bez pečata i potpisa, odnosno elektronskog potpisa, ali je potrebno da faktura sadži identifikacionu oznaku odgovornog, ovlašćenog lica za izdavanje fakture.

U vezi sa navedenim, ministar finansija i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija su dali Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa broj: 401-00-4169/2017-16 od 11.12.2017. godine:

  • Zakonom je omogućeno pravnim licima i preduzetnicima da svoje fakture izdaju u papirnom ili elektronskom obliku.
  • Zakonom nije propisano da faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku mora sadržati pečat i potpis odgovornog lica, već je dovoljno da ista sadrži „identifikacionu oznaku“ koja upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje te fakture, a kojom potvrđuje verodostojnost iste u smislu člana 9. Zakona.
  • Faktura koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, kao i faktura nastala digitalizacijom (konverzijom dokumenata iz papirnog u elektronski oblik, npr. skenirana faktura) takođe ne mora biti potpisana (elektronskim) potpisom već je dovoljno da ista sadrži pomenutu „identifikacionu oznaku“.
  • Pravna lica i preduzetnici nemaju obavezu da fakturu, koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, štampaju niti da se na tako odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi isti bio smatran validnim.

Imajući u vidu navedeno, ovim putem ukazujemo da, primena predmetnog Objašnjenja nije ograničena, tj. nisu navedene situacije i okolnosti u kojima isto ne bi moglo da se primenjuje.

 

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-222/2018-16 od 18.6.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović