Priznavanje rashoda u poreskom bilansu po osnovu rashodovanja zaliha

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim u bilansu uspeha koji je sačinjen u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Ukoliko se prilikom redovnog ili vandrednog popisa ustanovi da postoji roba kojoj je istekao rok upotrebe ili je oštećena i neupotrebljiva, popisna komisija može da donese predlog da roba treba da se otpiše i uništi na adekvatan i neškodljiv način. Ovlašćeno lice pravnog lica može da usvoji predlog popisne komisije.

Kada se usvoji predlog popisne komisije o otpisu zaliha robe, potrebno je uskladiti knjigovodstveno i stvarno stanje zaliha.

Takođe potrebno je angažovati lice koje će da izvrši ispitivanje otpada i na propisan način uništi otpisanu robu. To lice je dužno da pravnom licu ili preduzetniku koji je otpisao robu dostavi dokumenta o uništenju robe, kao i o tokovima otpada.

Kada obveznik iskaže u svojim poslovnim knjigama rashod po osnovu rashodovanja zaliha robe, pri čemu obveznik poseduje izveštaj referentne ustanove o načinu uništenja predmetne robe, ispitivanju otpada, kao i dokumenta o kretanju otpada, takav rashod iskazan u bilansu uspeha  priznaje u poreskom bilansu sačinjenom za taj poreski period, prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović