PRIHOD OD PRODAJE UDELA

Kada fizičko lice – član privrednog društva proda svoj udeo u privrednom društvu koji (udeo) je pre prodaje imao u svom vlasništvu neprekidno deset godina, ostvaruje pravo na poresko izuzimanje po osnovu kapitalnog dobitka.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-142/2018-04 od 22.6.2018. godine)

 „Odredbom člana 72. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je da kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti.

Pod prenosom se smatra prodaja ili drugi prenos uz novčanu ili nenovčanu naknadu (član 72. stav 2. Zakona).

Odredbom člana 72a stav 1. tačka 5) Zakona propisano je da se kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom u smislu ovog zakona ne smatra razlika nastala prenosom prava, udela ili hartija od vrednosti, kada je obveznik izvršio prenos prava, udela ili hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

Odredbom člana 157. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) propisano je da se sopstvenim udelom društva u smislu ovog zakona smatra udeo ili deo udela koji društvo stekne od svog člana.

Kada fizičko lice – član privrednog društva proda svoj udeo u privrednom društvu koji (udeo) je pre prodaje imao u svom vlasništvu neprekidno deset godina, ostvaruje pravo na poresko izuzimanje po osnovu kapitalnog dobitka saglasno članu 72a stav 1. tačka 5) Zakona. Okolnost da je na taj način (prodajom udela koje je fizičko lice imalo u svom vlasništvu najmanje deset godina) društvo steklo sopstveni udeo od svog člana, nije od značaja za poresko izuzimanje po osnovu kapitalnog dobitka saglasno članu 72a stav 1. tačka 5) Zakona.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović