PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

(“Sl. glasnik RS”, br. 29/2017 i 44/2018 – dr. zakon)

 Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima;

2) novi traktor je serijski proizveden traktor koji se prvi put stavlja u upotrebu, čiji su svi sastavni delovi, uređaji i oprema novi i koji je proizveden najkasnije tri godine pre godine u kojoj se ostvaruje pravo na odobravanje podsticaja;

3) povezana lica su nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

4) realizacija investicije je izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije, osim pribavljanja predračuna, i to: zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, registracija vozila, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

5) dobavljač je pravno lice ili preduzetnik koje izdaje podnosiocu zahteva predračun, odnosno ponudu za nabavku predmeta investicije;

6) predračun jeste profaktura, predugovor ili druga vrsta ponude koja sadrži naziv proizvođača traktora, godinu proizvodnje, tip, odnosno model traktora, snagu motora izraženu u kilovatima (kW), ukupnu cenu vozila, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije.

Član 3

Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za nabavku novog traktora, koji je namenjen, odnosno koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, vinogradarstvu, odnosno povrtarstvu, čija je snaga motora najviše 100 kilovata (kW).

Predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana obuhvata novi traktor sa standardnim delovima, uređajima i opremom, koji su uračunati u cenu traktora, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.

Član 4

Podsticajima se ne nadoknađuju:

1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;

2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknade za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;

3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;

4) troškovi osiguranja i registracije predmeta podsticaja;

5) troškovi dodatne garancije i održavanja predmeta podsticaja;

6) troškovi nabavke priključka za izvođenje radova, priključnih vozila za traktor, kao i opreme vozila u saobraćaju na putevima, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje podela motornih i priključnih vozila i tehnički uslovi za vozila u saobraćaju na putevima;

7) troškovi nabavke delova, uređaja i opreme koji ne služe za izvođenje poljoprivrednih radova (šumski, komunalni, građevinski i drugi radovi), kao i troškovi nabavke posebne dodatne opreme;

8) troškovi prevoza, isporuke, montaže, probnog rada i drugi operativni troškovi;

9) troškovi nabavke novog pojedinačno ili maloserijski proizvedenog traktora koji ne odgovara uslovima, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje podela motornih i priključnih vozila i tehnički uslovi za vozila u saobraćaju na putevima;

10) troškovi nabavke upotrebljavanog ili repariranog traktora, kao i njegovih delova, uređaja i opreme;

11) troškovi prepravke traktora, doprinosi u naturi (sopstveni rad i materijal);

12) nabavka predmeta investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili nabavka na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

Član 5

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Lice iz stava 1. tač. 2)-4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za priredne registre:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga pored uslova iz st. 1. i 2. ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

1) je razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

2) u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;

3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova srednja ili velika pravna lica.

Član 6

Lice iz člana 5. ovog pravilnika ostvaruje pravo na odobravanje podsticaja ako:

1) nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

3) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

4) nije primilo bespovratna sredstva iz javnih sredstava za nabavku traktora u prethodnoj ili tekućoj godini;

5) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

6) nije započelo realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom;

7) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;

8) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom najmanje 0,5 ha jagodastog voća ili vinove loze, odnosno najmanje jedan hektar jabučastog, koštičavog ili jezgrastog voća, odnosno povrća;

9) je dobavljač proizvođač traktora ili pravno lice, odnosno preduzetnik ovlašćeni predstavnik proizvođača, odnosno distributer;

10) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje podsticaja u okviru ukupnih sredstava opredeljenih u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 7

Lice koje ispunjava uslove iz čl. 5. i 6. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na isplatu podsticaja ako:

1) realizuje investiciju na način, pod uslovima i u roku određenim rešenjem kojim mu je odobreno pravo na podsticaje, u skladu sa ovim pravilnikom;

2) izvrši registraciju vozila u skladu sa propisima koji uređuju registraciju motornih vozila.

Član 8

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: licima koja ostvaruju prava na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascima zahteva kao i maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku, u skladu sa ovim pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahteve kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.

Uprava opredeljuje visinu ukupnih raspoloživih sredstava po jednom javnom pozivu u okviru raspoloživih sredstava za ovu namenu opredeljenih posebnim propisom kojim uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uprava može raspisati jedan ili više javnih poziva za kalendarsku godinu, u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Član 9

Postupak za odobravanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica koje ispunjava uslove iz čl. 5 i 6. ovog pravilnika.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se u roku oređenim javnim pozivom iz člana 8. ovog pravilnika, na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u ___________ godini (u daljem tekstu: Zahtev za odobravanje prava na podsticaje), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lice iz stava 1. ovog člana može podneti samo jedan Zahtev za odobravanje prava na podsticaje po jednom javnom pozivu.

Član 10

Uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosilac zahteva dostavlja:

1) predračun za nabavku novog traktora, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva;

2) izjavu proizvođača, odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača da je predmetni traktor namenjen, odnosno može da se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, vinogradarstvu, odnosno povrtarstvu;

3) izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva, datu u Prilogu – Izjava dobavljača, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;

5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

6) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

7) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Ako je podnosilac Zahteva za odobravanje prava na podsticaje preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostavlja i izvod iz Registra privrednih subjekata kao i potvrde Agencije za privredne registre da:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

4) da je prema podacima iz finansijskog izveštaja razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Ako je podnosilac Zahteva za odobravanje prava na podsticaje zemljoradnička zadruga uz dokumentaciju iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlja i popunjen i overen Obrazac 2 – Tabela članova zadruge, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako podnosilac Zahteva za odobravanje prava na podsticaje ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 4)-7) i stava 2. ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Član 11

Uprava vrši administrativnu obradu Zahteva za odobravanje prava na podsticaje, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev kao i službenih evidencija.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje koji nije podnet od strane lica iz člana 5. ovog pravilnika, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na podnosioca kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca podnet u periodu trajanja javnog poziva, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje, po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava određenih javnim pozivom.

Ako su zahtevi za odobravanje prava na podsticaje podneti istog dana i u isto vreme prednost ima zahtev koji je ranije primljen u Upravi.

Rešenjem iz stava 3. ovog člana odobrava se podnosiocu zahteva da u roku koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese zahtev za isplatu podsticaja.

Rešenjem o odobravanju prava na podsticaje utvrđuje se i maksimalni iznos podsticaja koji podnosilac zahteva može da ostvari u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 12

Ako u roku za realizaciju investicije dobavljač prestane da postoji ili mu bude izrečena zabrana obavljanja delatnosti, lice kome je odobreno pravo na podsticaje može Upravi podneti zahtev za promenu dobavljača, najkasnije u roku od 30 dana pre isteka roka za realizaciju investicije.

Uz zahtev za promenu dobavljača lice kome je odobreno pravo na podsticaje dostavlja dokaz o prestanku rada, odnosno izricanju zabrane obavljanja delatnosti dobavljaču, kao i dokumentaciju iz člana 10. stav 1. tač. 1) i 3) ovog pravilnika, za drugog dobavljača.

Ako u roku za realizaciju investicije dođe do poremećaja na tržištu usled kojeg dobavljač nije u mogućnosti da isporuči predmet investicije u skladu sa predračunom, lice kome je odobreno pravo na podsticaje može Upravi podneti zahtev za promenu predmeta investicije najkasnije u roku od 30 dana pre isteka roka za realizaciju investicije.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana, lice kome je odobreno pravo na podsticaje dostavlja izjavu dobavljača da usled poremećaja na tržištu nije u mogućnosti da isporuči predmet investicije u skladu sa predračunom, kao i dokumentaciju iz člana 10. stav 1. tač. 1) i 2), ovog pravilnika, za drugi predmet investicije.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za promenu dobavljača, odnosno zahteva za promenu predmeta investicije, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev kao i službenih evidencija.

Zahtev za promenu dobavljača, odnosno zahtev za promenu predmeta investicije podnet od strane lica koje ne ispunjava uslove u skladu sa članom 5. ovog pravilnika, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na podnosioca, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem odobrava promenu dobavljača, odnosno promenu predmeta investicije.

Rešenjem iz stava 7. ovog člana ne može se promeniti rok za realizaciju investicije i maksimalni iznos podsticaja koji podnosilac zahteva može da ostvariti, a koji su utvrđeni rešenjem iz člana 11. stava 3. ovog pravilnika.

Član 13

Posle realizacije investicije, u roku određenom rešenjem iz člana 11. ovog pravilnika, lice kome je odobreno pravo na podsticaje podnosi Upravi zahtev za isplatu podsticaja, na Obrascu 3 – Zahtev za isplatu podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u _______ godini (u daljem tekstu: Zahtev za isplatu podsticaja), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 14

Uz Zahtev za isplatu podsticaja podnosilac zahteva dostavlja:

1) račun za nabavku predmetne investicije sa serijskim brojem predmeta investicije;

2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4) garantni list za izvršenu nabavku predmetne investicije;

5) jedinstvenu carinsku ispravu i/ili međunarodni tovarni list ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

6) overenu kopiju saobraćajne dozvole za predmet investicije.

Član 15

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za isplatu podsticaja, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.

Zahtev za isplatu podsticaja podnet od strane lica kojem rešenjem nije odobreno pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na lice kojem je rešenjem odobreno pravo na podsticaje, kao i zahtev koji se ne odnosi na realizaciju investicije po predračunu odobrenom rešenjem iz člana 11. stav 3. i člana 12. ovog pravilnika, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem odlučuje o pravu na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.

Član 16

Korisnik podsticaja namenski koristi predmet podsticaja u roku od pet godina od dana isplate podsticaja, u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 17

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaja ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Član 18

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 14. tačka 5) ovog pravilnika.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.800.000 dinara.

Član 19

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori