PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

(„Sl. glasnik RS“, br. 108/2013, 118/2013, 101/2017 i 48/2018)

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje:

1) poreza na imovinu;

2) poreza na nasleđe i poklon;

3) poreza na prenos apsolutnih prava.

Član 2

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu podnosi se na Obrascu PPI-1 – Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu (u daljem tekstu: Obrazac PPI-1) ili na Obrascu PPI-2 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (u daljem tekstu: Obrazac PPI-2), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Sastavni deo Obrasca PPI-1 su:

1) Obrazac Prilog-1 (u daljem tekstu: Prilog-1);

2) Obrazac Prilog-2 – Nepokretnosti koje su oslobođene plaćanja poreza (u daljem tekstu: Prilog-2).

Član 3

Poresku prijavu na Obrascu PPI-1 podnosi obveznik poreza na imovinu (u daljem tekstu: obveznik) koji vodi poslovne knjige, iz člana 4. stav 5. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02 – SUS, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13 i 68/14 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon), i to:

1) pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;

2) ogranak i drugi organizacioni deo stranog pravnog lica koji obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji i koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima Republike Srbije;

3) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana (u daljem tekstu: preduzetnik) koji vodi poslovne knjige – za imovinu koju je evidentirao u svojim poslovnim knjigama (u daljem tekstu: imovina u poslovnim knjigama), osim preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović