PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

(“Sl. glasnik RS”, br. 39/2018)

 

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, što uključuje i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom geografskog porekla) i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta “srpski kvalitet” (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom “srpski kvalitet”), koje su izvršene u laboratorijama ovlašćenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa posebnim propisima, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta, izdavanje dokumenta kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje, za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji, odnosno usaglašenost proizvoda sa specifikacijom, za proizvode sa oznakom “srpski kvalitet”.

Član 2

Podsticaji obuhvataju podršku sertifikaciji:

1) sistema upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu;

2) dobre poljoprivredne prakse prema GLOBALG.A.P. standardu;

3) sistema kvaliteta hrane prema HALAL standardu;

4) sistema kvaliteta hrane prema KOSHER standardu;

5) proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje;

6) proizvoda sa oznakom geografskog porekla;

7) proizvoda sa oznakom “srpski kvalitet”.

Član 3

Pravo na podsticaje iz člana 2. ovog pravilnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravno lice;

4) pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja (u daljem tekstu: udruženje).

Lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima pravo na podsticaje iz člana 2. tač. 2), 5), 6) i 7) ovog pravilnika.

Lice iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana ima pravo na sve podsticaje iz člana 2. ovog pravilnika.

Lice iz stava 1. tačka 4) ovog člana ima pravo na podsticaje iz člana 2. tač. 5) i 6) ovog pravilnika.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice imaju pravo na podsticaje ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Član 4

Pravo na podsticaje može da ostvari lice iz člana 3. ovog pravilnika ako ima:

1) sertifikat izdat od sertifikacionog tela akreditovanog od Akreditacionog tela Srbije (ATS, www.ats.rs) ili od akreditacionog tela koje ima potpisan multilateralni sporazum sa Evropskom organizacijom za akreditaciju u odgovarajućem obimu ili od nadležnog tela za poslove akreditacije u Ruskoj Federaciji, za podsticaje iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika;

2) sertifikat prema GLOBALG.A.P. standardu izdat od sertifikacionog tela koje je odobreno od Sekretarijata za sertifikaciju GLOBALG.A.P.-a (FoodPLUS, Keln, Nemačka, www.globalgap.org), za podsticaje iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika;

3) sertifikat izdat od Rijaseta islamske zajednice Srbije, odnosno jevrejske zajednice u Republici Srbiji, za podsticaje iz člana 2. tač. 3) i 4) ovog pravilnika;

4) sertifikat izdat od kontrolne organizacije koja je ovlašćena od Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja ili dokument izdat od te organizacije kojom proizvođač čija je proizvodnja u periodu konverzije dokazuje da je njegova proizvodnja u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, za podsticaje iz člana 2. tačka 5) ovog pravilnika;

5) sertifikat izdat od sertifikacionog tela koje je ovlašćeno od Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode, za podsticaje iz člana 2. tačka 6) ovog pravilnika;

6) potvrdu o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom, za proizvode sa oznakom “srpski kvalitet”, izdatu od kontrolnog tela koje je ovlašćeno od Ministarstva i rešenje o označavanju proizvoda oznakom “srpski kvalitet” i pravu korišćenja te oznake, u skladu sa uredbom kojom se uređuje označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta “srpski kvalitet”, za podsticaje iz člana 2. tačka 7) ovog pravilnika.

Član 5

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica iz člana 3. ovog pravilnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se Ministarstvu – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. marta do 31. oktobra tekuće godine.

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u _____ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev se može podneti za jedan ili više podsticaja iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 6

Uz zahtev se dostavlja sledeća dokumentacija:

1) sertifikat iz člana 4. tač. 1)-5) ovog pravilnika, dokument iz člana 4. tačka 4) ovog pravilnika i potvrda iz člana 4. tačka 6) ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste podsticaja za koji se zahtev podnosi;

2) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu troškova sertifikacije za podsticaj za koji se podnosi zahtev;

3) dokaz o izvršenom plaćanju troškova iz tačke 2) ovog stava i to nalog za uplatu i odgovarajući izvod overen od strane banke za pravno lice, preduzetnika i udruženje, kao i za fizičko lice koje je plaćanje izvršilo bezgotovinski, odnosno odgovarajući fiskalni isečak ukoliko je fizičko lice plaćanje izvršilo gotovinski;

4) sertifikat o akreditaciji, kao i obim akreditacije sertifikacionog tela koje je izvršilo poslove sertifikacije, izdat od strane nadležnog tela za poslove akreditacije iz člana 4. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, za podsticaje iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana treba da glasi na podnosioca zahteva i da bude izdata u periodu od 1. novembra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili overenoj kopiji, osim dokumentacije iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana koja može da se dostavi u kopiji.

Ako je dokumentacija iz stava 1. ovog člana izdata na stranom jeziku, dostavlja se prevod iste, izdat od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Član 7

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.

Prilikom administrativne obrade zahteva Uprava može da traži dostavljanje dodatne dokumentacije, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaje.

Član 8

Podnosilac zahteva, uključujući i onog sa područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kome je utvrđeno pravo na podsticaje, ostvaruje pravo na naknadu dela troškova plaćenog iznosa sertifikacije, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, u procentu koji Vlada svake godine određuje posebnim aktom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu u kome se nalazi objekat koji je predmet podsticaja iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika, odnosno u kome se proizvode proizvodi koji su predmet podsticaja iz člana 2. tač. 2)-7) ovog pravilnika, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja po korisniku je 500.000 dinara.

Član 9

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja Uprave, po redosledu podnošenja zahteva, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenih propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 10

Izuzetno od člana 5. stav 2. ovog pravilnika, u 2018. godini zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. oktobra 2018. godine, za predmet podsticaja koji je realizovan u periodu od 1. novembra 2017. godine do dana podnošenja zahteva.

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (“Službeni glasnik RS”, broj 41/17).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Obrazac

ZAHTEV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

U __________ GODINI

 

1. Podnosilac zahteva
2. Sedište/Adresa
3. JMBG (za fizička lica)
4. Matični broj (za pravna lica, udruženja i preduzetnike)
5. PIB (za pravna lica, udruženja i preduzetnike)
6. Broj poljoprivrednog gazdinstva
7. Telefon
8. E-mail
9. Osoba za kontakt
10. Sertifikacija: 1) ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R
2) GLOBALG.A.P.
3) HALAL
4) KOSHER
5) proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje
6) proizvoda sa oznakom geografskog porekla
7) proizvoda sa oznakom “srpski kvalitet”
11. Dokaz o izvršenom plaćanju (broj i datum računa i izvoda iz banke ili broj i datum računa i fiskalnog isečka) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
12. Ukupan iznos troškova za sertifikaciju
13. Naziv i datum izdavanja sertifikata/dokumenta o proizvodnji u periodu konverzije/potvrde o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom 1.
2.
3.
4.
5.
14. Broj katastarske parcele, katastarska opština i opština na kojoj se nalazi objekat, odnosno obavlja proizvodnja/prerada proizvoda koji su predmet podsticaja
PODACI ZA UPLATU PODSTICAJA
15. Broj namenskog računa/računa podnosioca zahteva
16. Naziv banke

 

U ____________, ___________ _____________________________________
(mesto i datum) potpis podnosioca zahteva/ovlašćenog lica

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Pitanja i odgovori