ZAKON O POTVRĐIVANJU MULTILATERALNE KONVENCIJE ZA PRIMENU MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE

(“Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 3/2018)

ČLAN 1

Potvrđuje se Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore (u daljem tekstu: Multilateralna konvencija) sačinjena u Parizu 24. novembra 2016. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Multilateralne konvencije u originalu na engleskom jeziku i prevodu na srpski jezik glasi:

MULTILATERALNA KONVENCIJA ZA PRIMENU MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE

Strane u ovoj konvenciji,

Priznajući da vlade gube znatan korporativni poreski prihod zbog agresivnog međunarodnog poreskog planiranja koje za posledicu ima veštačko premeštanje dobiti na lokacije na kojima se ona ne oporezuje ili sniženo oporezuje;

Imajući u vidu da je erozija poreske osnovice i premeštanje dobiti (u daljem tekstu: “BEPS”) hitna stvar, ne samo za razvijene zemlje, već i za rastuće ekonomije i zemlje u razvoju;

Prepoznajući značaj obezbeđivanja da se dobit oporezuje tamo gde se obavljaju suštinske ekonomske delatnosti koje generišu dobit, kao i tamo gde se stvara vrednost;

Pozdravljajući paket mera razvijenih u okviru OECD/G20 BEPS projekta (u daljem tekstu: “OECD/G20 BEPS paket”);

Konstatujući da OECD/G20 BEPS paket uključuje mere u poreskim ugovorima koje se odnose na rešavanje određenih hibridnih neusklađenih aranžmana, sprečavanje zloupotrebe ugovora, sprečavanje veštačkog izbegavanja statusa stalne poslovne jedinice i poboljšanje rešavanja sporova;

Svesni potrebe da se, u multilateralnom kontekstu, obezbedi brza, koordinirana i dosledna primena mera BEPS-a koje se odnose na poreske ugovore;

Imajući u vidu potrebu obezbeđenja, da se postojeći ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka tumače, u cilju otklanjanja dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze obuhvaćene tim ugovorima, bez stvaranja mogućnosti za neoporezivanje ili sniženo oporezivanje kroz poresku evaziju ili izbegavanje (uključujući zloupotrebu ugovora, u cilju dobijanja olakšica predviđenih u tim ugovorima, u posrednu korist rezidenata trećih jurisdikcija);

Prepoznajući potrebu za efikasnim mehanizmom za sprovođenje dogovorenih promena na sinhronizovan i efikasan način preko mreže postojećih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka, bez potrebe da se bilateralno ponovo pregovara svaki takav ugovor;

Sporazumele su se o sledećem:

Deo I

OBLAST PRIMENE I TUMAČENJE IZRAZA

Član 1

Oblast primene Konvencije

Ova konvencija menja sve poreske ugovore definisane u članu 2. (Tumačenje izraza) stav 1. tačka a) ovog ugovora.

Član 2

Tumačenje izraza

 1. Za potrebe ove konvencije, primenjuju se sledeće definicije:
 2. a) Izraz “Obuhvaćeni poreski ugovor” označava ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (bez obzira, da li su obuhvaćeni i ostali porezi):
 3. i) koji je na snazi između dve ili više:
 4. A) Strana; i/ili
 5. B) jurisdikcija ili teritorija koje su Strane u napred opisanom ugovoru a za čije je međunarodne odnose odgovorna Strana; i
 6. ii) u odnosu na koji je svaka takva Strana dostavila obaveštenje Depozitaru, navodeći ugovor, kao i bilo koji prateći instrument o njegovoj izmeni i dopuni (identifikovan po naslovu, nazivima Strana, datumu potpisivanja kao i, ako se primenjuje u vreme obaveštenja, datumu stupanja na snagu) kao ugovor koji želi da bude obuhvaćen ovim ugovorom.
 7. b) Izraz “Strana” označava:
 8. i) državu za koju je ova konvencija na snazi, u skladu sa članom 34. (Stupanje na snagu) ove konvencije; ili
 9. ii) jurisdikciju koja je potpisala ovu konvenciju, u skladu sa članom 27. (Potpisivanje i Potvrđivanje, Prihvatanje ili Odobravanje) stav 1. tačka b) ili c) ove konvencije i za koju je ova konvencija na snazi u skladu sa članom 34. (Stupanje na snagu) ove konvencije.
 10. c) Izraz “ugovorna jurisdikcija” označava Stranu u Obuhvaćenom poreskom ugovoru.
 11. d) Izraz “potpisnik” označava državu ili jurisdikciju koja je potpisala ovu konvenciju, ali za koju Konvencija još nije stupila na snagu.
 12. Kada Strana primenjuje ovu konvenciju, svaki izraz koji u njoj nije definisan ima značenje, osim ako kontekst ne zahteva drugačije, prema odgovarajućem Obuhvaćenom poreskom ugovoru.

Deo II

HIBRIDNA NEUSKLAĐENOST

Član 3

Transparentni entiteti

 1. Za potrebe Obuhvaćenog poreskog ugovora, dohodak koji ostvari entitet ili aranžman ili koji je ostvaren preko entiteta ili aranžmana koji se prema poreskom zakonu ugovorne jurisdikcije smatra potpuno ili delimično poresko transparentnim, smatra se dohotkom rezidenta ugovorne jurisdikcije, ali samo u meri u kojoj se taj dohodak, za potrebe oporezivanja od strane te ugovorne jurisdikcije, smatra dohotkom rezidenta te ugovorne jurisdikcije.
 2. Odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora koje zahtevaju da ugovorna jurisdikcija izuzme od poreza na dohodak ili odobri odbitak ili kredit jednak porezu na dohodak koji je plaćen u odnosu na dohodak koji ostvari rezident te ugovorne jurisdikcije koji se, u skladu sa odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora, može oporezivati u drugoj ugovornoj jurisdikciji, ne primenjuju se u meri u kojoj takve odredbe dozvoljavaju oporezivanje toj drugoj ugovornoj jurisdikciji, isključivo zbog toga što je u pitanju dohodak koji, takođe, ostvari rezident te druge ugovorne jurisdikcije.
 3. U odnosu na Obuhvaćene poreske ugovore za koje je jedna ili više Strana stavila rezervu opisanu u članu 11. (Primena poreskih ugovora za ograničavanje prava Strane da oporezuje sopstvene rezidente) stav 3. tačka a) ove konvencije, sledeća rečenica se dodaje na kraju stava 1. ovog člana: “Odredbe ovog stava se ni u kom slučaju neće tumačiti, tako da utiču na pravo ugovorne jurisdikcije da oporezuje rezidente te ugovorne jurisdikcije.”
 4. Stav 1. ovog člana (onako, kako može da bude izmenjen stavom 3. ovog člana) primenjuje se umesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora, u meri u kojoj se one odnose na to, da li će se dohodak koji je ostvaren preko entiteta ili aranžmana koji se (primenom opšteg pravila ili detaljnih pravila o tretmanu posebnih činjenica i okolnosti ili vrsta entiteta ili aranžmana) prema poreskom zakonu ugovorne jurisdikcije smatraju poresko transparentnim, smatrati dohotkom rezidenta ugovorne jurisdikcije.
 5. Strana može da zadrži pravo:
 6. a) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore;
 7. b) da stav 1. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana;
 8. c) da stav 1. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana i kojom se ne odobrava davanje pogodnosti iz konvencije u slučaju dohotka koji ostvari entitet ili aranžman ili koji je ostvaren preko entiteta ili aranžmana osnovanog u trećoj jurisdikciji;
 9. d) da stav 1. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana, koja predviđa detaljna pravila o tretmanu posebnih činjenica i okolnosti ili vrsta entiteta ili aranžmana;
 10. e) da stav 1. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana, koja predviđa detaljna pravila o tretmanu posebnih činjenica i okolnosti ili vrsta entiteta ili aranžmana i kojom se ne odobrava davanje pogodnosti iz ugovora u slučaju dohotka koji ostvari entitet ili aranžman ili koji je ostvaren preko entiteta ili aranžmana osnovanog u trećoj jurisdikciji;
 11. f) da stav 2. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore;
 12. g) da stav 1. ovog člana primenjuje samo na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana, koja predviđa detaljna pravila o tretmanu posebnih činjenica i okolnosti ili vrsta entiteta ili aranžmana.
 13. Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 5. tačka a) ili b) ovog člana dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana, koja nije predmet rezerve u skladu sa stavom 5. tač. c) do e) ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. U slučaju Strane koja je stavila rezervu opisanu u stavu 5. tačka g) ovog člana, obaveštenje u skladu sa prethodnom rečenicom ovog stava ograničeno je na Obuhvaćene poreske ugovore koji su predmet te rezerve. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obaveštenje u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora, ta odredba će, u meri predviđenoj u stavu 4. ovog člana, biti zamenjena odredbom stava 1. ovog člana (onako, kako može da bude izmenjen stavom 3. ovog člana). U ostalim slučajevima, stav 1. ovog člana (onako, kako može da bude izmenjen stavom 3. ovog člana) zamenjuje odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora samo, u meri u kojoj te odredbe nisu u skladu sa stavom 1. ovog člana (onako, kako može da bude izmenjen stavom 3. ovog člana).

Član 4

Entiteti koji imaju dvojnu rezidentnost

 1. Ako je, prema odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora, lice, osim fizičkog, rezident više od jedne ugovorne jurisdikcije, nadležni organi ugovornih jurisdikcija nastoje da zajedničkim dogovorom odrede ugovornu jurisdikciju čijim rezidentom se to lice smatra za potrebe Obuhvaćenog poreskog ugovora, imajući u vidu njegovo mesto stvarne uprave, mesto u kojem je ono osnovano ili na drugi način konstituisano i bilo koje druge važne činioce. U odsustvu takvog dogovora, to lice nema pravo na bilo koju olakšicu ili izuzimanje od oporezivanja predviđeno Obuhvaćenim poreskim ugovorom, osim u meri i na način koji mogu dogovoriti nadležni organi ugovornih jurisdikcija.
 2. Stav 1. ovog člana primenjuje se umesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje predviđaju pravila za određivanje da li se lice, osim fizičkog, smatra rezidentom jedne ugovorne jurisdikcije, u slučajevima u kojima bi se to lice inače, smatralo rezidentom više od jedne ugovorne jurisdikcije. Stav 1. ovog člana ne primenjuje se na odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora koje se, posebno, odnose na rezidentnost kompanija koje učestvuju u aranžmanima dvostruko listirane kompanije (eng. Dual-listed company arrangements).
 3. Strana može da zadrži pravo:
 4. a) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore;
 5. b) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji se već odnose na slučajeve u kojima je lice, osim fizičkog, rezident više od jedne ugovorne jurisdikcije, koji zahtevaju od nadležnih organa ugovornih jurisdikcija da nastoje da postignu zajednički dogovor o rezidentnosti samo jedne ugovorne jurisdikcije;
 6. c) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji se već odnose na slučajeve u kojima je lice, osim fizičkog, rezident više od jedne ugovorne jurisdikcije, i koji ne odobravaju davanje pogodnosti iz ugovora i ne zahtevaju od nadležnih organa ugovornih jurisdikcija da nastoje da postignu zajednički dogovor o rezidentnosti samo jedne ugovorne jurisdikcije;
 7. d) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji se već odnose na slučajeve u kojima je lice, osim fizičkog, rezident više od jedne ugovorne jurisdikcije, koji zahtevaju od nadležnih organa ugovornih jurisdikcija da nastoje da postignu zajednički dogovor o rezidentnosti samo jedne ugovorne jurisdikcije i koji predviđaju tretman tog lica u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom, ako taj dogovor ne može da se postigne;
 8. e) da, za potrebe svojih Obuhvaćenih poreskih ugovora, poslednju rečenicu stava 1. ovog člana zameni sa sledećim tekstom: “U odsustvu takvog dogovora, to lice nema pravo na bilo koju olakšicu ili izuzimanje od poreza predviđeno Obuhvaćenim poreskim ugovorom”;
 9. f) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore sa Stranama koje su stavile rezervu opisanu u tački e) ovog stava.
 10. Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 3. tačka a) ovog člana, dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana, koja nije predmet rezerve u skladu sa stavom 3. tač. b) do d) ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obaveštenje u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora, ta odredba će biti zamenjena odredbom stava 1. ovog člana. U ostalim slučajevima, stav 1. ovog člana zamenjuje odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora, samo u meri u kojoj te odredbe nisu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 5

Primena metoda za otklanjanje dvostrukog oporezivanja

 1. Strana može da izabere da primenjuje ili st. 2. i 3. (Opcija A) ili st. 4. i 5. (Opcija B) ili st. 6. i 7. (Opcija C) ovog člana ili može da izabere da ne primenjuje nijednu od opcija. Kada svaka ugovorna jurisdikcija Obuhvaćenog poreskog ugovora izabere drugačiju opciju (ili kada jedna ugovorna jurisdikcija izabere da primenjuje jednu opciju, a druga izabere da ne primenjuje nijednu od opcija) opcija koju izabere svaka ugovorna jurisdikcija primenjuje se u odnosu na njene rezidente.

Opcija A

 1. Odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora na osnovu kojih bi se, i inače, u cilju otklanjanja dvostrukog oporezivanja, dohodak koji ostvari ili imovina koju poseduje rezident ugovorne jurisdikcije izuzeli od poreza u toj ugovornoj jurisdikciji ne primenjuju se, kada druga ugovorna jurisdikcija primenjuje odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora za izuzimanje od poreza tog dohotka ili imovine ili za ograničavanje stope po kojoj se takav dohodak ili imovina mogu oporezivati. U ovom drugom slučaju, prvopomenuta ugovorna jurisdikcija dozvoljava kao odbitak od poreza na dohodak ili imovinu tog rezidenta iznos jednak porezu koji je plaćen u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji. Taj odbitak ne može biti veći od dela poreza, kako je obračunat pre izvršenog odbijanja, koji odgovara delovima dohotka ili imovine koji se mogu oporezivati u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji.
 2. Stav 2. ovog člana primenjuje se u Obuhvaćenom poreskom ugovoru koji bi, i inače, zahtevao da jedna ugovorna jurisdikcija izuzme od poreza dohodak ili imovinu opisanu u tom stavu.

Opcija B

 1. Odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora na osnovu kojih bi se, i inače, u cilju otklanjanja dvostrukog oporezivanja, dohodak koji ostvari rezident ugovorne jurisdikcije izuzeo od poreza u toj ugovornoj jurisdikciji, zato jer ta ugovorna jurisdikcija odnosni dohodak smatra dividendom ne primenjuju se, ako takav dohodak, u cilju utvrđivanja oporezive dobiti rezidenta druge ugovorne jurisdikcije, daje pravo na odbitak, u skladu sa zakonima te druge ugovorne jurisdikcije. U tom slučaju, prvopomenuta ugovorna jurisdikcija dozvoljava kao odbitak od poreza na dohodak tog rezidenta iznos jednak porezu na dohodak koji je plaćen u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji. Taj odbitak ne može biti veći od dela poreza na dohodak, kako je obračunat pre izvršenog odbijanja, koji odgovara dohotku koji se može oporezivati u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji.
 2. Stav 4. ovog člana, primenjuje se u Obuhvaćenom poreskom ugovoru koji bi, i inače, zahtevao da ugovorna jurisdikcija izuzme od poreza dohodak opisan u tom stavu.

Opcija C

 1. a) Ako rezident ugovorne jurisdikcije ostvaruje dohodak ili poseduje imovinu koji se, u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora, mogu oporezivati u drugoj ugovornoj jurisdikciji (osim u meri u kojoj ove odredbe dozvoljavaju oporezivanje toj drugoj ugovornoj jurisdikciji isključivo zbog toga što je dohodak takođe, dohodak koji je ostvario rezident te druge ugovorne jurisdikcije) prvopomenuta ugovorna jurisdikcija dozvoljava:
 2. i) kao odbitak od poreza na dohodak tog rezidenta, iznos jednak porezu na dohodak koji je plaćen u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji;
 3. ii) kao odbitak od poreza na imovinu tog rezidenta, iznos jednak porezu na imovinu koji je plaćen u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji.

Taj odbitak i u jednom i u drugom slučaju ne može biti veći od dela poreza na dohodak ili poreza na imovinu, kako je obračunat pre izvršenog odbijanja, koji odgovara, zavisno od slučaja, dohotku ili imovini koji se mogu oporezivati u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji.

 1. b) Ako su, u skladu sa nekom odredbom Obuhvaćenog poreskog ugovora, dohodak koji ostvari ili imovina koju poseduje rezident ugovorne jurisdikcije izuzeti od poreza u toj ugovornoj jurisdikciji, ta ugovorna jurisdikcija može, pri obračunavanju poreza na ostali dohodak ili imovinu tog rezidenta, da uzme u obzir izuzeti dohodak ili imovinu.
 2. Stav 6. ovog člana primenjuje se umesto odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje, u cilju otklanjanja dvostrukog oporezivanja, zahtevaju da ugovorna jurisdikcija izuzme od poreza u toj ugovornoj jurisdikciji, dohodak koji ostvari ili imovina koju poseduje rezident te ugovorne jurisdikcije koji se, u skladu sa odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora mogu oporezivati u drugoj ugovornoj jurisdikciji.
 3. Strana koja izabere da ne primenjuje nijednu od opcija iz stava 1. ovog člana, može da zadrži pravo, da ceo ovaj član ne primenjuje u odnosu na jedan ili više navedenih Obuhvaćenih poreskih ugovora (ili u odnosu na sve svoje Obuhvaćene poreske ugovore).
 4. Strana koja izabere da ne primenjuje opciju C, može da zadrži pravo da, u odnosu na jedan ili više navedenih Obuhvaćenih poreskih ugovora (ili u odnosu na sve svoje Obuhvaćene poreske ugovore) drugoj/im ugovornoj/im jurisdikciji(ijama) ne dozvoli da primenjuje opciju C.
 5. Svaka Strana koja izabere da primenjuje jednu od opcija iz stava 1. ovog člana, dužna je da obavesti Depozitara o svom izboru opcije. To obaveštenje takođe uključuje:
 6. a) u slučaju Strane koja izabere da primenjuje opciju A, listu njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 3. ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe;
 7. b) u slučaju Strane koja izabere da primenjuje opciju B, listu njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 5. ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe;
 8. c) u slučaju Strane koja izabere da primenjuje opciju C, listu njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 7. ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe.

Opcija se primenjuje u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora, samo ako je Strana koja je izabrala da primenjuje tu opciju o tome dostavila obaveštenje.

Deo III

ZLOUPOTREBA UGOVORA

Član 6

Svrha Obuhvaćenog poreskog ugovora

 1. Obuhvaćeni poreski ugovor se menja, kako bi uključio sledeći tekst preambule:

“U nameri da se otkloni dvostruko oporezivanje u odnosu na poreze obuhvaćene ovim ugovorom, bez stvaranja mogućnosti za neoporezivanje ili sniženo oporezivanje kroz poresku evaziju ili izbegavanje (uključujući zloupotrebu ugovora, u cilju dobijanja olakšica predviđenih u ovom ugovoru, u posrednu korist rezidenata trećih jurisdikcija),”.

 1. Tekst opisan u stavu 1. ovog člana uključuje se u Obuhvaćeni poreski ugovor umesto ili u odsustvu teksta preambule Obuhvaćenog poreskog ugovora koji se odnosi na nameru da se otkloni dvostruko oporezivanje, bez obzira da li se taj tekst odnosi i na nameru da se ne stvore mogućnosti za neoporezivanje ili sniženo oporezivanje.
 2. Strana može da izabere da i sledeći tekst preambule uključi u svoje Obuhvaćene poreske ugovore čija preambula ne sadrži tekst koji se odnosi na želju da se razvijaju ekonomski odnosi ili da se poboljša saradnja u poreskoj materiji:

“U želji da dalje razvijaju svoje ekonomske odnose i poboljšaju saradnju u poreskoj materiji,”.

 1. Strana može da zadrži pravo da ne primenjuje stav 1. ovog člana na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže tekst preambule koji opisuje nameru ugovornih jurisdikcija da se otkloni dvostruko oporezivanje, bez stvaranja mogućnosti za neoporezivanje ili sniženo oporezivanje, bez obzira da li je taj tekst ograničen na slučajeve poreske evazije ili izbegavanja (uključujući zloupotrebu ugovora, u cilju dobijanja olakšica predviđenih u Obuhvaćenom poreskom ugovoru, u posrednu korist rezidenata trećih jurisdikcija) ili se primenjuje šire od toga.
 2. Svaka Strana dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora, osim onih koji spadaju u oblast primene rezerve u skladu sa stavom 4. ovog člana, sadrži tekst preambule opisan u stavu 2. ovog člana i, ako sadrži, tekst tog stava preambule. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave to obaveštenje u vezi sa tim tekstom preambule, navedeni tekst preambule će biti zamenjen tekstom opisanim u stavu 1. ovog člana. U ostalim slučajevima, tekst opisan u stavu 1. ovog člana dodaje se u postojeći tekst preambule.
 3. Svaka Strana koja odluči da primeni stav 3. ovog člana, dužna je da o svom izboru obavesti Depozitara. To obaveštenje uključuje i listu njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji već ne sadrže tekst preambule koji se odnosi na želju za razvojem ekonomskih odnosa i poboljšanje saradnje u poreskoj materiji. Tekst opisan u stavu 3. ovog člana uključuje se u Obuhvaćeni poreski ugovor, samo ako su sve ugovorne jurisdikcije izabrale da primenjuju taj stav i o tome dostavile obaveštenje u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor.

Član 7

Sprečavanje zloupotrebe ugovora

 1. Izuzetno od odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora, pogodnost iz Obuhvaćenog poreskog ugovora ne odobrava se u odnosu na deo dohotka ili imovine, ako se osnovano može zaključiti, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti, da je sticanje pogodnosti bio jedan od osnovnih razloga bilo kojeg aranžmana ili transakcije koji su neposredno ili posredno rezultirali tom pogodnošću, osim ako se ustanovi da bi odobravanje te pogodnosti u tim okolnostima bilo u skladu sa ciljem i svrhom odgovarajućih odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora.
 2. Stav 1. ovog člana primenjuje se umesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje ne odobravaju davanje svih ili dela pogodnosti koje bi, inače, bile predviđene Obuhvaćenim poreskim ugovorom, ako je osnovni razlog ili jedan od osnovnih razloga bilo kojeg aranžmana ili transakcije ili bilo kojeg lica na koje se odnosi aranžman ili transakcija, bio sticanje tih pogodnosti.
 3. Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 15. tačka a) ovog člana, može i da izabere, da u odnosu na svoje Obuhvaćene poreske ugovore primenjuje stav 4. ovog člana.
 4. Ako se pogodnost iz Obuhvaćenog poreskog ugovora ne odobri licu, na osnovu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora (koje mogu biti izmenjene ovom konvencijom) kojima se ne odobrava davanje, u potpunosti ili delimično, pogodnosti koje bi, inače, bile predviđene Obuhvaćenim poreskim ugovorom ako je, osnovni razlog ili jedan od osnovnih razloga bilo kojeg aranžmana ili transakcije ili bilo kojeg lica na koje se odnosi aranžman ili transakcija bio sticanje tih pogodnosti, nadležni organ ugovorne jurisdikcije koji bi, inače, odobrio ovu pogodnost će, ipak, smatrati da to lice ima pravo na tu pogodnost, ili na različite pogodnosti u odnosu na određeni deo dohotka ili imovine, ako taj nadležni organ, na zahtev tog lica i nakon razmatranja relevantnih činjenica i okolnosti, utvrdi da bi takve pogodnosti bile odobrene tom licu i, u odsustvu transakcije ili aranžmana. Nadležni organ ugovorne jurisdikcije kojem je, u skladu sa ovim stavom, zahtev podneo rezident druge ugovorne jurisdikcije će se, pre odbijanja zahteva, konsultovati sa nadležnim organom te druge ugovorne jurisdikcije.
 5. Stav 4. ovog člana primenjuje se u odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora (onako kako mogu biti izmenjene ovom konvencijom) koje ne odobravaju davanje svih ili dela pogodnosti koje bi, inače, bile predviđene Obuhvaćenim poreskim ugovorom ako je, osnovni razlog ili jedan od osnovnih razloga bilo kojeg aranžmana ili transakcije ili bilo kojeg lica na koje se odnosi aranžman ili transakcija bio sticanje tih pogodnosti.
 6. Strana može i da izabere, da u svojim Obuhvaćenim poreskim ugovorima primenjuje odredbe sadržane u st. 8. do 13. ovog člana (u daljem tekstu: “Pojednostavljena odredba o ograničavanju pogodnosti”) tako što će o tome dostaviti obaveštenje opisano u stavu 17. tačka c) ovog člana. Pojednostavljena odredba o ograničavanju pogodnosti primenjuje se u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor samo ako su sve ugovorne jurisdikcije izabrale da je primene.
 7. U slučajevima kada neke, ali ne sve ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora izaberu da, u skladu sa stavom 6. ovog člana, primenjuju Pojednostavljenu odredbu o ograničavanju pogodnosti onda, izuzetno od odredaba tog stava ovog člana konvencije, u odnosu na odobravanje pogodnosti iz Obuhvaćenog poreskog ugovora, Pojednostavljenu odredbu o ograničavanju pogodnosti primenjuju:
 8. a) sve ugovorne jurisdikcije, ako sve ugovorne jurisdikcije koje, skladu sa stavom 6. ovog člana, ne izaberu da primenjuju Pojednostavljenu odredbu o ograničavanju pogodnosti, pristanu na takvu primenu, tako što će izabrati da primene ovu tačku i o tome, obaveste Depozitara; ili
 9. b) samo ugovorne jurisdikcije koje izaberu da primenjuju Pojednostavljenu odredbu o ograničavanju pogodnosti, ako sve ugovorne jurisdikcije koje, u skladu sa stavom 6. ovog člana, ne izaberu da primenjuju Pojednostavljenu odredbu o ograničavanju pogodnosti, pristanu na takvu primenu, tako što će izabrati da primene ovu tačku i o tome obaveste Depozitara.

Pojednostavljena odredba o ograničavanju pogodnosti:

 1. Osim ako nije drugačije predviđeno u Pojednostavljenoj odredbi o ograničavanju pogodnosti, rezident ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora nema pravo na pogodnost koja bi, i inače, bila odobrena Obuhvaćenim poreskim ugovorom, osim na pogodnost u skladu sa odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora:
 2. a) koje određuju rezidentnost lica, osim fizičkog, koje je rezident više od jedne ugovorne jurisdikcije u skladu sa odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora koje definišu rezidenta ugovorne jurisdikcije;
 3. b) koje propisuju da će ugovorna jurisdikcija odobriti preduzeću te ugovorne jurisdikcije odgovarajuću korekciju iznosa poreza na dobit povezanog preduzeća razrezanog u prvopomenutoj ugovornoj jurisdikciji, nakon prvobitne korekcije koju je u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom uradila druga ugovorna jurisdikcija; ili
 4. c) koje omogućavaju rezidentima ugovorne jurisdikcije da zahtevaju da nadležni organ te ugovorne jurisdikcije razmotri slučajeve oporezivanja koji nisu u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom,

osim ako je, u vreme kada bi se pogodnost odobrila, rezident, “kvalifikovano lice”, definisano u stavu 9. ovog člana.

 1. Rezident ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora je, u vreme kada bi u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom pogodnost, i inače bila odobrena, kvalifikovano lice, ako je u to vreme, rezident:
 2. a) fizičko lice;
 3. b) ta ugovorna jurisdikcija ili njena politička jedinica ili jedinica lokalne samouprave, ili agencija ili predstavnik te ugovorne jurisdikcije, političke jedinice ili jedinice lokalne samouprave;
 4. c) kompanija ili drugi entitet, ako se njihovim običnim akcijama redovno trguje na jednoj ili više priznatih berzi;
 5. d) lice, osim fizičkog lica, koje je:
 6. i) nedobitna organizacija vrste koju su razmenom diplomatskih nota usaglasile ugovorne jurisdikcije; ili
 7. ii) entitet ili aranžman osnovan u toj ugovornoj jurisdikciji koji se, prema poreskim zakonima te ugovorne jurisdikcije smatra kao posebno lice i:
 8. A) koji je osnovan i kojim se rukovodi isključivo ili skoro isključivo u cilju upravljanja ili pružanja penzionih pogodnosti, kao i drugih pomoćnih i povremenih pogodnosti fizičkim licima a koji je, kao takav, regulisala ta ugovorna jurisdikcija ili jedna od njenih političkih jedinica ili jedinica lokalne samouprave; ili
 9. B) koji je osnovan i kojim se rukovodi isključivo ili skoro isključivo za ulaganje sredstava u korist entiteta ili aranžmana navedenog pod A);
 10. e) lice, osim fizičkog, ako najmanje polovinu dana u periodu od dvanaest meseci koji uključuje vreme kada bi pogodnost, i inače, bila odobrena, lica koja su rezidenti te ugovorne jurisdikcije i koja imaju pravo na pogodnosti iz Obuhvaćenog poreskog ugovora u skladu sa tač. od a) do d) ovog stava, poseduju, neposredno ili posredno najmanje 50 odsto akcija lica.
 11. a) Rezident ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora ima pravo na pogodnosti iz Obuhvaćenog poreskog ugovora, u odnosu na deo dohotka koji ostvari iz druge ugovorne jurisdikcije, bez obzira na to da li je rezident kvalifikovano lice, ako se rezident bavi aktivnim poslovanjem u prvopomenutoj ugovornoj jurisdikciji, a dohodak koji ostvari iz druge ugovorne jurisdikcije proizilazi iz tog poslovanja ili je sa njim povremeno povezan. Za potrebe Pojednostavljene odredbe o ograničavanju pogodnosti, izraz “aktivno poslovanje” ne obuhvata sledeće delatnosti ili bilo koju njihovu kombinaciju:
 12. i) poslovanje holding kompanije;
 13. ii) pružanje sveobuhvatnog nadzora ili upravljanje grupom kompanija;

iii) pružanje grupnog finansiranja (uključujući udruživanje novčanih sredstava, odnosno salda na računima klijenata ili grupe povezanih lica – eng. Cash pooling); ili

 1. iv) investiranje ili upravljanje investicijama, osim ako ove delatnosti obavlja banka, osiguravajuće društvo ili registrovani diler hartija od vrednosti u okviru redovnog obavljanja svoje delatnosti kao takve.
 2. b) Ako rezident ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora ostvaruje deo dohotka od poslovanja koje obavlja u drugoj ugovornoj jurisdikciji ili ostvaruje deo dohotka koji nastaje u drugoj ugovornoj jurisdikciji od povezanog lica, smatra se da su uslovi opisani u tački a) ovog stava ispunjeni u odnosu na taj deo dohotka samo, ako je poslovanje koje rezident obavlja u prvopomenutoj ugovornoj jurisdikciji sa kojim je povezan deo dohotka, suštinski povezano sa istim ili dopunskim poslovanjem koje rezident ili odnosno povezano lice obavlja u drugoj ugovornoj jurisdikciji. Za potrebe ove tačke, utvrđivanje suštine poslovanja određuje se na osnovu svih činjenica i okolnosti.
 3. c) Za potrebe primene ovog stava smatra se, da delatnosti koje obavljaju lica povezana sa rezidentom ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora, obavlja taj rezident.
 4. Rezident ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora koji nije kvalifikovano lice, takođe, ima pravo na pogodnost koja bi, i inače, bila odobrena Obuhvaćenim poreskim ugovorom u odnosu na deo dohotka ako, najmanje polovinu dana u bilo kojem periodu od dvanaest meseci koji uključuje vreme kada bi pogodnost, i inače, bila odobrena, lica koja su ekvivalentni korisnici poseduju neposredno ili posredno najmanje 75 odsto stvarnih interesa rezidenta.
 5. Ako rezident ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora nije kvalifikovano lice u skladu sa odredbama stava 9. ovog člana, niti ima pravo na pogodnosti u skladu sa stavom 10. ili 11. ovog člana, nadležni organ druge ugovorne jurisdikcije može, ipak, odobriti pogodnosti iz Obuhvaćenog poreskog ugovora ili pogodnosti u odnosu na određeni deo dohotka, uzimajući u obzir predmet i cilj Obuhvaćenog poreskog ugovora ali samo ako taj rezident nadležnom organu dokaže da njegovo osnivanje, sticanje, održavanje ili poslovanje, kao jedan od osnovnih ciljeva, nema dobijanje pogodnosti u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom. Pre nego što odobri ili odbije zahtev koji je, u skladu sa ovim stavom, podneo rezident ugovorne jurisdikcije, nadležni organ druge ugovorne jurisdikcije kojem je zahtev podnet će se, o tome, konsultovati sa nadležnim organom prvopomenute ugovorne jurisdikcije.
 6. Za potrebe Pojednostavljene odredbe o ograničavanju pogodnosti:
 7. a) izraz “priznata berza” označava:
 8. i) bilo koju berzu osnovanu i uređenu kao takvu u skladu sa zakonima jedne ili druge ugovorne jurisdikcije; i
 9. ii) bilo koju drugu berzu oko koje su se saglasili nadležni organi ugovornih jurisdikcija;
 10. b) izraz “obične akcije” označava klasu ili klase akcija kompanije koje predstavljaju većinu glasačkih prava i vrednosti kompanije ili klasu ili klase stvarnih interesa entiteta koji predstavljaju većinu glasačkih prava i vrednosti entiteta;
 11. c) izraz “ekvivalentni korisnik” označava svako lice koje bi, u odnosu na deo dohotka, imalo pravo na pogodnosti, koje je odobrila ugovorna jurisdikcija Obuhvaćenog poreskog ugovora u skladu sa unutrašnjim zakonom te ugovorne jurisdikcije, Obuhvaćenim poreskim ugovorom ili bilo kojim drugim međunarodnim instrumentom koje su, jednake ili povoljnije nego pogodnosti koje se odobravaju za taj deo dohotka u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom; za potrebe utvrđivanja da li je neko lice ekvivalentan korisnik u odnosu na dividende, smatra se da lice poseduje kapital kompanije koja isplaćuje dividende, koji je isti kao i kapital koji poseduje kompanija koja potražuje pogodnost u odnosu na dividende;
 12. d) u odnosu na lica koja nisu kompanije, izraz “akcije” označava interese koji su uporedivi sa akcijama;
 13. e) dva lica se smatraju “povezanim licima” ako jedno poseduje, neposredno ili posredno, najmanje 50 odsto stvarnih interesa u drugom (ili, u slučaju kompanije, najmanje 50 odsto ukupnih glasova i vrednosti akcija kompanije) ili neko drugo lice poseduje, neposredno ili posredno, najmanje 50 odsto stvarnih interesa (ili, u slučaju kompanije, najmanje 50 odsto ukupnih glasova i vrednosti akcija kompanije) u svakom licu; u svakom slučaju, lice je povezano sa drugim licem ako, na osnovu svih relevantnih činjenica i okolnosti, jedno lice ima kontrolu nad drugim licem ili su oba lica pod kontrolom jednog istog ili više lica.
 14. Pojednostavljena odredba o ograničavanju pogodnosti primenjuju se umesto ili u nedostatku odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje bi pogodnosti iz Obuhvaćenog poreskog ugovora (ili koje bi ograničile pogodnosti, osim pogodnosti u skladu sa odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora koje se odnose na rezidentnost, povezana preduzeća ili jednak tretman ili pogodnost koja nije ograničena samo na rezidente ugovorne jurisdikcije) ograničile samo na rezidenta koji ispunjava jedan ili više kriterijuma koji daju pravo na te pogodnosti.
 15. Strana može da zadrži pravo da:
 16. a) stav 1. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore, zato jer namerava da prihvati kombinaciju odredbe o detaljnom ograničavanju pogodnosti i pravila u vezi sa protočnim finansijskim strukturama ili testa osnovnog razloga i, na taj način, zadovolji minimalni standard za sprečavanje zloupotrebe ugovora u skladu sa OECD/G20 BEPS paketom; u takvim slučajevima, strane će nastojati da postignu obostrano prihvatljivo rešenje koje zadovoljava minimalni standard.
 17. b) da stav 1. (i stav 4. u slučaju Strane koja je izabrala da primenjuje taj stav) ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbe koje ne odobravaju davanje pogodnosti koje bi, i inače, bile predviđene Obuhvaćenim poreskim ugovorom, ako je osnovni razlog ili jedan od osnovnih razloga bilo kojeg aranžmana ili transakcije ili bilo kojeg lica na koga se odnosi aranžman ili transakcija bio sticanje tih pogodnosti;
 18. c) da Pojednostavljenu odredbu o ograničavanju pogodnosti ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbe opisane u stavu 14. ovog člana.
 19. Osim ako, u vezi sa odobravanjem pogodnosti u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom, jedna ili više Strana, u skladu sa stavom 7. ovog člana, primenjuje Pojednostavljenu odredbu o ograničavanju pogodnosti, Strana koja, u skladu sa stavom 6. ovog člana, izabere da Primenjuje pojednostavljenu odredbu o ograničavanju pogodnosti može da zadrži pravo da ceo ovaj član ne primenjuje u odnosu na svoje Obuhvaćene poreske ugovore, za koje jedna ili više drugih ugovornih jurisdikcija nisu izabrale da primenjuju Pojednostavljenu odredbu o ograničavanju pogodnosti. U takvim slučajevima, ugovorne jurisdikcije će nastojati da postignu obostrano prihvatljivo rešenje koje zadovoljava minimalni standard za sprečavanje zloupotrebe ugovora u skladu sa OECD/G20 BEPS paketom.
 20. a) Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 15. tačka a) ovog člana dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji nije predmet rezerve opisane u stavu 15. tačka b) ovog člana, sadrži odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave obaveštenje u vezi sa odredbom Obuhvaćenog poreskog ugovora, ta odredba se zamenjuje odredbom stava 1. (i stavom 4. ako se on primenjuje) ovog člana. U ostalim slučajevima, stav 1. (i stav 4. ako se primenjuje) ovog člana, zamenjuju odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora samo u meri, u kojoj te odredbe nisu u skladu sa stavom 1. (i stavom 4. ako se on primenjuje) ovog člana. Strana koja, u skladu sa ovom tačkom, dostavlja obaveštenje može, istovremeno, da priloži i izjavu u kojoj će navesti da, iako prihvata da primenjuje samo stav 1. ovog člana kao privremenu meru, namerava, ako je to moguće, kao dodatak ili kao zamenu za stav 1. ovog člana da, tokom bilateralnih pregovora, prihvati odredbu o ograničavanju pogodnosti.
 21. b) Svaka Strana koja izabere da primenjuje stav 4. ovog člana dužna je da o svom izboru obavesti Depozitara. Stav 4. ovog člana primenjuje se na Obuhvaćeni poreski ugovor, samo ako su sve ugovorne jurisdikcije dostavile navedeno obaveštenje.
 22. c) Svaka Strana koja u skladu sa stavom 6. ovog člana, izabere da primenjuje Pojednostavljenu odredbu o ograničavanju pogodnosti dužna je da o svom izboru obavesti Depozitara. Osim, ako je ta Strana stavila rezervu opisanu u stavu 15. tačka c) ovog člana, to obaveštenje uključuje i listu njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 14. ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe.
 23. d) Svaka Strana koja, u skladu sa stavom 6. ovog člana, ne izabere da primenjuje Pojednostavljenu odredbu o ograničavanju pogodnosti, ali koja izabere da primenjuje stav 7. tačka a) ili b) ovog člana, dužna je da o svom izboru obavesti Depozitara. Osim ako je ta Strana stavila rezervu opisanu u stavu 15. tačka c) ovog člana, to obaveštenje uključuje i listu njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 14. ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe.
 24. e) Ako su sve ugovorne jurisdikcije dostavile obaveštenje u skladu sa tačkom c) ili d) ovog stava, u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor, ta odredba će biti zamenjena Pojednostavljenom odredbom o ograničavanju pogodnosti. U ostalim slučajevima, Pojednostavljena odredba o ograničavanju pogodnosti će zameniti odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora, samo u meri u kojoj te odredbe nisu u skladu sa Pojednostavljenom odredbom o ograničavanju pogodnosti.

Član 8

Transakcije transfera dividendi

 1. Odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora koje izuzimaju od poreza dividende koje isplaćuje kompanija rezident ugovorne jurisdikcije ili koje ograničavaju stopu po kojoj se takve dividende mogu oporezovati, pod uslovom da je stvarni vlasnik ili primalac kompanija rezident druge ugovorne jurisdikcije i koja poseduje ili kontroliše više od određenog iznosa kapitala, akcija, deonica, glasačkih prava ili sličnih vlasničkih interesa kompanije koja isplaćuje dividende, primenjuju se samo ako su uslovi vlasništva opisani u tim odredbama ispunjeni tokom perioda od 365 dana koji uključuje dan isplate dividendi (radi izračunavanja tog perioda, ne uzimaju se u obzir promene vlasništva koje bi neposredno proizilazile iz korporativne reorganizacije, kao što su spajanje ili razdvajanje, kompanije koja poseduje akcije ili isplaćuje dividende).
 2. Minimalni period posedovanja predviđen u stavu 1. ovog člana primenjuje se umesto ili u odsustvu minimalnog perioda posedovanja u odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora opisanog u stavu 1. ovog člana.
 3. Strana može da zadrži pravo:
 4. a) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore;
 5. b) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore u meri u kojoj odredbe opisane u stavu 1. ovog člana već sadrže:
 6. i) minimalni period posedovanja;
 7. ii) minimalni period posedovanja kraći od perioda od 365 dana; ili

iii) minimalni period posedovanja duži od perioda od 365 dana.

 1. Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 3. tačka a) ovog člana dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 1. ovog člana, koja nije predmet rezerve opisane u stavu 3. tačka b) ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Stav 1. ovog člana primenjuje se u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave obaveštenje u vezi sa tom odredbom.

Član 9

Kapitalni dobitak od otuđenja akcija ili interesa entiteta koji svoju vrednost ostvaruju uglavnom od nepokretnosti

 1. Odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora koje propisuju da se dobitak koju ostvari rezident ugovorne jurisdikcije od otuđenja akcija ili drugih prava učešća u entitetu može oporezivati u drugoj ugovornoj jurisdikciji, pod uslovom da te akcije ili prava više od određenog dela svoje vrednosti ostvaruju od nepokretnosti koja se nalazi u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji (ili predviđaju da se više od određenog dela imovine entiteta sastoji od te nepokretnosti):
 2. a) primenjuju se, ako je uslov granične vrednosti ispunjen u bilo kojem periodu tokom 365 dana pre otuđenja; i
 3. b) primenjuju se, na akcije ili slične interese, kao što su interesi u partnerstvu ili trustu (u meri u kojoj te akcije ili interesi već nisu obuhvaćeni) pored bilo kojih akcija ili prava koji su već obuhvaćeni odredbama.
 4. Period predviđen u stavu 1. tačka a) ovog člana primenjuje se umesto ili u odsustvu vremenskog perioda za utvrđivanje, da li je odgovarajuća granična vrednost iz odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora opisanih u stavu 1. ovog člana ostvarena.
 5. Strana može i da izabere, da u svojim Obuhvaćenim poreskim ugovorima primenjuje stav 4. ovog člana.
 6. Za potrebe Obuhvaćenog poreskog ugovora, dobitak koji ostvari rezident ugovorne jurisdikcije od otuđenja akcija ili uporedivih interesa, kao što su interesi u partnerstvu ili trustu, mogu se oporezovati u drugoj ugovornoj jurisdikciji ako su, u bilo kojem periodu tokom 365 dana pre otuđenja, ove akcije ili uporedivi interesi više od 50 odsto svoje vrednosti ostvarili neposredno ili posredno od nepokretnosti koja se nalazi u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji.
 7. Stav 4. ovog člana primenjuje se umesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koji predviđa da se dobitak koji ostvari rezident ugovorne jurisdikcije od otuđenja akcija ili drugih prava učešća u entitetu može oporezivati u drugoj ugovornoj jurisdikciji, pod uslovom da te akcije ili prava više od određenog dela svoje vrednosti ostvaruju od nepokretnosti koja se nalazi u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji ili pod uslovom da se više od određenog dela imovine entiteta sastoji od te nepokretnosti.
 8. Strana može da zadrži pravo:
 9. a) da stav 1. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore;
 10. b) da stav 1. tačka a) ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore;
 11. c) da stav 1. tačka b) ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore;
 12. d) da stav 1. tačka a) ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže tipsku odredbu opisanu u stavu 1. ovog člana koja uključuje period za utvrđivanje da li je odgovarajuća granična vrednost ostvarena;
 13. e) da stav 1. tačka b) ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže tipsku odredbu opisanu u stavu 1. ovog člana koja se primenjuje na otuđenje interesa koji nisu akcije;
 14. f) da stav 4. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbe opisane u stavu 5. ovog člana.
 15. Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 6. tačka a) ovog člana dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 1. ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Stav 1. ovog člana primenjuje se u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora, samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave obaveštenje u vezi sa tom odredbom.
 16. Svaka Strana koja odluči da primenjuje stav 4. ovog člana, dužna je da o svom izboru obavesti Depozitara. Stav 4. ovog člana primenjuje se u Obuhvaćenom poreskom ugovoru samo ako su sve ugovorne jurisdikcije dostavile takvo obaveštenje. U tom slučaju, stav 1. ovog člana ne primenjuje se u odnosu na taj Obuhvaćeni poreski ugovor. U slučaju u kojem strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 6. tačka f) ovog člana i koja je stavila rezervu opisanu u stavu 6. tačka a) ovog člana, navedeno obaveštenje uključuje i listu njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 5. ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije, u skladu sa ovim stavom ili stavom 7. ovog člana, dostave obaveštenje u vezi sa odredbom Obuhvaćenog poreskog ugovora, ta odredba će biti zamenjena odredbom stava 4. ovog člana. U ostalim slučajevima, stav 4. ovog člana, zamenjuje odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora, samo u meri u kojoj te odredbe nisu u skladu sa stavom 4. ovog člana.

Član 10

Pravilo protiv zloupotrebe stalne poslovne jedinice koja se nalazi u trećim jurisdikcijama

 1. Ako
 2. a) preduzeće ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora ostvaruje dohodak iz druge ugovorne jurisdikcije a prvopomenuta ugovorna jurisdikcija taj dohodak smatra dohotkom koji se pripisuje stalnoj poslovnoj jedinici preduzeća koja se nalazi u trećoj jurisdikciji; a
 3. b) dobit koja se pripisuje toj stalnoj poslovnoj jedinici je izuzeta od poreza u prvopomenutoj ugovornoj jurisdikciji,

pogodnosti iz Obuhvaćenog poreskog ugovora ne primenjuju se na bilo koji deo dohotka na koji je porez u trećoj jurisdikciji manji od 60 odsto od poreza koji bi na taj deo dohotka bio razrezan u prvopomenutoj ugovornoj jurisdikciji, ako bi se ta stalna poslovna jedinica nalazila u prvopomenutoj ugovornoj jurisdikciji. U tom slučaju, izuzetno od bilo koje druge odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora, bilo koji dohodak na koji se primenjuju odredbe ovog stava ovog člana Ugovora oporezuje se u skladu sa unutrašnjim zakonom druge ugovorne jurisdikcije.

 1. Stav 1. ovog člana ne primenjuje se ako je dohodak opisan u stavu 1. ovog člana, ostvaren iz druge ugovorne jurisdikcije, ostvaren u vezi sa aktivnim poslovanjem ili je povremeno povezan sa aktivnim poslovanjem koje se obavlja preko stalne poslovne jedinice (osim poslova izrade, upravljanja ili samo, posedovanja ulaganja za sopstveni račun preduzeća, osim ako se radi o delatnostima iz oblasti bankarstva, osiguranja ili delatnosti u vezi sa sa hartijama od vrednosti koje obavlja banka, osiguravajuće preduzeće ili registrovani diler hartija od vrednosti).
 2. Ako se, u skladu sa stavom 1. ovog člana, pogodnosti iz Obuhvaćenog poreskog ugovora ne odobre u odnosu na deo dohotka koji ostvari rezident ugovorne jurisdikcije, nadležni organ druge ugovorne jurisdikcije može, ipak, odobriti te pogodnosti u odnosu na taj deo dohotka ako, kao odgovor na zahtev tog rezidenta, taj nadležni organ utvrdi da je odobravanje pogodnosti opravdano, jer se uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana na njega ne primenjuju. Nadležni organ ugovorne jurisdikcije kojem je, u skladu sa prethodnom rečenicom, zahtev podneo rezident druge ugovorne jurisdikcije, pre usvajanja ili odbijanja zahteva, obaviće konsultacije sa nadležnim organom te druge ugovorne jurisdikcije.
 3. St. 1. do 3. ovog člana primenjuju se umesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora kojima se ne odobravaju ili ograničavaju pogodnosti koje bi inače bile odobrene preduzeću ugovorne jurisdikcije koje ostvaruje dohodak iz druge ugovorne jurisdikcije koji se pripisuje stalnoj poslovnoj jedinici preduzeća koja se nalazi u trećoj jurisdikciji.
 4. Strana može da zadrži pravo:
 5. a) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore;
 6. b) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana;
 7. c) da ovaj član primenjuje samo na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana.
 8. Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 5. tačka a) ili b) ovog člana dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obaveštenje u vezi sa odredbom Obuhvaćenog poreskog ugovora, ta odredba će biti zamenjena st. 1. do 3. ovog člana. U ostalim slučajevima, st. 1. do 3. ovog člana, zamenjuju odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora, samo u meri u kojoj te odredbe nisu u skladu sa tim stavovima ovog člana.

Član 11

Primena poreskih ugovora za ograničavanje prava Strane da oporezuje sopstvene rezidente

 1. Obuhvaćeni poreski ugovor ne utiče na pravo ugovorne jurisdikcije da oporezuje svoje rezidente, osim u odnosu na pogodnosti odobrene u skladu sa odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora koje:
 2. a) zahtevaju da ugovorna jurisdikcija odobri preduzeću te ugovorne jurisdikcije odgovarajuću korekciju, nakon što je, prethodno, u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom, druga ugovorna jurisdikcija izvršila korekciju iznosa poreza na dobit stalne poslovne jedinice preduzeća ili poreza na dobit povezanog preduzeća;
 3. b) mogu uticati na način na koji ta ugovorna jurisdikcija oporezuje fizičko lice koje je rezident te ugovorne jurisdikcije, ako to fizičko lice ostvaruje dohodak od usluga pruženih drugoj ugovornoj jurisdikciji ili njenoj političkoj jedinici ili jedinici lokalne samouprave ili drugom sličnom organu;
 4. c) mogu uticati na način na koji ta ugovorna jurisdikcija oporezuje fizičko lice koje je rezident te ugovorne jurisdikcije, ako je to fizičko lice student, početnik u poslu ili pripravnik, ili učitelj, profesor, predavač, instruktor, istraživač ili naučnik – istraživač koji ispunjava uslove iz Obuhvaćenog poreskog ugovora;
 5. d) zahtevaju da ugovorna jurisdikcija odobri rezidentima te ugovorne jurisdikcije poreski kredit ili izuzimanje od oporezivanja u odnosu na dohodak koji druga ugovorna jurisdikcija može da oporezuje u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom (uključujući i dobit koja se, u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom, pripisuje stalnoj poslovnoj jedinici koja se nalazi u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji);
 6. e) štite rezidente te ugovorne jurisdikcije od određenih diskriminatorskih poreskih praksi te ugovorne jurisdikcije;
 7. f) omogućavaju rezidentima te ugovorne jurisdikcije da zahtevaju da nadležni organ te ili bilo koje ugovorne jurisdikcije razmotri slučajeve oporezivanja koji nisu u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom;
 8. g) mogu uticati na način na koji ta ugovorna jurisdikcija oporezuje fizičko lice koje je rezident te ugovorne jurisdikcije, kada je fizičko lice član diplomatske misije, vladine misije ili konzularnog predstavništva druge ugovorne jurisdikcije;
 9. h) predviđaju da se penzije ili druge isplate po zakonu o socijalnom osiguranju druge ugovorne jurisdikcije oporezuju samo u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji;
 10. i) predviđaju da se penzije i slične isplate, anuiteti, alimentacije ili druge isplate izdržavanja koje nastaju u drugoj ugovornoj jurisdikciji oporezuju samo u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji; ili
 11. j) inače, izričito, ograničavaju pravo ugovorne jurisdikcije da oporezuju svoje sopstvene rezidente ili izričito predviđaju da ugovorna jurisdikcija u kojoj nastaje deo dohotka ima isključivo pravo da taj deo dohotka oporezuje.
 12. Stav 1. ovog člana primenjuje se umesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje predviđaju da Obuhvaćeni poreski ugovor ne utiče na pravo ugovorne jurisdikcije da oporezuje svoje rezidente.
 13. Strana može da zadrži pravo:
 14. a) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore;
 15. b) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana.
 16. Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 3. tačka a) ili b) ovog člana, dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obaveštenje u vezi sa odredbom Obuhvaćenog poreskog ugovora, ta odredba će biti zamenjena odredbama stava 1. ovog člana. U ostalim slučajevima, stav 1. ovog člana, zamenjuje odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora, samo u meri u kojoj te odredbe nisu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Deo IV

IZBEGAVANJE STATUSA STALNE POSLOVNE JEDINICE

Član 12

Veštačko izbegavanje statusa stalne poslovne jedinice kroz komisione aranžmane i slične strategije

 1. Izuzetno od odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje definišu izraz “stalna poslovna jedinica”, ali u skladu sa stavom 2. ovog člana, kada lice radi u ugovornoj jurisdikciji Obuhvaćenog poreskog ugovora u ime preduzeća i, uobičajeno, zaključuje ugovore ili, uobičajeno, igra glavnu ulogu, što dovodi do zaključenja ugovora koje preduzeće, bez suštinskih izmena, rutinski zaključuje, a ti ugovori su:
 2. a) u ime preduzeća; ili
 3. b) za prenos vlasništva, ili za dodelu prava na korišćenje imovine u vlasništvu tog preduzeća ili koju to preduzeće ima pravo da koristi; ili
 4. c) za pružanje usluga od strane tog preduzeća,

smatra se da to preduzeće ima stalnu poslovnu jedinicu u toj ugovornoj jurisdikciji, u odnosu na bilo koje delatnosti koje koje to lice obavlja za preduzeće, osim kada te delatnosti, ako bi ih preduzeće obavljalo preko stalnog mesta poslovanja tog preduzeća koje se nalazi u toj ugovornoj jurisdikciji, ne bi uzrokovale da se to stalno mesto poslovanja smatra stalnom poslovnom jedinicom, u skladu sa definicijom stalne poslovne jedinice iz Obuhvaćenog poreskog ugovora (onako kako ona može biti izmenjena ovom konvencijom).

 1. Stav 1. ovog člana ne primenjuje se kada lice, koje u ugovornoj jurisdikciji radi u ime preduzeća druge ugovorne jurisdikcije, obavlja poslovanje u prvopomenutoj ugovornoj jurisdikciji kao nezavisni agent, a za preduzeće radi u okviru tog redovnog poslovanja. Kada, međutim, lice radi isključivo ili skoro isključivo u ime jednog ili više preduzeća sa kojima je blisko povezano, to lice se, u odnosu na bilo koje takvo preduzeće, ne smatra nezavisnim agentom u smislu značenja iz ovog stava.
 2. a) Stav 1. ovog člana primenjuje se umesto odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje opisuju uslove pod kojima se smatra da preduzeće ima stalnu poslovnu jedinicu u ugovornoj jurisdikciji (ili se lice smatra stalnom poslovnom jedinicom u ugovornoj jurisdikciji) u odnosu na delatnost koju lice osim, zastupnika sa samostalnim statusom obavlja za preduzeće, ali samo u meri u kojoj se te odredbe odnose na situaciju u kojoj to lice ima i, uobičajeno koristi, u toj ugovornoj jurisdikciji ovlašćenje da zaključuje ugovore u ime preduzeća.
 3. b) Stav 2. ovog člana primenjuje se umesto odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje predviđaju da se ne smatra da preduzeće ima stalnu poslovnu jedinicu u ugovornoj jurisdikciji u odnosu na delatnost koju zastupnik sa samostalnim statusom obavlja za preduzeće.
 4. Strana može da zadrži pravo da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore.
 5. Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 4. ovog člana, dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 3. tačka a) ovog člana, kao i o broju člana i stava svake te odredbe. Stav 1. ovog člana primenjuje se u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave obaveštenje u vezi sa tom odredbom.
 6. Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 4. ovog člana, dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 3. tačka b) ovog člana, kao i o broju člana i stava svake te odredbe. Stav 2. ovog člana primenjuje se u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora, samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obaveštenje u vezi sa tom odredbom.

Član 13

Veštačko izbegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih delatnosti

 1. Strana može da izabere da primenjuje stav 2. (Opcija A) ili stav 3. (Opcija B) ovog člana ili da ne primenjuje nijednu opciju.

Opcija A

 1. Izuzetno od odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje definišu izraz “stalna poslovna jedinica”, izraz “stalna poslovna jedinica” ne podrazumeva:
 2. a) delatnosti koje su posebno navedene u Obuhvaćenom poreskom ugovoru (pre nego što je izmenjen ovim ugovorom) kao delatnosti za koje se smatra da ne predstavljaju stalnu poslovnu jedinicu, bez obzira da li taj izuzetak od statusa stalne poslovne jedinice zavisi od činjenice da li je delatnost pripremnog ili pomoćnog karaktera;
 3. b) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu obavljanja, za preduzeće, bilo koje delatnosti koja nije opisana u tački a) ovog stava;
 4. c) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u bilo kojoj kombinaciji delatnosti navedenih u tač. a) i b) ovog stava,

pod uslovom da je ta delatnost ili, u slučaju tačke c) ovog stava, ukupna delatnost stalnog mesta poslovanja, pripremnog ili pomoćnog karaktera.

Opcija B

 1. Izuzetno od odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje definišu izraz “stalna poslovna jedinica”, izraz “stalna poslovna jedinica” ne podrazumeva:
 2. a) delatnosti koje su posebno navedene u Obuhvaćenom poreskom ugovoru (pre nego što je izmenjen ovom konvencijom) kao delatnosti za koje se smatra da ne predstavljaju stalnu poslovnu jedinicu, bez obzira da li taj izuzetak od statusa stalne poslovne jedinice zavisi od činjenice da li je delatnost pripremnog ili pomoćnog karaktera, osim u meri u kojoj odgovarajuća odredba Obuhvaćenog poreskog ugovora izričito predviđa da se posebna delatnost ne smatra stalnom poslovnom jedinicom pod uslovom da je delatnost pripremnog ili pomoćnog karaktera;
 3. b) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu obavljanja, za preduzeće, bilo koje delatnosti koja nije opisana u tački a) ovog stava, pod uslovom da je ova delatnost pripremnog ili pomoćnog karaktera;
 4. c) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u bilo kojoj kombinaciji delatnosti navedenih u tač. a) i b) ovog stava, pod uslovom da je ukupna delatnost stalnog mesta poslovanja koja nastaje iz ove kombinacije pripremnog ili pomoćnog karaktera.
 5. Odredba Obuhvaćenog poreskog ugovora (onako kako može biti izmenjena stavom 2. ili 3. ovog člana) koja navodi posebne delatnosti za koje se smatra da ne predstavljaju stalnu poslovnu jedinicu ne primenjuje se na stalno mesto poslovanja koje koristi ili održava preduzeće, ako isto preduzeće ili sa njim blisko povezano preduzeće obavlja poslovanje na istom mestu ili na nekom drugom mestu u istoj ugovornoj jurisdikciji i:
 6. a) to mesto ili drugo mesto, prema odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora koje definišu stalnu poslovnu jedinicu, predstavlja stalnu poslovnu jedinicu preduzeća ili sa njim blisko povezanog preduzeća; ili
 7. b) ukupna delatnost koja nastaje iz kombinacije delatnosti koje obavljaju dva preduzeća na istom mestu, ili koje obavlja isto preduzeće ili sa njim blisko povezana preduzeća na dva mesta, nije pripremnog ili pomoćnog karaktera,

pod uslovom da poslovne delatnosti koje obavljaju dva preduzeća na istom mestu, ili isto preduzeće ili sa njim blisko povezana preduzeća na dva mesta, predstavljaju komplementarne funkcije koje su deo jednog istog poslovanja.

 1. a) Stav 2. ili 3. ovog člana primenjuje se umesto odgovarajućih delova odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje navode posebne delatnosti za koje se smatra da ne predstavljaju stalnu poslovnu jedinicu, čak i ako se delatnost obavlja preko stalnog mesta poslovanja (ili sličnih odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora).
 2. b) Stav 4. ovog člana primenjuje se na odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora (onako kako mogu biti izmenjene ovom konvencijom) koje navode posebne delatnosti za koje se smatra da ne predstavljaju stalnu poslovnu jedinicu, čak i ako se delatnost obavlja preko stalnog mesta poslovanja (ili sličnih odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora).
 3. Strana može da zadrži pravo:
 4. a) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore;
 5. b) da stav 2. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore, koji izričito navode da se smatra da lista posebnih delatnosti ne predstavlja stalnu poslovnu jedinicu samo ako je svaka delatnost pripremnog ili pomoćnog karaktera;
 6. c) da stav 4. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore.
 7. Svaka Strana koja izabere da primenjuje opciju iz stava 1. ovog člana dužna je da o svom izboru opcije obavesti Depozitara. To obaveštenje uključuje i listu njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 5. tačka a) ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe. Opcija se primenjuje u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora, samo kada sve ugovorne jurisdikcije izaberu da primenjuju istu opciju i dostave obaveštenje u odnosu na to odredbu.
 8. Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 6. tačka a) ili c) ovog člana i koja, u skladu sa stavom 1. ovog člana, ne izabere da primenjuje opciju, dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 5. tačka b) ovog člana, kao i o broju člana i stava svake te odredbe. Stav 4. ovog člana primenjuje se u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora, samo kada sve ugovorne jurisdikcije, u skladu sa ovim stavom ili stavom 7. ovog člana, dostave obaveštenje u vezi sa tom odredbom.

Član 14

Podela ugovora

 1. Isključivo, u cilju utvrđivanja da li je prekoračen period (ili periodi) naveden u odredbi Obuhvaćenog poreskog ugovora koji predviđa vremenski period (ili periode) posle kojeg posebni radovi ili delatnosti predstavljaju stalnu poslovnu jedinicu:
 2. a) ako preduzeće jedne ugovorne jurisdikcije obavlja delatnosti u drugoj ugovornoj jurisdikciji na mestu koje predstavlja gradilište, građevinski rad, instalacioni rad ili neki drugi poseban rad naveden u odgovarajućim odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora ili, u slučaju odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora koja se odnosi na te delatnosti, obavlja nadzorne ili konsultantske delatnosti u vezi sa tim mestom, a ove delatnosti se obavljaju tokom jednog ili više vremenskih perioda koji ukupno traju duže od 30 dana, ali ne traju duže od perioda navedenog u odgovarajućoj odredbi Obuhvaćenog poreskog ugovora; i
 3. b) ako povezane delatnosti, jedno ili više preduzeća blisko povezanih sa prvopomenutim preduzećem, obavljaju u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji na istom gradilištu, građevinskom ili instalacionom radu ili na drugom mestu navedenom u odgovarajućoj odredbi Obuhvaćenog poreskog ugovora (ili, ako se odgovarajuća odredba Obuhvaćenog poreskog ugovora primenjuje na nadzorne ili konsultantske delatnosti, u vezi sa istim gradilištem, građevinskim ili instalacionim radom ili drugim mestom na koje se odnosi odgovarajuća odredba Obuhvaćenog poreskog ugovora) u različitim vremenskim periodima, od kojih svaki prelazi 30 dana, ovi različiti vremenski periodi dodaju se ukupnom vremenskom periodu u toku kojeg je prvopomenuto preduzeće obavljalo delatnosti na tom gradilištu, građevinskom ili instalacionom radu ili na drugom mestu navedenom u odgovarajućoj odredbi Obuhvaćenog poreskog ugovora.
 4. Stav 1. ovog člana primenjuje se umesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora u meri u kojoj se te odredbe odnose na podelu ugovora na više delova, kako bi se izbegla primena vremenskog/ih perioda u vezi sa postojanjem stalne poslovne jedinice za posebne radove i delatnosti opisane u stavu 1. ovog člana.
 5. Strana može da zadrži pravo:
 6. a) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore;
 7. b) da ceo ovaj član ne primenjuje u odnosu na odredbe svojih Obuhvaćenih poreskih ugovora koje se odnose na istraživanje ili iskorišćavanje prirodnih bogatstava.
 8. Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 3. tačka a) ovog člana dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana, koja nije predmet rezerve u skladu sa stavom 3. tačka b) ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obaveštenje u vezi sa odredbom Obuhvaćenog poreskog ugovora ta odredba će, u meri predviđenoj u stavu 2. ovog člana, biti zamenjena odredbama stava 1. ovog člana. U ostalim slučajevima, stav 1. ovog člana zamenjuje odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora, samo u meri u kojoj te odredbe nisu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 15

Definicija lica blisko povezanog sa preduzećem

 1. Za potrebe odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje su izmenjene članom 12. (Veštačko izbegavanje statusa stalne poslovne jedinice kroz komisione aranžmane i slične strategije) stav 2, članom 13. (Veštačko izbegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih delatnosti) stav 4. ili članom 14. (Podela ugovora) stav 1. ove konvencije, lice je blisko povezano sa preduzećem ako, na osnovu svih relevantnih činjenica i okolnosti, jedno ima kontrolu nad drugim ili, oba kontrolišu ista lica ili preduzeća. U svakom slučaju, smatra se da je jedno lice blisko povezano sa preduzećem, ako poseduje neposredno ili posredno više od 50 odsto stvarnih interesa u drugom (ili, u slučaju kompanije, više od 50 odsto ukupnih glasova i vrednosti akcija kompanije ili stvarnih interesa u kapitalu kompanije) ili ako drugo lice poseduje neposredno ili posredno više od 50 odsto stvarnih interesa (ili, u slučaju kompanije, više od 50 odsto ukupnih glasova i vrednosti akcija kompanije ili stvarnih interesa u kapitalu kompanije) u licu i preduzeću.
 2. Strana koja je stavila rezervu opisanu u članu 12. (Veštačko izbegavanje statusa stalne poslovne jedinice kroz komisione aranžmane i slične strategije) stav 4, članu 13. (Veštačko izbegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih delatnosti) stav 6. tačka a) ili c) ili članu 14. (Podela ugovora) stav 3. tačka a) ove konvencije, može da zadrži pravo da ceo ovaj član ne primenjuje na Obuhvaćene poreske ugovore na koje se ove rezerve primenjuju.

Deo V

UNAPREĐENJE REŠAVANJA SPOROVA

Član 16

Postupak zajedničkog dogovaranja

 1. Ako lice smatra da mere jedne ili obe ugovorne jurisdikcije dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezovano u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora, to lice može, bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonom tih ugovornih jurisdikcija, da slučaj izloži nadležnom organu jedne ili druge ugovorne jurisdikcije. Slučaj mora biti izložen u roku od tri godine od dana prvog obaveštenja o meri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora.
 2. Ako nadležni organ smatra da je prigovor opravdan i ako nije u mogućnosti da sam dođe do zadovoljavajućeg rešenja, nastojaće da slučaj reši zajedničkim dogovorom s nadležnim organom druge ugovorne jurisdikcije, radi izbegavanja oporezivanja koje nije u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom. Postignuti dogovor primenjuje se bez obzira na vremenska ograničenja u unutrašnjem zakonu ugovornih jurisdikcija.
 3. Nadležni organi ugovornih jurisdikcija nastoje da zajedničkim dogovorom otklone teškoće ili nejasnoće koje nastaju pri tumačenju ili primeni Obuhvaćenog poreskog ugovora. Oni se mogu i zajednički savetovati radi otklanjanja dvostrukog oporezivanja u slučajevima koji nisu predviđeni Obuhvaćenim poreskim ugovorom.
 4. a) i) Prva rečenica stava 1. ovog člana primenjuje se umesto ili u odsustvu odredaba (ili delova odredaba) Obuhvaćenog poreskog ugovora koje predviđaju da, ako lice smatra da mere jedne ili obe ugovorne jurisdikcije dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezovano u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora, to lice može, bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonom tih ugovornih jurisdikcija, da slučaj izloži nadležnom organu ugovorne jurisdikcije čiji je rezident, uključujući odredbe na osnovu kojih, ako njegov slučaj potpada pod odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora koja se odnosi na jednak tretman na osnovu državljanstva, slučaj može biti izložen nadležnom organu ugovorne jurisdikcije čiji je državljanin.
 5. ii) Druga rečenica stava 1. ovog člana, primenjuje se umesto odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje predviđaju da slučaj iz prve rečenice iz stava 1. ovog člana mora biti izložen u određenom vremenskom periodu koji je kraći od tri godine od dana prvog obaveštenja o meri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu sa odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora, ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora u kojima se određuje vremenski period u kojem takav slučaj mora biti izložen.
 6. b) i) Prva rečenica iz stava 2. ovog člana primenjuje se u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje predviđaju da će nadležni organ kojem je lice iz stava 1. ovog člana izložilo slučaj, ako smatra da je prigovor opravdan i ako nije u mogućnosti da sam dođe do zadovoljavajućeg rešenja, nastojati da slučaj reši zajedničkim dogovorom s nadležnim organom druge ugovorne jurisdikcije, radi izbegavanja oporezivanja koje nije u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom.
 7. ii) Druga rečenica stava 2. ovog člana primenjuje se u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora, pod uslovom da se postignuti dogovor primenjuje bez obzira na vremenska ograničenja u unutrašnjem zakonu ugovornih jurisdikcija.
 8. c) i) Prva rečenica stava 3. ovog člana primenjuje se u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje predviđaju da nadležni organi ugovornih jurisdikcija nastoje da zajedničkim dogovorom otklone teškoće ili nejasnoće koje nastaju pri tumačenju ili primeni Obuhvaćenog poreskog ugovora.
 9. ii) Druga rečenica stava 3. ovog člana primenjuje se u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora kojima se predviđa da se nadležni organi ugovornih jurisdikcija mogu i zajednički savetovati radi otklanjanja dvostrukog oporezivanja u slučajevima koji nisu predviđeni Obuhvaćenim poreskim ugovorom.
 10. Strana može da zadrži pravo:
 11. a) da prvu rečenicu iz stava 1. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore, na osnovu toga što, u cilju unapređenja rešavanja sporova u skladu sa OECD/G20 BEPS paketom, minimalni standard namerava da zadovolji, tako što će u svakom svom Obuhvaćenom poreskom ugovoru (osim, u Obuhvaćenom poreskom ugovoru koji omogućava licu da slučaj izloži nadležnom organu jedne ili druge ugovorne jurisdikcije) obezbediti da, ako lice smatra da mere jedne ili obe ugovorne jurisdikcije dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezovano u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora, to lice može, bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonom tih ugovornih jurisdikcija, da slučaji izloži nadležnom organu države čiji je rezident ili, ako njegov slučaj potpada pod odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora koja se odnosi na jednak tretman na osnovu državljanstva, onoj ugovornoj jurisdikciji čiji je to lice državljanin; a nadležni organ te ugovorne jurisdikcije će započeti proces bilateralnog obaveštavanja ili konsultacija sa nadležnim organom druge ugovorne jurisdikcije, za slučajeve za koje nadležni organ pred kojim postupak zajedničkog dogovaranja bio pokrenut smatra da prigovor poreskog obveznika nije opravdan;
 12. b) da drugu rečenicu iz stava 1. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji ne predviđaju da slučaj iz prve rečenice stava 1. ovog člana mora biti izložen u određenom vremenskom periodu, na osnovu toga što, u cilju unapređenja rešavanja sporova u skladu sa OECD/G20 BEPS paketom, minimalni standard namerava da zadovolji, tako što će za potrebe svih takvih Obuhvaćenih poreskih ugovora, poreskom obvezniku iz stava 1. ovog člana biti dozvoljeno da slučaj izloži u roku od najmanje tri godine od dana prvog obaveštenja o meri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu sa odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora;
 13. c) da drugu rečenicu iz stava 2. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore, na osnovu toga što se za potrebe svih svojih Obuhvaćenih poreskih ugovora:
 14. i) bilo kakav dogovor postignut kroz postupak zajedničkog dogovaranja primenjuje bez obzira na vremenska ograničenja u unutrašnjim zakonima ugovornih jurisdikcija; ili
 15. ii) minimalni standard, u cilju unapređenja rešavanja sporova u skladu sa OECD/G20 BEPS paketom, namerava da zadovolji prihvatanjem, u svojim bilateralnim pregovorima radi zaključenja ugovora, odredbu ugovora koja predviđa da:

(A) ugovorna jurisdikcija ne vrši nikakvu korekciju dobiti koja se pripisuje stalnoj poslovnoj jedinici preduzeća jedne od ugovornih jurisdikcija, nakon isteka perioda koji su međusobno dogovorile obe ugovorne jurisdikcije, računajući od kraja poreske godine u kojoj bi se dobit pripisala stalnoj poslovnoj jedinici (ova odredba se ne primenjuje u slučaju prevare, grubog nemara ili namernog neizvršenja poreske obaveze); i

 1. B) da ugovorna jurisdikcija ne uključuje u dobit preduzeća i, shodno tome, oporezuje, dobit koju bi preduzeće ostvarilo ali, koju nije ostvarilo zbog uslova iz odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora koja se odnosi na povezana preduzeća, nakon isteka perioda koji su međusobno dogovorile obe ugovorne jurisdikcije, računajući od kraja poreske godine u kojoj bi preduzeće ostvarilo dobit (ova odredba se ne primenjuje u slučaju prevare, grubog nemara ili namernog neizvršenja poreske obaveze).
 2. a) Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 5. tačka a) ovog člana, dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 4. tačka a) podtačka i) ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave obaveštenje u vezi sa odredbom Obuhvaćenog poreskog ugovora, ta odredba će biti zamenjena prvom rečenicom stava 1. ovog člana. U ostalim slučajevima, prva rečenica stava 1. ovog člana zamenjuje odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora samo, u meri u kojoj te odredbe nisu u skladu sa tom rečenicom.
 3. b) Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 5. tačka b) ovog člana, dužna je da obavestio Depozitara o:
 4. i) listi svojih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji sadrže odredbu koja predviđa, da slučaj iz prve rečenice stava 1. ovog člana mora biti izložen unutar posebnog vremenskog perioda koji je kraći od tri godine od dana prvog obaveštenja o meri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora, kao i o broju člana i stava svake te odredbe; odredba Obuhvaćenog poreskog ugovora će biti zamenjena drugom rečenicom stava 1. ovog člana, kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obaveštenje u vezi sa tom odredbom; u ostalim slučajevima, kao i u skladu sa podtačkom ii) ove tačke, druga rečenica stava 1. ovog člana zamenjuje odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora samo u meri u kojoj te odredbe nisu u skladu sa drugom rečenicom stava 1. ovog člana;
 5. ii) listi svojih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji sadrže odredbu koja predviđa da slučaj iz prve rečenice stava 1. ovog člana mora biti izložen unutar posebnog vremenskog perioda od najmanje tri godine od dana prvog obaveštenja o meri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora, kao i o broju člana i stava svake te odredbe; druga rečenica stava 1. ovog člana ne primenjuje se na Obuhvaćeni poreski ugovor ako je, u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor, bilo koja ugovorna jurisdikcija dostavila takvo obaveštenje.
 6. c) Svaka Strana je dužna da obavesti Depozitara:
 7. i) o listi svojih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji ne sadrže odredbu opisanu u stavu 4. tačka b) podtačka i) ovog člana; prva rečenica stava 2. ovog člana, primenjuje se na Obuhvaćeni poreski ugovor samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obaveštenje u vezi sa tim Obuhvaćenim poreskim ugovorom;
 8. ii) za slučaj Strane koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 5. tačka c) ovog člana, o listi svojih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji ne sadrže odredbe opisane u stavu 4. tačka b) podtačka ii) ovog člana; druga rečenica stava 2. ovog člana, primenjuje se na Obuhvaćeni poreski ugovor samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave obaveštenje u vezi sa tim Obuhvaćenim poreskim ugovorom.
 9. d) Svaka Strana je dužna da obavesti Depozitara:
 10. i) o listi svojih Obuhvaćenih poreskih ugovora koji ne sadrže odredbu opisanu u stavu 4. tačka c) podtačka i) ovog člana; prva rečenica stava 3. ovog člana, primenjuje se na Obuhvaćeni poreski ugovor samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obaveštenje u vezi sa tim Obuhvaćenim poreskim ugovorom;
 11. ii) o listi svojih obuhvaćenih poreskih ugovora koji ne sadrže odredbu opisanu u stavu 4. tačka c) podtačka ii) ovog člana; druga rečenica stava 3. ovog člana, primenjuje se na Obuhvaćeni poreski ugovor samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obaveštenje u vezi sa tim Obuhvaćenim poreskim ugovorom.

Član 17

Odgovarajuće korekcije

 1. Ako država ugovornica uključuje u dobit preduzeća te ugovorne jurisdikcije, dobit za koju je preduzeće druge ugovorne jurisdikcije oporezovano u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji, i shodno tome je oporezuje, i ako je tako uključena dobit ona dobit koju bi preduzeće prvopomenute ugovorne jurisdikcije ostvarilo da su uslovi dogovoreni između ta dva preduzeća bili oni uslovi koje bi dogovorila nezavisna preduzeća, ta druga ugovorna jurisdikcija vrši odgovarajuću korekciju iznosa poreza koji je u njoj utvrđen na tu dobit. Prilikom vršenja te korekcije, vodiće se računa o ostalim odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora i, ako je to potrebno, nadležni organi ugovornih jurisdikcija će se međusobno konsultovati.
 2. Stav 1. ovog člana primenjuje se umesto ili u odsustvu odredbe koja zahteva da ugovorna jurisdikcija izvrši odgovarajuću korekciju iznosa poreza na dobit preduzeća te ugovorne jurisdikcije, ako druga ugovorna jurisdikcija tu dobit uključuje u dobit preduzeća te druge ugovorne jurisdikcije i, shodno tome je oporezuje, i ako je tako uključena dobit ona dobit koju bi preduzeće te druge ugovorne jurisdikcije ostvarilo da su uslovi dogovoreni između ta dva preduzeća bili oni uslovi koje bi dogovorila nezavisna preduzeća.
 3. Strana može da zadrži pravo:
 4. a) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana;
 5. b) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore, na osnovu toga što će u odsustvu odredbe iz stava 2. ovog člana u svom Obuhvaćenom poreskom ugovoru:
 6. i) izvršiti odgovarajuću korekciju iz stava 1. ovog člana; ili će
 7. ii) njen nadležni organ nastojati da slučaj reši na osnovu člana Obuhvaćenog poreskog ugovora koji se odnosi na postupak zajedničkog dogovaranja;
 8. c) da ceo ovaj član ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore, u slučaju da je Strana stavila rezervu u skladu sa članom 16. (Postupak zajedničkog dogovaranja) stav 5. tačka c) podtačka ii) ove konvencije, na osnovu toga što će u bilateralnim pregovorima radi zaključenja ugovora prihvatiti tipsku odredbu ugovora sadržanu u stavu 1. ovog člana, pod uslovom da su ugovorne jurisdikcije u stanju da postignu dogovor o toj odredbi, kao i o odredbi opisanoj u članu 16. (Postupak zajedničkog dogovaranja) stav 5. tačka c) podtačka ii) ove konvencije.
 9. Svaka Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 3. ovog člana, dužna je da obavesti Depozitara, da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obaveštenje u vezi sa odredbom Obuhvaćenog poreskog ugovora, ta odredba će biti zamenjena odredbama stava 1. ovog člana. U ostalim slučajevima, stav 1. ovog člana zamenjuje odredbe Obuhvaćenog poreskog ugovora samo u meri u kojoj te odredbe nisu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Deo VI

ARBITRAŽA

Član 18

Izbor da se primenjuje Deo VI

Strana može da izabere da ovaj deo primenjuje u odnosu na svoje Obuhvaćene poreske ugovore i dužna je da o tome obavesti Depozitara. Ovaj deo Konvencije se, u vezi sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom, primenjuje u odnosu na dve ugovorne jurisdikcije samo ukoliko su obe ugovorne jurisdikcije dostavile takvo obaveštenje.

Član 19

Obavezna obavezujuća arbitraža

 1. Ako:
 2. a) je u skladu sa odredbom Obuhvaćenog poreskog ugovora (onako kako može biti izmenjena članom 16. (Postupak zajedničkog dogovaranja) stav 1. ove konvencije) koja predviđa da lice može da slučaj izloži nadležnom organu ugovorne jurisdikcije ako smatra da mere jedne ili obe ugovorne jurisdikcije dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezovano u skladu sa odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora (onako kako može biti izmenjen Konvencijom) lice izložilo slučaj nadležnom organu ugovorne jurisdikcije, na osnovu toga što su mere jedne ili obe ugovorne jurisdikcije dovele do toga da to lice ne bude oporezovano u skladu sa odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora (onako kako može biti izmenjen Konvencijom); i
 3. b) nadležni organi nisu u mogućnosti da postignu dogovor u vezi sa time kako treba rešiti taj slučaj u skladu sa odredbom Obuhvaćenog poreskog ugovora (onako kako može biti izmenjena članom 16. (Postupak zajedničkog dogovaranja) stav 2. ove konvencije) koja predviđa da nadležni organ nastoji da slučaj reši zajedničkim dogovorom sa nadležnim organom druge ugovorne jurisdikcije, u roku od dve godine računajući od početnog datuma navedenog u stavu 8. ili 9. ovog člana, zavisno od slučaja (osim, ukoliko pre isteka tog perioda, nadležni organi ugovornih jurisdikcija ne postignu dogovor o nekom drugom roku u vezi sa tim slučajem i o tome obaveste lice koje je izložilo slučaj),

sva nerešena pitanja koja nastanu u vezi sa tim slučajem, ako lice to zahteva u pisanom obliku, podnose se na rešavanje arbitražom, na način opisan u ovom Delu, u skladu sa pravilima ili postupcima o kojima su se, u skladu sa odredbama stava 10. ovog člana, dogovorili nadležni organi ugovornih jurisdikcija.

 1. Ako je nadležni organ obustavio postupak zajedničkog dogovaranja iz stava 1. ovog člana, zbog slučaja koji se u vezi sa jednim ili više istih pitanja vodi pred sudom ili upravnim sudom, rok predviđen u stavu 1. tačka b) ovog člana, prestaje da teče sve dok sud ili upravni sud ne donesu konačnu odluku ili dok slučaj ne bude obustavljen ili povučen. Šta više, ako se lice koje je izložilo slučaj i nadležni organ dogovore da obustave postupak zajedničkog dogovaranja, period predviđen u stavu 1. tačka b) ovog člana, prestaje da teče sve do ukidanja obustave.
 2. Ako se oba nadležna organa saglase da lice na koje se slučaj neposredno odnosi nije blagovremeno dostavilo bilo koju od informacija iz dodatnog materijala koju zahteva jedan ili drugi nadležni organ posle početka perioda navedenog u stavu 1. tačka b) ovog člana, rok predviđen u stavu 1. tačka b) ovog člana, produžava se za vremenski period koji je isti kao i period koji počinje datumom do kojeg je tu informaciju trebalo dostaviti i završava se datumom kada je data informacija dostavljena.
 3. a) Arbitražna odluka u vezi sa pitanjima podnetim na rešavanje arbitražom sprovodi se kroz postupak zajedničkog dogovaranja koji se odnosi na slučaj iz stava 1. ovog člana. Arbitražna odluka je konačna.
 4. b) Arbitražna odluka je obavezujuća za obe ugovorne jurisdikcije, osim u sledećim slučajevima:
 5. i) ako lice na koje se slučaj neposredno odnosi ne prihvati zajednički dogovor kojim se sprovodi arbitražna odluka. U tom slučaju, nadležni organi ne mogu dalje razmatrati slučaj. Smatra se da lice na koje se slučaj neposredno odnosi nije prihvatilo zajednički dogovor kojim se sprovodi arbitražna odluka o datom slučaju, ako bilo koje lice na koje se slučaj neposredno odnosi, u roku od 60 dana od dana kada mu je poslato obaveštenje o zajedničkom dogovoru ne povuče, iz razmatranja pred sudom ili upravnim sudom, sva pitanja koja su rešena zajedničkim dogovorom kojim se sprovodi arbitražna odluka ili ako, u skladu sa zajedničkim dogovorom, na neki drugi način ne završi bilo koji sudski ili upravni postupak koji je u vezi sa tim pitanjima u toku;
 6. ii) ako je prema konačnoj odluci sudova jedne ugovorne jurisdikcije arbitražna odluka nevažeća. U tom slučaju, smatra se da zahtev za pokretanje arbitraže prema stavu 1. ovog člana nije podnet, a za arbitražni postupak se smatra da nije ni održan (osim za potrebe čl. 21. (Poverljivost arbitražnog postupka) i 25. (Troškovi arbitražnog postupka) ove konvencije). U tom slučaju, može se uputiti novi zahtev za arbitražu, osim ukoliko se nadležni organi dogovore da ne dozvole podnošenje takvog novog zahteva;

iii) ako lice na koje se slučaj neposredno odnosi pokrene pred bilo kojim sudom ili upravnim sudom parnični postupak o pitanjima koja su rešena u okviru zajedničkog dogovora kojim se sprovodi arbitražna odluka.

 1. Nadležni organ koji je primio inicijalni zahtev za pokretanje postupka zajedničkog dogovaranja, kako je opisano u stavu 1. tačka a) ovog člana, u roku od dva kalendarska meseca od prijema zahteva:
 2. a) šalje obaveštenje licu koje je podnelo zahtev, da je zahtev primljen; i
 3. b) šalje obaveštenje o tom zahtevu, zajedno sa primerkom zahteva, nadležnom organu druge ugovorne jurisdikcije.
 4. Nadležni organ, u roku od tri kalendarska meseca pošto primi zahtev za pokretanje postupka zajedničkog dogovaranja (ili pošto mu primerak tog zahteva dostavi nadležni organ druge ugovorne jurisdikcije):
 5. a) obaveštava lice koje je podnelo zahtev, kao i drugi nadležni organ, da je primio informacije koje su neophodne za preduzimanje materijalnog razmatranja slučaja; ili
 6. b) od lica, u tom cilju, traži dodatne informacije.
 7. Ako su, u skladu sa stavom 6. tačka b) ovog člana, jedan ili oba nadležna organa, od lica koje je podnelo zahtev, tražili dodatne informacije koje su neophodne za preduzimanje materijalnog razmatranja slučaja, nadležni organ koji je tražio dodatne informacije, u roku od tri kalendarska meseca pošto je primio dodatne informacije od tog lica, obaveštava to lice, kao i drugi nadležni organ o:
 8. a) tome da je primio tražene informacije; ili
 9. b) tome da neke od traženih informacija i dalje nedostaju.
 10. Ako su, u skladu sa stavom 6. tačka b) ovog člana, nadležni organi tražili dodatne informacije, početni datum naveden u stavu 1. ovog člana je datum, koji je raniji od:
 11. a) datuma kada su, u skladu sa stavom 6. tačka a) ovog člana, oba nadležna organa obavestila lice koje je podnelo zahtev; ili
 12. b) datuma koji sledi tri kalendarska meseca pošto je, u skladu stavom 5. tačka b) ovog člana, obavešten nadležni organ druge ugovorne jurisdikcije.
 13. Ako su, u skladu sa stavom 6. tačka b) ovog člana, tražene dodatne informacije, početni datum naveden u stavu 1. ovog člana je datum, koji je raniji od:
 14. a) kasnijeg datuma, u kojem su nadležni organi koji su tražili dodatne informacije, u skladu sa stavom 7. tačka a) ovog člana obavestili lice koje je podnelo zahtev, kao i drugi nadležni organ; ili
 15. b) datuma koji sledi tri kalendarska meseca, pošto su oba nadležna organa primili sve informacije koje je od lica koje je podnelo zahtev, tražio jedan ili drugi nadležni organ.

Ukoliko, međutim, jedan ili oba nadležna organa pošalju obaveštenje iz stava 7. tačka b) ovog člana, to se obaveštenje, u skladu sa stavom 6. tačka b) ovog člana, smatra zahtevom za dodatnim informacijama.

 1. Nadležni organi ugovornih jurisdikcija zajedničkim dogovorom (u skladu sa članom odgovarajućeg Obuhvaćenog poreskog ugovora koji se odnosi na postupak zajedničkog dogovaranja) rešavaju način primene odredaba sadržanih u ovom delu, uključujući minimum neophodnih informacija da bi svaki nadležni organ mogao da preduzme materijalno razmatranje slučaja. Takav se dogovor mora zaključiti pre datuma u kojem se nerešena pitanja slučaja mogu podneti na arbitražu i u njega se, s vremena na vreme, posle toga, mogu unositi izmene.
 2. Za potrebe primene ovog člana u svojim Obuhvaćenim poreskim ugovorima, Strana može da zadrži pravo da dvogodišnji period naveden u stavu 1. tačka b) ovog člana, zameni sa trogodišnjim periodom.
 3. Izuzetno od ostalih odredaba ovog člana, Strana može da zadrži pravo da sledeća pravila primenjuje u odnosu na svoje obuhvaćene poreske ugovore:
 4. a) bilo koje nerešeno pitanje koje nastane iz slučaja u postupku zajedničkog dogovaranja koje, inače, može biti predmet arbitražnog postupka predviđenog ovim ugovorom ne podnosi se na arbitražu, ukoliko je neki sud ili upravni sud jedne ili druge ugovorne jurisdikcije već doneo odluku o ovom pitanju;
 5. b) ako je, u bilo koje vreme posle podnošenja zahteva za arbitražu a pre nego što je arbitražno veće dostavilo svoju odluku nadležnim organima ugovornih jurisdikcija, neki sud ili upravni sud jedne od ugovornih jurisdikcija doneo odluku u vezi sa tim pitanjem, arbitražni proces se završava.

Član 20

Imenovanje arbitara

 1. Osim u obimu u kome nadležni organi ugovornih jurisdikcija postignu međusobni sporazum o drugačijim pravilima, st. 2. do 4. ovog člana primenjuju se za svrhe ovog dela Ugovora.
 2. Sledeća pravila regulišu imenovanje članova arbitražnog veća:
 3. a) Arbitražno veće se sastoji od tri člana koji su pojedinci koji poseduju stručno znanje ili iskustvo u oblasti međunarodnih poreskih pitanja.
 4. b) Svaki nadležni organ imenuje jednog člana veća u roku od 60 dana od datuma zahteva za arbitražu prema članu 19. (Obavezna obavezujuća arbitraža) stav 1. ove konvencije. Dva člana veća koja su imenovana na ovaj način, u roku od 60 dana od kasnijeg od njihovih imenovanja, imenuju trećeg člana koji je predsedavajući arbitražnog veća. Predsedavajući ne može da bude ni državljanin, ni rezident ugovornih jurisdikcija.
 5. c) Svaki imenovani član arbitražnog veća, u vreme prihvatanja imenovanja, mora da bude nepristrasan i nezavistan u odnosu na nadležne organe, poreske uprave i ministarstava finansija ugovornih jurisdikcija i u odnosu na sva lica na koja dati slučaj neposredno utiče (kao i u odnosu na njihove savetnike) da održava svoju nepristrasnost i nezavisnost tokom postupka i da izbegava svako ponašanje tokom razumnog vremenskog perioda posle postupka koje bi moglo da ima negativnog uticaja na izgled nepristrasnosti i nezavisnosti arbitara u odnosu na postupke.
 6. U slučaju da nadležni organ ugovorne jurisdikcije ne imenuje člana arbitražnog veća na način i u rokovima utvrđenim u stavu 2. ovog člana ili onim o kojima su se saglasili nadležni organi ugovornih jurisdikcija, člana će u ime tog nadležnog organa imenovati najviši zvaničnik Centra za poresku politiku i administraciju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj koji nije državljanin nijedne od ugovornih jurisdikcija.
 7. Ukoliko dva prva člana arbitražnog veća ne imenuju predsedavajućeg, na način i u rokovima utvrđenim u stavu 2. ovog člana ili, o kojima su se saglasili nadležni organi ugovornih jurisdikcija, predsedavajućeg imenuje najviši zvaničnik Centra za poresku politiku i administraciju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, koji nije državljanin nijedne ugovornih jurisdikcija.

Član 21

Poverljivost arbitražnog postupka

 1. Isključivo za potrebe primene odredaba ovog dela i odredaba odgovarajućeg Obuhvaćenog poreskog ugovora i domaćih zakona ugovornih jurisdikcija koje se odnose na razmenu obaveštenja, poverljivost i administrativnu pomoć, članovi arbitražnog veća i najviše do tri zaposlena njihova saradnika (kao i potencijalni arbitri, isključivo u obimu koji je neophodan za potvrdu njihove sposobnosti da vrše funkciju arbitara) smatraju se licima ili organima kojima se informacije mogu otkrivati. Informacije koje primi arbitražno veće ili potencijalni arbitri i informacije koje nadležni organi prime od arbitražnog veća smatraju se informacijama koje se razmenjuju prema odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora koje se odnose na razmenu obaveštenja i administrativnu pomoć.
 2. Nadležni organi ugovornih jurisdikcija obezbeđuju, da se članovi arbitražnog veća i njihovi saradnici, pre postupanja u arbitražnom postupku, u pisanom obliku, saglase sa obavezom da sa svim informacijama koje se odnose na arbitražni postupak postupaju u skladu sa obavezama o čuvanju poverljivosti i neobelodanjivanju informacija navedenih u odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora koje se odnose na razmenu obaveštenja i administrativnu pomoć, kao i u skladu sa važećim zakonima ugovornih jurisdikcija.

Član 22

Rešavanje slučaja pre zaključenja arbitraže

Za potrebe ovog Dela Ugovora, kao i odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje predviđaju rešavanje slučajeva zajedničkim dogovorom, postupak zajedničkog dogovaranja, kao i arbitražni postupak u vezi sa nekim slučajem prekidaju se ukoliko, u bilo kom trenutku po dostavljanju zahteva za arbitražu, a pre nego što je arbitražno veće dostavilo svoju odluku nadležnim organima ugovornih jurisdikcija:

 1. a) nadležni organi ugovornih jurisdikcija postignu zajednički dogovor koji omogućava rešavanje datog slučaja; ili
 2. b) lice koje je podnelo slučaj na rešavanje, povuče zahtev za arbitražu ili zahtev za pokretanje postupka zajedničkog dogovaranja.

Član 23

Vrsta arbitražnog procesa

 1. Osim u meri u kojoj nadležni organi ugovornih jurisdikcija postignu zajednički dogovor o primeni drugačijih pravila, u skladu sa ovim Delom Ugovora, primenjuju se sledeća pravila u vezi sa arbitražnim postupkom:
 2. a) Pošto je slučaj podnet na rešavanje arbitražom, nadležni organ svake ugovorne jurisdikcije, do datuma utvrđenog zajedničkim dogovorom, podnosi arbitražnom veću predloženo rešenje koje se odnosi na svako(sva) nerešeno(a) pitanje(a) u okviru datog slučaja (uzimajući u obzir sve prethodno postignute dogovore između nadležnih organa ugovornih jurisdikcija koje se odnose na dati slučaj). Predloženo rešenje mora da se ograniči na spominjanje određenih novčanih iznosa (na primer, na prihod ili rashod) ili, ako je tako navedeno, na najveću poresku stopu iz Obuhvaćenog poreskog ugovora i to, za svaku korekciju ili slično pitanje u datom slučaju. U slučaju, da nadležni organi ugovornih jurisdikcija nisu uspeli da se dogovore o pitanju koje se odnosi na uslove za primenu neke od odredaba odgovarajućeg Obuhvaćenog poreskog ugovora (u daljem tekstu: “granično pitanje”) na primer, o tome da li je neko fizičko lice rezident ili da li postoji stalna poslovna jedinica, nadležni organi mogu da podnesu alternativna predložena rešenja u vezi sa pitanjima od kojih zavisi odluka od rešavanja takvih graničnih pitanja.
 3. b) Nadležni organ svake ugovorne jurisdikcije može da arbitražnom veću na razmatranje podnese i obrazloženje svog predloga rešenja. Nadležni organ koji podnese predlog rešenja ili obrazloženje svog predloga rešenja, primerak toga dostavlja drugom nadležnom organu i to do datuma do kojeg je trebalo dostaviti predlog rešenja i obrazloženje predloga rešenja. Nadležni organ može takođe, najkasnije do datuma utvrđenog zajedničkim dogovorom, da arbitražnom veću podnese svoj odgovor na predlog rešenja i obrazloženje koje je podneo nadležni organ druge ugovorne jurisdikcije. Primerak odgovora, najkasnije do datuma do kojeg ga je trebalo dostaviti, dostavlja se i drugom nadležnom organu.
 4. c) Arbitražno veće se, u odnosu na slučaj koji su u vezi sa nekim pitanjem ili u vezi sa bilo kojim graničnim pitanjem podneli nadležni organi, opredeljuje za jedno od predloženih rešenja i to, bez bilo kakvog obrazloženja ili objašnjenja takve svoje odluke. Arbitražna odluka se usvaja prostom većinom glasova članova veća. Arbitražno veće svoju odluku, u pisanom obliku, dostavlja nadležnim organima ugovornih jurisdikcija. Odluka arbitražnog veća ne predstavlja presedan.
 5. Za potrebe primene ovog člana Ugovora, u odnosu na odgovarajuće Obuhvaćene poreske ugovore, Strana može da zadrži pravo da stav 1. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore. U tom slučaju, osim u meri u kojoj nadležni organi ugovornih jurisdikcija postignu zajednički dogovor o primeni drugačijih pravila, primenjuju se sledeća pravila u vezi sa arbitražnim postupkom:
 6. a) Nakon što je slučaj podnet na rešavanje arbitražom, nadležni organ svake ugovorne jurisdikcije, bez nepotrebnog odlaganja, svim članovima arbitražnog veća dostavlja sve informacije koje mogu biti neophodne za donošenje arbitražne odluke. Osim u slučaju kada se nadležni organi ugovornih jurisdikcija dogovore drugačije, nijedna od informacija koje ni jednom ni drugom nadležnom organu nisu bile dostupne pre nego što su primili zahtev za arbitražu, ne uzima se u obzir prilikom donošenja odluke.
 7. b) Odluku o pitanjima koja su podneta na rešavanje arbitražom, arbitražno veće donosi na osnovu i u skladu sa važećim odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora, kao i odredbama domaćih zakona ugovornih jurisdikcija. Članovi veća razmatraju i bilo koje druge izvore prava koje, kao takve, zajedničkim dogovorom, nadležni organi ugovornih jurisdikcija izričito navedu.
 8. c) Odluka arbitražnog veća dostavlja se nadležnim organima ugovornih jurisdikcija u pisanom obliku i u njoj se navode pravni osnov i razlozi na osnovu kojih je doneta. Arbitražna odluka se usvaja prostom većinom glasova članova veća. Arbitražna odluka ne predstavlja presedan.
 9. Strana koja nije stavila rezervu opisanu u članu 2. ovog člana, može da zadrži pravo da prethodne stavove ovog člana ne primenjuju na svoje Obuhvaćene poreske ugovore sa Stranama koje su stavile tu rezervu. U tom slučaju, nadležni organi ugovornih jurisdikcija u svakom Obuhvaćenom poreskom ugovoru nastoje da postignu dogovor o vrsti arbitražnog procesa koji se primenjuje u odnosu na taj Obuhvaćeni poreski ugovor. Sve dok takav dogovor ne bude postignut, član 19. (Obavezna obavezujuća arbitraža) ove konvencije ne primenjuje se u odnosu na taj Obuhvaćeni poreski ugovor.
 10. Strana može i da izabere da stav 5. ovog člana primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore i dužna je da o tome obavesti Depozitara. Stav 5. ovog člana primenjuje se između dve ugovorne jurisdikcije u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor, ako je bilo koja od ugovornih jurisdikcija dostavila takvo obaveštenje.
 11. Pre početka arbitražnog postupka, nadležni organi ugovornih jurisdikcija Obuhvaćenog poreskog ugovora obezbeđuju, da se svako lice koje je podnelo slučaj na rešavanje, kao i njihovi savetnici, u pisanom obliku, obavežu da informacije koje tokom trajanja arbitražnog postupka prime od nadležnog organa ili od arbitražnog veća ne otkrivaju nijednom drugom licu. Postupak zajedničkog dogovaranja pokrenut u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom, kao i arbitražni postupak pokrenut u skladu sa ovim Delom Ugovora se, u odnosu na dati slučaj, prekidaju ako, u bilo kojem trenutku nakon podnošenja zahteva za arbitražu, a pre nego što arbitražno veće nadležnim organima ugovornih jurisdikcija saopšti svoju odluku, lice koje je podnelo slučaj na rešavanje ili neko od savetnika tog lica u materijalnom smislu prekrši taj dogovor.
 12. Izuzetno od stava 4. ovog člana, Strana koja ne izabere da primenjuje stav 5. ovog člana, može da zadrži pravo da stav 5. ovog člana ne primenjuje u odnosu na jedan ili više određenih Obuhvaćenih poreskih ugovora ili u odnosu na sve svoje Obuhvaćene poreske ugovore.
 13. Strana koja izabere da primenjuje stav 5. ovog člana, može da zadrži pravo da ovaj deo Ugovora ne primenjuje u odnosu na sve Obuhvaćene poreske ugovore za koje je druga ugovorna jurisdikcija stavila rezervu u skladu sa stavom 6. ovog člana.

Član 24

Dogovor o drugačijem rešenju

 1. Za potrebe primene ovog Dela Ugovora, u odnosu na svoje Obuhvaćene poreske ugovore, Strana može da izabere da primenjuje stav 2. ovog člana, o čemu je dužna da obavesti Depozitara. Stav 2. ovog člana primenjuje se u odnosima između dve ugovorne jurisdikcije u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor, samo ako su obe ugovorne jurisdikcije dostavile takvo obaveštenje.
 2. Izuzetno od člana 19. (Obavezna obavezujuća arbitraža) stav 4. ove konvencije, arbitražna odluka doneta u skladu sa ovim Delom Ugovora, nije obavezujuća za ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora i ista se ne sprovodi, ako se nadležni organi ugovornih jurisdikcija u roku od tri kalendarska meseca pošto im je arbitražna odluka dostavljena dogovore o nekom drugačijem rešenju svih nerešenih pitanja.
 3. Strana koja izabere da primenjuje stav 2. ovog člana, može da zadrži pravo da stav 2. ovog člana primenjuje samo u odnosu na svoje Obuhvaćene poreske ugovore na koje se primenjuje član 23. (Vrsta arbitražog procesa) stav 2. ove konvencije.

Član 25

Troškovi arbitražnih postupaka

U arbitražnom postupku pokrenutom u skladu sa ovim Delom, naknade i troškove članova arbitražnog veća, kao i sve troškove ugovornih jurisdikcija koji nastanu u vezi sa arbitražnim postupcima snose ugovorne jurisdikcije, na način koji treba da bude utvrđen zajedničkim dogovorom između nadležnih organa ugovornih jurisdikcija. Ako takav dogovor ne bude postignut, svaka ugovorna jurisdikcija snosi svoje sopstvene troškove, kao i troškove svog imenovanog člana veća. Trošak predsedavajućeg arbitražnog veća, kao i ostale troškove vezane za sprovođenje arbitražnih postupaka, u jednakim delovima, snose ugovorne jurisdikcije.

Član 26

Usklađenost

 1. U skladu sa članom 18. (Izbor da se primenjuje Deo VI) ove konvencije, odredbe ovog Dela Konvencije, primenjuju se umesto ili u nedostatku odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje predviđaju arbitražu nerešenih pitanja koja nastanu iz slučaja postupka zajedničkog dogovaranja. Svaka Strana koja izabere da primenjuje ovaj deo Konvencije, dužna je da obavesti Depozitara da li svaki od njenih Obuhvaćenih poreskih ugovora, osim onih koji su predmet rezerve u skladu sa stavom 4. ovog člana, sadrži takvu odredbu i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada dve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obaveštenje u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora ta odredba će, u odnosima između ugovornih jurisdikcija, biti zamenjena odredbama iz ovog Dela Konvencije.
 2. Bilo koje nerešeno pitanje koje nastane iz slučaja razmatranog u postupku zajedničkog dogovaranja čije rešavanje je, i inače, moguće u okviru arbitražnog postupka predviđenog u ovom Delu Ugovora, ne podnosi se na arbitražu, ako takvo pitanje potpada pod slučaj u vezi sa kojim je neko arbitražno veće ili slično telo, prethodno uspostavljeno, u skladu sa bilateralnim ili multilateralnim ugovorom koji predviđa obaveznu obavezujuću arbitražu nerešenih pitanja u slučajevima koji nastaju u postupku zajedničkog dogovaranja.
 3. U skladu sa stavom 1. ovog člana, ništa od navedenog u ovom Delu Konvencije ne utiče na ispunjavanje širih obaveza u vezi sa arbitražom pitanja koja nisu rešena u postupku zajedničkog dogovaranja koji je rezultat drugih ugovora u kojima ugovorne jurisdikcije jesu ili će postati Strane.
 4. Strana može da zadrži pravo da ovaj deo Konvencije ne primenjuje u odnosu na jedan ili više navedenih Obuhvaćenih poreskih ugovora (ili na sve svoje Obuhvaćene poreske ugovore) koji već predviđaju obaveznu obavezujuću arbitražu pitanja koja nisu rešena u postupku zajedničkog dogovaranja.

Deo VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27

Potpisivanje i potvrđivanje, prihvatanje ili odobravanje

 1. Od 31. decembra 2016. godine, ova konvencija će biti otvorena za potpisivanje od strane:
 2. a) svih država;
 3. b) Gernzija (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske), Ostrva Men (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske), Džersija (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske); [nazivi dodatnih jurisdikcija]; i
 4. c) bilo koje druge jurisdikcije ovlašćene da postane Strana na osnovu konsensualne odluke Strana i potpisnika.
 5. Ova konvencija se potvrđuje, prihvata ili odobrava.

Član 28

Rezerve

 1. U skladu sa stavom 2. ovog člana, nikakve rezerve nisu dozvoljene u vezi sa ovom konvencijom, osim onih izričito dozvoljenih u:
 2. a) članu 3. (Transparentni entiteti) stav 5;
 3. b) članu 4. (Entiteti koji imaju dvojnu rezidentnost) stav 3;
 4. c) članu 5. (Primena metoda za otklanjanje dvostrukog oporezivanja) st. 8. i 9;
 5. d) članu 6. (Svrha obuhvaćenog poreskog ugovora) stav 4;
 6. e) članu 7. (Sprečavanje zloupotrebe ugovora) st. 15. i 16;
 7. f) članu 8. (Transakcije transfera dividendi) stav 3;
 8. g) članu 9. (Kapitalni dobitak od otuđenja akcija ili interesa entiteta koji svoje vrednosti ostvaruju uglavnom od nepokretnosti) stav 6;
 9. h) članu 10. (Pravilo protiv zloupotrebe stalne poslovne jedinice koja se nalazi u trećim jurisdikcijama) stav 5;
 10. i) članu 11. (Primena poreskih ugovora za ograničavanje prava strane da oporezuje sopstvene rezidente) stav 3;
 11. j) članu 12. (Veštačko izbegavanje statusa poslovne jedinice kroz komisione aranžmane i slične strategije) stav 4;
 12. k) članu 13. (Veštačko izbegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih delatnosti) stav 6;
 13. l) članu 14. (Podela ugovora) stav 3;
 14. m) članu 15. (Definicija lica blisko povezanog sa preduzećem) stav 2;
 15. n) članu 16. (Postupak zajedničkog dogovaranja) stav 5;
 16. o) članu 17. (Odgovarajuće korekcije) stav 3;
 17. p) članu 19. (Obavezna obavezujuća arbitraža) st. 11. i 12;
 18. q) članu 23. (Vrsta arbitražnog procesa) st. 2, 3, 6. i 7;
 19. r) članu 24. (Dogovor o drugačijem rešenju) stav 3;
 20. s) članu 26. (Usklađenost) stav 4;
 21. t) članu 35. (Početak primene) st. 6. i 7; i
 22. u) članu 36. (Početak primene Dela VI).
 23. a) Izuzetno od stava 1. ovog člana, Strana koja, u skladu sa članom 18. (Izbor da se primenjuje Deo VI) ove konvencije, izabere da primenjuje Deo VI (Arbitraža) ove konvencije, može da formuliše jednu ili više rezervi u odnosu na slučajeve koji su, u skladu sa odredbama Dela VI (Arbitraža) ove konvencije, podložni Arbitraži. Za Stranu koja, u skladu sa članom 18. (Izbor da se primenjuje Deo VI) ove konvencije, nakon što postane Strana u ovom ugovoru, izabere da primenjuje Deo VI (Arbitraža) ove konvencije, rezerve u skladu sa ovom tačkom ovog stava ovog člana Konvencije, stavljaju se u isto vreme, kada Strana, u skladu sa članom 18. (Izbor da se primenjuje Deo VI) ove konvencije o svom izboru, obavesti Depozitara.
 24. b) Rezerve koje su stavljene u skladu sa tačkom a) ovog stava treba da budu prihvaćene. Smatra se da je Strana prihvatila rezervu stavljenu u skladu sa tačkom a) ovog stava ako Depozitara, do kraja perioda od dvanaest kalendarskih meseci koji počinje od datuma kada ju je Depozitar obavestio o rezervi ili do datuma u kojem deponuje svoj instrument potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja, zavisno od toga koji je kasniji datum, nije obavestila da se protivi rezervi. Za stranu koja, u skladu sa članom 18. (Izbor da se primenjuje Deo VI) ove konvencije, nakon što postane Strana u ovom ugovoru, izabere da primenjuje Deo VI (Arbitraža) ove konvencije, primedbe na rezerve koje je, prethodno, u skladu sa tačkom a) ovog stava, stavila druga Strana stavljaju se u vreme kada je prvopomenuta Strana, u skladu sa članom 18. (Izbor da se primenjuje Deo VI) ove konvencije, o svom izboru obavestila Depozitara. Kada je Strana stavila primedbu na rezervu stavljenu u skladu sa tačkom a) ovog stava, celokupan Deo VI (Arbitraža) ove konvencije, ne primenjuje se između Strane koja se protivi rezervi i Strane koja stavlja rezervu.
 25. Osim ako nije izričito drugačije predviđeno odgovarajućim odredbama ove konvencije, rezerva stavljena u skladu sa stavom 1. ili 2. ovog člana:
 26. a) menja, za Stranu koja je stavila rezervu, u njenim odnosima sa drugom Stranom, odredbe ove konvencije na koje se rezerva odnosi, i to u granicama stavljene rezerve;
 27. b) menja navedene odredbe, u istim granicama i za drugu Stranu, u njenim odnosima sa Stranom koja stavlja rezervu.
 28. Rezerve koje se primenjuju na Obuhvaćene poreske ugovore koje je zaključila Strana ili koji su zaključeni u ime jurisdikcije ili teritorije za čije je međunarodne odnose odgovorna Strana, onda kada ta jurisdikcija ili teritorija nije Strana u Konvenciji u skladu sa članom 27. (Potpisivanje i Potvrđivanje, Prihvatanje ili Odobravanje) stav 1. tačka b) ili c) ove konvencije, stavlja odgovorna Strana i one mogu biti različite od rezervi koje je, u odnosu na svoje sopstvene Obuhvaćene poreske ugovore, stavila ta Strana.
 29. Rezerve se stavljaju u trenutku potpisivanja ili prilikom deponovanja instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja, u skladu sa odredbama st. 2, 6. i 9. ovog člana i člana 29. (Obaveštenja) stav 5. ove konvencije. Međutim, za Stranu koja, u skladu sa članom 18. (Izbor da se primenjuje Deo VI) ove konvencije, nakon što postane Strana u ovoj konvenciji, izabere da primenjuje Deo VI (Arbitraža) ove konvencije, rezerve opisane u stavu 1. tač. p), q), r) i s) ovog člana Konvencije, stavljaju se u isto vreme, kada Strana, u skladu sa članom 18. (Izbor da se primenjuje Deo VI) ove konvencije o svom izboru, obavesti Depozitara.
 30. Ako su rezerve stavljene u vreme potpisivanja, one treba da budu potvrđene prilikom deponovanja instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja, osim ako dokument koji sadrži rezerve, eksplicitno, ne precizira da ih treba smatrati konačnim, u skladu sa odredbama st. 2, 5. i 9. ovog člana i člana 29. (Obaveštenja) stav 5. ove konvencije.
 31. Ako rezerve nisu stavljene u vreme potpisivanja, Depozitaru tada treba dostaviti privremenu, očekivanu listu rezervi.
 32. Za rezerve stavljene u skladu sa svakom od sledećih odredaba, koje su predmet rezervi, onako kako su definisane u odgovarajućoj odredbi ove konvencije, u trenutku stavljanja rezervi, mora se dostaviti lista ugovora navedenih u skladu sa članom 2. (Tumačenje izraza) stav 1. tačka a) podtačka ii) ove konvencije (i, u slučaju rezerve u skladu sa bilo kojim sledećim odredbama, osim onih koje su navedene u tač. c), d) i n) ovog člana, broj člana i stava svake te odgovarajuće odredbe):
 33. a) člana 3. (Transparentni entiteti) stav 5. tač. b), c), d), e) i g);
 34. b) člana 4. (Entiteti koji imaju dvojnu rezidentnost) stav 3. tač. b), c) i d);
 35. c) člana 5. (Primena metoda za otklanjanje dvostrukog oporezivanja) st. 8. i 9;
 36. d) člana 6. (Svrha Obuhvaćenog poreskog ugovora) stav 4;
 37. e) člana 7. (Sprečavanje zloupotrebe ugovora) stav 15. tač. b) i c);
 38. f) člana 8. (Transakcije transfera dividendi) stav 3. tačka b) podtač. i), ii), i iii);
 39. g) člana 9. (Kapitalni dobitak od otuđenja akcija ili interesa entiteta koji svoju vrednost ostvaruju uglavnom od nepokretnosti) stav 6. tač. d), e) i f);
 40. h) člana 10. (Pravilo protiv zloupotrebe stalne poslovne jedinice koja se nalazi u trećim jurisdikcijama) stav 5. tač. b) i c);
 41. i) člana 11. (Primena poreskih ugovora za ograničavanje prava Strane da oporezuje sopstvene rezidente) stav 3. tačka b);
 42. j) člana 13. (Veštačko izbegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih delatnosti) stav 6. tačka b);
 43. k) član 14. (Podela ugovora) stav 3. tačka b);
 44. l) član 16. (Postupak zajedničkog dogovaranja) stav 5. tačka b);
 45. m) člana 17. (Odgovarajuće korekcije) stav 3. tačka a);
 46. n) člana 23. (Vrsta arbitražnog procesa) stav 6; i
 47. o) člana 26. (Usklađenost) stav 4.

Rezerve opisane u tač. a) do o) ovog člana, ne primenjuju se na bilo koji Obuhvaćeni poreski ugovor koji nije uključen u listu opisanu u ovom stavu ovog člana Konvencije.

 1. Svaka strana koja je stavila rezervu u skladu sa stavom 1. ili 2. ovog člana, može je povući ili zameniti sa rezervom sa većim ograničenjem, tako što će o tome obavestiti Depozitara. Ta Strana će, u skladu sa članom 29. (Obaveštenja) stav 6. ove konvencije, dostaviti dodatno obaveštenje, koje može biti zatraženo, kao posledica povlačenja ili zamene rezerve. U skladu sa članom 35. (Početak primene) stav 7. ove konvencije, povlačenje ili zamena se primenjuje:
 2. a) u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor samo sa državama ili jurisdikcijama koje su Strane u ovoj konvenciji, onda kada Depozitar primi obaveštenje o povlačenju ili zameni rezerve;
 3. i) za rezerve u vezi sa odredbama koje se odnose na poreze po odbitku, kada događaj koji daje pravo na takve poreze nastane 1. januara ili posle 1. januara godine koja neposredno sledi istek perioda od šest kalendarskih meseci koji počinje od datuma kada Depozitar obavesti o povlačenju ili zameni rezerve; i
 4. ii) za rezerve u vezi sa svim ostalim odredbama, za poreze koji se naplaćuju u odnosu na periode oporezivanja koji počinju prvog januara ili posle prvog januara godine koja neposredno sledi istek perioda od šest kalendarskih meseci koji počinje od datuma kada Depozitar obavesti o povlačenju ili zameni rezerve; i
 5. b) u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor, za jednu ili više ugovornih jurisdikcija koje postanu Strana u ovoj konvenciji posle datuma prijema Depozitara, obaveštenja o povlačenju ili zameni rezerve: od kasnijeg od datuma u kojem Konvencija stupa na snagu za te ugovorne jurisdikcije.

Član 29

Obaveštenja

 1. U skladu sa st. 5. i 6. ovog člana i članom 35. (Početak primene) stav 7. ove konvencije, obaveštenja u skladu sa sledećim odredbama ove konvencije, dostavljaju se u trenutku potpisivanja ili prilikom deponovanja instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja:
 2. a) člana 2. (Tumačenje izraza) stav 1. tačka a) podtačka ii);
 3. b) člana 3. (Transparentni entiteti) stav 6;
 4. c) člana 4. (Entiteti koji imaju dvojnu rezidentnost) stav 4;
 5. d) člana 5. (Primena metoda za otklanjanje dvostrukog oporezivanja) stav 10;
 6. e) člana 6. (Svrha Obuhvaćenog poreskog ugovora) st. 5. i 6;
 7. f) člana 7. (Sprečavanje zloupotrebe ugovora) stav 17;
 8. g) člana 8. (Transakcije transfera dividendi) stav 4;
 9. h) člana 9. (Kapitalni dobitak od otuđenja akcija ili interesa entiteta koji svoju vrednost ostvaruju uglavnom od nepokretnosti) st. 7. i 8;
 10. i) člana 10. (Pravilo protiv zloupotrebe stalne poslovne jedinice koja se nalazi u trećim jurisdikcijama) stav 6;
 11. j) član 11. (Primena poreskih ugovora za ograničavanje prava Strane da oporezuje sopstvene rezidente) stav 4;
 12. k) člana 12. (Veštačko izbegavanje statusa stalne poslovne jedinice kroz komisione aranžmane i slične strategije) st. 5. i 6;
 13. l) lana 13. (Veštačko izbegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih delatnosti) st. 7. i 8;
 14. m) člana 14. (Podela ugovora) stav 4;
 15. n) člana 16. (Postupak zajedničkog dogovaranja) stav 6;
 16. o) člana 17. (Odgovarajuće korekcije) stav 4;
 17. p) član 18. (Izbor da se primenjuje Deo VI);
 18. q) člana 23. (Vrsta arbitražnog procesa) stav 4;
 19. r) člana 24. (Dogovor o drugačijem rešenju) stav 1;
 20. s) člana 26. (Usklađenost) stav 1; i
 21. t) člana 35. (Početak primene) st. 1, 2, 3, 5. i 7.
 22. Obaveštenja u vezi sa Obuhvaćenim poreskim ugovorima koje je zaključila Strana ili koji su zaključeni u ime jurisdikcije ili teritorije za čije je međunarodne odnose odgovorna Strana, onda kada ta jurisdikcija ili teritorija nije Strana u Konvenciji u skladu sa članom 27. (Potpisivanje i Potvrđivanje, Prihvatanje ili Odobravanje) stav 1. tačka b) ili c) ove konvencije, dostavlja odgovorna Strana i ona mogu biti različita od obaveštenja koja je, u odnosu na svoje sopstvene Obuhvaćene poreske ugovore, dostavila ta Strana.
 23. Ako se obaveštenja dostavljaju u vreme potpisivanja, ona treba da budu potvrđena prilikom deponovanja instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja, osim ako, dokument koji sadrži obaveštenja, eksplicitno, ne precizira da ih treba smatrati konačnim, u skladu sa odredbama st. 5. i 6. ovog člana i člana 35. (Početak primene) stav 7. ove konvencije.
 24. Ako obaveštenja nisu dostavljena u vreme potpisivanja tada treba dostaviti privremenu, očekivanu listu obaveštenja.
 25. Strana može, u bilo koje vreme, proširiti listu ugovora navedenih u skladu sa članom 2. (Tumačenje izraza) stav 1. tačka a) podtačka ii) ove konvencije, tako što će o tome obavestiti Depozitara. U ovom obaveštenju, Strana je dužna da precizira da li je ugovor predmet bilo koje od rezervi koje je Strana navela u članu 28. (Rezerve) stav 8. ove konvencije. Strana može da stavi i novu rezervu opisanu u članu 28. (Rezerve) stav 8. ove konvencije, ako bi dodatni ugovor bio prvi takav ugovor koji bi bio predmet te rezerve. Strana je dužna da navede i bilo koja dodatna obaveštenja koja mogu biti zatražena u skladu sa stavom 1. tač. b) do s) ovog člana, koja bi se odnosila na uključivanje novih ugovora. Pored toga, ako bi proširenje kao posledicu imalo da se po prvi put uključi poreski ugovor koji je zaključila strana ili koji je zaključen u ime jurisdikcije ili teritorije za čije je odnose odgovorna Strana, Strana je dužna da (na osnovu člana 28. (Rezerve) stav 4. ove konvencije) ili (na osnovu stava 2. ovog člana) navede bilo koje rezerve ili obaveštenja koja se primenjuju na Obuhvaćene poreske ugovore koje je zaključila Strana ili koji su zaključeni u ime te jurisdikcije ili teritorije. Računajući od datuma kada dodatni ugovor/i naveden/i u skladu sa članom 2. (Tumačenje izraza) stav 1. tačka a) podtačka ii) ove konvencije postane/u Obuhvaćeni poreski ugovor/i, izmene Obuhvaćenog/ih poreskog/ih ugovora primenjuju se u skladu sa odredbama člana 35. (Početak primene) ove konvencije.
 26. Strana može formulisati i dodatna obaveštenja u skladu sa stavom 1. tač. b) do s) ovog člana, tako što će o tome obavestiti Depozitara. Ova obaveštenja se primenjuju:
 27. a) u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor, samo sa državama ili jurisdikcijama koje su Strane u ovom ugovoru, onda kada Depozitar primi dodatno obaveštenje:
 28. i) za obaveštenja u vezi sa odredbama koje se odnose na poreze po odbitku, kada događaj koji daje pravo na takve poreze nastane 1. januara ili posle 1. januara godine koja neposredno sledi istek perioda od šest kalendarskih meseci koji počinje od datuma kada Depozitar obavesti o dodatnom obaveštenju; i
 29. ii) za obaveštenja u vezi sa svim ostalim odredbama, za poreze koji se naplaćuju u odnosu na periode oporezivanja koji počinju 1. januara ili posle 1. januara godine koja neposredno sledi istek perioda od šest kalendarskih meseci koji počinje od datuma kada Depozitar obavesti o dodatnom obaveštenju; i
 30. b) u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor, za jednu ili više ugovornih jurisdikcija koje postanu Strana u ovoj konvenciji, posle datuma prijema Depozitara, dodatnog obaveštenja: od kasnijeg od datuma u kojem Konvencija stupa na snagu za te ugovorne jurisdikcije.

Član 30

Naknadne izmene Obuhvaćenih poreskih ugovora

Odredbe ove konvencije ne utiču na naknadne izmene Obuhvaćenih poreskih ugovora koje mogu biti dogovorene između ugovornih jurisdikcija.

Član 31

Konferencija Strana

 1. Za potrebe donošenja bilo kakvih odluka ili obavljanja bilo kakvih poslova kada je to potrebno ili prikladno u skladu sa odredbama ove konvencije, Strane u ovoj konvenciji mogu sazvati Konferenciju Strana.
 2. Konferenciji Strana pomaže Depozitar.
 3. Svaka Strana može zatražiti Konferenciju Strana, tako što će o tome obavestiti Depozitara. O svakom podnetom zahtevu Depozitar obaveštava sve Strane. Nakon toga, Depozitar saziva Konferenciju Strana, pod uslovom da je, u roku od šest meseci pošto je Depozitar obavestio o podnetom zahtevu, zahtev podržala jedna trećina Strana u ovoj konvenciji.

Član 32

Tumačenje i primena

 1. Bilo koje pitanje u vezi sa tumačenjem ili primenom odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora, onako kako je izmenjen ovom konvencijom, rešava se u skladu sa jednom ili više odredaba Obuhvaćenog poreskog ugovora koje se odnose na rešavanje, zajedničkim dogovorom, pitanja tumačenja ili primene Obuhvaćenog poreskog ugovora (onako, kako te odredbe mogu biti izmenjene ovom konvencijom).
 2. Bilo koje pitanje u vezi sa tumačenjem ili primenom ove konvencije može se postaviti na Konferenciji Strana, sazvanoj u skladu sa članom 31. (Konferencija strana) stav 3. ove konvencije.

Član 33

Izmene

 1. Svaka Strana može da predloži izmene ove konvencije, tako što će Depozitaru podneti predlog izmena.
 2. U cilju razmatranja predloženih izmena, u skladu sa članom 31. (Konferencija Strana) stav 3. ove konvencije, moguće je sazvati Konferenciju Strana.

Član 34

Stupanje na snagu

 1. Ova konvencija stupa na snagu prvog dana meseca koji sledi istek perioda od tri kalendarska meseca koji počinje od datuma deponovanja petog instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja.
 2. Za svakog potpisnika koji potvrđuje, prihvata ili odobrava ovu konvenciju, nakon deponovanja petog instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja, Konvencija stupa na snagu prvog dana meseca koji sledi istek perioda od tri kalendarska meseca, koji počinje datumom kada je taj potpisnik deponovao svoj instrument potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja.

Član 35

Početak primene

 1. Odredbe ove konvencije primenjuju se u svakoj ugovornoj jurisdikciji u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor:
 2. a) u odnosu na poreze po odbitku, na iznose plaćene ili pripisane nerezidentima, kada događaj koji daje pravo na te poreze nastane prvog dana ili posle prvog dana naredne kalendarske godine koja počinje datumom ili posle kasnijeg datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora; i
 3. b) u odnosu na sve ostale poreze koje naplaćuje ta ugovorna jurisdikcija, za poreze koji se naplaćuju u odnosu na periode oporezivanja koji počinju istekom ili posle isteka perioda od šest kalendarskih meseci (ili kraćeg perioda, ako sve ugovorne jurisdikcije obaveste Depozitara da nameravaju da primenjuju taj kraći period) od kasnijeg od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora.
 4. Isključivo za potrebe sopstvene primene stava 1. tačka a) i stava 5. tačka a) ovog člana, strana može da izabere da zameni “period oporezivanja” za “kalendarsku godinu” i dužna je da o tome obavesti Depozitara.
 5. Isključivo za potrebe sopstvene primene stava 1. tačka b) i stava 5. tačka b) ovog člana, strana može da izabere da zameni pozivanje na “periode oporezivanja koji počinju istekom ili posle isteka perioda” sa pozivanjem na “periode oporezivanja koji počinju prvog januara ili posle prvog januara naredne godine koja počinje istekom ili posle isteka perioda” i dužna je da o tome obavesti Depozitara.
 6. Izuzetno od prethodnih odredaba ovog člana, član 16. (Postupak zajedničkog dogovaranja) ove konvencije, primenjuje se u odnosu na Obuhvaćeni poreski ugovor za slučaj koji je nadležnom organu ugovorne jurisdikcije izložen na datum ili posle kasnijeg od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora, osim u slučajevima koji tog datuma nisu mogli biti izloženi u skladu sa Obuhvaćenim poreskim ugovorom, pre nego što je izmenjen Konvencijom, bez obzira na period oporezivanja na koji se slučaj odnosi.
 7. Za novi Obuhvaćeni poreski ugovor koji je, u skladu sa članom 29. (Obaveštenja) stav 5. ove konvencije, rezultat proširenja liste ugovora navedene u skladu sa članom 2. (Tumačenje izraza) stav 1. tačka a) podtačka ii) ove konvencije, odredbe ove konvencije primenjuju se u svakoj ugovornoj jurisdikciji:
 8. a) u odnosu na poreze po odbitku na iznose plaćene ili pripisane nerezidentima, kada događaj koji daje pravo na te poreze nastane prvog dana ili posle prvog dana naredne kalendarske godine koja počinje 30. dana ili posle 30. dana posle datuma kada Depozitar obavesti o proširenju liste ugovora; i
 9. b) u odnosu na sve ostale poreze koje naplaćuje ta ugovorna jurisdikcija, za poreze koji se naplaćuju u odnosu na periode oporezivanja koji počinju istekom ili posle isteka perioda od devet kalendarskih meseci (ili kraćeg perioda, ako sve ugovorne jurisdikcije obaveste Depozitara da nameravaju da primenjuju taj kraći period) od datuma kada Depozitar obavesti o proširenju liste ugovora.
 10. Strana može da zadrži pravo da stav 4. ovog člana ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore.
 11. a) Strana može da zadrži pravo da zameni:
 12. i) pozivanje u st. 1. i 4. ovog člana, na “kasniji od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora”; i
 13. ii) pozivanje u stavu 5. ovog člana, na “datum kada Depozitar obavesti o proširenju liste ugovora”;

sa pozivanjem na “30 dana pošto Depozitar primi kasnije obaveštenje od svake ugovorne jurisdikcije koja stavlja rezervu opisanu u članu 35. (Početak primene) stav 7. ove konvencije, da je, u odnosu na taj posebno Obuhvaćeni poreski ugovor, završila svoje unutrašnje postupke za početak primene odredaba ove konvencije”;

iii) pozivanje, u članu 28. (Rezerve) stav 9. tačka a) ove konvencije na, “datum kada Depozitar obavesti o povlačenju ili zameni rezerve”; i

 1. iv) pozivanje, u članu 28. (Rezerve) stav 9. tačka b) ove konvencije na “kasniji od datuma u kojem Konvencija stupa na snagu za te ugovorne jurisdikcije”.

sa pozivanjem na “30 dana pošto Depozitar primi kasnije obaveštenje od svake ugovorne jurisdikcije koja stavlja rezervu opisanu u članu 35. (Početak primene) stav 7. ove konvencije da je, u odnosu na taj posebno Obuhvaćeni poreski ugovor, završila svoje unutrašnje postupke za početak primene povlačenja ili izmene rezervi”;

 1. v) pozivanje u članu 29. (Obaveštenja) stav 6. tačka a) ove konvencije na, “od datuma kada Depozitar obavesti o dodatnom obaveštenju”; i
 2. vi) pozivanje u članu 29. (Obaveštenja) stav 6. tačka b) ove konvencije na “kasniji od datuma u kojem Konvencija stupa na snagu za te ugovorne jurisdikcije”.

sa pozivanjem na “30 dana pošto Depozitar primi kasnije obaveštenje od svake ugovorne jurisdikcije koja stavlja rezervu opisanu u članu 35. (Početak primene) stav 7. ove konvencije da je, u odnosu na taj posebno Obuhvaćeni poreski ugovor, završila svoje unutrašnje postupke za početak primene dodatnog obaveštenja”;

vii) pozivanje u članu 36. (početak primene Dela VI) st. 1. i 2. ove konvencije na, “kasniji od datuma u kojem Konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora”;

sa pozivanjem na “30 dana pošto Depozitar primi kasnije obaveštenje od svake ugovorne jurisdikcije koja stavlja rezervu opisanu u članu 35. (Početak primene) stav 7. ove konvencije da je, u odnosu na taj posebno Obuhvaćeni poreski ugovor, završila svoje unutrašnje postupke za početak primene odredaba ove konvencije” i;

viii) pozivanje u članu 36. (Početak primene Dela VI) stav 3. ove konvencije na “datum kada Depozitar obavesti o proširenju liste ugovora”;

 1. ix) pozivanje u članu 36. (Početak primene Dela VI) stav 4. ove konvencije na “datum kada Depozitar obavesti o povlačenju rezerve”, “datum kada Depozitar obavesti o zameni rezerve” i “datum kada Depozitar obavesti o povlačenju primedbe na rezervu”; i
 2. x) pozivanje u članu 36. (Početak primene Dela VI) stav 5. ove konvencije na “datum kada Depozitar obavesti o dodatnom obaveštenju”;

sa pozivanjem na “30 dana pošto Depozitar primi kasnije obaveštenje od svake ugovorne jurisdikcije koja stavlja rezervu opisanu u članu 35. (Početak primene) stav 7. ove konvencije da je, u odnosu na taj posebno Obuhvaćeni poreski ugovor, završila svoje unutrašnje postupke za početak primene odredaba Dela VI (Arbitraža) ove konvencije”.

 1. b) Strana koja stavlja rezervu u skladu sa tačkom a) ovog stava dužna je da Depozitara, kao i drugu(e) jurisdikciju(e), istovremeno, obavesti da je završila svoje unutrašnje postupke.
 2. c) Ako jedna ili više ugovornih jurisdikcija Obuhvaćenog poreskog ugovora stavlja rezervu u skladu sa ovim stavom ovog člana Konvencije, datum početka primene odredaba Konvencije, o povlačenju ili zameni rezerve ili o dodatnom obaveštenju u vezi sa tim Obuhvaćenim poreskim ugovorom ili Delom VI (Arbitraža) ove konvencije, za sve ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora, regulisaće se ovim stavom ovog člana Konvencije.

Član 36

Početak primene Dela VI

 1. Izuzetno od člana 28. (Rezerve) stav 9. člana 29. (Obaveštenja) stav 6. i člana 35. (Početak primene) st. 1. do 6. ove konvencije, u odnosu na dve ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora, odredbe Dela VI (Arbitraža) ove konvencije, primenjuju se:
 2. a) u odnosu na slučajeve izložene nadležnom organu ugovorne jurisdikcije (kako je opisano u članu 19. (Obavezna obavezujuća arbitraža) stav 1. tačka a) ove konvencije) datumom ili posle kasnijeg datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora; i
 3. b) u odnosu na slučajeve koji su izloženi nadležnom organu ugovorne jurisdikcije pre kasnijeg od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora, datumom kada su obe ugovorne jurisdikcije obavestile Depozitara da su postigle zajednički dogovor u skladu sa članom 19. (Obavezna obavezujuća arbitraža) stav 10. ove konvencije uz, istovremeno, navođenje informacija u vezi sa datumom ili datumima za koji ili za koje se smatra da je datum ili da su datumi u kojem ili u kojima su ti slučajevi bili izloženi nadležnom organu ugovorne jurisdikcije (kako je opisano u članu 19. (Obavezna obavezujuća arbitraža) stav 1. tačka a) ove konvencije u skladu sa uslovima iz zajedničkog dogovora.
 4. Strana može da zadrži pravo da Deo VI (Arbitraža) primeni na slučaj koji je nadležnom organu ugovorne jurisdikcije izložen pre kasnijeg od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora samo u meri u kojoj se nadležni organi obe ugovorne jurisdikcije saglase da će se to primeniti na taj poseban slučaj.
 5. U slučaju novog Obuhvaćenog poreskog ugovora koji je, u skladu sa članom 29. (Obaveštenja) stav 5. ove konvencije, rezultat proširenja liste ugovora navedene u skladu sa članom 2. (Tumačenje izraza) stav 1. tačka a) podtačka ii) ove konvencije, pozivanje u st. 1. i 2. ovog člana, na “kasniji od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora”, zamenjuje se sa pozivanjem na “datum kada Depozitar obavesti o proširenju liste ugovora”;
 6. Povlačenje ili zamena rezerve koje se vrši na osnovu člana 26. (Usklađenost) stav 4. kao i u skladu sa članom 28. (Rezerve) stav 9. ove konvencije ili povlačenje primedbe na rezervu koja se vrši u skladu sa članom 28. (Rezerve) stav 2. ove konvencije, što za rezultat ima primenu Dela VI (Arbitraža) ove konvencije između dve ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora, primenjuje se, u skladu sa stavom 1. tač. a) i b) ovog člana, osim što se pozivanje na “kasniji od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora” zamenjuje sa pozivanjem na “datum kada Depozitar obavesti o povlačenju rezerve”, “datum kada Depozitar obavesti o zameni rezerve” ili “datum kada Depozitar obavesti o povlačenju primedbe na rezervu”.
 7. Dodatno obaveštenje u skladu sa članom 29. (Obaveštenja) stav 1. tačka p) ove konvencije, primenjuje se u skladu sa stavom 1. tač. a) i b) ovog člana, osim što se pozivanje u st. 1. i 2. ovog člana na “kasniji od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreskog ugovora”, zamenjuje sa pozivanjem na “datum kada Depozitar obavesti o dodatnom obaveštenju”.

Član 37

Povlačenje

 1. Svaka Strana se u svakom trenutku, može povući iz ove konvencije, tako što će o tome obavestiti Depozitara.
 2. Povlačenje u skladu sa stavom 1. ovog člana, primenjuje se od datuma kada Depozitar primi navedeno obaveštenje. U slučajevima u kojima je ova konvencija u odnosu na sve ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreskog ugovora, stupila na snagu pre datuma početka primene povlačenja Strane, taj Obuhvaćeni poreski ugovor ostaje onakav kako je izmenjen ovom konvencijom.

Član 38

Odnos sa protokolima

 1. Ova konvencija može biti dopunjena sa jednim ili više protokola.
 2. Da bi postala Strana u protokolu, država ili jurisdikcija mora da bude i Strana u ovoj konvenciji.
 3. Strana u ovoj konvenciji nije obavezana protokolom osim ako, u skladu sa njegovim odredbama, ne postane Strana u protokolu.

Član 39

Depozitar

 1. U skladu sa članom 38. (Odnos sa protokolima) ove konvencije, Generalni sekretar Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj je Depozitar ove konvencije i bilo kojeg njenog protokola.
 2. U toku jednog kalendarskog meseca, Depozitar obaveštava Strane i potpisnike o:
 3. a) svakom potpisivanju, u skladu sa članom 27. (Potpisivanje i potvrđivanje, prihvatanje ili odobravanje) ove konvencije;
 4. b) deponovanju svakog instrumenta potvrđivanja, prihvatanja ili odobravanja, u skladu sa članom 27. ove konvencije;
 5. c) svakoj rezervi ili povlačenju ili zameni rezerve, u skladu sa članom 28. (Rezerve) ove konvencije;
 6. d) svakom obaveštenju ili dodatnom obaveštenju, u skladu sa članom 29. (Obaveštenja) ove konvencije; ili
 7. e) svakoj predloženoj izmeni ove konvencije, u skladu sa članom 33. (Izmene) ove konvencije;
 8. f) svakom povlačenju iz ove konvencije, u skladu sa članom 37. (Povlačenje) ove konvencije; i
 9. g) svakom drugom obaveštenju, koje se odnosi na ovu konvenciju.
 10. Depozitar ažurira javno dostupne liste:
 11. a) Obuhvaćenih poreskih ugovora;
 12. b) Rezervi Strana; i
 13. c) Obaveštenja Strana.

U potvrdu čega su dole potpisani, punovažno za to ovlašćeni, potpisali ovu konvenciju.

Sačinjeno u Parizu, 24. dana novembra 2016. godine, na engleskom i francuskom jeziku, s tim što su oba teksta podjednako verodostojna, u jednom primerku, koji će biti deponovan u arhive Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj.

ČLAN 3

Rezerve i obaveštenja Republike Srbije u skladu sa Multilateralnom konvencijom u originalu na engleskom jeziku i prevodu na srpski jezik glase:

REPUBLIKA SRBIJA

STATUS LISTE REZERVI I OBAVEŠTENJA PRILIKOM DEPONOVANJA INSTRUMENTA POTVRĐIVANJA

Ovaj dokument sadrži listu rezervi i obaveštenja koju je sačinila Republika Srbija, koja je potvrđena prilikom deponovanja instrumenta potvrđivanja u skladu sa članom 28. stav (6) i članom 29. stav (3) Konvencije.

Član 2

Tumačenje izraza

Obaveštenje – Ugovori koji su obuhvaćeni Konvencijom

U skladu sa članom 2. stav (1) tačka (a) podtačka (ii) ove konvencije, Republika Srbija želi da sledeći ugovor(i) budu obuhvaćeni Konvencijom:

Br. Naslov Druga ugovorna jurisdikcija Original/
Instrument o izmeni
Datum potpisivanja Datum stupanja na snagu
1. Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Saveta ministara Republike Albanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Albanija Original 22-12-2004 17-11-2005
2. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Jermenija Original 10-03-2014 03-11-2016
3. Ugovor između Republike Srbije i Republike Austrije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Austrija Original 07-05-2010 17-12-2010
4. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Azerbejdžan Original 13-05-2010 01-12-2010
5. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Belorusija Original 30-01-1998 24-11-1998
6. Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine Belgija Original 21-11-1980 26-05-1983
7. Ugovor između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Bosna i Hercegovina Original 26-05-2004 02-06-2005
8. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bugarske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Bugarska Original 14-12-1998 10-01-2000
9. Ugovor između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Kanada Original 27-04-2012 31-10-2013
10. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Kina Original 21-03-1997 01-01-1998
11. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Hrvatska Original 14-12-2001 22-04-2004
12. Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Kipar Original 29-06-1985 08-09-1986
13. Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Češka Republika Original 11-11-2004 27-06-2005
Instrument o izmeni 08-09-2009 28-02-2011
14. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Danske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Danska Original 15-05-2009 24-12-2009
15. Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipta o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Egipat Original 31-07-2005 05-04-2006
16. Ugovor između Republike Srbije i Republike Estonije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Estonija Original 25-09-2009 14-06-2010
17. Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Finske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Finska Original 08-05-1986 18-12-1987
18. Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Francuske koji ima za cilj izbegavanje dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak Francuska Original 28-03-1974 01-08-1975
19. Ugovor između Republike Srbije i Gruzije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Gruzija Original 04-04-2012 09-01-2013
20. Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Nemačka Original 26-03-1987 03-12-1988
21. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Gane o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, imovinu i na kapitalni dobitak Gana Original 25-04-2000 N/P
22. Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Grčka Original 25-06-1997 08-06-2010
Instrument o izmeni 11-11-2008 08-06-2010
23. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Gvineje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Gvineja Original 22-10-1996 N/P
24. Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Mađarske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Mađarska Original 20-06-2001 13-12-2002
25. Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Indija Original 08-02-2006 23-09-2008
26. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Indonezija Original 28-02-2011 N/P
27. Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Iran Original 07-12-2004 16-12-2011
28. Ugovor između Republike Srbije i Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Irska Original 23-09-2009 16-06-2010
29. Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Italija Original 24-02-1982 03-07-1985
30. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Kazakhstan Original 28-08-2015 24-11-2016
31. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Demokratske Narodne Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Koreja (DNR) Original 25-12-2000 05-06-2001
32. Ugovor između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Koreja (Rep.) Original 22-01-2016 17-11-2016
33. Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Države Kuvajt o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Kuvajt Original 02-04-2002 08-05-2003
34. Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Letonije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Letonija Original 22-11-2005 19-05-2006
35. Ugovor između Republike Srbije i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Libija Original 12-11-2009 08-06-2010
36. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Litvanija Original 28-08-2007 12-06-2009
37. Ugovor između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Luksemburg Original 15-12-2015 27-12-2016
38. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Makedonija Original 04-09-1996 22-07-1997
39. Sporazum između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Malezija Original 24-04-1990 31-12-1990
40. Ugovor između Republike Srbije i Malte o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Malta Original 09-09-2009 16-06-2010
41. Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Moldavija Original 09-06-2005 23-05-2006
42. Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Maroko Original 06-06-2013 N/P
43. Ugovor između Republike Srbije i Crne Gore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Crna Gora Original 20-07-2011 21-12-2011
44. Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Holandija Original 22-02-1982 06-02-1983
45. Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak Norveška Original 17-06-2015 18-12-2015
46. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Pakistana o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Pakistan Original 21-05-2010 21-10-2010
47. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Palestina Original 27-04-2012 N/P
48. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Poljske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Poljska Original 12-06-1997 17-06-1998
49. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Katar Original 02-10-2009 09-12-2010
50. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Rumunija Original 16-05-1996 01-01-1998
51. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Rusija Original 12-10-1995 09-07-1997
52. Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Slovačke Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Slovačka Original 26-02-2001 15-10-2001
53. Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Slovenija Original 11-06-2003 31-12-2003
54. Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Španije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Španija Original 09-03-2009 28-03-2010
55. Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Šri Lanka Original 07-05-1985 22-03-1986
56. Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Švedske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Švedska Original 18-06-1980 16-12-1981
57. Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog Veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Švajcarska Original 13-04-2005 05-05-2006
58. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Tunis Original 11-04-2012 03-06-2013
59. Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Turske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Turska Original 12-10-2005 10-08-2007
60. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Kabineta ministara Ukrajine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Ukrajina Original 22-03-2001 29-11-2001
61. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Ujedinjeni Arapski Emirati Original 13-01-2013 02-07-2013
62. Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Ujedinjeno Kraljevstvo Original 06-11-1981 16-09-1982
63. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnam o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Vijetnam Original 01-03-2013 18-10-2013
64. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Zimbabve o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Zimbabve Original 19-10-1996 N/P

Član 3

Transparentni entiteti

Rezerva

U skladu sa članom 3. stav (5) tačka (a) Konvencije, Republika Srbija zadržava pravo da ceo član 3. ove konvencije ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore.

Član 4

Entiteti koji imaju dvojnu rezidentnost

Obaveštenje o postojećim odredbama u navedenim ugovorima

U skladu sa članom 4. stav (4) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) sadrži(e) odredbu opisanu u članu 4. stav (2) ove konvencije koja nije predmet rezerve u skladu sa članom 4. stav (3) tač. (b) do (d) ove konvencije. Broj člana i stava svake te odredbe naveden je u nastavku.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija Odredba
1 Albanija Član 4. stav (3)
2 Jermenija Član 4. stav (3)
3 Austrija Član 4. stav (3)
4 Azerbejdžan Član 4. stav (3)
5 Belorusija Član 4. stav (3)
6 Belgija Član 4. stav (3)
7 Bosna i Hercegovina Član 4. stav (3)
8 Bugarska Član 4. stav (2) tačka (4)
9 Kanada Član 4. stav (3)
10 Kina Član 4. stav (3)
11 Hrvatska Član 4. stav (3)
12 Kipar Član 4. stav (3)
13 Češka Republika Član 4. stav (3)
14 Danska Član 4. stav (3)
15 Egipat Član 4. stav (3)
16 Estonija Član 4. stav (3)
17 Finska Član 4. stav (3)
18 Francuska Član 4. stav (3)
19 Gruzija Član 4. stav (3)
20 Nemačka Član 4. stav (3)
21 Gana Član 4. stav (3)
22 Grčka Član 4. stav (3)
23 Gvineja Član 4. stav (3)
24 Mađarska Član 4. stav (3)
25 Indija Član 4. stav (3)
26 Indonezija Član 4. stav (3)
27 Iran Član 4. stav (3)
28 Irska Član 4. stav (3)
29 Italija Član 4. stav (3)
30 Kazakhstan Član 4. stav (3)
31 Koreja (DNR) Član 4. stav (3)
32 Koreja (Rep.) Član 4. stav (3)
33 Kuvajt Član 4. stav (3)
34 Letonija Član 4. stav (3)
35 Libija Član 4. stav (3)
36 Litvanija Član 4. stav (3)
37 Luksemburg Član 4. stav (3)
38 Makedonija Član 4. stav (3)
39 Malezija Član 4. stav (3)
40 Malta Član 4. stav (3)
41 Moldavija Član 4. stav (3)
42 Maroko Član 4. stav (3)
43 Crna Gora Član 4. stav (3)
44 Holandija Član 4. stav (3)
45 Norveška Član 4. stav (3)
46 Pakistan Član 4. stav (3)
47 Palestina Član 4. stav (3)
48 Poljska Član 4. stav (3)
49 Katar Član 4. stav (3)
50 Rumunija Član 4. stav (3)
51 Rusija Član 4. stav (3)
52 Slovačka Član 4. stav (3)
53 Slovenija Član 4. stav (3)
54 Španija Član 4. stav (3)
55 Šri Lanka Član 4. stav (3)
56 Švedska Član 4. stav (3)
57 Švajcarska Član 4. stav (3)
58 Tunis Član 4. stav (3)
59 Turska Član 4. stav (3)
60 Ukrajina Član 4. stav (3)
61 Ujedinjeni Arapski Emirati Član 4. stav (3)
62 Ujedinjeno Kraljevstvo Član 4. stav (3)
63 Vijetnam Član 4. stav (3)
64 Zimbabve Član 4. stav (3)

Član 5

Primena metoda za otklanjanje dvostrukog oporezivanja

Rezerva

U skladu sa članom 5. stav (8) Konvencije, Republika Srbija zadržava pravo da ceo član 5. ove konvencije ne primenjuje na sve svoje Obuhvaćene poreske ugovore.

Član 6

Svrha Obuhvaćenog poreskog ugovora

Obaveštenje o izboru opcijske odredbe

U skladu sa članom 6. stav (6) Konvencije, Republika Srbija bira da primenjuje član 6. stav (3) ove konvencije.

Obaveštenje o tekstu postojeće preambule u navedenim ugovorima

U skladu sa članom 6. stav (5) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) nije(nisu) u okviru oblasti primene rezerve u skladu sa članom 6. stav (4) ovog člana i ne sadrži(e) tekst preambule opisane u članu 6. stav (2) ove konvencije. Tekst odgovarajućeg stava preambule naveden je u nastavku.

Broj navedenog Ugovora Druga Ugovorna jurisdikcija Tekst preambule
1 Albanija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
2 Jermenija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
3 Austrija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, <sa ciljem da stvore stabilne uslove za sveobuhvatni razvoj privredne i druge saradnje i ulaganja između dve zemlje,>
4 Azerbejdžan u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
5 Belorusija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, <sa ciljem da stvore stabilne uslove za sveobuhvatni razvoj privredne i druge saradnje između dve zemlje, posebno na polju zajedničke dugoročne saradnje i investiranja,>
6 Belgija <Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Kraljevina Belgija,> u želji da zaključe Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine,
7 Bosna i Hercegovina u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, <sa ciljem da stvore stabilne uslove za sveobuhvatni razvoj privredne i druge saradnje i ulaganja između dve zemlje, >
8 Bugarska u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, <potvrđujući svoja nastojanja za razvoj i produbljivanje međusobnih ekonomskih odnosa,>
9 Kanada u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
10 Kina u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
11 Hrvatska u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
12 Kipar u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
13 Češka Republika u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
14 Danska u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
15 Egipat u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
16 Estonija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
17 Finska u želji da sklope Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine,
18 Francuska <Vlada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlada Republike Francuske,> u želji da zaključe sporazum koji ima za cilj izbegavanje dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak,
19 Gruzija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
20 Nemačka u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na dohodak i na imovinu,
21 Gana u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, imovinu i na kapitalni dobitak, <sa ciljem da stvore stabilne uslove za sveobuhvatni razvoj privredne i druge saradnje i ulaganja između dve zemlje,>
22 Grčka u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, <sa ciljem da stvore stabilne uslove za sveobuhvatni razvoj privredne i druge saradnje i ulaganja između dve zemlje,>
23 Gvineja u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, <sa ciljem da stvore stabilne uslove za sveobuhvatni razvoj privredne i druge saradnje između dve zemlje, posebno na području dugoročnih oblika međusobne saradnje i ulaganja,>
24 Mađarska u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
25 Indija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu <i sa ciljem da unaprede privrednu saradnju između dve zemlje,>
26 Indonezija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
27 Iran u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
28 Irska u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak,
29 Italija u želji da zaključe Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
30 Kazakhstan u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
31 Koreja (DPR) u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, <sa ciljem da unaprede privrednu saradnju između dve zemlje,>
32 Koreja (Rep.) u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, <sa ciljem da stvore stabilne uslove za sveobuhvatni razvoj privredne i druge saradnje i ulaganja između dve zemlje,>
34 Letonija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
35 Libija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, <sa ciljem da stvore stabilne uslove za razvoj sveobuhvatne privredne saradnje između dve zemlje,>
36 Litvanija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
37 Luksemburg u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
38 Makedonija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
39 Malezija u želji da zaključe Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
40 Malta u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
41 Moldavija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
42 Maroko u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
43 Crna Gora u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
44 Holandija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
45 Norveška u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, <sa ciljem da stvore stabilne uslove za sveobuhvatni razvoj privredne saradnje i ulaganja između dve zemlje,>
46 Pakistan u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
47 Palestina u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
48 Poljska u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, <sa ciljem da stvore stabilne uslove za sveobuhvatni razvoj privredne i druge saradnje između dve zemlje, posebno na području dugoročnih oblika međusobne saradnje i ulaganja,>
49 Katar u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
50 Rumunija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, <sa ciljem da stvore stabilne uslove za sveobuhvatni razvoj privredne i druge saradnje između dve zemlje, posebno na području dugoročnih oblika međusobne saradnje i ulaganja,>
51 Rusija <Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije i Vlada Ruske Federacije> u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
52 Slovačka u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, i na imovinu,
53 Slovenija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
54 Španija u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, i na imovinu,
55 Šri Lanka <Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka,> u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
56 Švedska <Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Kraljevina Švedska> u želji da zaključe Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
57 Švajcarska u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
58 Tunis u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
59 Turska u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
60 Ukrajina u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu< potvrđujući svoje nastojanje za razvoj i produbljivanje uzajamnih ekonomskih odnosa,>
61 Ujedinjeni Arapski Emirati u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, <sa ciljem da stvore stabilne uslove za sveobuhvatni razvoj privredne i druge saradnje i ulaganja između dve zemlje,>
62 Ujedinjeno Kraljevstvo u želji da zaključe Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
63 Vijetnam u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
64 Zimbabve u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,

Obaveštenje o navedenim ugovorima koji ne sadrže tekst postojeće preambule

U skladu sa članom 6. stav (6) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) ne sadrži(e) tekst preambule koji se odnosi na razvijanje ekonomskog odnosa ili na jačanje saradnje u poreskoj materiji.

Broj navedenog Ugovora Druga ugovorna jurisdikcija
1 Albanija
2 Jermenija
3 Austrija
4 Azerbejdžan
5 Belorusija
6 Belgija
7 Bosna i Hercegovina
8 Bugarska
9 Kanada
10 Kina
11 Hrvatska
12 Kipar
13 Češka Republika
14 Danska
15 Egipat
16 Estonija
17 Finska
18 Francuska
19 Gruzija
20 Nemačka
21 Gana
22 Grčka
23 Gvineja
24 Mađarska
25 Indija
26 Indonezija
27 Iran
28 Irska
29 Italija
30 Kazakhstan
31 Koreja (DNR)
32 Koreja (Rep.)
33 Kuvajt
34 Letonija
35 Libija
36 Litvanija
37 Luksemburg
38 Makedonija
39 Malezija
40 Malta
41 Moldavija
42 Maroko
43 Crna Gora
44 Holandija
45 Norveška
46 Pakistan
47 Palestina
48 Poljska
49 Katar
50 Rumunija
51 Rusija
52 Slovačka
53 Slovenija
54 Španija
55 Šri Lanka
56 Švedska
57 Švajcarska
58 Tunis
59 Turska
60 Ukrajina
61 Ujedinjeni Arapski Emirati
62 Ujedinjeno Kraljevstvo
63 Vijetnam
64 Zimbabve

Član 7

Sprečavanje zloupotrebe Konvencije

Obaveštenje o postojećim odredbama u navedenim ugovorima

U skladu sa članom 7. stav (17) tačka (a) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) nije(su) predmet rezerve u skladu sa članom 7. stav (15) tačka (b) ove konvencije i da sadrži(e) odredbu opisanu u članu 7. stav (2) ove konvencije. Broj člana i stava svake te odredbe naveden je u nastavku.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija Odredba
26 Indonezija Član 10. stav (8), član 11. stav (8), član 12. stav (7)
30 Kazakhstan Član 10. stav (7), član 11. stav (8), član 12. stav (7)
32 Koreja (Rep.) Član 28. stav (1)
45 Norveška Član 10. stav (7), član 11. stav (8), član 12. stav (7), član 22. stav (4)
47 Palestina Član 10. stav (6), član 11. stav (8), član 12. stav (7)

Član 8

Transakcije transfera dividendi

Obaveštenje o postojećim odredbama u navedenim ugovorima

U skladu sa članom 8. stav (4) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) sadrži(e) odredbu opisanu u članu 8. stav (1) ove konvencije koja nije predmet rezerve opisane u članu 8. stav (3) tačka (b) ove konvencije. Broj člana i stava svake te odredbe naveden je u nastavku.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija Odredba
1 Albanija Član 10. stav (2)
tačka (1)
3 Austrija Član 10. stav (2)
tačka (1)
5 Belorusija Član 10. stav (2)
tačka (1)
6 Belgija Član 10. stav (2)
tačka (a)
7 Bosna i Hercegovina Član 10. stav (2)
tačka (1)
8 Bugarska Član 10. stav (2)
tačka (1)
9 Kanada Član 10. stav (2)
tačka (1)
11 Hrvatska Član 10. stav (2)
tačka (1)
14 Danska Član 10. stav (2)
tačka (1)
15 Egipat Član 10. stav (2)
tačka (1)
16 Estonija Član 10. stav (2)
tačka (1)
17 Finska Član 10. stav (2)
tačka (a)
18 Francuska Član 10. stav (2)
tačka (a)
19 Gruzija Član 10. stav (2)
tačka (1)
21 Gana Član 10. stav (2)
tačka (1)
22 Grčka Član 10. stav (2)
tačka (1)
24 Mađarska Član 10. stav (2)
tačka (1)
25 Indija Član 10. stav (2)
tačka (1)
28 Irska Član 10. stav (2)
tačka (1)
30 Kazakhstan Član 10. stav (2)
tačka (1)
32 Koreja (Rep.) Član 10. stav (2)
tačka (1)
33 Kuvajt Član 10. stav (2)
tačka (1)
34 Letonija Član 10. stav (2)
tačka (1)
35 Libija Član 10. stav (2)
tačka (1)
36 Litvanija Član 10. stav (2)
tačka (1)
37 Luksemburg Član 10. stav (2)
tačka (1)
38 Makedonija Član 10. stav (2)
tačka (1)
40 Malta Član 10. stav (2)
tačka (1) podtačka (1)
41 Moldavija Član 10. stav (2)
tačka (1)
44 Holandija Član 10. stav (2)
tačka (a)
45 Norveška Član 10. stav (2)
tačka (1)
48 Poljska Član 10. stav (2)
tačka (1)
49 Katar Član 10. stav (2)
tačka (1)
51 Rusija Član 10. stav (2)
tačka (1)
52 Slovačka Član 10. stav (2)
tačka (1)
53 Slovenija Član 10. stav (2)
tačka (1)
54 Španija Član 10. stav (2)
tačka (1)
56 Švedska Član 10. stav (2)
tačka (a)
57 Švajcarska Član 10. stav (2)
tačka (1)
59 Turska Član 10. stav (2)
tačka (1)
60 Ukrajina Član 10. stav (2)
tačka (1)
61 Ujedinjeni Arapski Emirati Član 10. stav (2)
tačka (1)
62 Ujedinjeno Kraljevstvo Član 10. stav (2)
tačka (a)
63 Vijetnam Član 10. stav (2)
tačka (1)
64 Zimbabve Član 10. stav (2)
tačka (1)

Član 9

Kapitalni dobitak od otuđenja akcija ili interesa entiteta koji svoju vrednost ostvaruju uglavnom od nepokretnosti

Obaveštenje o izboru opcijske odredbe

U skladu sa članom 9. stav (8) Konvencije, Republika Srbija bira da primenjuje član 9. stav (4) ove konvencije.

Obaveštenje o postojećim odredbama u navedenim ugovorima

U skladu sa članom 9. stav (7) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) sadrži(e) odredbu opisanu u članu 9. stav (1) ove konvencije. Broj člana i stava svake te odredbe naveden je u nastavku.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija Odredba
2 Jermenija Član 13. stav (4)
3 Austrija Član 13. stav (4)
4 Azerbejdžan Član 13. stav (4)
9 Kanada Član 13. stav (4)
10 Kina Član 13. stav (4)
11 Hrvatska Član 13. stav (4)
14 Danska Član 13. stav (4)
15 Egipat Član 13. stav (4)
16 Estonija Član 13. stav (2)
18 Francuska Član 13. stav (1)
19 Gruzija Član 13. stav (4)
21 Gana Član 13. stav (4)
25 Indija Član 14. stav (4)
26 Indonezija Član 13. stav (4)
27 Iran Član 13. stav (4)
28 Irska Član 13. stav (4)
30 Kazakhstan Član 14. stav (4)
32 Koreja (Rep.) Član 13. stav (4)
34 Letonija Član 13. stav (4)
35 Libija Član 13. stav (4)
36 Litvanija Član 13. stav (4)
40 Malta Član 13. stav (4)
42 Maroko Član 14. stav (4)
43 Crna Gora Član 13. stav (4)
45 Norveška Član 13. stav (5)
46 Pakistan Član 14. stav (4)
47 Palestina Član 13. stav (4)
54 Španija Član 13. stav (4)
57 Švajcarska Član 13. stav (4)
58 Tunis Član 14. stav (4)
60 Ukrajina Član 13. stav (2)
61 Ujedinjeni Arapski Emirati Član 13. stav (4)
63 Vijetnam Član 13. stav (4)

Član 10

Pravilo protiv zloupotrebe stalne poslovne jedinice koja se nalazi u trećim jurisdikcijama

Rezerva

U skladu sa članom 10. stav (5) tačka (a) Konvencije, Republika Srbija rezerviše pravo da ceo član 10. ove konvencije ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore.

Član 11

Primena poreskih ugovora za ograničavanje prava Strane da oporezuje sopstvene rezidente

Rezerva

U skladu sa članom 11. stav (3) tačka (a) Konvencije, Republika Srbija rezerviše pravo da ceo član 11. ove konvencije ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore.

Član 12

Veštačko izbegavanje statusa stalne poslovne jedinice kroz komisione aranžmane i slične strategije

Obaveštenje o postojećim odredbama u navedenim ugovorima

U skladu sa članom 12. stav (5) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) sadrži(e) odredbu opisanu u članu 12. stav (3) tačka (a) ove konvencije. Broj člana i stava svake te odredbe naveden je u nastavku.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija Odredba
1 Albanija Član 5. stav (5) tačka (1)
2 Jermenija Član 5. stav (5) tačka (1)
3 Austrija Član 5. stav (5)
4 Azerbejdžan Član 5. stav (5) tačka (1)
5 Belorusija Član 5. stav (5)
6 Belgija Član 5. stav (4)
7 Bosna i Hercegovina Član 5. stav (5)
8 Bugarska Član 5(5)
9 Kanada Član 5. stav (5)
10 Kina Član 5. stav (5)
11 Hrvatska Član 5. stav (5)
12 Kipar Član 5. stav (5)
13 Češka Republika Član 5. stav (5)
14 Danska Član 5. stav (6)
15 Egipat Član 5. stav (5) tačka (1)
16 Estonija Član 5. stav (5)
17 Finska Član 5. stav (5)
18 Francuska Član 5. stav (4)
19 Gruzija Član 5. stav (5)
20 Nemačka Član 5. stav (5)
21 Gana Član 5. stav (5)
22 Grčka Član 5. stav (5)
23 Gvineja Član 5. stav (5)
24 Mađarska Član 5. stav (5)
25 Indija Član 5. stav (5) tačka (1)
26 Indonezija Član 5. stav (5) tačka (1)
27 Iran Član 5. stav (5) tačka (1)
28 Irska Član 5. stav (5)
29 Italija Član 5. stav (4)
30 Kazakhstan Član 5. stav (5)
31 Koreja (DNR) Član 5. stav (5)
32 Koreja (Rep.) Član 5. stav (5)
33 Kuvajt Član 5. stav (6) tačka (1)
34 Letonija Član 5. stav (5)
35 Libija Član 5. stav (5) tačka (1)
36 Litvanija Član 5. stav (5)
37 Luksemburg Član 5. stav (5)
38 Makedonija Član 5. stav (5)
39 Malezija Član 5. stav (6) tačka (a)
40 Malta Član 5. stav (5)
41 Moldavija Član 5. stav (5)
42 Maroko Član 5. stav (5) tačka (1)
43 Crna Gora Član 5. stav (5)
44 Holandija Član 5. stav (5)
45 Norveška Član 5. stav (7)
46 Pakistan Član 5. stav (5) tačka (1)
47 Palestina Član 5. stav (5)
48 Poljska Član 5. stav (5)
49 Katar Član 5. stav (4)
50 Rumunija Član 5. stav (5)
51 Rusija Član 5. stav (5)
52 Slovačka Član 5. stav (5)
53 Slovenija Član 5. stav (5)
54 Španija Član 5. stav (5)
55 Šri Lanka Član 5. stav (5) tačka (a)
56 Švedska Član 5. stav (4)
57 Švajcarska Član 5. stav (5)
58 Tunis Član 5. stav (5) tačka (1)
59 Turska Član 5. stav (5)
60 Ukrajina Član 5. stav (5)
61 Ujedinjeni Arapski Emirati Član 5. stav (5)
62 Ujedinjeno Kraljevstvo Član 5. stav (4)
63 Vijetnam Član 5. stav (5) tačka (1)
64 Zimbabve Član 5. stav (6)

U skladu sa članom 12. stav (6) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) sadrži(e) odredbu opisanu u članu 12. stav (3) tačka (b) ove konvencije. Broj člana i stava svake te odredbe naveden je u nastavku.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija Odredba
1 Albanija Član 5. stav (6)
2 Jermenija Član 5. stav (6)
3 Austrija Član 5. stav (6)
4 Azerbejdžan Član 5. stav (7)
5 Belorusija Član 5. stav (6)
6 Belgija Član 5. stav (5)
7 Bosna i Hercegovina Član 5. stav (6)
8 Bugarska Član 5. stav (6)
9 Kanada Član 5. stav (6)
10 Kina Član 5. stav (6)
11 Hrvatska Član 5. stav (6)
12 Kipar Član 5. stav (6)
13 Češka Republika Član 5. stav (6)
14 Danska Član 5. stav (7)
15 Egipat Član 5. stav (7)
16 Estonija Član 5. stav (6)
17 Finska Član 5. stav (6)
18 Francuska Član 5. stav (5)
19 Gruzija Član 5. stav (6)
20 Nemačka Član 5. stav (6)
21 Gana Član 5. stav (6)
22 Grčka Član 5. stav (6)
23 Gvineja Član 5. stav (6)
24 Mađarska Član 5. stav (6)
25 Indija Član 5. stav (7)
26 Indonezija Član 5. stav (7)
27 Iran Član 5. stav (6)
28 Irska Član 5. stav (6)
29 Italija Član 5. stav (5)
30 Kazakhstan Član 5. stav (6)
31 Koreja (DNR) Član 5. stav (6)
32 Koreja (Rep.) Član 5. stav (6)
33 Kuvajt Član 5. stav (7)
34 Letonija Član 5. stav (6)
35 Libija Član 5. stav (7)
36 Litvanija Član 5. stav (6)
37 Luksemburg Član 5. stav (6)
38 Makedonija Član 5. stav (6)
39 Malezija Član 5. stav (7)
40 Malta Član 5. stav (6)
41 Moldavija Član 5. stav (6)
42 Maroko Član 5. stav (7)
43 Crna Gora Član 5. stav (6)
44 Holandija Član 5. stav (6)
45 Norveška Član 5. stav (8)
46 Pakistan Član 5. stav (7)
47 Palestina Član 5. stav (6)
48 Poljska Član 5. stav (6)
49 Katar Član 5. stav (6)
50 Rumunija Član 5. stav (6)
51 Rusija Član 5. stav (6)
52 Slovačka Član 5. stav (6)
53 Slovenija Član 5. stav (6)
54 Španija Član 5. stav (6)
55 Šri Lanka Član 5. stav (6)
56 Švedska Član 5. stav (5)
57 Švajcarska Član 5. stav (6)
58 Tunis Član 5. stav (7)
59 Turska Član 5. stav (6)
60 Ukrajina Član 5. stav (6)
61 Ujedinjeni Arapski Emirati Član 5. stav (6)
62 Ujedinjeno Kraljevstvo Član 5. stav (5)
63 Vijetnam Član 5. stav (7)
64 Zimbabve Član 5. stav (7)

Član 13

Veštačko izbegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih delatnosti

Obaveštenje o izboru opcijske odredbe

U skladu sa članom 13. stav (7) Konvencije, Republika Srbija bira da primenjuje Opciju A, u skladu sa članom 13. stav (1) ove konvencije.

Obaveštenje o postojećim odredbama u navedenim ugovorima

U skladu sa članom 13. stav (7) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) sadrži(e) odredbu opisanu u članu 13. stav (5) tačka (a) ove konvencije. Broj člana i stava svake te odredbe naveden je u nastavku.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija Odredba
1 Albanija Član 5. stav (4)
2 Jermenija Član 5. stav (4)
3 Austrija Član 5. stav (4)
4 Azerbejdžan Član 5. stav (4)
5 Belorusija Član 5. stav (4)
6 Belgija Član 5. stav (3)
7 Bosna i Hercegovina Član 5. stav (4)
8 Bugarska Član 5. stav (4)
9 Kanada Član 5. stav (4)
10 Kina Član 5. stav (4)
11 Hrvatska Član 5. stav (4)
12 Kipar Član 5. stav (4)
13 Češka Republika Član 5. stav (4)
14 Danska Član 5. stav (5)
15 Egipat Član 5. stav (4)
16 Estonija Član 5. stav (4)
17 Finska Član 5. stav (4)
18 Francuska Član 5. stav (3)
19 Gruzija Član 5. stav (4)
20 Nemačka Član 5. stav (4)
21 Gana Član 5. stav (4)
22 Grčka Član 5. stav (4)
23 Gvineja Član 5. stav (4)
24 Mađarska Član 5. stav (4)
25 Indija Član 5. stav (4)
26 Indonezija Član 5. stav (4)
27 Iran Član 5. stav (4)
28 Irska Član 5. stav (4)
29 Italija Član 5. stav (3)
30 Kazakhstan Član 5. stav (4)
31 Koreja (DNR) Član 5. stav (4)
32 Koreja (Rep.) Član 5. stav (4)
33 Kuvajt Član 5. stav (5)
34 Letonija Član 5. stav (4)
35 Libija Član 5. stav (4)
36 Litvanija Član 5. stav (4)
37 Luksemburg Član 5. stav (4)
38 Makedonija Član 5. stav (4)
39 Malezija Član 5. stav (4)
40 Malta Član 5. stav (4)
41 Moldavija Član 5. stav (4)
42 Maroko Član 5. stav (4)
43 Crna Gora Član 5. stav (4)
44 Holandija Član 5. stav (4)
45 Norveška Član 5. stav (6)
46 Pakistan Član 5. stav (4)
47 Palestina Član 5. stav (4)
48 Poljska Član 5. stav (4)
49 Katar Član 5. stav (3)
50 Rumunija Član 5. stav (4)
51 Rusija Član 5. stav (4)
52 Slovačka Član 5. stav (4)
53 Slovenija Član 5. stav (4)
54 Španija Član 5. stav (4)
55 Šri Lanka Član 5. stav (4)
56 Švedska Član 5. stav (3)
57 Švajcarska Član 5. stav (4)
58 Tunis Član 5. stav (4)
59 Turska Član 5. stav (4)
60 Ukrajina Član 5. stav (4)
61 Ujedinjeni Arapski Emirati Član 5. stav (4)
62 Ujedinjeno Kraljevstvo Član 5. stav (3)
63 Vijetnam Član 5. stav (4)
64 Zimbabve Član 5. stav (5)

Član 14

Podela ugovora

Rezerve

U skladu sa članom 14. stav (3) tačka (b) Konvencije, Republika Srbija rezerviše pravo da ceo član 14. ove konvencije ne primenjuje u odnosu na odredbe svojih Obuhvaćenih poreskih ugovora koje se odnose na istraživanje ili iskorišćavanje prirodnih bogatstava. Sledeći ugovor(i) sadrži(e) odredbe koje su u okviru oblasti primene ove rezerve.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija Odredba
45 Norveška Član 21. stav (3)

Obaveštenje o postojećim odredbama u navedenim ugovorima

U skladu sa članom 14. stav (4) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) sadrži(e) odredbu opisanu u članu 14. stav (2) ove konvencije, koja nije predmet rezerve u skladu sa članom 14. stav (3) tačka (b) ove konvencije. Broj člana i stava svake te odredbe naveden je u nastavku.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija Odredba
45 Norveška Član 5. stav (5)

Član 16

Postupak zajedničkog dogovaranja

Rezerva

U skladu sa članom 16. stav (5) tačka (a) Konvencije, Republika Srbija rezerviše pravo da prvu rečenicu člana 16. stav (1) ove konvencije ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore na osnovu toga što, u cilju unapređenja rešavanja sporova u skladu sa OECD/G20 BEPS paketom, minimalni standard namerava da zadovolji, tako što će u svakom svom Obuhvaćenom poreskom ugovoru (osim, u Obuhvaćenom poreskom ugovoru koji omogućava licu da slučaj izloži nadležnom organu jedne ili druge ugovorne jurisdikcije) obezbediti da, ako lice smatra da mere jedne ili obe ugovorne jurisdikcije dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezovano u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora, to lice može, bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonom tih ugovornih jurisdikcija, da slučaj izloži nadležnom organu države čiji je rezident ili, ako njegov slučaj potpada pod odredbu Obuhvaćenog poreskog ugovora koja se odnosi na jednak tretman na osnovu državljanstva, onoj ugovornoj jurisdikciji čiji je to lice državljanin; a nadležni organ te ugovorne jurisdikcije će započeti proces bilateralnog obaveštavanja ili konsultacija sa nadležnim organom druge ugovorne jurisdikcije, za slučajeve za koje nadležni organ pred kojim postupak zajedničkog dogovaranja bio pokrenut smatra da prigovor poreskog obveznika nije opravdan;

Obaveštenje o postojećim odredbama u navedenim ugovorima

U skladu sa članom 16. stav (6) tačka (b) podtačka (i) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) sadrži(e) odredbu koja koja predviđa, da slučaj iz prve rečenice člana 16. stav 1. ove konvencije mora biti izložen unutar posebnog vremenskog perioda koji je kraći od tri godine od dana prvog obaveštenja o meri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora. Broj člana i stava svake te odredbe naveden je u nastavku.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija Provision
26 Indonezija Član 25. stav (1),
druga rečenica
29 Italija Član 25. stav (1),
druga rečenica

U skladu sa članom 16. stav (6) tačka (b) podtačka (ii) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) sadrži(e) odredbu koja predviđa da slučaj iz prve rečenice stava 1. ovog člana mora biti izložen unutar posebnog vremenskog perioda od najmanje tri godine od dana prvog obaveštenja o meri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreskog ugovora. Broj člana i stava svake te odredbe naveden je u nastavku.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija Odredba
1 Albanija Član 27. stav (1)
druga rečenica
2 Jermenija Član 26. stav (1)
druga rečenica
3 Austrija Član 26. stav (1)
druga rečenica
4 Azerbejdžan Član 26. stav (1)
druga rečenica
5 Belorusija Član 26. stav (1)
druga rečenica
6 Belgija Član 24. stav (1)
druga rečenica
7 Bosna i Hercegovina Član 26. stav (1)
druga rečenica
8 Bugarska Član 26. stav (1)
druga rečenica
9 Kanada Član 25. stav (1)
druga rečenica
10 Kina Član 26. stav (1)
druga rečenica
11 Hrvatska Član 25. stav (1)
druga rečenica
12 Kipar Član 24. stav (1)
druga rečenica
13 Češka Republika Član 25. stav (1)
druga rečenica
14 Danska Član 25. stav (1)
druga rečenica
15 Egipat Član 25. stav (1)
druga rečenica
16 Estonija Član 25. stav (1)
druga rečenica
17 Finska Član 24. stav (1)
druga rečenica
19 Gruzija Član 26. stav (1)
druga rečenica
20 Nemačka Član 26. stav (1)
druga rečenica
21 Gana Član 27. stav (1)
druga rečenica
22 Grčka Član 26. stav (1)
druga rečenica
23 Gvineja Član 26. stav (1)
druga rečenica
24 Mađarska Član 26. stav (1)
druga rečenica
25 Indija Član 27. stav (1)
druga rečenica
27 Iran Član 25. stav (1)
druga rečenica
28 Irska Član 24. stav (1)
druga rečenica
30 Kazakhstan Član 27. stav (1)
druga rečenica
31 Koreja (DNR) Član 26. stav (1)
druga rečenica
32 Koreja (Rep.) Član 25. stav (1)
druga rečenica
33 Kuvajt Član 25. stav (1)
druga rečenica
34 Letonija Član 26. stav (1)
druga rečenica
35 Libija Član 25. stav (1)
druga rečenica
36 Litvanija Član 26. stav (1)
druga rečenica
37 Luksemburg Član 26. stav (1)
druga rečenica
38 Makedonija Član 26. stav (1)
druga rečenica
40 Malta Član 24. stav (1)
druga rečenica
41 Moldavija Član 25. stav (1)
druga rečenica
42 Maroko Član 26(1)
druga rečenica
43 Crna Gora Član 25. stav (1)
druga rečenica
45 Norveška Član 25. stav (1)
druga rečenica
46 Pakistan Član 25. stav (1)
druga rečenica
47 Palestina Član 25. stav (1)
druga rečenica
48 Poljska Član 26. stav (1)
druga rečenica
49 Katar Član 25. stav (1)
druga rečenica
50 Rumunija Član 27. stav (1)
druga rečenica
51 Rusija Član 26. stav (1)
druga rečenica
52 Slovačka Član 26. stav (1)
druga rečenica
53 Slovenija Član 26. stav (1)
druga rečenica
54 Španija Član 26. stav (1)
druga rečenica
55 Šri Lanka Član 25. stav (1)
druga rečenica
57 Švajcarska Član 25. stav (1)
druga rečenica
58 Tunis Član 27. stav (1)
druga rečenica
59 Turska Član 26. stav (1)
druga rečenica
60 Ukrajina Član 26. stav (1)
druga rečenica
61 Ujedinjeni Arapski Emirati Član 24. stav (1)
druga rečenica
63 Vijetnam Član 24. stav (1)
druga rečenica
64 Zimbabve Član 27. stav (1)
druga rečenica

Obaveštenje o navedenim ugovorima koji ne sadrže postojeće odredbe

U skladu sa članom 16. stav (6) tačka (c) podtačka (i) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) ne sadrži(e) odredbu opisanu u članu 16. stav (4) tačka (b) podtačka (i) ove konvencije.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija
39 Malezija

U skladu sa članom 16. stav (6) tačka (c) podtačka (ii) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) ne sadrži(e) odredbu opisanu u članu 16. stav (4) tačka (b) podtačka (ii) ovog ugovora.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija
6 Belgija
18 Francuska
26 Indonezija
29 Italija
39 Malezija
44 Holandija
52 Slovačka
56 Švedska
57 Švajcarska
62 Ujedinjeno Kraljevstvo

U skladu sa članom 16. stav (6) tačka (d) podtačka (i) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) ne sadrži(e) odredbu opisanu u članu 16. stav (4) tačka (c) podtačka (i) ove konvencije.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija
6 Belgija
18 Francuska
39 Malezija

U skladu sa članom 16. stav (6) tačka (d) podtačka (ii) Konvencije, Republika Srbija smatra da sledeći ugovor(i) ne sadrži(e) odredbu opisanu u članu 16. stav (4) tačka (c) podtačka (ii) ove konvencije.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija
6 Belgija
29 Italija
39 Malezija
62 Ujedinjeno Kraljevstvo

Član 17

Odgovarajuće korekcije

Rezerva

U skladu sa članom 17. stav (3) tačka (a) Konvencije, Republika Srbija rezerviše pravo da ceo član 17. ove konvencije ne primenjuje na svoje Obuhvaćene poreske ugovore koji već sadrže odredbu opisanu u članu 17. stav (2) ove konvencije. Sledeći ugovor(i) sadrži(e) odredbu koja je u okviru oblasti ove rezerve.

Broj navedenog ugovora Druga ugovorna jurisdikcija Odredba
1 Albanija Član 9. stav (2)
2 Jermenija Član 9. stav (2)
3 Austrija Član 9. stav (2)
4 Azerbejdžan Član 9. stav (2)
5 Belorusija Član 9. stav (2)
7 Bosna i Hercegovina Član 9. stav (2)
8 Bugarska Član 9. stav (2)
9 Kanada Član 9. stav (2)
10 Kina Član 9. stav (2)
11 Hrvatska Član 9. stav (2)
14 Danska Član 9. stav (2)
15 Egipat Član 9. stav (2)
16 Estonija Član 9. stav (2)
19 Gruzija Član 9. stav (2)
21 Gana Član 9. stav (2)
22 Grčka Član 9. stav (2)
23 Gvineja Član 9. stav (2)
25 Indija Član 9. stav (2)
26 Indonezija Član 9. stav (2)
27 Iran Član 9. stav (2)
28 Irska Član 9. stav (2)
30 Kazakhstan Član 9. stav (2)
31 Koreja (DNR) Član 9. stav (2)
32 Koreja (Rep.) Član 9. stav (2)
33 Kuvajt Član 9. stav (2)
34 Letonija Član 9. stav (2)
35 Libija Član 9. stav (2)
37 Luksemburg Član 9. stav (2)
38 Makedonija Član 9. stav (2)
40 Malta Član 9. stav (2)
41 Moldavija Član 9. stav (2)
42 Maroko Član 9. stav (2)
43 Crna Gora Član 9. stav (2)
45 Norveška Član 9. stav (2)
46 Pakistan Član 9. stav (2)
47 Palestina Član 9. stav (2)
48 Poljska Član 9. stav (2)
49 Katar Član 9. stav (2)
50 Rumunija Član 9. stav (2)
51 Rusija Član 9. stav (2)
53 Slovenija Član 9. stav (2)
54 Španija Član 9. stav (2)
58 Tunis Član 9. stav (2)
59 Turska Član 9. stav (2)
60 Ukrajina Član 9. stav (2)
61 Ujedinjeni Arapski Emirati Član 9. stav (2)
64 Zimbabve Član 9. stav (2)

ČLAN 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Pitanja i odgovori