Iskazivanje oporezivog manjka dobara u Obrascu POPDV - Biljana Trifunović

Iskazivanje oporezivog manjka dobara u Obrascu POPDV

Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti uređuje se šta se smatra uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica i svakim drugim prometom dobara bez naknade.

Prema navedenom Pravilniku, manjak dobara se smatra uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih i drugih lica se izjednačava sa prometom dobara i usluga uz naknadu.

Sopstvenom potrošnjom smatra se i manjak dobara, osim manjka koji se može pravdati višom silom ili na drugi propisani način (elementarna nepogoda, krađa, saobraćajni udes i dr.), utvrđen na osnovu akta nadležnog organa, odnosno organizacije.

Prema Pravilniku podaci o oporezivom manjku se unose u polje 3.7. Obrasca POPDV. Pored podataka o manjku u polje 3.7. Obrasca POPDV takođe se unose i podaci o prometu dobara i usluga bez naknade koji se izjednačavaju sa prometom dobara i usluga sa naknadom.

U polje 3.7. Obrasca POPDV se unosi:

  • osnovice i obračunatom PDV za promet dobara i usluga bez naknade – ako je obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik za taj promet,
  • osnovice – ako obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije poreski dužnik za taj promet.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!