Vreme nastanka prometa robe koja se ugrađuje ili instalira - Biljana Trifunović

Vreme nastanka prometa robe koja se ugrađuje ili instalira

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost kada je ugovorena isporuka i ugradnja dobara, ali se datum isporuke i ugradnje razliku, vreme nastanka prometa je datum kada su dobra ugrađena ili instalirana. Period od isporuke i ugradnje ili instalacije dobara može biti duži i od godinu dana, vreme nastanka prometa je dan kada su dobra ugrađena, isporučilac robe je dužan da izda račun na dan prometa dobra u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.
Promet dobara je izvršen kada primalac dobara preuzme ugrađena ili instalirana dobra.

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost,  vreme prometa će biti datum kada su dobra ugrađena ili instalirana, a mesto prometa će biti mesto gde su dobra ugrađena, odnoso sedište ili mesto poslovne jedinice primaoca dobara.

Račun koji izdaje obveznik PDV – isporučilac dobara prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost treba da sadrži sledeće podatke:

  • naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
  • mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
  • naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
  • vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
  • datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
  • iznos osnovice;
  • poresku stopu koja se primenjuje;
  • iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
  • napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
  • napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-9/2018-04 od 5.3.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!