Priznavanje rashoda u poreskom bilansu po osnovu plaćenog poreza po odbitku u inostranstvu

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih, osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit koja se utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), odnosno međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) i propisima kojima se uređuje računovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom. U smislu navedenog člana Zakona, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi i prihodi u iznosima utvrđenim u bilansu uspeha koji je sačinjen u skladu sa MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda i prihoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Rezidentno pravno lice, u skadu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, kada ostvari prihod iz inostranstva na koji je plaćen porez po odbitku u inostranstvu, može umanjiti obračunati porez na dobit pravnih lica u Republici Srbiji za iznos poreza po odbitku plaćenog u toj drugoj državi.

Obveznik koji je ostvario prihod iz inostransva na koji je plaćen porez po odbitku u toj drugoj državi, može umanjiti obračunati porez na dobit pravnih lica u Republici Srbiji po osnovu poreza po odbitku plaćenog u toj drugoj državi. Ukoliko se obveznik opredeli za korišćenje ovog poreskog kredita, dužan je da u obrascu poreskog bilansa iskaže iznos poreza po odbitku plaćenog u drugoj državi na rednom broju 39. i po tom osnovu uveća poresku osnovicu – oporezivu dobit za poreski period, iznos poreskog kredita obveznik utvrđuje na način propisan odredbama člana 53a st. 2. i 3. Zakona i člana 9. Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica, u Obrascu Aneks 1 Obrasca PB 1 – Obračun poreskog.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-125 /2018-04 od 2.3.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Pitanja i odgovori