Pravo na odbitak prethodnog poreza kada se na računu nalazi adresa ogranka obveznika PDV

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV ima pravo da PDV koji mu je obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za promet dobara i usluga odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova – da poseduje propisanu dokumentaciju, kao i da predmetna dobra i usluge koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, odnosno za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet koji se smatra izvršenim u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji.

Kada račun prethodnog učesnika u prometu sadrži podatak o adresi ogranka obveznika PDV sa sedištem u Republici Srbiji – primaoca računa, obveznik PDV ima pravo da, PDV obračunat i iskazan u tako izdatom računu, odbije kao prethodni porez, s obzirom da je ogranak privrednog društva njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga taj obveznik PDV obavlja delatnost u skladu sa zakonom, a ne poseban privredni subjekt, pri čemu za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza moraju da budu ispunjeni ostali Zakonom propisani uslovi.

Odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

 • koji je oporeziv PDV;
 • za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
 • koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Odredbama stava 2. istog člana Zakona propisano je, da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje:

 • račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
 • dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

 • obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
 • PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

U skladu sa odredbom stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana.

Prema odredbi stava 6. istog člana Zakona, obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo.

Prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga.

Račun, u skladu sa stavom 4. istog člana Zakona, naročito sadrži sledeće podatke:

 • naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
 • mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 • naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
 • vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
 • datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
 • iznos osnovice;
 • poresku stopu koja se primenjuje;
 • iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
 • napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
 • napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

 

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-33/2018-04 od 5.3.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović