Pravo na odbitak prethodno poreza na obračunati PDV za rušenja objekta radi prodaje zemljišta

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost na promet poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog zemljišta PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV koji vrši promet zemljišta nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Obveznik PDV nema pravo da PDV koji je obračunao za promet usluge rušenja objekta odbije kao prethodni porez, u slučaju kada se rušenje objekta vrši u cilju prodaje zemljišta na kome se nalazio srušeni objekat, s obzirom na to da se predmetna usluga ne koristi za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

  • koji je oporeziv PDV;
  • za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
  • koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa odredbama člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje:

  • račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
  • dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

  • obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
  • PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-199/2018-04 od 15.3.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović