• Home
  • Blog
  • Modeli

Obrazac  M-4 za 2017. dostavlja se najkasnije do 30. 04. 2018. Primeri popunjenih M-4 za 2017. godinu

Poslodavci su i dalje dužni da Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, dosatvaljaju Obrasce M-4 (M-4; M-4K, M-4/SP) najkasnije do 30. APRILA  2018. godine.

Obrazac M-4 za 2017. godinu predaje se  elektronskim  podnošenjem  zahteva za predaju prijave M-4 za 2017.godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (E-M4) na sajtu Fonda(www.pio.rs). Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku Fonda da su zahtev i prijava primljeni. Datum podnošenja zahteva tretira se kao datum podnošenja prijave M-4.

Poslodavci mogu još ove godine, propisane obrasce matične evidencije da dostavljaju lično na šalterima Fonda PIO u papirnom obliku.

Novim servisom Fond PIO omogućuje poslodavcima da na vreme ispune svoje zakonske obaveze dostave prijave M-4 za 2017. godinu, jednostavno i bez čekanja, na šalterima filijala Fonda, a osim elektronskog zahteva i popunjene prijave M-4, poslodavci neće dostavljati drugu dokumentaciju, jer će Fond proveru podataka unetih i prijavu M-4 vršiti na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Pored podnošenja zahteva elektronskim putem, poslodavci će zahtev za podnošenje prijave M-4 za 2017, godinu sa popunjenim obrascima prijava M-4, moći da podnose i preko šaltera Fonda PIO.

Poslodavci koji u ovoj godini dostavljaju prijave M-4 za 2016.,  2015.,  2014. i ranije godine, zahteve će podnositi na način na koji su to činili i prethodnih godina, na šalterima Fonda, uz dostavljanje dokaza navedenih u zahtevu ( finansijska dokumentacija) ako imaju manje od 50 zaposlenih. U slučaju više od 50 zaposlenih, ne dostavlja se dokumentacija, već se kontrola podataka vrši u prostorijama poslodavca, u terminima usaglašenim sa samim poslodavcima.

Značajna novina za knjigovodstvene agencije: 

Zakonski zastupnik, ima mogućnost preko obrasca Ovlašćenja da ovlasti bilo koje drugo lice (knjigovođu) za elektronsku predaju M4 prijave. Popunjeno ovlašćenje u PDF formatu, potpisano elektronskim potpisom od strane zakonskog zastupnika, treba priložiti uz predate M4 obrasce preko elektronskog servisa PIO fonda.

Svaki predmet koji ne bude u prilogu imao i ovlašćenje, a obrasci ne budu potpisani elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, neće se uzimati u rešavanje.

Obrazac-Ovlašćenja

Uvođenje usluge elekronskog podnošenja zahteva za dostavu prijave M-4, samo je prvi korak ka olakšavanju ove procedure za poslodavce i smanjenju dugih redova pred šalterima, sa ciljem pronalaženja dugoročnog rešenja i prelaska na više nivoe elektronskog poslovanja.

U prijavu se unosi samo podatak o plaćenom doprinosu za PIO na teret zaposlenog i na teret poslodavca ( 26% ).

Staž osiguranja vezuje se za kalendarsko vreme provedeno u osiguranju, a ne za vreme provedeno u radu.

Kao podatak o zaradi ( osnovici doprinosa ) unosi se bruto iznos primanja.

Obrasci za prijavu podataka su:

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike zaposlene, podnose se na obrascu:

– M-4 – za jednog zaposlenog,

– M-4K – za više zaposlenih,

  • M-8 prijava promena podataka za utvrđivanje staža osiguranika,
  • M-6 prijava podataka za isplaćene invalidnine (invalidi rada II i III kategorije),
  • M-10 prijava promene podataka za isplaćene invalidnine

 

Prijava podataka za osnivače privrednog društva koji su zaposleni u tom društvu se podnosi na obrascu:

– M-4/SP – za jednog osnivača,

– M-4K/SP – za više osnivača.

Rok za predaju ovih obrazaca je 30.jun 2018.godine.

Ukoliko  je osnivač privrednog društva zaposlen kod drugog poslodavca, prijavu podataka

podnosi:

– privredno društvo za doprinose plaćene na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa (M-4/SP), najkasnije do 30.juna 2018.godine,

– poslodavac kod koga je taj osiguranik zaposlen (M-4), najkasnije do 30.aprila 2018.godine.

Za osiguranike samostalnih delatnosti podnosi se prijava M-4/SP. Prijavu M-4/SP treba da podnese sam preduzetnik, odnosno poljoprivrednik – obveznik PDV-a , do 30. juna 2018.godine.

 

Obavezu dostavljanja obrasca M-4 imaju i poslodavci koji su zaključili  ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruga, ukoliko to lice nije na školovanju, rok za dostavljanje  M-4 prijava je takođe do 30. aprila 2018.godine.

Obavezu podnošenja M-4 ima poslodavac ukoliko je lice zaključilo ugovor direktno sa poslodavcem, odnosno omladinska i studetnska zadruga, ako je lice zaključilo ugovor preko omladinske ili studentske zadruga.

Ugovor sklopljen sa licem kojem koje nema navršenih 26 godina života i nalazi se na školovanju, ne podnosi se prijava M-4.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović