Izdavanje računa po osnovu upotrebe dobara i pružanja usluga bez naknade

Prema članu 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost, obveznik je dužan da za svaki promet izda račun, ali prema Pravilniku o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, postoje slučajevi kada obveznik i nije u obavezi da izda račun.

Prema Pravilniku, obveznik PDV nije dužan da izda račun prilikom upotrebe dobara za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno upotreba dobara u neposlovne svrhe poreskog obveznika, kao i po osnovu pružanja usluga bez naknade u neposlovne svrhe.

Ali obveznik PDV prilikom navedenog prometa može da izda račun, kako bi korisnik dobara ili primalac usluga za naveden promet mogao da iskoristi pravo na odbitak prethodnog poreza.

Prema mišljenju ministrastva finansija, promet za koji je izdat račun po kojem obveznik PDV ima bilo kakvo potraživanje prema primaocu dobara ili usluga, ne smatra se prometom bez naknade.

U skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV, odredbom člana 13. stav 5, propisano je da se podaci o osnovici za obračun PDV za promet dobara i usluga bez naknade iskazuju u polju 003, odnosno 004, a podatak o iznosu obračunatog PDV po tom osnovu iskazuje se u polju 103, odnosno 104 Obrasca PP PDV. Na isti način se u poreskoj prijavi PDV iskazuje i osnovica za obračun PDV i u slučaju upotrebe dobara iz člana 5. stav 4. tačka 1) Zakona, za koju postoji obaveza obračunavanja PDV.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović