Dopuna Zakona o računovodstvu - Biljana Trifunović

Dopuna Zakona o računovodstvu

Zakonom o dopunama Zakona o računovodstvu usled usklađivanja sa propisima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Dopune Zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 28. aprila 2018. godine.

Dopunjen je član 15. Zakona o računovodstvu, pravna i fizička lica koja su krivično osuđivana, ne mogu da budu vlasnici i osnivači privrednih društava koja imaju registrovanu delatnost pružanja računovodstvenih usluga, takođe fizička lica koja su krivično osuđivana ne mogu da otvore preduzetničku radnju za pružanje računovodstvenih usluga.

“Osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja privrednog društva koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela iz stava 3. ovog člana.

Preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.”.

Za privredni prestup prema članu 46. Zakona, propisana je novčana kazna od 100.000 do 3.000.000 dinara, dok je za odgovorno lice u pravnom licu propisana novčana kazna od 20.000 do 150.000 dinara. Za preduzetnika je propisana novčana kazna od 100.000 do 500.000 dinara.

Dopunama zakona je ostavljen rok privrednim društvima, odnosno preduzetnicima, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, da svoje poslovanje usklade sa odredbama dopuna Zakona najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 28. oktobra 2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!