Utvrđivanje poreske obaveze paušalcima – advokatima

 

Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana član 41. definisano je da preduzetnicima advokatima, paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje se u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu

„Odredbama člana 5. stav 2. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017 i 98/2017 – dalje: Uredba) propisano je da preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda iz stava 1. tog člana, paušalni prihod se u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10% ukoliko su elementi iz člana 6. ove uredbe koji se primenjuju za obveznika ostali isti i vrednovani na isti način kao za godinu koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

U vezi sa elementima za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, odredbom člana 6. Uredbe propisano je da polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određena u skladu sa članom 5. Uredbe, umanjuje se odnosno povećava primenom elemenata iz člana 41. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017 i 7/2018 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), koji se odnose na mesto na kome se radnja nalazi, broj zaposlenih radnika, tržišne uslove u kojima se delatnost obavlja, površinu lokala, starost preduzetnika i njegovu radnu sposobnost, visinu prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost i ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

Kod primene i vrednovanja elemenata iz stava 1. člana 6. Uredbe, nadležni poreski organ vodi računa da utvrđena visina paušalnog prihoda odgovara visini prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost (stav 2. tog člana Uredbe).

Za preduzetnika koji započinje obavljanje delatnosti, odnosno koji postane obveznik na paušalno utvrđeni prihod, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost, a kojima je paušalni prihod utvrđen u skladu sa ovom uredbom (stav 3. člana 6. Uredbe).

Nadležni poreski organ, kod utvrđivanja paušalnog prihoda uzima u obzir i sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način (stav 4. člana 6. Uredbe).

Odredbom člana 6v stav 1. Uredbe propisano je da izuzetno, preduzetnicima advokatima, paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje se u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Stavom 2. tog člana Uredbe propisano je da za preduzetnike advokate koji započinju obavljanje delatnosti, odnosno koji postaju obveznici na paušalno utvrđeni prihod, u 2015, 2016. ili 2017. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika advokata koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja navedenu delatnost, a kojem je utvrđena visina paušalnog prihoda u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Dakle, preduzetnicima advokatima, paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje se u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Ukoliko je u periodu od 2014. do 2017. godine došlo do promene elemenata iz člana 6. Uredbe koji su od značaja za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, visina paušalnog prihoda za svaku poresku godinu utvrđuje se shodnom primenom elemenata iz člana 6. Uredbe.

Saglasno načelu fakticiteta poreski organ u svakom konkretnom slučaju utvrđuje činjenice koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.“

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 110-00-540/2017-04 od 13.2.2018. godine)

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović