Pravo na odbitak prethodnog poreza

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat za promet dobara i usluga prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV odbije kao prethodni porez, ukoliko ispuni uslove u skladu sa Zakonom. Jedan od uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV – kupca dobara je posedovanje računa koji je izdao prethodni učesnik u prometu, obveznik PDV – prodavac dobara. Zakonom o porezu na dodatu vrednost i Pravilniko o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci propisano je šta račun mora da sadrži kako bih obveznik PDV ispunio uslov za pravo na odbitak prethodnog poreza. Ako račun za izvršeni promet sadrži sve podatke propisane Zakonom i Pravilnikom, a ne sadrži neke od podataka predviđenih drugim propisom, to ne predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

 1. koji je oporeziv PDV;
 2. za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
 3. koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa odredbama člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
 2. dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

 1. obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
 2. PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana (stav 4. istog člana Zakona).

Prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga.

Račun, u skladu sa stavom 4. istog člana Zakona, naročito sadrži sledeće podatke:

 1. naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
 2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 3. naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
 4. vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
 5. datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
 6. iznos osnovice;
 7. poresku stopu koja se primenjuje;
 8. iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
 9. napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
 10. napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Odredbom člana 45. Zakona propisano je da ministar bliže uređuje u kojim slučajevima nema obaveze izdavanja računa ili mogu da se izostave pojedini podaci u računu, odnosno da se predvide dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem računa.“

 

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00129/2017-04 od 12.2.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović