• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 – dr. pravilnik, 119/2012 – dr. pravilnik, 22/2013 i 16/2018)

 

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu kadra, opreme, prostora i lekova koje za osnivanje i obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno određenih poslova zdravstvene delatnosti, moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, odnosno drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa).

II USLOVI U POGLEDU KADRA

 

1) Zdravstvene ustanove

Član 2

Broj potrebnih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za zdravstvene ustanove na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti utvrđuju se, pored uslova iz čl. 3-31. ovog pravilnika, i u zavisnosti od vrste i obima stručnih poslova, intenziteta korišćenja medicinske opreme i bolničkih postelja.

Pod vrstom i obimom stručnih poslova iz stava 1. ovog člana podrazumeva se broj: poseta kod lekara i drugog zdravstvenog radnika; bolnički lečenih pacijenata, specijalističko-konsultativnih pregleda, dijagnostičkih i terapijskih usluga – po doktoru medicine specijalisti; zauzetih postelja po zdravstvenom radniku na poslovima nege; dijagnostičkih usluga (u kliničko-biohemijskoj, hematološkoj i mikrobiološkoj dijagnostici, nuklearnoj medicini, patohistologiji, citologiji i dr.) – po zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku u toku godine (u daljem tekstu: mere izvršenja). Tabela mera izvršenja čini sastavni deo ovog pravilnika.

  1. Zdravstvene ustanove na primarnom nivou
  2. Dom zdravlja

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović