PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE

 

(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 – dr. pravilnik, 119/2012 – dr. pravilnik, 22/2013 i 16/2018)

 

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu kadra, opreme, prostora i lekova koje za osnivanje i obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno određenih poslova zdravstvene delatnosti, moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, odnosno drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa).

II USLOVI U POGLEDU KADRA

 

1) Zdravstvene ustanove

Član 2

Broj potrebnih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za zdravstvene ustanove na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti utvrđuju se, pored uslova iz čl. 3-31. ovog pravilnika, i u zavisnosti od vrste i obima stručnih poslova, intenziteta korišćenja medicinske opreme i bolničkih postelja.

Pod vrstom i obimom stručnih poslova iz stava 1. ovog člana podrazumeva se broj: poseta kod lekara i drugog zdravstvenog radnika; bolnički lečenih pacijenata, specijalističko-konsultativnih pregleda, dijagnostičkih i terapijskih usluga – po doktoru medicine specijalisti; zauzetih postelja po zdravstvenom radniku na poslovima nege; dijagnostičkih usluga (u kliničko-biohemijskoj, hematološkoj i mikrobiološkoj dijagnostici, nuklearnoj medicini, patohistologiji, citologiji i dr.) – po zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku u toku godine (u daljem tekstu: mere izvršenja). Tabela mera izvršenja čini sastavni deo ovog pravilnika.

  1. Zdravstvene ustanove na primarnom nivou
  2. Dom zdravlja

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Pitanja i odgovori