PDV tretman iznajmljivanje prevoznih sredstava

Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

(Službeni glasnik RS, broj 21/17)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 12. stav 6. tač. 5), 6) i tačka 7) podtačka (8) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon), smatra prevoznim sredstvima za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava.

Član 2.

Prevoznim sredstvima, u smislu člana 12. stav 6. tač. 5), 6) i tačka 7) podtačka (8) Zakona, smatraju se vozila i druga dobra namenjena prevozu lica ili stvari, sa ili bez motora.

 

Prevoznim sredstvima iz stava 1. ovog člana smatraju se naročito:

 

 • drumska vozila, i to: autobus, minibus, kamion, vozilo za kombinovani prevoz lica i stvari, putnički automobil, moped, motocikl, tricikl, četvorocikl, bicikl, kamp kućica i kamp prikolica;
 • prikolice i poluprikolice;
 • železnički vagoni;
 • plovila, i to: brod, jahta, čamac, barža i skela;
 • vazduhoplovi, i to: avion, helikopter i jedrilica, uključujući paraglajder i balon;
 • vozila posebno namenjena prevozu bolesnih i povređenih lica;
 • traktori i motokultivatori;
 • invalidska kolica.

Vozila koja nisu namenjena prevozu lica ili stvari (npr. železničko vučno vozilo, brod tegljač, brod potiskivač, pokretni kran, viljuškar, bager, kombajn, trkački automobili i dr.), kao i kontejneri, palete i sl., ne smatraju se prevoznim sredstvima iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. aprila 2017. godine.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, mestom prometa usluga se smatra:

 • mesto primaoca usluga ako se usluga pruža poreskom obvezniku,
 • mesto pružaoca usluga ako se usluga pruža licu koje nije poreski obveznik.

Kod usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava postoji izuzetak. U slučaju da se prevozno sredstvo iznajmljuje na kraći vremenski period, mesto prometa usluga je mesto u kojem se prevozno sredstvo stavlja na korišćenje primaocu usluge.
Kraći vremenski period u skladu sa Zakonom je neprekidni vremenski period koji nije duži od 30 dana, a ako se radi o plovilima od 90 dana.

Ukoliko se prevozno sredsto iznajmljuje na duži vremenski period, mestom prometa se smatra mesto sedišta, odnosno prebivališta ili boravišta primaoca usluge.

Primer 1:

Obveznik (lice sa sedištem u Republici Srbiji) u Republici Srbiji iznajmljuje automobil:

 • stranom obvezniku:
 • na 15 dana – mesto prometa je mesto gde se automobil stavlja na korišćenje primaocu usluge, tj. Republika Srbija (član 12. stav 6. tačka 5) Zakona o PDV),
 • na 3 meseca – mesto prometa je mesto primaoca usluge, tj. inostranstvo (opšte pravilo iz člana 12. stav 4. Zakona o PDV);
 • stranom fizičkom licu:
 • na 15 dana – mesto prometa je mesto gde se automobil stavlja na korišćenje primaocu usluge, tj. Republika Srbija (član 12. stav 6. tačka 5) Zakona o PDV),
 • na 3 meseca – mesto prometa je mesto primaoca usluge, tj. inostranstvo (član 12. stav 6. tačka 6) Zakona o PDV).

Primer 2:

Obveznik PDV (lice sa sedištem u Republici Srbiji) u Crnoj Gori iznajmljuje čamac:

 • stranom obvezniku:
 • na 75 dana – mesto prometa je mesto gde se čamac stavlja na korišćenje primaocu usluge, tj. Crna Gora (član 12. stav 6. tačka 5) Zakona o PDV),
 • na 150 dana – mesto prometa je mesto primaca usluge, tj. inostranstvo (opšte pravilo iz člana 12. stav 4. Zakona o PDV);
 • domaćem obvezniku:
 • na 75 dana – mesto prometa je mesto gde se čamac stavlja na korišćenje primaocu usluge, tj. Crna Gora (član 12. stav 6. tačka 5) Zakona o PDV),
 • na 150 dana – mesto prometa je mesto primaoca usluge, tj. Republika Srbija (opšte pravilo iz člana 12. stav 4. Zakona o PDV);
 • stranom fizičkom licu:
 • na 75 dana – mesto prometa je mesto gde se čamac stavlja na korišćenje primaocu usluge, tj. Crna Gora (član 12. stav 6. tačka 5) Zakona o PDV),
 • na 150 dana – mesto prometa je mesto primaoca usluge, tj. inostranstvo (član 12. stav 6. tačka 6) Zakona o PDV),
 • domaćem fizičkom licu:
 • na 75 dana – mesto prometa je mesto gde se čamac stavlja na korišćenje primaocu usluge, tj. Crna Gora (član 12. stav 6. tačka 5) Zakona o PDV),
 • na 150 dana – mesto prometa je mesto primaoca usluge, tj. Republika Srbija (član 12. stav 6. tačka 6) Zakona o PDV).

 

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost mestom prometa usluge iznajmljivanja pokretnih dobara koja se ne smatraju prevoznim sredstvom, smatra se mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište, nezavisno od toga da li se ova usluga pruža poreskom obvezniku ili licu koje se ne smatra poreskim obveznikom.

Primer 3:

Obveznik PDV u Republici Srbiji iznajmljuje kombajn:

 • stranom obvezniku – mesto prometa predmetne usluge je mesto primaoca usluge, tj. inostranstvo (član 12. stav 4. Zakona o PDV),
 • stranom fizičkom licu – mesto prometa predmetne usluge je mesto primaoca usluge, tj. inostranstvo (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka 8) Zakona o PDV),
 • domaćem obvezniku – mesto prometa predmetne usluge je mesto primaoca usluge, tj. Republika Srbija (član 12. stav 4. Zakona o PDV),
 • domaćem fizičkom licu – mesto prometa predmetne usluge je mesto primaoca usluge, tj. Republika Srbija (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka 8) Zakona o PDV).

S obzirom da se kombajn ne smatra prevoznim sredstvom nije bitno na koji period se iznajmljuje, a samim tim ni gde se stavlja na korišćenje primaocu usluge.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović